(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc lần đầu, đơn vị chuyển từ địa bàn tỉnh; thành phố khác đến 16/06/2016
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 23/12/2016
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 16/06/2016
4 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên 23/12/2016
5 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 16/06/2016
6 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 20/06/2016
7 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa, đóng nhầm 16/06/2016
8 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 16/06/2016
9 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 01/10/2015
10 PGNHS 110: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non 23/12/2016
11 PGNHS 111: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị 01/10/2015
12 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 16/06/2016
13 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình 16/06/2016
14 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 01/10/2015
Các biểu mẫu - 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 04/03/2015
2 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe 24/08/2015
3 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 04/03/2015
4 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 04/03/2015
5 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
6 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 04/03/2015
7 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
8 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
9 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên 04/03/2015
10 D01b-TS: Công văn đề nghị 16/06/2016
11 DK01: Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 16/06/2016
12 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
13 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
14 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
15 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 01/10/2015
16 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
17 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
18 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
19 TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/04/2016
20 TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT 22/02/2016
21 Phụ lục 02: Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN 22/02/2016
22 Phụ lục 03: Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT 22/02/2016
23 01/TCKT: Bản đề nghị trích chuyển KPCSSKBD 23/12/2016
24 DK 05: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT 23/12/2016
25 03/TCKT: Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí CSSKBD 23/12/2016
26 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV 01/10/2015
27 TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo QĐ 595 của BHXH Việt Nam 01/09/2017