Hướng dẫn lập danh sách ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (kèm theo Mẫu số: C70a-HD)Hướng dẫn lập danh sách ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Mẫu số: C70a-HD).