Thứ sáu, ngày 19/07/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khắc phục khó khăn, đẩy mạnh khai thác phát triển đối tượng BHXH; BHYT

11/04/2019

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại cơ quan BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác qúy 1 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý 4/2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố, Giám đốc, phó Giám đốc BHXH 24 quận huyện cùng tham dự. Chủ trì Hội nghị đồng chí Bí thư đảng ủy, Giám đốc BHXH TP Phan Văn Mến.Ảnh: Ông Phan Văn Mến phát biểu tại Hội nghị

            Tại hội nghị đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền phó Giám đốc BHXH TP trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 với các kết quả như sau:

           1. Về phát triển đối tượng  

+ Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: 2.325.056 người, giảm 16.660  người so với tháng trước (giảm 0,71%), tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,63% so với 31/12/2018. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: 5.623 người, tăng 633 người so với tháng trước (tăng 12,69%), giảm 43,69% so với cùng kỳ năm trước, tăng 3,36% so với 31/12/2018. Đối tượng tham gia BH thất nghiệp: 2.226.169 người, giảm 16.224 người so với tháng trước (giảm 0,72%), tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,79% so với 31/12/2018. Đối tượng tham gia BHYT: 7.055.376 người, tăng 35.432 người so với tháng trước (tăng 0,5%), tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước, giảm 1,69% so với 31/12/2018. Về diện bao phủ BHYT đạt 85,02%, căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao cho Thành phố năm 2019 là 87,9% thì còn thiếu 2,88%.

2. Về số thu BHXH; Nợ BHXH

   Trong tháng, số thu BHXH, BHYT, BHTN được 5.545.797 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 14.338.661 triệu đồng, tăng 27,38% so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ 22,41% so với kế hoạch BHXH Việt giao. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến ngày 31/3/2019 là 3.182.400 triệu đồng, trừ số tiền nợ dưới 1 tháng, thì tổng số nợ còn lại là 1.818.332 triệu đồng, chiếm tỷ lệ nợ là 2,84% so với kế hoạch thu của BHXH Việt Nam

   3) Cấp sổ BHXH; Thẻ BHYT

- Cấp tờ bìa sổ BHXH 127.274 tờ; Cấp tờ rời sổ BHXH 1.641.534 tờ.

    - Số người đã được cấp sổ BHXH là 2.334.296, đạt tỷ lệ 99,9% so với số người tham gia BHXH. BHYT đã cấp1.648.090 lượt thẻ (cấp mới, gia hạn 1.400.595; cấp lại 247.495). Số người tham gia BHYT được cấp thẻ là 6.979.307 người, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số người tham gia BHYT.

   4. Công tác giải quyết chế độ BHXH; BHYT

   Đã có 450.456 lượt người, BHXH Thành phố đang quản lý 221.333 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.Trong quý đã có 4.746.631 lượt khám chữa bệnh (nội trú 360.785 lượt, ngoại trú  4.385.846 lượt), tổng số tiền chi trong năm 2.266,52 tỷ đồng (nội trú 968,78 tỷ đồng, ngoại trú 1.297,74 đồng). Giám định thanh toán trực tiếp 1.986 trường hợp với số tiền 7,495 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả cho 206 trường hợp. Thực hiện liên thông dữ liệu đã có 100% các cơ sở KCB; việc gửi dữ liệu lên cổng điện tử hằng ngày đạt 67,6%.

             5. Công tác tài chính

             - Cân đối kinh phí quản lý bộ máy, đảm bảo tiết kiệm; tổ chức mua sắm theo đúng quy định của nhà nước. Thực hiện cấp tạm ứng 80% kinh phí KCB quý I/2019 cho các cơ sở KCB; trích chuyển và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đơn vị kịp thời; Phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả chế độ BHXH hàng tháng và BHXH một lần cho người hưởng kịp thời, đảm bảo nguồn kinh phí chi trả.

6. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; hồ sơ

            - Tiêp nhận 512.248 hồ sơ và trả 456.693 hồ sơ. Hồ sơ qua dịch vụ bưu điện tiếp nhận 199.452 hồ sơ và trả được 244.022 hồ sơ. Chỉnh lý 21.757 hồ sơ hưởng các loại chế độ BHXH. Rà soát được 2.511 hồ sơ từ năm 2017 trở về trước.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh kiểm tra liên ngành tại 423 đơn vị (đạt 6% so với kế hoạch). Qua thanh tra, kiểm tra đã đề nghị các đơn vị khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN: Lập thủ tục tham gia cho 301 lao động với tổng số tiền truy đóng là 1,986 tỷ đồng; thu nợ là 3,468 tỷ đồng; tham mưu trình ban hành Quyết định kiểm tra tại 135 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố theo đề nghị của BHXH Quận Huyện. Thực hiện thanh, kiểm tra đối với 87 đơn vị sử dụng lao động; Phối hợp ngoài ngành tại 36 đơn vị trên địa bàn thành phố.

8. Công tác tuyên truyền

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn BHXH quận huyện thực hiện công tác tuyên truyền trong năm 2019, trong đó tập trung tuyên truyền vào nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và học sinh-sinh viên; phối hợp Báo đài, Bưu điện ký kết Quy chế phối hợp thông tin tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT;

- Về hoạt động quản trị Trang web: Trong tháng đã đăng 50 tin, bài của cộng tác viên phản ánh tin tức, kết quả hoạt động của ngành, lũy kế từ đầu năm 180 tin, bài; Thực hiện đăng 5 văn bản tuyên truyền về chủ trương chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, lũy kế từ đầu năm là 15 văn bản.

