PGNHS 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ)