Thứ ba, ngày 21/08/2018

95 Tỉnh Bạc Liêu

95 Tỉnh Bạc Liêu

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

B¹c Liªu

95

001

Tr¹m y tÕ ph­ường 2

 

2

B¹c Liªu

95

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hßa B×nh

 

3

B¹c Liªu

95

004

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· Gi¸ Rai

 

4

B¹c Liªu

95

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hång D©n

 

5

B¹c Liªu

95

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ph­ước Long

 

6

B¹c Liªu

95

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §«ng H¶i

 

7

B¹c Liªu

95

008

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hưng

 

8

B¹c Liªu

95

009

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh T©y

 

9

B¹c Liªu

95

010

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thµnh

 

10

B¹c Liªu

95

011

Tr¹m y tÕ x· Long §iÒn T©y

 

11

B¹c Liªu

95

012

Tr¹m y tÕ x· VÜnh B×nh

 

12

B¹c Liªu

95

013

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Mü A

 

13

B¹c Liªu

95

014

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HËu

 

14

B¹c Liªu

95

015

Tr¹m y tÕ x· An Phóc

 

15

B¹c Liªu

95

016

Tr¹m y tÕ x· Ph­ước Long

 

16

B¹c Liªu

95

017

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thanh

 

17

B¹c Liªu

95

018

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó T©y

 

18

B¹c Liªu

95

019

Tr¹m y tÕ x· Ninh Th¹nh Lîi

 

19

B¹c Liªu

95

020

Tr¹m y tÕ x· Ninh Quíi

 

20

B¹c Liªu

95

021

Tr¹m y tÕ x· Ninh Quíi A

 

21

B¹c Liªu

95

022

Tr¹m y tÕ x· T©n Th¹nh

 

22

B¹c Liªu

95

023

Tr¹m y tÕ x· Phong T©n

 

23

B¹c Liªu

95

024

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh

 

24

B¹c Liªu

95

025

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong

 

25

B¹c Liªu

95

026

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh §«ng

 

26

B¹c Liªu

95

027

Tr¹m y tÕ ph­ường L¸ng Trßn

 

27

B¹c Liªu

95

028

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThÞnh

 

28

B¹c Liªu

95

029

Tr¹m y tÕ x· Long §iÒn §«ng

 

29

B¹c Liªu

95

030

Tr¹m y tÕ x· Long §iÒn §«ng A

 

30

B¹c Liªu

95

031

Tr¹m y tÕ x· An Tr¹ch

 

31

B¹c Liªu

95

032

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Léc

 

32

B¹c Liªu

95

033

Trung t©m y tÕ Thµnh Phè B¹c Liªu

 

33

B¹c Liªu

95

034

Tr¹m y tÕ x· Minh DiÖu

 

34

B¹c Liªu

95

035

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÜnh Lîi

 

35

B¹c Liªu

95

036

Tr¹m y tÕ x· Hưng  Thµnh

 

36

B¹c Liªu

95

037

Tr¹m y tÕ x· Hưng  Phó

 

37

B¹c Liªu

95

038

Tr¹m y tÕ x· Hưng  Héi

 

38

B¹c Liªu

95

039

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Mü B

 

39

B¹c Liªu

95

041

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Hưng  A

 

40

B¹c Liªu

95

042

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Thíi

 

41

B¹c Liªu

95

043

Tr¹m y tÕ x· Long Th¹nh

 

42

B¹c Liªu

95

044

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hưng  A

 

43

B¹c Liªu

95

045

Tr¹m y tÕ ph­ường 3

 

44

B¹c Liªu

95

046

Tr¹m y tÕ ph­ường 5

 

45

B¹c Liªu

95

047

Tr¹m y tÕ ph­ường 7

 

46

B¹c Liªu

95

048

Tr¹m y tÕ ph­ường 1

 

47

B¹c Liªu

95

049

Tr¹m y tÕ ph­ường 8

 

48

B¹c Liªu

95

050

Tr¹m y tÕ ph­ường Nhµ M¸t

 

49

B¹c Liªu

95

051

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Tr¹ch

 

50

B¹c Liªu

95

052

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Tr¹ch §«ng

 

51

B¹c Liªu

95

053

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Thµnh

 

52

B¹c Liªu

95

054

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ngan Dõa

 

53

B¹c Liªu

95

055

Tr¹m y tÕ x· Ninh Hßa

 

54

B¹c Liªu

95

056

Tr¹m y tÕ x· Léc Ninh

 

55

B¹c Liªu

95

057

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Léc A

 

56

B¹c Liªu

95

058

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ph­ước Long

 

57

B¹c Liªu

95

059

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó §«ng

 

58

B¹c Liªu

95

060

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh T©y A

 

59

B¹c Liªu

95

061

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh T©y B

 

60

B¹c Liªu

95

062

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ch©u Hưng

 

61

B¹c Liªu

95

063

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HËu A

 

62

B¹c Liªu

95

064

Tr¹m y tÕ Ph­ường 1

 

63

B¹c Liªu

95

065

Tr¹m y tÕ ph­ường Hé Phßng

 

64

B¹c Liªu

95

066

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh A

 

65

B¹c Liªu

95

068

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thµnh A

 

66

B¹c Liªu

95

069

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hoµ B×nh

 

67

B¹c Liªu

95

073

Tr¹m y tÕ x· An Tr¹ch A

 

68

B¹c Liªu

95

074

Tr¹m y tÕ X· §iÒn H¶i

 

69

B¹c Liªu

95

075

Tr¹m y tÕ x· Ninh Th¹nh Lîi A

 

70

B¹c Liªu

95

076

BÖnh viÖn ®a khoa Thanh vò MEDIC

 

71

B¹c Liªu

95

111

Tr¹m y tÕ X· Long §iÒn

 

72

B¹c Liªu

95

077

BÖnh viÖn Qu©n D©n y tØnh B¹c Liªu

 

73

B¹c Liªu

95

067

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Gµnh Hµo

 

74

B¹c Liªu

95

078

Phßng kh¸m ®a khoa Thanh Vò MEDICBACLIEU

 

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.