Mẫu C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK.Mẫu C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK.