Thứ hai, ngày 23/07/2018

96 Tỉnh Cà Mau

96 Tỉnh Cà Mau

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Cµ Mau

96

002

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè Cµ Mau

 

2

Cµ Mau

96

004

BÖnh viÖn C«ng an tØnh Cµ Mau

 

3

Cµ Mau

96

007

Phßng kh¸m khu vùc x· T¾c V©n

 

4

Cµ Mau

96

008

Tr¹m y tÕ x· An Xuyªn

 

5

Cµ Mau

96

009

Tr¹m y tÕ x· Hoµ T©n

 

6

Cµ Mau

96

010

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Thµnh

 

7

Cµ Mau

96

011

Trung t©m y tÕ huyÖn Thíi B×nh

 

8

Cµ Mau

96

012

Tr¹m y tÕ x· BiÓn B¹ch

 

9

Cµ Mau

96

013

Tr¹m y tÕ X· TriÝ Ph¶i

 

10

Cµ Mau

96

014

BÖnh viÖn ®a khoa KV TrÇn V¨n Thêi

 

11

Cµ Mau

96

015

Phßng kh¸m khu vùc TT S«ng §èc

 

12

Cµ Mau

96

016

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh H­ưng

 

13

Cµ Mau

96

017

Phßng kh¸m khu vùc x·  Kh¸nh B×nh T©y

 

14

Cµ Mau

96

019

BÖnh viÖn ®a khoa Khu vùc C¸i N­ưíc

 

15

Cµ Mau

96

021

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phó T©n

 

16

Cµ Mau

96

022

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Mü

 

17

Cµ Mau

96

023

Tr¹m y tÕ x· TrÇn Thíi

 

18

Cµ Mau

96

024

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Phó

 

19

Cµ Mau

96

025

BÖnh viÖn ®a khoa KV  §Çm D¬i

 

20

Cµ Mau

96

026

Tr¹m y tÕ x· Thanh Tïng

 

21

Cµ Mau

96

027

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· NguyÔn Hu©n

 

22

Cµ Mau

96

028

Tr¹m y tÕ x· TrÇn Ph¸n

 

23

Cµ Mau

96

030

Trung t©m y tÕ huyÖn U Minh

 

24

Cµ Mau

96

031

Phßng kh¸m ®a khoa x· Kh¸nh An

 

25

Cµ Mau

96

032

Tr¹m y tÕ X· Kh¸nh TiÕn

 

26

Cµ Mau

96

033

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh L©m

 

27

Cµ Mau

96

034

BÖnh viÖn ®a khoa KV N¨m C¨n

 

28

Cµ Mau

96

036

Tr¹m y tÕ x· Hµng VÞnh

 

29

Cµ Mau

96

037

Tr¹m y tÕ x· Viªn An

 

30

Cµ Mau

96

038

Tr¹m y tÕ x· Lý V¨n L©m

 

31

Cµ Mau

96

039

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

32

Cµ Mau

96

040

Tr¹m y tÕ x· §Þnh B×nh

 

33

Cµ Mau

96

041

Tr¹m y tÕ x· Phó H­ưng

 

34

Cµ Mau

96

042

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng

 

35

Cµ Mau

96

043

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng T©y

 

36

Cµ Mau

96

044

Tr¹m y tÕ x· §«ng Thíi

 

37

Cµ Mau

96

045

Tr¹m y tÕ x· Hµm Rång

 

38

Cµ Mau

96

046

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §Êt Mòi

 

39

Cµ Mau

96

047

Tr¹m y tÕ x· Viªn An §«ng

 

40

Cµ Mau

96

048

Tr¹m y tÕ x· T©n ¢n

 

41

Cµ Mau

96

049

Tr¹m y tÕ x· T©n ¢n T©y

 

42

Cµ Mau

96

050

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Tïng

 

43

Cµ Mau

96

051

Tr¹m y tÕ x· Tam Giang

 

44

Cµ Mau

96

052

Tr¹m y tÕ x· Tam Giang T©y

 

45

Cµ Mau

96

053

Tr¹m y tÕ x· T©n Léc B¾c

 

46

Cµ Mau

96

054

Tr¹m y tÕ x· T©n Léc

 

47

Cµ Mau

96

055

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó

 

48

Cµ Mau

96

056

Tr¹m y tÕ x· T©n Léc §«ng

 

49

Cµ Mau

96

057

Tr¹m y tÕ x· Hå ThÞ Kû

 

50

Cµ Mau

96

058

Tr¹m y tÕ x· BiÓn B¹ch §«ng

 

51

Cµ Mau

96

059

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh B×nh

 

52

Cµ Mau

96

060

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh B×nh §«ng

 

53

Cµ Mau

96

061

Tr¹m y tÕ x· Lîi An

 

