(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Giới thiệu chung
Tên cơ quan: BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở cơ quan: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.39979039; Fax: 08.39979010
 
              Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/1995 với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện thu chi và giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động có tham gia BHXH trên địa bàn Thành phố.              
               I./ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
               1/ Chức năng:
              - Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý các quỹ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.
             - Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý  hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
               - Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.
              2/ Nhiệm vụ, quyền hạn:
             - Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt. 
              - Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
           - Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.
              - Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia.
              - Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) về BHXH, BHYT tại Bảo hiểm xã hội Thành phố; hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện theo quy định.
              - Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT và chỉ đạo, hướng dẫn BHXH quận, huyện triển khai thực hiện theo quy định.
          - Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định.
              - Quản lý và sử dụng, hạch toán kế tooán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
             - Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.
              - Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn theo phân cấp của Tổng Giám đốc.
              - Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH quận, huyện tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.
              - Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.
              - Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.
              - Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
              - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.
              - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho công chức, viên chức thuộc BHXH Thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
              - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các tổ chức cá nhân tham gia BHXH, BHYT, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
              - Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn.
              - Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.
              - Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo, hướng dẫn BHXH quận, huyện triển khai thực hiện theo quy định.
              - Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHYT khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
              - Quản lý công chức, viên chức thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.
              - Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.
              - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
 
II- CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC
* Ban Giám đốc:
- Giám đốc: Cao Văn Sang
- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu
- Phó Giám đốc: Nguyễn Đăng Tiến
- Phó Giám đốc: Lưu Thị Thanh Huyền
*Các phòng chức năng:
* Đơn vị trực thuộc:
III- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
(Từ năm 1995 đến nay)
STT
Năm
Danh hiệu
Số Quyết định
Ngày/tháng/năm
1
1995
Bằng khen của Bộ LĐTB&XH
217/QĐ-LĐTBXH
   20/4/1995
2
1996
Bằng khen của Thủ tướng
346/QĐ-TTg
26/05/1997
3
1998
Huân chương Lao động hạng III
102KT/CTN
20/3/1999
4
2001
Cờ thi đua của BHXH Việt Nam
205/QĐ-BHXH-TDKT
18/02/2002
5
2002
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
5154/QĐ-UB
10/12/2002
6
Bằng khen của BHXH Việt Nam
131/QĐ-BHXH-TDKT
13/02/2003
7
2003
Cờ thi đua Xuất sắc của
Chính phủ
161/QĐ/TTg
13/02/2004
8
2004
Huân chương Lao động hạng II
74/2005/QĐ/CTN
17/01/2005
9
2005
Anh hùng lao động
453/2006/QĐ-CTN
06/4/2006
10
2006
Bằng khen của BHXH Việt Nam
180/QĐ-BHXH
01/02/2007
11
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
1786/QĐ-UBND
19/04/2007
12
2007
Cờ thi đua của BHXH Việt Nam
48/QĐ-BHXH
16/01/2008
13
2008
Bằng khen (Tập thể lao động xuất sắc) của UBND Thành phố HCM
986/QĐ-UBND
12/03/2009
14
Bằng khen của BHXH Việt Nam
729/QĐ-BHXH
04/02/2008
15
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
2541/QĐ-UBND
16/6/2008
16
2009
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
4482/QĐ-UBND
12/10/2010
17
2010
Bằng khen của Thủ tướng về Cải cách Hành chính.
2368/QĐ-TTg
28/12/2010
18
2011
Bằng khen của BHXH Việt Nam
100/QĐ-BHXH
09/02/2012
19
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
859/QĐ-UBND
22/02/2012
20
Bằng khen (Tập thể lao động xuất sắc) của BHXH Việt Nam
588/QĐ-BHXH
18/06/2012
21
2012
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
123/QĐ-TTg
11/01/2013
22
Bằng khen của BHXH Việt Nam
459/QĐ-BHXH
03/5/2013
23
Cờ thi đua XS của Chính phủ
862/QĐ-TTg
05/6/2013
24
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
468/QĐ-UBND
28/01/2013
25
2013
Huân chương Lao động Hạng I
2247/QĐ-CTN
19/11/2013
26
Tập thể LĐTT
37/QĐ-BHXH
06/02/2014
27
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
1310/QĐ-UBND
19/3/2014
28
Tập thể LĐXS
356/QĐ-BHXH
22/4/2014