Thứ ba, ngày 25/09/2018

94 Tỉnh Sóc Trăng

94 Tỉnh Sóc Trăng

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Sãc Tr¨ng

94

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mü Xuyªn

 

2

Sãc Tr¨ng

94

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mü Tó

 

3

Sãc Tr¨ng

94

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Long Phó

 

4

Sãc Tr¨ng

94

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn KÕ S¸ch

 

5

Sãc Tr¨ng

94

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¹nh TrÞ

 

6

Sãc Tr¨ng

94

007

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· VÜnh Ch©u

 

7

Sãc Tr¨ng

94

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Cï Lao Dung

 

8

Sãc Tr¨ng

94

009

BÖnh viÖn Qu©n d©n y tØnh Sãc Tr¨ng

 

9

Sãc Tr¨ng

94

010

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· Ng· N¨m

 

10

Sãc Tr¨ng

94

011

Tr¹m y tÕ Qu©n D©n y kÕt Hîp x· Lai Hßa

 

11

Sãc Tr¨ng

94

014

Tr¹m y tÕ Khu t¸i ®Þnh c­ H¶i Ng­

 

12

Sãc Tr¨ng

94

015

Tr¹m y tÕ QD Y kÕt Hîp x· VÜnh H¶i

 

13

Sãc Tr¨ng

94

016

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ch©u Thµnh

 

14

Sãc Tr¨ng

94

018

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch©u Thµnh

 

15

Sãc Tr¨ng

94

019

BÖnh viÖn ®a khoa Hoµng TuÊn

 

16

Sãc Tr¨ng

94

020

Trung t©m y tÕ huyÖn TrÇn §Ò

 

17

Sãc Tr¨ng

94

021

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn TrÇn §Ò

 

18

Sãc Tr¨ng

94

022

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn LÞch Héi Th­ương

 

19

Sãc Tr¨ng

94

023

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hưng Lîi

 

20

Sãc Tr¨ng

94

024

Tr¹m y tÕ x· LÞch Héi Th­ương

 

21

Sãc Tr¨ng

94

025

Trung t©m y tÕ thÞ x· VÜnh Ch©u

 

22

Sãc Tr¨ng

94

026

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· Mü Phước

 

23

Sãc Tr¨ng

94

059

Phßng kh¸m ®a khoa B¸c sÜ Hªn

 

24

Sãc Tr¨ng

94

060

Tr¹m y tÕ ph­ường 9

 

25

Sãc Tr¨ng

94

061

Tr¹m y tÕ ph­ường 1

 

26

Sãc Tr¨ng

94

062

Tr¹m y tÕ ph­ường 2

 

27

Sãc Tr¨ng

94

063

Tr¹m y tÕ ph­ường 3

 

28

Sãc Tr¨ng

94

064

Tr¹m y tÕ ph­ường 4

 

29

Sãc Tr¨ng

94

065

Tr¹m y tÕ ph­ường 5

 

30

Sãc Tr¨ng

94

066

Tr¹m y tÕ ph­ường 6

 

31

Sãc Tr¨ng

94

067

Tr¹m y tÕ ph­ường 7

 

32

Sãc Tr¨ng

94

068

Tr¹m y tÕ ph­ường 8

 

33

Sãc Tr¨ng

94

069

Tr¹m y tÕ ph­ường 10

 

34

Sãc Tr¨ng

94

070

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn An L¹c Th«n

 

35

Sãc Tr¨ng

94

072

Tr¹m y tÕ x· Trinh Phó

 

36

Sãc Tr¨ng

94

073

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn KÕ S¸ch

 

37

Sãc Tr¨ng

94

074

Tr¹m y tÕ x· KÕ Thµnh

 

38

Sãc Tr¨ng

94

075

Tr¹m y tÕ x· KÕ An

 

39

Sãc Tr¨ng

94

076

Tr¹m y tÕ x· An Mü

 

40

Sãc Tr¨ng

94

077

Tr¹m y tÕ x· Ba Trinh

 

41

Sãc Tr¨ng

94

078

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hßa

 

42

Sãc Tr¨ng

94

079

Tr¹m y tÕ x· An L¹c T©y

 

43

Sãc Tr¨ng

94

080

Tr¹m y tÕ x· Thíi An Héi

 

44

Sãc Tr¨ng

94

081

Tr¹m y tÕ x· §¹i H¶i

 

45

Sãc Tr¨ng

94

083

Tr¹m y tÕ x· Phong NÉm

 

46

Sãc Tr¨ng

94

084

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Mü

 

47

Sãc Tr¨ng

94

085

Tr¹m y tÕ x· An HiÖp

 

48

Sãc Tr¨ng

94

086

Tr¹m y tÕ x· An Ninh

 

49

Sãc Tr¨ng

94

087

Tr¹m y tÕ x· Hưng Phó

 

50

Sãc Tr¨ng

94

088

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Huúnh H÷u NghÜa

 

51

Sãc Tr¨ng

94

089

Tr¹m y tÕ x· Phó T©n

 

52

Sãc Tr¨ng

94

090

Tr¹m y tÕ x· Phó T©m

 

53

Sãc Tr¨ng

94

091

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hßa

 

54

Sãc Tr¨ng

94

092

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

55

Sãc Tr¨ng

94

093

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn Mü

 

56

Sãc Tr¨ng

94

094

Tr¹m y tÕ x· Mü ­Hưng

 

57

Sãc Tr¨ng

94

095

Tr¹m y tÕ x· Hå §¾c KiÖn

 

58

Sãc Tr¨ng

94

096

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hưng

 

59

Sãc Tr¨ng

94

097

Tr¹m y tÕ x· Mü ThuËn

 

60

Sãc Tr¨ng

94

099

Tr¹m y tÕ x· Mü Tó

 

61

Sãc Tr¨ng

94

100

Tr¹m y tÕ x· Long Hưng

 

62

Sãc Tr¨ng

94

101

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Phó

 

63

Sãc Tr¨ng

94

102

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Tè

 

64

Sãc Tr¨ng

94

103

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Mü Xuyªn

 

65

Sãc Tr¨ng

94

104

Tr¹m y tÕ x· Gia Hßa 1

 

66

Sãc Tr¨ng

94

105

Tr¹m y tÕ x· Gia Hßa 2

 

67

Sãc Tr¨ng

94

106

Tr¹m y tÕ x· Hßa Tó 1

 

68

Sãc Tr¨ng

94

107

Tr¹m y tÕ x· Hßa Tó II

 

69

Sãc Tr¨ng

94

108

Tr¹m y tÕ x· Tham §«n

 

70

Sãc Tr¨ng

94

109

Tr¹m y tÕ x· Tµi V¨n

 

71

Sãc Tr¨ng

94

110

Tr¹m y tÕ x· Ngäc §«ng

 

72

Sãc Tr¨ng

94

111

Tr¹m y tÕ x· Viªn An

 

73

Sãc Tr¨ng

94

112

Tr¹m y tÕ x· Viªn B×nh

 

74

Sãc Tr¨ng

94

113

Tr¹m y tÕ x· §¹i T©m

 

75

Sãc Tr¨ng

94

114

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Thíi ThuËn

 

76

Sãc Tr¨ng

94

115

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Thíi An

 

77

Sãc Tr¨ng

94

116

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Quíi

 

78

Sãc Tr¨ng

94

117

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Phó Léc

 

79

Sãc Tr¨ng

94

118

Tr¹m y tÕ x· L©m KiÕt

 

80

Sãc Tr¨ng

94

119

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thµnh

 

81

Sãc Tr¨ng

94

120

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh TrÞ

 

82

Sãc Tr¨ng

94

121

Tr¹m y tÕ x· Tu©n Tøc

 

83

Sãc Tr¨ng

94

122

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh T©n

 

84

Sãc Tr¨ng

94

123

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Lîi

 

85

Sãc Tr¨ng

94

124

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Hưng

 

86

Sãc Tr¨ng

94

125

Tr¹m y tÕ x· L©m T©n

 

