Văn bản của BHXH TP.HCM - CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH.CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện  lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH.