Thứ hai, ngày 18/02/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

TP. HCM: Quy định hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm

09/10/2018

Mới đây, UBND TP.HCM vừa ban hành Quy trình phối hợp thực hiện cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố sẽ được cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới.

Theo quy định, cơ quan cấp thẻ BHYT là UBND phường-xã, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện và Bảo hiểm xã hội quận - huyện.

Đối với việc cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, thay đổi thông tin trên thẻ, đổi thời điểm hưởng đủ 5 năm liên tục, cấp thẻ cho kỳ trước do thiếu thông tin, cơ quan cấp là Bảo hiểm xã hội quận-huyện. Việc nộp hồ sơ do đối tượng tham gia BHYT (người tham gia hoặc thân nhân người tham gia) thực hiện.

Đối với việc cắt giảm thẻ BHYT, cơ quan thực hiện là UBND phường-xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện và Bảo hiểm Xã hội quận-huyện.

Cùng với đó, UBND TP cũng ban hành Quy trình hướng dẫn ngân sách địa phương hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn thành phố.

Cự thể, ngân sách sẽ hỗ trợ 30% mức đóng hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện đối với hộ nghèo nhóm 1, nhóm 2. Ngân sách hỗ trợ 25% mức đóng hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện đối với hộ nghèo nhóm 3a (hộ có thu nhập bình quân trên 21 triệu đồng/người/năm đến 28 triệu đồng/người/năm) và hộ cận nghèo; 10% mức đóng hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện đối với hộ nghèo nhóm 3b (hộ có thu nhập bình quân trên 28 triệu đồng/người/năm). Đối với các đối tượng khác, ngân sách sẽ hỗ trợ 10% mức đóng của chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm. Riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt chuẩn cận nghèo, sẽ được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện như chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo với thời gian hỗ trợ là 12 tháng kể từ ngày địa phương xác nhận hộ vượt chuẩn. Sau 12 tháng này, người tham gia sẽ được hỗ trợ như các đối tượng khác với thời gian hỗ trợ được tính tiếp theo thời gian đã được hỗ trợ diện hộ vượt chuẩn và tổng thời gian hỗ trợ không quá 10 năm. Chính sách này được áp dụng từ ngày 1/1/2018.

 

Nguồn: theo trang Thương hiệu và Pháp luật

Số lần xem: 277

TIN NÓNG

- Ngày 23/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 184/BHXH-QLT  về việc NHẬN MẪU C12-TS, C13-TS THÔNG QUA BƯU ĐIỆN Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 08/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 54/TB-BHXH  về việc Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT, BHXH, BHTN. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 02/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 07/BHXH-CNTT gửi các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, phụ lục 08 (kèm theo TT số 56/2017/TT-BYT) và các phụ lục có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 08/TB-BHXH về việc ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHYT. Kính mời các cá nhân, đơn vị xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 10/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 kính mời các đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.