(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 50: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT 22/02/2016
2 PGNHS 502: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm 01/12/2015
3 PGNHS 506: Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học 01/10/2015
4 PGNHS 507: Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh BHYT đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh 01/10/2015


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu số : 01/VTYT/TT27/2014 xây dựng vật tư y tế. 15/11/2013
2 01-GĐN/CBH: Giấy đề nghị nhận lại hồ sơ và hoàn trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đã được thanh toán trực tiếp 25/04/2015
3 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học 29/09/2014
4 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng 29/09/2014
5 Bảng hướng dẫn lập biểu mẫu Danh mục Vật tư y tế theo Thông tư 27/2013 của Bộ Y tế và công văn 5127/BHXH-DVT của BHXH Việt Nam 15/11/2013
6 Bảng mã Dịch vụ kỹ thuật (kèm theo TTLT 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012) 29/02/2012
7 Bảng mã chi tiết danh mục VTYT thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 25/06/2014
8 Một số lưu ý khi lập biểu mẫu 25/06/2014
9 Mã hóa dịch vụ kỹ thuật Mục C2.7 Thông tư 03 và Mục C4 Thông tư 04 26/06/2014
10 Mẫu 04/QT tổng hợp quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. 15/06/2012