(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Giới thiệu chung
Tên cơ quan: BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở cơ quan: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.39979039; Fax: 028.39979010
Email: bhxh@hochiminh.vss.gov.vn
 
 

I./ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng:

- Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

- Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.

- Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia.

- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện theo quy định.

- Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện triển khai thực hiện theo quy định.

- Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.

- Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

- Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

- Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo phân cấp của Tổng Giám đốc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

- Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

- Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện triển khai thực hiện theo quy định.

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quản lý công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

II./ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Ä Ban Giám đốc:

- Giám đốc:Phan Văn Mến

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu

- Phó Giám đốc: Lưu Thị Thanh Huyền

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Mỹ Dung

Ä Các Phòng Nghiệp vụ:

1. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

2. Phòng Giám định bảo hiểm y tế 1.

3. Phòng Giám định bảo hiểm y tế 2.

4. Phòng Quản lý thu.

5. Phòng Khai thác và thu nợ.

6. Phòng Cấp sổ, thẻ.

7. Phòng Tổ chức cán bộ.

8. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

9. Phòng Kiểm tra.

10. Phòng Công nghệ thông tin.

11. Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.

12. Phòng Quản lý hồ sơ.

13. Văn phòng.

14. Phòng Tuyên truyền.

                Ä Đơn vị trực thuộc:

1. Bảo hiểm xã hội Quận 1

2. Bảo hiểm xã hội Quận 2

3. Bảo hiểm xã hội Quận 3

4. Bảo hiểm xã hội Quận 4

5. Bảo hiểm xã hội Quận 5

6. Bảo hiểm xã hội Quận 6

7. Bảo hiểm xã hội Quận 7

8. Bảo hiểm xã hội Quận 8

9. Bảo hiểm xã hội Quận 9

10. Bảo hiểm xã hội Quận 10

11. Bảo hiểm xã hội Quận 11

12. Bảo hiểm xã hội Quận 12

13. Bảo hiểm xã hội Quận Bình Tân

14. Bảo hiểm xã hội Quận Bình Thạnh

15. Bảo hiểm xã hội Quận Gò Vấp

16. Bảo hiểm xã hội Quận Phú Nhuận

17. Bảo hiểm xã hội Quận Tân Bình

18. Bảo hiểm xã hội Quận Tân Phú

19. Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức

20. Bảo hiểm xã hội Huyện Bình Chánh

21. Bảo hiểm xã hội Huyện Cần Giờ

22. Bảo hiểm xã hội Huyện Củ Chi

23. Bảo hiểm xã hội Huyện Hóc Môn

24. Bảo hiểm xã hội Huyện Nhà Bè

III- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (từ năm 1995 đến nay)

TT

Năm

Danh hiệu

Số Quyết định

1

1995

Bằng khen của Bộ LĐTB&XH

217/QĐ-LĐTBXH

2

1996

Bằng khen của Thủ tướng

346/QĐ-TTg

3

1998

Huân chương Lao động hạng III

102KT/CTN

4

2001

Cờ thi đua của BHXH Việt Nam

205/QĐ-BHXH-TDKT

5

2002

Bằng khen của UBND Thành phố HCM

5154/QĐ-UB

6

Bằng khen của BHXH Việt Nam

131/QĐ-BHXH-TDKT

7

2003

Cờ thi đua Xuất sắc của

Chính phủ

161/QĐ/TTg

8

2004

Huân chương Lao động hạng II

74/2005/QĐ/CTN

9

2005

Anh hùng lao động

453/2006/QĐ-CTN

10

2006

Bằng khen của BHXH Việt Nam

180/QĐ-BHXH

11

Bằng khen của UBND Thành phố HCM

1786/QĐ-UBND

12

2007

Cờ thi đua của BHXH Việt Nam

48/QĐ-BHXH

13

2008

Bằng khen (Tập thể lao động xuất sắc) của UBND Thành phố HCM

986/QĐ-UBND

14

Bằng khen của BHXH Việt Nam

729/QĐ-BHXH

15

Bằng khen của UBND Thành phố HCM

2541/QĐ-UBND

16

2009

Bằng khen của UBND Thành phố HCM

4482/QĐ-UBND

17

2010

Bằng khen của Thủ tướng về Cải cách Hành chính.

2368/QĐ-TTg

18

2011

Bằng khen của BHXH Việt Nam

100/QĐ-BHXH

19

Bằng khen của UBND Thành phố HCM

859/QĐ-UBND

20

Bằng khen (Tập thể lao động xuất sắc) của BHXH Việt Nam

588/QĐ-BHXH

21

2012

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

123/QĐ-TTg

22

Bằng khen của BHXH Việt Nam

459/QĐ-BHXH

23

Cờ thi đua XS của Chính phủ

862/QĐ-TTg

24

Bằng khen của UBND Thành phố HCM

468/QĐ-UBND

25

2013

Huân chương Lao động Hạng I

2247/QĐ-CTN

26

Tập thể LĐTT

37/QĐ-BHXH

27

Bằng khen của UBND Thành phố HCM

1310/QĐ-UBND

28

Tập thể LĐXS

356/QĐ-BHXH

29

2014

Tập thể Lao động xuất sắc

384/QĐ-BHXH

30

Bằng khen BHXH Việt Nam

115/QĐ-BHXH

31

Cờ thi đua của BHXH Việt Nam

295/QĐ-BHXH

32

Cờ thi đua xuất sắc Chính phủ

561/QĐ-TTg