PGNHS 321: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới)