Thứ hai, ngày 23/07/2018

93 Tỉnh Hậu Giang

93 Tỉnh Hậu Giang

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

HËu Giang

93

002

Trung t©m y tÕ huyÖn VÞ Thñy

 

2

HËu Giang

93

003

Trung t©m y tÕ thÞ x· Long Mü

 

3

HËu Giang

93

004

Trung t©m y tÕ huyÖn Phông HiÖp

 

4

HËu Giang

93

005

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch©u Thµnh

 

5

HËu Giang

93

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch©u Thµnh  A

 

6

HËu Giang

93

007

Trung t©m y tÕ Thµnh phè VÞ Thanh

 

7

HËu Giang

93

009

Tr¹m y tÕ ph­ường I

 

8

HËu Giang

93

010

Tr¹m y tÕ ph­ường III

 

9

HËu Giang

93

011

Tr¹m y tÕ ph­ường IV

 

10

HËu Giang

93

012

Tr¹m y tÕ ph­ường V

 

11

HËu Giang

93

013

Tr¹m y tÕ ph­ường VII

 

12

HËu Giang

93

014

Tr¹m y tÕ x· VÞ T©n

 

13

HËu Giang

93

015

Tr¹m y tÕ x· Ho¶ Lùu

 

14

HËu Giang

93

016

Trung t©m y tÕ thÞ x· Ng· B¶y

 

15

HËu Giang

93

017

Tr¹m y tÕ x· Ho¶ TiÕn

 

16

HËu Giang

93

018

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Mét Ngµn

 

17

HËu Giang

93

020

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Tr­ường Long T©y

 

18

HËu Giang

93

022

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

19

HËu Giang

93

023

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n NghÜa A

 

20

HËu Giang

93

024

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Xu©n

 

21

HËu Giang

93

025

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó Th¹nh

 

22

HËu Giang

93

026

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Ng· s¸u

 

23

HËu Giang

93

027

Tr¹m y tÕ x· §«ng Th¹nh

 

24

HËu Giang

93

028

Tr¹m y tÕ x· Phó An

 

25

HËu Giang

93

029

Tr¹m y tÕ x· §«ng Phó

 

26

HËu Giang

93

030

Tr¹m y tÕ x· Phó H÷u

 

27

HËu Giang

93

031

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc M¸i DÇm

 

28

HËu Giang

93

032

Tr¹m y tÕ x· §«ng Ph­ước

 

29

HËu Giang

93

033

Tr¹m y tÕ x· §«ng Ph­ước A

 

30

HËu Giang

93

035

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn C©y Dương

 

31

HËu Giang

93

036

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

32

HËu Giang

93

037

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh

 

33

HËu Giang

93

038

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Hßa

 

34

HËu Giang

93

039

Tr¹m y tÕ x· Long Th¹nh

 

35

HËu Giang

93

040

Tr¹m y tÕ x· Phông HiÖp

 

36

HËu Giang

93

041

Tr¹m y tÕ x· Hßa Mü

 

37

HËu Giang

93

042

Tr¹m y tÕ x· Hßa An

 

38

HËu Giang

93

043

Tr¹m y tÕ x· Ph­ương B×nh

 

39

HËu Giang

93

044

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Hưng

 

40

HËu Giang

93

045

Tr¹m y tÕ x· T©n Ph­ước Hưng

 

41

HËu Giang

93

046

Tr¹m y tÕ x· Ph­ương Phó

 

42

HËu Giang

93

047

Tr¹m y tÕ x· T©n Long

 

43

HËu Giang

93

048

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Nµng Mau

 

44

HËu Giang

93

049

Tr¹m y tÕ x· VÞ Trung

 

45

HËu Giang

93

050

Tr¹m y tÕ x· VÞ Thñy

 

46

HËu Giang

93

051

Tr¹m y tÕ x· VÞ Th¾ng

 

47

HËu Giang

93

052

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThuËn T©y

 

48

HËu Giang

93

053

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Trung

 

49

HËu Giang

93

054

Tr¹m y tÕ x· VÜnh T­ường

 

50

HËu Giang

93

055

Tr¹m y tÕ x· VÞ §«ng

 

51

HËu Giang

93

057

Tr¹m y tÕ x· VÞ B×nh

 

52

HËu Giang

93

058

Tr¹m y tÕ ph­ường ThuËn An

 

53

HËu Giang

93

059

Tr¹m y tÕ x· Long B×nh

 

54

HËu Giang

93

060

Tr¹m y tÕ x· Long TrÞ

 

55

HËu Giang

93

061

Tr¹m y tÕ x· Long Phó

 

56

HËu Giang

93

062

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hưng

 

57

HËu Giang

93

063

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThuËn §«ng

 

58

HËu Giang

93

064

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ViÔn

 

59

HËu Giang

93

065

Tr¹m y tÕ x· L­ương T©m

 

60

HËu Giang

93

066

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xµ Phiªn

 

61

HËu Giang

93

067

Tr¹m y tÕ ph­ường Ng· B¶y

 

62

HËu Giang

93

068

Tr¹m y tÕ ph­ường L¸i HiÕu

 

63

HËu Giang

93

069

Tr¹m y tÕ ph­ường HiÖp Thµnh

 

64

HËu Giang

93

070

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Lîi

 

65

HËu Giang

93

071

Tr¹m y tÕ x· §¹i Thµnh

 

66

HËu Giang

93

072

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

67

HËu Giang

93

073

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc B¶y Ngµn

 

68

HËu Giang

93

078

Trung t©m Y tÕ huyÖn Long Mü

 

69

HËu Giang

93

080

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc VÞ Thanh

 

70

HËu Giang

93

082

Tr¹m y tÕ T©n TiÕn

 

71

HËu Giang

93

083

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn R¹ch Gßi

 

72

HËu Giang

93

084

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn C¸i T¾c

 

73

HËu Giang

93

086

Tr¹m y tÕ x· Tr­ường Long A

 

74

HËu Giang

93

087

Tr¹m y tÕ x· Phó T©n

 

75

HËu Giang

93

089

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Kinh Cïng

 

76

HËu Giang

93

090

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Bóng Tµu

 

77

HËu Giang

93

092

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Trµ Lång

 

78

HËu Giang

93

094

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó

 

79

HËu Giang

93

095

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hoµ

 

80

HËu Giang

93

096

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ViÔn A

 

81

HËu Giang

93

097

Tr¹m y tÕ x· Long TrÞ A

 

82

HËu Giang

93

098

Tr¹m y tÕ x· L­ương NghÜa

 

83

HËu Giang

93

101

YTCQ C«ng ty TNHH L¹c Tû II

 

84

HËu Giang

93

102

BÖnh viÖn ®a Khoa sè 10

 

85

HËu Giang

93

103

BÖnh viÖn §¹i häc Vâ Tr­ường To¶n

 

86

HËu Giang

93

019

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh T­ường

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.