Thứ bảy, ngày 20/10/2018

95 Tỉnh Bạc Liêu

95 Tỉnh Bạc Liêu

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

B¹c Liªu

95

001

Tr¹m y tÕ ph­ường 2

 

2

B¹c Liªu

95

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hßa B×nh

 

3

B¹c Liªu

95

004

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· Gi¸ Rai

 

4

B¹c Liªu

95

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hång D©n

 

5

B¹c Liªu

95

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ph­ước Long

 

6

B¹c Liªu

95

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §«ng H¶i

 

7

B¹c Liªu

95

008

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hưng

 

8

B¹c Liªu

95

009

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh T©y

 

9

B¹c Liªu

95

010

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thµnh

 

10

B¹c Liªu

95

011

Tr¹m y tÕ x· Long §iÒn T©y

 

11

B¹c Liªu

95

012

Tr¹m y tÕ x· VÜnh B×nh

 

12

B¹c Liªu

95

013

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Mü A

 

13

B¹c Liªu

95

014

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HËu

 

14

B¹c Liªu

95

015

Tr¹m y tÕ x· An Phóc

 

15

B¹c Liªu

95

016

Tr¹m y tÕ x· Ph­ước Long

 

16

B¹c Liªu

95

017

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thanh

 

17

B¹c Liªu

95

018

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó T©y

 

18

B¹c Liªu

95

019

Tr¹m y tÕ x· Ninh Th¹nh Lîi

 

19

B¹c Liªu

95

020

Tr¹m y tÕ x· Ninh Quíi

 

20

B¹c Liªu

95

021

Tr¹m y tÕ x· Ninh Quíi A

 

21

B¹c Liªu

95

022

Tr¹m y tÕ x· T©n Th¹nh

 

22

B¹c Liªu

95

023

Tr¹m y tÕ x· Phong T©n

 

23

B¹c Liªu

95

024

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh

 

24

B¹c Liªu

95

025

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong

 

25

B¹c Liªu

95

026

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh §«ng

 

26

B¹c Liªu

95

027

Tr¹m y tÕ ph­ường L¸ng Trßn

 

27

B¹c Liªu

95

028

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThÞnh

 

28

B¹c Liªu

95

029

Tr¹m y tÕ x· Long §iÒn §«ng

 

29

B¹c Liªu

95

030

Tr¹m y tÕ x· Long §iÒn §«ng A

 

30

B¹c Liªu

95

031

Tr¹m y tÕ x· An Tr¹ch

 

31

B¹c Liªu

95

032

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Léc

 

32

B¹c Liªu

95

033

Trung t©m y tÕ Thµnh Phè B¹c Liªu

 

33

B¹c Liªu

95

034

Tr¹m y tÕ x· Minh DiÖu

 

34

B¹c Liªu

95

035

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÜnh Lîi

 

35

B¹c Liªu

95

036

Tr¹m y tÕ x· Hưng  Thµnh

 

36

B¹c Liªu

95

037

Tr¹m y tÕ x· Hưng  Phó

 

37

B¹c Liªu

95

038

Tr¹m y tÕ x· Hưng  Héi

 

38

B¹c Liªu

95

039

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Mü B

 

39

B¹c Liªu

95

041

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Hưng  A

 

40

B¹c Liªu

95

042

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Thíi

 

41

B¹c Liªu

95

043

Tr¹m y tÕ x· Long Th¹nh

 

42

B¹c Liªu

95

044

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hưng  A

 

43

B¹c Liªu

95

045

Tr¹m y tÕ ph­ường 3

 

44

B¹c Liªu

95

046

Tr¹m y tÕ ph­ường 5

 

45

B¹c Liªu

95

047

Tr¹m y tÕ ph­ường 7

 

46

B¹c Liªu

95

048

Tr¹m y tÕ ph­ường 1

 

47

B¹c Liªu

95

049

Tr¹m y tÕ ph­ường 8

 

48

B¹c Liªu

95

050

Tr¹m y tÕ ph­ường Nhµ M¸t

 

49

B¹c Liªu

95

051

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Tr¹ch

 

50

B¹c Liªu

95

052

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Tr¹ch §«ng

 

51

B¹c Liªu

95

053

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Thµnh

 

52

B¹c Liªu

95

054

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ngan Dõa

 

53

B¹c Liªu

95

055

Tr¹m y tÕ x· Ninh Hßa

 

54

B¹c Liªu

95

056

Tr¹m y tÕ x· Léc Ninh

 

55

B¹c Liªu

95

057

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Léc A

 

56

B¹c Liªu

95

058

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ph­ước Long

 

57

B¹c Liªu

95

059

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó §«ng

 

58

B¹c Liªu

95

060

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh T©y A

 

59

B¹c Liªu

95

061

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh T©y B

 

60

B¹c Liªu

95

062

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ch©u Hưng

 

61

B¹c Liªu

95

063

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HËu A

 

62

B¹c Liªu

95

064

Tr¹m y tÕ Ph­ường 1

 

63

B¹c Liªu

95

065

Tr¹m y tÕ ph­ường Hé Phßng

 

64

B¹c Liªu

95

066

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh A

 

65

B¹c Liªu

95

068

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thµnh A

 

66

B¹c Liªu

95

069

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hoµ B×nh

 

67

B¹c Liªu

95

073

Tr¹m y tÕ x· An Tr¹ch A

 

68

B¹c Liªu

95

074

Tr¹m y tÕ X· §iÒn H¶i

 

69

B¹c Liªu

95

075

Tr¹m y tÕ x· Ninh Th¹nh Lîi A

 

70

B¹c Liªu

95

076

BÖnh viÖn ®a khoa Thanh vò MEDIC

 

71

B¹c Liªu

95

111

Tr¹m y tÕ X· Long §iÒn

 

72

B¹c Liªu

95

077

BÖnh viÖn Qu©n D©n y tØnh B¹c Liªu

 

73

B¹c Liªu

95

067

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Gµnh Hµo

 

74

B¹c Liªu

95

078

Phßng kh¸m ®a khoa Thanh Vò MEDICBACLIEU