(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của Trung ương - QĐ 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
Tên văn bản QĐ 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
Ngày ban hành 30/08/2013
Ngày có hiệu lực 15/10/2013
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 52/2013/QĐ-TTg
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ
hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Nội dung

Ngày 30/08/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
Theo đó, nhà giáo sẽ được hưởng chế độ trợ cấp khi đủ 03 điều kiện sau:
- Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm trở lên;
- Nghỉ hưu trong thời gian từ 01/01/1994 đến 31/05/2011;
- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm 01/01/2012.
Khoản trợ cấp này được chi trả một lần và bằng 10% mức lương hưu hàng tháng nhân với số năm trực tiếp giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí.
Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp gồm: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp và bản chụp quyết định hưởng chế độ hưu trí.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết đề nghị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chi trả tiền trợ cấp vào tháng liền kề với tháng đã giải quyết việc hưởng trợ cấp.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2013.

Ngày đăng 23/11/2013
File đính kèm (Tải về)
Danh sách Văn bản của Trung ương

Luật (6)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Luật Bảo hiểm xã hội 01/01/2007 Quốc Hội
2 Luật Bảo hiểm Y tế 01/07/2009 Quốc Hội
3 10/2012/QH13 Bộ Luật lao động 01/05/2013 Quốc Hội
4 Luật 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 01/01/2015 Quốc Hội
5 Luật 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội. 01/01/2016 Quốc Hội
6 Luật 38/2012/QH13 Luật Việc làm. 01/01/2015 Quốc Hội

Nghị định (27)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 NĐ 106/2007/NĐ-CP Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ Sĩ quan và Binh sĩ tại ngũ 07/07/2007 Chính phủ
2 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 01/01/2007 Chính phủ
3 NĐ 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và Hướng dẫn một số điều của Luật BHYT 01/10/2009 Chính phủ
4 NĐ 34/2009/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 21/05/2009 Chính phủ
5 29/2010/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 10/05/2010 Chính phủ
6 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện 01/01/2008 Chính phủ
7 165/TTG-KTTH Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho ngưởi thuộc hộ gia đình cận nghèo; HSSV và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp 11/02/2011 Thủ tướng Chính phủ
8 NĐ 134/2008/NĐ-CP Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện 01/01/2008 Chính phủ
9 ND 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 01/06/2012 Chính phủ
10 NĐ 92/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế 17/10/2011 Chính phủ
11 NĐ 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 01/10/2010 Chinh phủ
12 NĐ 94/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 22/08/2008 Chính phủ
13 NĐ 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội... 01/01/2007 Chinh phủ
14 NĐ 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu... 01/01/2007 Chinh phủ
15 NĐ 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/08/2013 Chính phủ
16 NĐ 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 01/09/2013 Chính phủ
17 NĐ 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10/10/2013 Chính phủ
18 NĐ 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 31/12/2013 Chính phủ
19 NĐ 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 01/01/2015 Chính phủ
20 NĐ 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 01/01/2015 Chính phủ
21 NĐ 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 10/03/2015 Chính phủ
22 NĐ 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 01/05/2015 Chính phủ
23 NĐ 70/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu 15/10/2015 Chính Phủ
24 NĐ 115/2015/NĐ-CP: hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 01/01/2016 Chính Phủ
25 NĐ 134/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều về Luật BHXH về BHXH tự nguyện 15/02/2016 Chính Phủ
26 NĐ 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã... 01/01/2016 Chính Phủ
27 NĐ 47/2016/NĐ-CP: quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/07/2016 Chính Phủ

