(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321; Trợ cấp thất nghiệp: 1308. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 601: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 15/09/2016
2 PGNHS 602: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản đối với người lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 15/09/2016
3 PGNHS 603: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH 15/09/2016
4 PGNHS 604: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 15/09/2016
5 PGNHS 605: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát 15/09/2016
6 PGNHS 606: Giải quyết chế độ hưu trí 15/09/2016
7 PGNHS 607: Giải quyết chế độ tuất; Xét hưởng định suất tuất hàng tháng do tỉnh khác chuyển đến 15/09/2016
8 PGNHS 608: Giải quyết trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Công văn 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của BHXH VN; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Luật BHXH số 58/2014/QH13; Trợ cấp khu vực 01 lần 15/09/2016
9 PGNHS 609: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng tỉnh khác chuyển đến 15/09/2016
10 PGNHS 610: Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đến BHXH tỉnh, thành phố khác 15/09/2016
11 PGNHS 615: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, đối với người lao động đang đóng BHXH 15/09/2016
12 PGNHS 617: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với các trường hợp: Người chấp hành xong hình phạt tù; Người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp; Người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg 15/09/2016
13 PGNHS 620: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 12/10/2015
14 PGNHS 622: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 01/10/2015
15 PGNHS 624: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã;cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 20/02/2017
16 PGNHS 625: Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) cho cơ sở KCB đăng ký mới và sau lần đăng ký mới 01/10/2015
17 PGNHS 626: Thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề 12/10/2015
18 PGNHS 627: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư 15/09/2016


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 01: Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia BH thất nghiệp 01/10/2015
2 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 20/10/2014
3 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
4 02-C65: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
5 02-BHKV: Đơn xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 20/10/2014
6 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
7 03-C65: Cấp bổ sung Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
8 03-QĐ613: Đơn đề nghị trợ cấp mai táng 20/10/2014
9 04-C65: Danh sách người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
10 C65b-HD: Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
11 C70a-HD: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 15/09/2016
12 C87a-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề 01/10/2015
13 C87b-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề 01/10/2015
14 Mẫu XNCĐ-01: Giấy đề nghị hưởng BHXH. 01/06/2014
15 Mẫu XNCĐ-02: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH có dán ảnh. 01/06/2014
16 XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã 20/10/2014
17 Biên bản điều tra tai nạn lao động 04/07/2012
18 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
19 05-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 06/10/2016
20 09A-HSB: Tờ khai của thân nhân 15/09/2016
21 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN 15/09/2016
22 14-HSB: Đơn đề nghị 15/09/2016
23 16-HSB: Biên bản họp của các thân nhân 15/09/2016
24 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng hưu trí 15/09/2016