Văn bản của BHXH TP.HCM - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (kèm theo TB 1371/TB-BHXH) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________
                                     
                                                             ..................., ngày       tháng      năm 2013
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
 
 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-BHXH
ngày       tháng       năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
 
            Họ và tên:                                                                              Nam, Nữ:
            Ngày sinh:
            Quê quán:
            Hộ khẩu thường trú:
            Chỗ ở hiện nay:                                             
            Điện thoại liên lạc:
            Dân tộc:                                                                    
            Trình độ và chuyên ngành đào tạo:
            Đăng ký thi môn ngoại ngữ (*):
 
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng
Trung Quốc
 
            Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)
            Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của .......................................... (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển viên chức ở vị trí việc làm ...............................(3) thuộc chức danh nghề nghiệp ...................................(4). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan.
            Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
            Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
            1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
            2. Bản sao giấy khai sinh;
            3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:.............. (5)
            4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
            5. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.
 
   Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi huỷ bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
                                                                                           Kính đơn.
                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(*) Đánh dấu x vào ô đăng ký thi môn ngoại ngữ
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
(2) Ghi đúng tên đơn vị có thông báo tuyển dụng viên chức;
(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị tuyển dụng;
(4) Ghi đúng chức danh nghề nghiệp cần tuyển của đơn vị tuyển dụng;
(5) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển viên chức.