Thứ hai, ngày 23/07/2018

94 Tỉnh Sóc Trăng

94 Tỉnh Sóc Trăng

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Sãc Tr¨ng

94

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mü Xuyªn

 

2

Sãc Tr¨ng

94

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mü Tó

 

3

Sãc Tr¨ng

94

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Long Phó

 

4

Sãc Tr¨ng

94

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn KÕ S¸ch

 

5

Sãc Tr¨ng

94

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¹nh TrÞ

 

6

Sãc Tr¨ng

94

007

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· VÜnh Ch©u

 

7

Sãc Tr¨ng

94

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Cï Lao Dung

 

8

Sãc Tr¨ng

94

009

BÖnh viÖn Qu©n d©n y tØnh Sãc Tr¨ng

 

9

Sãc Tr¨ng

94

010

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· Ng· N¨m

 

10

Sãc Tr¨ng

94

011

Tr¹m y tÕ Qu©n D©n y kÕt Hîp x· Lai Hßa

 

11

Sãc Tr¨ng

94

014

Tr¹m y tÕ Khu t¸i ®Þnh c­ H¶i Ng­

 

12

Sãc Tr¨ng

94

015

Tr¹m y tÕ QD Y kÕt Hîp x· VÜnh H¶i

 

13

Sãc Tr¨ng

94

016

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ch©u Thµnh

 

14

Sãc Tr¨ng

94

018

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch©u Thµnh

 

15

Sãc Tr¨ng

94

019

BÖnh viÖn ®a khoa Hoµng TuÊn

 

16

Sãc Tr¨ng

94

020

Trung t©m y tÕ huyÖn TrÇn §Ò

 

17

Sãc Tr¨ng

94

021

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn TrÇn §Ò

 

18

Sãc Tr¨ng

94

022

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn LÞch Héi Th­ương

 

19

Sãc Tr¨ng

94

023

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hưng Lîi

 

20

Sãc Tr¨ng

94

024

Tr¹m y tÕ x· LÞch Héi Th­ương

 

21

Sãc Tr¨ng

94

025

Trung t©m y tÕ thÞ x· VÜnh Ch©u

 

22

Sãc Tr¨ng

94

026

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· Mü Phước

 

23

Sãc Tr¨ng

94

059

Phßng kh¸m ®a khoa B¸c sÜ Hªn

 

24

Sãc Tr¨ng

94

060

Tr¹m y tÕ ph­ường 9

 

25

Sãc Tr¨ng

94

061

Tr¹m y tÕ ph­ường 1

 

26

Sãc Tr¨ng

94

062

Tr¹m y tÕ ph­ường 2

 

27

Sãc Tr¨ng

94

063

Tr¹m y tÕ ph­ường 3

 

28

Sãc Tr¨ng

94

064

Tr¹m y tÕ ph­ường 4

 

29

Sãc Tr¨ng

94

065

Tr¹m y tÕ ph­ường 5

 

30

Sãc Tr¨ng

94

066

Tr¹m y tÕ ph­ường 6

 

31

Sãc Tr¨ng

94

067

Tr¹m y tÕ ph­ường 7

 

32

Sãc Tr¨ng

94

068

Tr¹m y tÕ ph­ường 8

 

33

Sãc Tr¨ng

94

069

Tr¹m y tÕ ph­ường 10

 

34

Sãc Tr¨ng

94

070

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn An L¹c Th«n

 

35

Sãc Tr¨ng

94

072

Tr¹m y tÕ x· Trinh Phó

 

36

Sãc Tr¨ng

94

073

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn KÕ S¸ch

 

37

Sãc Tr¨ng

94

074

Tr¹m y tÕ x· KÕ Thµnh

 

38

Sãc Tr¨ng

94

075

Tr¹m y tÕ x· KÕ An

 

39

Sãc Tr¨ng

94

076

Tr¹m y tÕ x· An Mü

 

40

Sãc Tr¨ng

94

077

Tr¹m y tÕ x· Ba Trinh

 

41

Sãc Tr¨ng

94

078

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hßa

 

