Văn bản của BHXH TP.HCM - TB 243/TB-BHXH lưu ý các đơn vị nộp hồ sơ có mã vạch.



TB 243/TB-BHXH lưu ý các đơn vị nộp hồ sơ có mã vạch.