Thông tư (38)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 09/2009/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT 01/10/2009 BTC - BYT
2 10/2009/TT-BYT Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 01/10/2009 Bộ y tế
3 04/2012/TTLT-BYT-BTC Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 29/02/2012 BTC - BYT
4 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 15/06/2011 Bộ tài chính
5 TTLT 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và 13/02/2011 BLĐTBXH-BTC
6 07/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 19/05/2010 Bộ y tế
7 TT 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc 01/01/2007 Bộ LĐTB&XH
8 TT 12/2006/TT- BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp 10/11/2006 Bộ y tế
9 TT 02/2011/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 01/01/2011 Bộ LĐTB&XH
10 TTLT 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp 20/04/1998 Bộ y tế - Bộ LĐTB&XH
11 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 26/01/2006 BYT- BTC-BLĐTB&XH
12 TT 29/2008/TT-LĐTBXH Về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh... 28/11/2008 Bộ LĐTB&XH
13 TT 19/2008/TT-BLĐTBXHSửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện ... 23/09/2008 Bộ LĐTB&XH
14 Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung ... 01/12/2012 Bộ LĐTB&XH
15 TT 33-TT/LB quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp BHXH thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày 25/06/1987 Bộ y tế - Tổng Công đoàn
16 TT 11/1999/TTLT-BYT-BHXH hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội 01/07/1999 Bộ BYT-BHXH
17 TT 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH. 15/03/2013 Bộ LĐTB&XH
18 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995... 26/01/2006 BYT- BTC-BLĐTB&XH
19 TTLB 14/TTLB Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí. 30/09/1995 Bộ y tế - Bộ TC - Bộ LĐTB&XH - Ban vật giá CP
20 TT 12/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh 15/06/2010 Bộ y tế
21 TT 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011... 23/07/2012 Bộ BYT
22 TT 31/2011/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 25/08/2011 Bộ BYT
23 TT 49/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia 01/02/2012 Bộ BYT
24 TT 36 /2012/TT-BLĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 01/05/2013 Bộ LĐTBXH
25 TT 04/2013/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 15/04/2013 Bộ LĐTBXH
26 TT 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ 01/09/2013 Bộ LĐTB&XH
27 TT 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện 15/10/2013 Bộ Tài chính
28 TT 27/2013/TT-BYT ban dành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. 15/11/2013 Bộ Y tế
29 TT 34/2013/TT-BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 15/11/2013 Bộ Y tế
30 TT 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 01/03/2014 Bộ LĐTBXH
31 TTLT 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 01/09/2014 Bộ BYT-BTC
32 TT 03/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 09/03/2015 Bộ LĐTB&XH
33 TT 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ 20/03/2015 Bộ LĐTB&XH
34 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. 15/12/2016 Bộ LĐTB&XH
35 TTLT 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế... 01/03/2016 Bộ Tài chính - Bộ Y tế
36 TT 40/2015/TT-BYT: quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT 01/01/2016 Bộ Y tế
37 TT 16/2015/TTLT-BYT-BTC: sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 01/09/2015 BTC-BYT
38 TT 01/2016/TT-BLĐTBXH: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 04/04/2016 Bộ LĐTB&XH

Quyết định (18)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 4578/QĐ-BYT Về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn 20/11/2009 Bộ y tế
2 23/2005/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/08/2005 Bộ y tế
3 38/2010/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 142/2008/qđ-ttg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nư 01/07/2010 Thủ tướng Chính phủ
4 613/QĐ-TTg Trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ từ 15 đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động 01/07/2010 Thủ tướng Chính phủ
5 21/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 24/06/2008 BYT
6 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo 26/06/2012 Thủ tướng Chính phủ
7 QĐ 23/2005/QĐ-BYT Ban hành quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/08/2005 Bộ y tế
8 QĐ 6282/2003/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán 08/12/2003 Bộ y tế
9 QĐ 21/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 09/06/2008 Bộ BYT
10 QĐ 3759/QĐ-BYT Về việc ban hành phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y 15/10/2010 Bộ BYT
11 QĐ 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toán dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020. 29/03/2013 Thủ Tướng chính phủ
12 QĐ 77/2014/QĐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 01/02/2015 Thủ tướng Chính phủ
13 QĐ 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. 15/10/2013 Thủ tướng Chính phủ
14 QĐ 1299/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" 04/08/2014 Thủ tướng Chính phủ
15 QĐ 08/2015/QĐ-TTg về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 01/05/2015 Thủ tướng Chính phủ
16 QĐ 1221/QĐ-BYT ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học. 22/04/2008 Bộ Y tế
17 QĐ 1584/QĐ-TTg V/v giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020. 14/09/2015 Thủ tướng Chính phủ
18 Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 28/06/2016 Thủ tướng Chính phủ

Khác (8)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 52HD/BTCTWHướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng KCB tại một số cơ sở của Trung ương 02/12/2005 Ban tổ chức - Ban chấp hành Trung ương
2 NQ 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 22/11/2012 Ban chấp hành Trung ương
3 NQ 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 01/06/2012 Ban chấp hành TW
4 Tài liệu lấy ý kiến Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) thông qua Trang Thông tin điện tử BHXH Thành phố 12/03/2015 Quốc Hội
5 CT 05/CT-TTg Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 02/04/2015 Thủ tướng Chính phủ
6 CV 4296/BGDĐT-CTHSSV tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho HSSV. 24/08/2015 Bộ GDĐT
7 CV 4660/BGDĐT-CTHSSV thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. 10/09/2015 Bộ GDĐT
8 481/TB-BHXH V/v: Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 15/03/2017 BHXHTP