(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ) 24/11/2015
2 PGNHS 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH. 01/10/2015
3 PGNHS 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. 01/10/2015
4 PGNHS 304: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 01/10/2015
5 PGNHS 305: Cấp lại sổ BHXH do mất . 03/11/2015
6 PGNHS 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng. 01/10/2015
7 PGNHS 308: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục 01/10/2015
8 PGNHS 309: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 01/10/2015
9 PGNHS 310: Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước 01/10/2015
10 PGNHS 311: Điều chỉnh quá trình đã được chốt xác nhận trên sổ BHXH 01/10/2015
11 PGNHS 312: Cấp sổ BHXH cho kỳ trước 01/10/2015
12 PGNHS 313: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995 hoăc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã 01/10/2015
13 PGNHS 314 Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH 01/10/2015
14 PGNHS 315: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trong trường hợp có một hay nhiều sổ BHXH đang lưu giữ ở cơ quan BHXH 01/10/2015
15 PGNHS 316: Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp 01/10/2015
16 PGNHS 317: Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH 01/10/2015
17 PGNHS 321: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới) 24/11/2015
18 PGNHS 401: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng. 01/10/2015
19 PGNHS 402: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh 01/10/2015
20 PGNHS 403 Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin 01/10/2015
21 PGNHS 333-333a: Giải quyết hố sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, thẻ. 01/10/2015
22 PGNHS 314b: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước 01/10/2015
Các biểu mẫu - Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 401b/THE Giấy cam kết 01/05/2012
2 Mẫu 401a/THE Giấy cam kết 01/05/2012
3 Mẫu 03b-DS/CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ 01/05/2012
4 03a-DS/CLS: Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH 17/11/2014
5 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
6 Mẫu 308 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 01/07/2011
7 Mẫu 02-GCĐ/SBH Giấy cam đoan (của người cho mượn sổ) 26/08/2013
8 Biễu mẫu 314/SBH đề nghị nhận lại sổ BHXH. 01/11/2013
9 Phụ lục hướng dẫn PGNHS 313 15/09/2014
10 D01-TS: Đơn đề nghị 15/10/2012
11 D01b-TS: Công văn đề nghị 15/10/2012
12 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
13 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
14 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
15 Danh sách đề nghị thu hồi sổ BHXH của người lao động đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 10/06/2015