87

Sãc Tr¨ng

94

126

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc thÞ trÊn §¹i Ng·i

 

88

Sãc Tr¨ng

94

128

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Long Phó

 

89

Sãc Tr¨ng

94

129

Tr¹m y tÕ x· Long Phó

 

90

Sãc Tr¨ng

94

130

Tr¹m y tÕ x· §¹i ¢n 2

 

91

Sãc Tr¨ng

94

131

Tr¹m y tÕ x· T©n Th¹nh

 

92

Sãc Tr¨ng

94

132

Tr¹m y tÕ x· Tr­ường Kh¸nh

 

93

Sãc Tr¨ng

94

133

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Kh¸nh

 

94

Sãc Tr¨ng

94

134

Tr¹m y tÕ x· T©n Hưng

 

95

Sãc Tr¨ng

94

135

Tr¹m y tÕ x· Phó H÷u

 

96

Sãc Tr¨ng

94

136

Tr¹m y tÕ x· Song Phông

 

97

Sãc Tr¨ng

94

137

Tr¹m y tÕ X· Trung B×nh

 

98

Sãc Tr¨ng

94

138

Tr¹m y tÕ x· Long §øc

 

99

Sãc Tr¨ng

94

139

Tr¹m y tÕ x· HËu Th¹nh

 

100

Sãc Tr¨ng

94

140

Tr¹m y tÕ x· Liªu Tó

 

101

Sãc Tr¨ng

94

141

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Phước

 

102

Sãc Tr¨ng

94

142

Tr¹m y tÕ ph­ường 1 - TX VÜnh Ch©u

 

103

Sãc Tr¨ng

94

143

Tr¹m y tÕ ph­ường 2 - TX VÜnh Ch©u

 

104

Sãc Tr¨ng

94

144

Tr¹m y tÕ x· L¹c Hßa

 

105

Sãc Tr¨ng

94

145

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HiÖp

 

106

Sãc Tr¨ng

94

146

Tr¹m y tÕ x· VÜnh T©n

 

107

Sãc Tr¨ng

94

147

Tr¹m y tÕ x· VÜnh H¶i

 

108

Sãc Tr¨ng

94

148

Tr¹m y tÕ x· Lai Hßa

 

109

Sãc Tr¨ng

94

149

Tr¹m y tÕ ph­ường Kh¸nh Hßa

 

110

Sãc Tr¨ng

94

150

Tr¹m y tÕ x· Hßa §«ng

 

111

Sãc Tr¨ng

94

152

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Cï Lao Dung

 

112

Sãc Tr¨ng

94

153

Tr¹m y tÕ Qu©n - D©n y x· An Th¹nh 1

 

113

Sãc Tr¨ng

94

154

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh 2

 

114

Sãc Tr¨ng

94

155

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh 3

 

115

Sãc Tr¨ng

94

156

Tr¹m y tÕ x· §¹i ¢n 1

 

116

Sãc Tr¨ng

94

157

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh §«ng

 

117

Sãc Tr¨ng

94

158

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh Nam

 

118

Sãc Tr¨ng

94

159

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh T©y

 

119

Sãc Tr¨ng

94

160

Tr¹m y tÕ x· T©n Long

 

120

Sãc Tr¨ng

94

161

Tr¹m y tÕ Ph­ường 1 - thÞ x· Ng· N¨m

 

121

Sãc Tr¨ng

94

162

Tr¹m y tÕ x· Mü Quíi

 

122

Sãc Tr¨ng

94

163

Tr¹m y tÕ x· Mü B×nh

 

123

Sãc Tr¨ng

94

164

Tr¹m y tÕ x· Long B×nh

 

124

Sãc Tr¨ng

94

165

Tr¹m y tÕ Ph­ường 2 - thÞ x· Ng· N¨m

 

125

Sãc Tr¨ng

94

166

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Quíi

 

126

Sãc Tr¨ng

94

167

Tr¹m y tÕ Ph­ường 3 - thÞ x· Ng· N¨m

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.