Thứ hai, ngày 27/01/2020

Phòng chức năng

Phòng Tuyên truyền

08/04/2016

Phòng Tuyên truyền

1. Chức năng:

Phòng Tuyên truyền có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với yêu cầu, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Xây dựng dự toán kinh phí tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên tổng số kinh phí tuyên truyền được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và đề xuất việc sử dụng kinh phí có hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

d) Khai thác thông tin và sử dụng thông tin truyền thông trong và ngoài Ngành để tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với mục đích và nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời kỳ của Ngành.

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền; kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đối với Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

e) Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

g) Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trên Internet, trực tiếp biên tập thông tin đăng tải trên trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trên internet theo quy định.

h) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác sưu tầm, bảo quản, lưu giữ các tư liệu, hiện vật truyền thống của Ngành và của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

i) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

k) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.

l) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giao.

3. Lãnh đạo phòng: Số tổng đài (08) 39.979.039

Trưởng phòng: Ông Đỗ Văn Thuyên - Số nhánh 1350

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 - Các máy nhánh Công tác tuyên truyền: 1356

 


TIN NÓNG

- BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số Số : 09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 ngày 02/01/2020 mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/13JASiU-MP8iKPeIhFqv-TfRXifm88x1v/view

 

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN