Mẫu Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 

Mẫu 01/ĐKBB

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                           

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

 

Kính gởi: Bảo hiểm xã hội …………………………

Tên đơn vị (theo con dấu): ...................................................................................................... .

Địa chỉ:………………………………………………     - Điện thoại:…..…………………….

- Địa chỉ Email:………………………………………    - Fax:……………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư (ĐKKD, Quyết định thành lập) số:. …………ngày ……/……/……

Do……………………………………………………………….cấp.

Loại hình đơn vị:…………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………

Tài khoản số: .................................. tại.....................................................................................

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

Ông (Bà):………………………………     - Chức vụ:…………………………………………

Sinh ngày……./……./……..                       - Quốc tịch:………………………………………..

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):……………………………………………………...

Ngày cấp……./……./……..                        - Nơi cấp:………………………………….………

Người liên hệ:…………………………      - Điện thoại:……………………………………….

Tổng số lao động tham gia bảo hiểm (thời điểm đăng ký): ………….người.

Đăng ký thực hiện chế độ bảo hiểm theo đúng quy định:

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động.

- Nếu có sự thay đổi thông tin đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thì lập danh sách điều chỉnh kịp thời theo mẫu quy định, gửi cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 20 hàng tháng.

- Nhận “Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT” qua trang web http://hcm.bhxh.vn để đối chiếu số liệu hàng tháng, liên hệ trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội để nhận Thông báo kết quả đóng hàng quý.

- Thực hiện các quy định về cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, và lập hồ sơ, thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao động.

Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng pháp luật BHXH, BHYT của Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

                                                                                    Ngày …… tháng …… năm ………

Ý kiến cơ quan BHXH:                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     Đơn vị đã đến đăng ký ngày……/…../…...

và đã được hướng dẫn thực hiện theo qui định.

- Mã số đơn vị:……………Cán bộ quản lý:……..……

- Điện thoại liên lạc:………………………………..…

      

                          GIÁM ĐỐC