Chủ nhật, ngày 18/08/2019

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

TPHCM: Quy trình mới cấp, mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

09/11/2018

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 4270/QĐ-UBND hướng dẫn quy trình phối hợp cấp, mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.Ảnh: Internet

Theo quy trình mới, việc cấp thẻ BHYT được giao trực tiếp cho 3 cơ quan thực hiện, gồm: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH và BHXH cấp huyện. Căn cứ quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của Chủ tịch UBND xã, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các thành viên chưa tham gia BHYT để lập danh sách người chỉ tham gia BHYT theo Mẫu D03-TS theo từng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và người chạy thận nhân tạo thuộc hộ nghèo đa chiều. Phòng LĐTBXH có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, ký xác nhận và lập hồ sơ gửi BHXH huyện. Sau đó, cơ quan BHXH tổ chức in và chuyển giao thẻ cho Phòng LĐTBXH để cấp cho người dân.

Quy trình cũng quy định rõ trách nhiệm lập dự toán và thanh toán kinh phí mua thẻ BHYT hàng năm với các cơ quan liên quan. Cụ thể gồm: Phòng LĐTBXH, Phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện và Sở Y tế.

Để thực hiện hiệu quả quy trình cấp thẻ BHYT, UBND TPHCM giao Sở LĐTBXH có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp thẻ BHYT cho đối tượng trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND Thành phố về tình hình cấp, mua thẻ BHYT. BHXH Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở LĐTBXH và các sở, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc cấp, mua thẻ BHYT cho đối tượng tại quận, huyện.

Đối với UBND các quận, huyện phải chỉ đạo Phòng LĐTBXH, UBND cấp xã phối hợp với BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng theo quy trình. Ủy quyền cho Phòng LĐTBXH ký hợp đồng với BHXH huyện về việc mua BHYT cho đối tượng thuộc chương trình giảm nghèo bền vững của quận, huyện.

UBND các xã, phường hàng tháng có trách nhiệm rà soát tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn gửi Phòng LĐTBXH đúng thời hạn.

Nguồn: Báo Lao động

Số lần xem: 450

TIN NÓNG