Mẫu D01b-TSMẫu D01b-TS

 
 

 


Đơn vị…………………………..

Số:………………./……..

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 20….

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................

 

- Tên đơn vị:..................................................................................................

- Mã số quản lý:.............................................................................................

- Địa chỉ:........................................................................................................

Nội dung:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lý do:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

Thủ trưởng đơn vị

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)