(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của Trung ương - Nghị định
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 NĐ 106/2007/NĐ-CP Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ Sĩ quan và Binh sĩ tại ngũ 07/07/2007 Chính phủ
2 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 01/01/2007 Chính phủ
3 NĐ 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và Hướng dẫn một số điều của Luật BHYT 01/10/2009 Chính phủ
4 NĐ 34/2009/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 21/05/2009 Chính phủ
5 29/2010/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 10/05/2010 Chính phủ
6 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện 01/01/2008 Chính phủ
7 165/TTG-KTTH Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho ngưởi thuộc hộ gia đình cận nghèo; HSSV và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp 11/02/2011 Thủ tướng Chính phủ
8 NĐ 134/2008/NĐ-CP Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện 01/01/2008 Chính phủ
9 ND 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 01/06/2012 Chính phủ
10 NĐ 92/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế 17/10/2011 Chính phủ
11 NĐ 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 01/10/2010 Chinh phủ
12 NĐ 94/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 22/08/2008 Chính phủ
13 NĐ 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội... 01/01/2007 Chinh phủ
14 NĐ 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu... 01/01/2007 Chinh phủ
15 NĐ 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/08/2013 Chính phủ
16 NĐ 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 01/09/2013 Chính phủ
17 NĐ 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10/10/2013 Chính phủ
18 NĐ 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 31/12/2013 Chính phủ
19 NĐ 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 01/01/2015 Chính phủ
20 NĐ 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 01/01/2015 Chính phủ
21 NĐ 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 10/03/2015 Chính phủ
22 NĐ 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 01/05/2015 Chính phủ
23 NĐ 70/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu 15/10/2015 Chính Phủ
24 NĐ 115/2015/NĐ-CP: hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 01/01/2016 Chính Phủ
25 NĐ 134/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều về Luật BHXH về BHXH tự nguyện 15/02/2016 Chính Phủ
26 NĐ 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã... 01/01/2016 Chính Phủ
27 NĐ 47/2016/NĐ-CP: quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/07/2016 Chính Phủ