Thứ ba, ngày 25/09/2018

96 Tỉnh Cà Mau

96 Tỉnh Cà Mau

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Cµ Mau

96

002

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè Cµ Mau

 

2

Cµ Mau

96

004

BÖnh viÖn C«ng an tØnh Cµ Mau

 

3

Cµ Mau

96

007

Phßng kh¸m khu vùc x· T¾c V©n

 

4

Cµ Mau

96

008

Tr¹m y tÕ x· An Xuyªn

 

5

Cµ Mau

96

009

Tr¹m y tÕ x· Hoµ T©n

 

6

Cµ Mau

96

010

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Thµnh

 

7

Cµ Mau

96

011

Trung t©m y tÕ huyÖn Thíi B×nh

 

8

Cµ Mau

96

012

Tr¹m y tÕ x· BiÓn B¹ch

 

9

Cµ Mau

96

013

Tr¹m y tÕ X· TriÝ Ph¶i

 

10

Cµ Mau

96

014

BÖnh viÖn ®a khoa KV TrÇn V¨n Thêi

 

11

Cµ Mau

96

015

Phßng kh¸m khu vùc TT S«ng §èc

 

12

Cµ Mau

96

016

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh H­ưng

 

13

Cµ Mau

96

017

Phßng kh¸m khu vùc x·  Kh¸nh B×nh T©y

 

14

Cµ Mau

96

019

BÖnh viÖn ®a khoa Khu vùc C¸i N­ưíc

 

15

Cµ Mau

96

021

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phó T©n

 

16

Cµ Mau

96

022

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Mü

 

17

Cµ Mau

96

023

Tr¹m y tÕ x· TrÇn Thíi

 

18

Cµ Mau

96

024

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Phó

 

19

Cµ Mau

96

025

BÖnh viÖn ®a khoa KV  §Çm D¬i

 

20

Cµ Mau

96

026

Tr¹m y tÕ x· Thanh Tïng

 

21

Cµ Mau

96

027

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· NguyÔn Hu©n

 

22

Cµ Mau

96

028

Tr¹m y tÕ x· TrÇn Ph¸n

 

23

Cµ Mau

96

030

Trung t©m y tÕ huyÖn U Minh

 

24

Cµ Mau

96

031

Phßng kh¸m ®a khoa x· Kh¸nh An

 

25

Cµ Mau

96

032

Tr¹m y tÕ X· Kh¸nh TiÕn

 

26

Cµ Mau

96

033

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh L©m

 

27

Cµ Mau

96

034

BÖnh viÖn ®a khoa KV N¨m C¨n

 

28

Cµ Mau

96

036

Tr¹m y tÕ x· Hµng VÞnh

 

29

Cµ Mau

96

037

Tr¹m y tÕ x· Viªn An

 

30

Cµ Mau

96

038

Tr¹m y tÕ x· Lý V¨n L©m

 

31

Cµ Mau

96

039

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

32

Cµ Mau

96

040

Tr¹m y tÕ x· §Þnh B×nh

 

33

Cµ Mau

96

041

Tr¹m y tÕ x· Phó H­ưng

 

34

Cµ Mau

96

042

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng

 

35

Cµ Mau

96

043

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng T©y

 

36

Cµ Mau

96

044

Tr¹m y tÕ x· §«ng Thíi

 

37

Cµ Mau

96

045

Tr¹m y tÕ x· Hµm Rång

 

38

Cµ Mau

96

046

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §Êt Mòi

 

39

Cµ Mau

96

047

Tr¹m y tÕ x· Viªn An §«ng

 

40

Cµ Mau

96

048

Tr¹m y tÕ x· T©n ¢n

 

41

Cµ Mau

96

049

Tr¹m y tÕ x· T©n ¢n T©y

 

42

Cµ Mau

96

050

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Tïng

 

43

Cµ Mau

96

051

Tr¹m y tÕ x· Tam Giang

 

44

Cµ Mau

96

052

Tr¹m y tÕ x· Tam Giang T©y

 

45

Cµ Mau

96

053

Tr¹m y tÕ x· T©n Léc B¾c

 

46

Cµ Mau

96

054

Tr¹m y tÕ x· T©n Léc

 

47

Cµ Mau

96

055

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó

 

48

Cµ Mau

96

056

Tr¹m y tÕ x· T©n Léc §«ng

 

49

Cµ Mau

96

057

Tr¹m y tÕ x· Hå ThÞ Kû

 

50

Cµ Mau

96

058

Tr¹m y tÕ x· BiÓn B¹ch §«ng

 

51

Cµ Mau

96

059

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh B×nh

 

52

Cµ Mau

96

060

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh B×nh §«ng

 

53

Cµ Mau

96

061

Tr¹m y tÕ x· Lîi An

 