54

Cµ Mau

96

062

Tr¹m y tÕ x· Phong L¹c

 

55

Cµ Mau

96

063

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh H¶i

 

56

Cµ Mau

96

064

Tr¹m y tÕ x· TrÇn Hîi

 

57

Cµ Mau

96

065

Tr¹m y tÕ x·  Kh¸nh B×nh T©y B¾c

 

58

Cµ Mau

96

066

Trung t©m y tÕ huyÖn Phó T©n

 

59

Cµ Mau

96

067

Trung t©m y tÕ huyÖn Ngäc HiÓn

 

60

Cµ Mau

96

068

Tr¹m y tÕ x· NguyÔn PhÝch

 

61

Cµ Mau

96

069

Tr¹m y tÕ x· T©n ThuËn

 

62

Cµ Mau

96

070

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

63

Cµ Mau

96

072

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Héi

 

64

Cµ Mau

96

073

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Hoµ

 

65

Cµ Mau

96

074

Tr¹m y tÕ x· T¹ An Kh­ư¬ng

 

66

Cµ Mau

96

075

Tr¹m y tÕ x· T¹ An Kh­ư¬ng §«ng

 

67

Cµ Mau

96

076

Tr¹m y tÕ x· T¹ An Kh­ư¬ng Nam

 

68

Cµ Mau

96

077

Tr¹m y tÕ x· T©n §øc

 

69

Cµ Mau

96

078

Tr¹m y tÕ x· Qu¸ch PhÈm

 

70

Cµ Mau

96

079

Tr¹m y tÕ x· Qu¸ch PhÈm B¾c

 

71

Cµ Mau

96

083

Tr¹m y tÕ x· §Êt Míi

 

72

Cµ Mau

96

084

Tr¹m y tÕ x· T©n DuyÖt

 

73

Cµ Mau

96

091

Tr¹m y tÕ x· Thíi B×nh

 

74

Cµ Mau

96

092

Tr¹m y tÕ x· T©n B»ng

 

75

Cµ Mau

96

093

Tr¹m y tÕ x· TrÝ Lùc

 

76

Cµ Mau

96

094

Tr¹m y tÕ TT TrÇn V¨n Thêi

 

77

Cµ Mau

96

095

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Léc

 

78

Cµ Mau

96

096

Tr¹m y tÕ X· Phong §iÒn

 

79

Cµ Mau

96

097

Tr¹m y tÕ TT C¸i N­ưíc

 

80

Cµ Mau

96

098

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng ThÕ Tr©n

 

81

Cµ Mau

96

099

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng §«ng

 

82

Cµ Mau

96

100

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Mü

 

83

Cµ Mau

96

101

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hư­ng

 

84

Cµ Mau

96

103

Tr¹m y tÕ x· T©n Trung

 

85

Cµ Mau

96

104

Tr¹m y tÕ x· T©n D©n

 

86

Cµ Mau

96

105

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Ch¸nh

 

87

Cµ Mau

96

107

Tr¹m y tÕ x· Tam Giang §«ng

 

88

Cµ Mau

96

108

Tr¹m y tÕ x· L©m H¶i

 

89

Cµ Mau

96

109

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

90

Cµ Mau

96

110

Tr¹m y tÕ x· T©n H¶i

 

91

Cµ Mau

96

111

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Th¾ng

 

92

Cµ Mau

96

112

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Kh¸i

 

93

Cµ Mau

96

113

Tr¹m y tÕ x·  Phó ThuËn

 

94

Cµ Mau

96

114

Tr¹m y tÕ x· R¹ch ChÌo

 

95

Cµ Mau

96

133

Phßng kh¸m ®a khoa CT TNHH Hång §øc

 

96

Cµ Mau

96

135

Trung t©m y tÕ huyÖn U Minh

 

97

Cµ Mau

96

139

Trung t©m y tÕ huyÖn §Çm D¬i

 

98

Cµ Mau

96

143

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh ThuËn

 

99

Cµ Mau

96

144

BÖnh viÖn ®a khoa Hoµn Mü Minh H¶i

 

100

Cµ Mau

96

146

CTy CP V¹n Phóc (Phßng kh¸m ®a khoa 63 Ng« QuyÒn)

 

101

Cµ Mau

96

147

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n Thµnh

 

102

Cµ Mau

96

148

Phßng kh¸m ®a khoa Ph­ư¬ng Nam

 

103

Cµ Mau

96

149

Phßng kh¸m ®a khoa Quèc TÕ

 

104

Cµ Mau

96

150

Phßng kh¸m ®a khoa Minh §øc

 

105

Cµ Mau

96

151

Phßng kh¸m ®a khoa Thµnh Lîi

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.