(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 10/10/2017
2 PGNHS 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm) 10/10/2017
3 PGNHS 600b: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng) 10/10/2017
4 PGNHS 601: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) 10/10/2017
5 PGNHS 601a: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) 10/10/2017
6 PGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH 10/10/2017
7 PGNHS 604: Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị 10/10/2017
8 PGNHS 605: Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài) 10/10/2017
9 PGNHS 606: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT) 10/10/2017
10 PGNHS 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) 10/10/2017
11 PGNHS 666: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị 27/11/2017
12 PGNHS 666a: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non 27/11/2017
13 PGNHS 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT. 28/12/2017
14 PGNHS 666b: Cấp kinh phí hỗ trợ thu BHYT và KPCSSKBĐ cho Đại lý thu BHYT Học sinh, sinh viên 28/12/2017
15 PGNHS 611: Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ 10/10/2017
Các biểu mẫu - 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 04/03/2015
2 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe 24/08/2015
3 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 04/03/2015
4 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 04/03/2015
5 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
6 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 04/03/2015
7 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
8 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
9 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên 04/03/2015
10 D01b-TS: Công văn đề nghị 16/06/2016
11 DK01: Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 16/06/2016
12 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
13 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
14 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
15 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 01/10/2015
16 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
17 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
18 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
19 TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT 22/02/2016
20 Phụ lục 02: Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN 22/02/2016
21 Phụ lục 03: Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT 22/02/2016
22 01/TCKT: Bản đề nghị trích chuyển KPCSSKBD 23/12/2016
23 DK 05: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT 23/12/2016
24 03/TCKT: Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí CSSKBD 23/12/2016
25 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV 01/10/2015
26 TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo QĐ 595 của BHXH Việt Nam 01/09/2017
27 D03-TS: Danh sách người chỉ tham gia BHYT theo QĐ 595 01/09/2017