9. Công tác công nghệ thông tin

Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các phần mềm phục vụ nghiệp vụ chuyên môn để tăng cường công tác quản lý và giải quyết nhanh chóng các yêu cầu công việc của tổ chức, cá nhân. Một số kết quả thực hiện: Khắc phục một phần tốc độ xử lý các phần mềm nghiệp vụ; Nâng cấp các đường truyền internet đến các phòng nghiệp vụ và ưu tiên kênh xử lý phần mềm chuyên dùng, từ đó đã đảm bảo được độ ổn định của chương trình TST, TCS, TNHS3.0…  Rà soát và hiệu chỉnh các trường hợp đồng bộ mã định danh chưa đúng và rà soát mã định danh của đối tượng hưởng chế độ dài hạn;Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi theo hình thức trực tuyến về đào tạo đại lý thu.

Tại Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp, tháo gỡ các vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ quý 1 và phương phướng nhiệm vụ qúy 2, đồng chí Phan Văn Mến đã chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ như sau:   

- Đẩy mạnh công tác phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đạt kế hoạch được giao, chú trọng tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và nhóm đối tượng học sinh, sinh viên. Phối hợp với ngành Bưu điện cập nhật dữ liệu tăng giảm hộ gia đình theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ; Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, đối chiếu thu tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, không để nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

   - Theo dõi, đôn đốc việc cấp, đổi thẻ BHYT cho các đối tượng quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Tăng cường kiểm soát công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại bảo hiểm xã hội quận, huyện.  Hoàn tất in tờ rời hằng năm 2018 cho toàn bộ người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động do khối Văn phòng quản lý, theo dõi việc in và chuyển phát mẫu C13-TS. Thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của quý III/2019 trên địa bàn TP.HCM. Rà soát dữ liệu số sổ BHXH trùng nhau: 1 người được cấp nhiều số sổ, 1 số sổ BHXH cấp cho nhiều người. Tiếp tục đôn đốc bưu điện, đơn vị sử dụng lao động thu hồi lại Mẫu số 01, Mẫu số 03 để hoàn tất công tác rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động.

- Triển khai Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có số chi trợ cấp ốm đau, thai sản lớn theo Kế hoạch năm 2019; kiểm tra việc giải quyết các chế độ tại BHXH quận huyện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giám định quyết toán quý IV/2018 và quyết toán năm 2018; phối hợp với các đơn vị trong việc chuẩn hóa các danh mục, đôn đốc các cơ sở đẩy dữ liệu lên cổng đúng, đủ, kịp thời; tiếp tục hướng dẫn và phối hợp với cơ sở KCB xử lý các vướng mắc trong công tác giám định trên hệ thống; quản lý chi phí KCB BHYT năm 2019 trên địa bàn thành phố theo dự toán được giao. Thực hiện kế hoạch đấu thầu thuốc rộng rãi tại các đơn vị, gửi thông báo rà soát kết quả thầu và giải quyết các vướng mắc phát sinh tại cơ sở KCB. Tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời đến người thụ hưởng và an toàn chặt chẽ. Ban hành văn bản chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống Bưu điện. Hoàn thiện đấy thầu, triển khai xây dựng trụ sở BHXH Quận 5. BHXH Quận 4, Phú Nhuận, Gò Vấp;

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành (thanh tra Sở Y tế, thanh tra Sở lao động, liên đoàn lao động) trong phối hợp thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, theo dõi phối hợp với ngành Bưu điện, BHXH các quận huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện; Phối hợp với sở ngành trong công tác truyền thông; Tiếp tục ký kết hợp đồng với một số báo, đài để đẩy mạnh hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn.

- Tiếp tục rà soát và hiệu chỉnh các trường hợp đồng bộ mã định danh chưa đúng. Hỗ trợ các doanh nghiệp về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH; Hỗ trợ cơ sở KCB kết nối tốt với cổng giám định chi phí BHYT và hướng dẫn bệnh viện, cơ sở KCB tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Tổ chức triển khai nhắn tin đến kỳ gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch phân công, phân bổ định biên toàn hệ thống BHXH Thành phố; thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm đối với viên chức, người lao động. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại tại đơn vị đối với viên chức quản lý; Thông báo BHXH quận huyện hoàn thiện cơ cấu bổ nhiệm Tổ trưởng các tổ nghiệp vụ. Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; nghiên cứu mô hình lấy ý kiến sự hài lòng của khách hàng khi đến giao dịch với cơ quan BHXH để tổ chức thực hiện đối với tất cả viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Tiếp tục theo dõi và xử lý thông tin đường dây nóng để có chấn chỉnh kịp thời về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của viên chức, người lao động.

Tin ảnh Đỗ Thuyên

Nguồn: BHXH Tp.HCM

Số lần xem: 202

TIN NÓNG

- Ngày 9/5/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 969/BHXH-QLT về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH. Mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 26/4/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 890/BHXH-CST về việc thông báo thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2019, mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: DANH MỤC\ Cơ sở nhận KCB BHYT tại các tỉnh.Hoặc xem tại: https://drive.google.com/file/d/1Cu5N-l-5u7ElXfLz9mdolypw540TTBGa/view?usp=sharing

 

KHÔNG GÌ THUẬN LỢI HƠN:

 

Để biết thông tin cá nhân về BHXH, BHYT với dịch vụ tin nhắn gửi về 8079

(cước phí 1.000 đồng/tin nhắn)