(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 607: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng 27/11/2017
2 PGNHS 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch 27/11/2017
3 PGNHS 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ 27/11/2017
4 PGNHS 610: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi; thay đổi nơi KCB; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT; đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục. Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin 27/11/2017
5 PGNHS 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất 27/11/2017
6 PGNHS 620: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (xác nhận cho người tham gia dừng đóng BHXH, BHTN tại một đơn vị; đơn vị chuyển sang tỉnh/TP khác; NLĐ đi làm theo HĐ có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc), xác nhận quá trình đóng cho ngườ tham gia BHXH tự nguyện 27/11/2017
7 PGNHS 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 27/11/2017
8 PGNHS 622: Xác nhận đang tham gia BHXH; xác nhận thời gian tham gia BHYT 03 năm liên tục đối với trường hợp sử dụng thuốc Glivec 27/11/2017
9 PGNHS 624: Ghi xác nhận TG đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối TG nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước 01/1995 hoặcTG đảm nhiệm chức danh trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã 27/11/2017
10 PGNHS 625: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH; bổ sung hổ sơ cấp sổ BHXH cho NLĐ kỳ trước; cấp lại sổ BHXH cho NLĐ do đã nhận trợ cấp BHXH 01 lần bị thu hồi 27/11/2017
11 PGNHS 626: Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027 27/11/2017
12 PGNHS 627: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ) 27/11/2017
13 PGNHS 628: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH 27/11/2017
14 PGNHS 630: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ 27/11/2017
15 PGNHS 623: Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH 27/11/2017
16 PGNHS 629: Xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp. 01/02/2018


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 02-GCĐ/SBH Giấy cam đoan (của người cho mượn sổ) 26/08/2013
2 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 01/04/2016
3 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 27/11/2017
4 Chi tiết đính kèm mục 13 của Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 14/10/2016
5 02-DS/ĐNTS: Danh sách đề nghị trả sổ BHXH của NLD đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 01/08/2017
6 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 22/02/2016
7 Phụ lục 01: Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 22/02/2016
8 Phụ lục 02: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt NN, ĐH, NH trước ngày 01/01/1995 22/02/2016
9 Phụ lục thời gian làm việc có đóng BHXH chưa hưởng 01 lần 01/04/2016
10 Phụ lục hướng dẫn PGNHS 313 14/10/2016
11 Mẫu số 01: Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội 03/01/2017
12 Mẫu số 02a: Phiếu yêu cầu 03/01/2017
13 mẫu số 03: Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH 14/10/2016
14 01-BB/GNS: Biên bản tiếp nhận sổ BHXH quá 12 tháng NLD không đến nhận tại đơn vị 01/08/2017
15 Danh sách thư điện tử của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh 01/08/2017
16 401a/THE: Giấy cam kết 29/07/2016
17 401b/THE: Giấy cam kết 29/07/2016