Thứ sáu, ngày 24/01/2020

Phòng chức năng

Văn phòng

16/03/2017

Văn phòng

1. Chức năng:

- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và tổ chức thực hiện các công tác: Tổng hợp, hành chính, quản trị, ISO và pháp chế theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Văn phòng có con dấu, không có tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt; tổng hợp kế hoạch công tác tuần của Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Tổng hợp và lập báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng; tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và số liệu cần thiết để cung cấp theo yêu cầu của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Tổ chức quản lý và thực hiện công tác văn thư của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định; thực hiện công tác bí mật, lưu trữ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

d) Thực hiện việc kiểm tra văn bản do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo quy định; quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định.

đ) Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và các phương tiện hoạt động của cơ quan; thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai và theo dõi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

g) Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, in ấn tài liệu phục vụ hoạt động của cơ quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

h) Tổ chức thực hiện công việc về hành chính, lễ tân, khánh tiết của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

i) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với Công đoàn cùng cấp và các đơn vị có liên quan chăm lo đời sống của công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

k) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

l) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

m) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn phòng.

n) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giao.

3. Lãnh đạo phòng: Số tổng đài (08) 39.979.039

Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Minh Châu - Số nhánh 1008

Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Hương Giang - Số nhánh 1327

Phó Chánh Văn phòng: Ông Trần Bảo Huân - Số nhánh 1010

 

- Văn thư cơ quan: 39.979.039 - Ext: 1261 


TIN NÓNG

- BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số Số : 09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 ngày 02/01/2020 mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/13JASiU-MP8iKPeIhFqv-TfRXifm88x1v/view

 

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN