(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321; Trợ cấp thất nghiệp: 1308. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc 01/10/2015
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 01/10/2015
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 01/10/2015
4 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên 01/10/2015
5 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 01/10/2015
6 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 01/10/2015
7 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa 01/10/2015
8 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 01/10/2015
9 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 01/10/2015
10 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 01/10/2015
11 PGNHS 110: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non 01/10/2015
12 PGNHS 111: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị 01/10/2015
13 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình 01/10/2015
14 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 01/10/2015
15 PGNHS 113: Truy thu BHXH, BHYT bắt buộc 22/02/2016
16 PGNHS 112: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng trùng cho người lao động 01/10/2015
Các biểu mẫu - 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 01/10/2014
2 Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
3 Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012
4 Mẫu D01-TS Đơn đề nghị 15/10/2012
5 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
6 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
7 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 04/03/2015
8 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
9 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 04/03/2015
10 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 01/10/2015
11 TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/04/2016
12 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
13 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
14 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
15 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
16 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
17 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên 04/03/2015
18 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe 24/08/2015
19 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 04/03/2015
20 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 04/03/2015
21 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
22 D01-HGĐ: Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình 03/04/2015
23 TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT 22/02/2016
24 Phụ lục 02: Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN 22/02/2016
25 Phụ lục 03: Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT 22/02/2016