54

Cµ Mau

96

062

Tr¹m y tÕ x· Phong L¹c

 

55

Cµ Mau

96

063

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh H¶i

 

56

Cµ Mau

96

064

Tr¹m y tÕ x· TrÇn Hîi

 

57

Cµ Mau

96

065

Tr¹m y tÕ x·  Kh¸nh B×nh T©y B¾c

 

58

Cµ Mau

96

066

Trung t©m y tÕ huyÖn Phó T©n

 

59

Cµ Mau

96

067

Trung t©m y tÕ huyÖn Ngäc HiÓn

 

60

Cµ Mau

96

068

Tr¹m y tÕ x· NguyÔn PhÝch

 

61

Cµ Mau

96

069

Tr¹m y tÕ x· T©n ThuËn

 

62

Cµ Mau

96

070

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

63

Cµ Mau

96

072

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Héi

 

64

Cµ Mau

96

073

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Hoµ

 

65

Cµ Mau

96

074

Tr¹m y tÕ x· T¹ An Kh­ư¬ng

 

66

Cµ Mau

96

075

Tr¹m y tÕ x· T¹ An Kh­ư¬ng §«ng

 

67

Cµ Mau

96

076

Tr¹m y tÕ x· T¹ An Kh­ư¬ng Nam

 

68

Cµ Mau

96

077

Tr¹m y tÕ x· T©n §øc

 

69

Cµ Mau

96

078

Tr¹m y tÕ x· Qu¸ch PhÈm

 

70

Cµ Mau

96

079

Tr¹m y tÕ x· Qu¸ch PhÈm B¾c

 

71

Cµ Mau

96

083

Tr¹m y tÕ x· §Êt Míi

 

72

Cµ Mau

96

084

Tr¹m y tÕ x· T©n DuyÖt

 

73

Cµ Mau

96

091

Tr¹m y tÕ x· Thíi B×nh

 

74

Cµ Mau

96

092

Tr¹m y tÕ x· T©n B»ng

 

75

Cµ Mau

96

093

Tr¹m y tÕ x· TrÝ Lùc

 

76

Cµ Mau

96

094

Tr¹m y tÕ TT TrÇn V¨n Thêi

 

77

Cµ Mau

96

095

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Léc

 

78

Cµ Mau

96

096

Tr¹m y tÕ X· Phong §iÒn

 

79

Cµ Mau

96

097

Tr¹m y tÕ TT C¸i N­ưíc

 

80

Cµ Mau

96

098

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng ThÕ Tr©n

 

81

Cµ Mau

96

099

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng §«ng

 

82

Cµ Mau

96

100

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Mü

 

83

Cµ Mau

96

101

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hư­ng

 

84

Cµ Mau

96

103

Tr¹m y tÕ x· T©n Trung

 

85

Cµ Mau

96

104

Tr¹m y tÕ x· T©n D©n

 

86

Cµ Mau

96

105

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Ch¸nh

 

87

Cµ Mau

96

107

Tr¹m y tÕ x· Tam Giang §«ng

 

88

Cµ Mau

96

108

Tr¹m y tÕ x· L©m H¶i

 

89

Cµ Mau

96

109

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

90

Cµ Mau

96

110

Tr¹m y tÕ x· T©n H¶i

 

91

Cµ Mau

96

111

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Th¾ng

 

92

Cµ Mau

96

112

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Kh¸i

 

93

Cµ Mau

96

113

Tr¹m y tÕ x·  Phó ThuËn

 

94

Cµ Mau

96

114

Tr¹m y tÕ x· R¹ch ChÌo

 

95

Cµ Mau

96

133

Phßng kh¸m ®a khoa CT TNHH Hång §øc

 

96

Cµ Mau

96

135

Trung t©m y tÕ huyÖn U Minh

 

97

Cµ Mau

96

139

Trung t©m y tÕ huyÖn §Çm D¬i

 

98

Cµ Mau

96

143

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh ThuËn

 

99

Cµ Mau

96

144

BÖnh viÖn ®a khoa Hoµn Mü Minh H¶i

 

100

Cµ Mau

96

146

CTy CP V¹n Phóc (Phßng kh¸m ®a khoa 63 Ng« QuyÒn)

 

101

Cµ Mau

96

147

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n Thµnh

 

102

Cµ Mau

96

148

Phßng kh¸m ®a khoa Ph­ư¬ng Nam

 

103

Cµ Mau

96

149

Phßng kh¸m ®a khoa Quèc TÕ

 

104

Cµ Mau

96

150

Phßng kh¸m ®a khoa Minh §øc

 

105

Cµ Mau

96

151

Phßng kh¸m ®a khoa Thµnh Lîi

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.