42

Sãc Tr¨ng

94

079

Tr¹m y tÕ x· An L¹c T©y

 

43

Sãc Tr¨ng

94

080

Tr¹m y tÕ x· Thíi An Héi

 

44

Sãc Tr¨ng

94

081

Tr¹m y tÕ x· §¹i H¶i

 

45

Sãc Tr¨ng

94

083

Tr¹m y tÕ x· Phong NÉm

 

46

Sãc Tr¨ng

94

084

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Mü

 

47

Sãc Tr¨ng

94

085

Tr¹m y tÕ x· An HiÖp

 

48

Sãc Tr¨ng

94

086

Tr¹m y tÕ x· An Ninh

 

49

Sãc Tr¨ng

94

087

Tr¹m y tÕ x· Hưng Phó

 

50

Sãc Tr¨ng

94

088

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Huúnh H÷u NghÜa

 

51

Sãc Tr¨ng

94

089

Tr¹m y tÕ x· Phó T©n

 

52

Sãc Tr¨ng

94

090

Tr¹m y tÕ x· Phó T©m

 

53

Sãc Tr¨ng

94

091

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hßa

 

54

Sãc Tr¨ng

94

092

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

55

Sãc Tr¨ng

94

093

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn Mü

 

56

Sãc Tr¨ng

94

094

Tr¹m y tÕ x· Mü ­Hưng

 

57

Sãc Tr¨ng

94

095

Tr¹m y tÕ x· Hå §¾c KiÖn

 

58

Sãc Tr¨ng

94

096

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hưng

 

59

Sãc Tr¨ng

94

097

Tr¹m y tÕ x· Mü ThuËn

 

60

Sãc Tr¨ng

94

099

Tr¹m y tÕ x· Mü Tó

 

61

Sãc Tr¨ng

94

100

Tr¹m y tÕ x· Long Hưng

 

62

Sãc Tr¨ng

94

101

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Phó

 

63

Sãc Tr¨ng

94

102

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Tè

 

64

Sãc Tr¨ng

94

103

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Mü Xuyªn

 

65

Sãc Tr¨ng

94

104

Tr¹m y tÕ x· Gia Hßa 1

 

66

Sãc Tr¨ng

94

105

Tr¹m y tÕ x· Gia Hßa 2

 

67

Sãc Tr¨ng

94

106

Tr¹m y tÕ x· Hßa Tó 1

 

68

Sãc Tr¨ng

94

107

Tr¹m y tÕ x· Hßa Tó II

 

69

Sãc Tr¨ng

94

108

Tr¹m y tÕ x· Tham §«n

 

70

Sãc Tr¨ng

94

109

Tr¹m y tÕ x· Tµi V¨n

 

71

Sãc Tr¨ng

94

110

Tr¹m y tÕ x· Ngäc §«ng

 

72

Sãc Tr¨ng

94

111

Tr¹m y tÕ x· Viªn An

 

73

Sãc Tr¨ng

94

112

Tr¹m y tÕ x· Viªn B×nh

 

74

Sãc Tr¨ng

94

113

Tr¹m y tÕ x· §¹i T©m

 

75

Sãc Tr¨ng

94

114

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Thíi ThuËn

 

76

Sãc Tr¨ng

94

115

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Thíi An

 

77

Sãc Tr¨ng

94

116

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Quíi

 

78

Sãc Tr¨ng

94

117

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Phó Léc

 

79

Sãc Tr¨ng

94

118

Tr¹m y tÕ x· L©m KiÕt

 

80

Sãc Tr¨ng

94

119

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thµnh

 

81

Sãc Tr¨ng

94

120

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh TrÞ

 

82

Sãc Tr¨ng

94

121

Tr¹m y tÕ x· Tu©n Tøc

 

83

Sãc Tr¨ng

94

122

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh T©n

 

84

Sãc Tr¨ng

94

123

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Lîi

 

85

Sãc Tr¨ng

94

124

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Hưng

 

86

Sãc Tr¨ng

94

125

Tr¹m y tÕ x· L©m T©n

 

