PGNHS 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ)Số Hồ sơ: 301/……………/SO                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ)
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 08 ngày làm việc)
 
1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..
STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
 
Điều kiện: Người lao động có tên trong danh sách báo giảm (mẫu D02-TS); Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN.
 
1.
Danh sách xác nhận sổ BHXH (mẫu 01-DS/XNS, 02 bản)
 
2.
Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người)
 
3.
Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH, nếu có) và Các tờ rời sổ (nếu có)
 
4.
Ủy nhiệm chi hoặc Giấy chuyển tiền (nếu có)   £
Công văn cam kết thực hiện thanh toán nợ £ (áp dụng cho trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ còn nợ từ trên 01 tháng đến dưới 03 tháng)
 
5.
Chứng minh nhân dân (Bản sao, 01 bản/người)
 
6.
Mẫu 01-XN/THS (nếu có)
 
7.
Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)
 
 
Lưu ý:
- Đối với sổ BHXH (mẫu cũ) chỉ ghi và xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN đến tháng 12/2009, từ tháng 01/2010 không ghi sổ BHXH (mẫu cũ).
- Tại mục số 3, Tờ rời sổ bao gồm: tờ rời chốt sổ và tờ rời hàng năm.
- Tại mục số 4 áp dụng cho trường hợp đơn vị chuyển tiền trễ hoặc đơn vị nợ tại thời điểm nộp hồ sơ.
-Tại mục số 6 áp dụng cho trường hợp người lao động đã hưởng chế độ trợ cấp 01 lần bị thu hồi sổ và sau đó tiếp tục tham gia BHXH.
- Tại mục 7 chỉ áp dụng đối với trưởng hợp đơn vị đã giải thể, phá sản đã có căn cứ pháp lý và tất toán thu BHXH: khi nộp hồ sơ bỏ các mục: 1, 4.

Ngày trả kết quả : .…./…../20….… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị, cá nhân chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ).

 
 
 

 

 
 

         ……………, ngày…… tháng…… năm……                                                        
                Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ
                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)