Văn bản của BHXH TP.HCM - CV 4055/BHXH-CĐBHXH thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định Thông tư số 178/TT-BTCCV 4055/BHXH-CĐBHXH thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định Thông tư số 178/TT-BTC