87

Sãc Tr¨ng

94

126

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc thÞ trÊn §¹i Ng·i

 

88

Sãc Tr¨ng

94

128

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Long Phó

 

89

Sãc Tr¨ng

94

129

Tr¹m y tÕ x· Long Phó

 

90

Sãc Tr¨ng

94

130

Tr¹m y tÕ x· §¹i ¢n 2

 

91

Sãc Tr¨ng

94

131

Tr¹m y tÕ x· T©n Th¹nh

 

92

Sãc Tr¨ng

94

132

Tr¹m y tÕ x· Tr­ường Kh¸nh

 

93

Sãc Tr¨ng

94

133

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Kh¸nh

 

94

Sãc Tr¨ng

94

134

Tr¹m y tÕ x· T©n Hưng

 

95

Sãc Tr¨ng

94

135

Tr¹m y tÕ x· Phó H÷u

 

96

Sãc Tr¨ng

94

136

Tr¹m y tÕ x· Song Phông

 

97

Sãc Tr¨ng

94

137

Tr¹m y tÕ X· Trung B×nh

 

98

Sãc Tr¨ng

94

138

Tr¹m y tÕ x· Long §øc

 

99

Sãc Tr¨ng

94

139

Tr¹m y tÕ x· HËu Th¹nh

 

100

Sãc Tr¨ng

94

140

Tr¹m y tÕ x· Liªu Tó

 

101

Sãc Tr¨ng

94

141

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Phước

 

102

Sãc Tr¨ng

94

142

Tr¹m y tÕ ph­ường 1 - TX VÜnh Ch©u

 

103

Sãc Tr¨ng

94

143

Tr¹m y tÕ ph­ường 2 - TX VÜnh Ch©u

 

104

Sãc Tr¨ng

94

144

Tr¹m y tÕ x· L¹c Hßa

 

105

Sãc Tr¨ng

94

145

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HiÖp

 

106

Sãc Tr¨ng

94

146

Tr¹m y tÕ x· VÜnh T©n

 

107

Sãc Tr¨ng

94

147

Tr¹m y tÕ x· VÜnh H¶i

 

108

Sãc Tr¨ng

94

148

Tr¹m y tÕ x· Lai Hßa

 

109

Sãc Tr¨ng

94

149

Tr¹m y tÕ ph­ường Kh¸nh Hßa

 

110

Sãc Tr¨ng

94

150

Tr¹m y tÕ x· Hßa §«ng

 

111

Sãc Tr¨ng

94

152

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Cï Lao Dung

 

112

Sãc Tr¨ng

94

153

Tr¹m y tÕ Qu©n - D©n y x· An Th¹nh 1

 

113

Sãc Tr¨ng

94

154

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh 2

 

114

Sãc Tr¨ng

94

155

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh 3

 

115

Sãc Tr¨ng

94

156

Tr¹m y tÕ x· §¹i ¢n 1

 

116

Sãc Tr¨ng

94

157

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh §«ng

 

117

Sãc Tr¨ng

94

158

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh Nam

 

118

Sãc Tr¨ng

94

159

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh T©y

 

119

Sãc Tr¨ng

94

160

Tr¹m y tÕ x· T©n Long

 

120

Sãc Tr¨ng

94

161

Tr¹m y tÕ Ph­ường 1 - thÞ x· Ng· N¨m

 

121

Sãc Tr¨ng

94

162

Tr¹m y tÕ x· Mü Quíi

 

122

Sãc Tr¨ng

94

163

Tr¹m y tÕ x· Mü B×nh

 

123

Sãc Tr¨ng

94

164

Tr¹m y tÕ x· Long B×nh

 

124

Sãc Tr¨ng

94

165

Tr¹m y tÕ Ph­ường 2 - thÞ x· Ng· N¨m

 

125

Sãc Tr¨ng

94

166

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Quíi

 

126

Sãc Tr¨ng

94

167

Tr¹m y tÕ Ph­ường 3 - thÞ x· Ng· N¨m

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.