Thứ ba, ngày 25/09/2018

93 Tỉnh Hậu Giang

93 Tỉnh Hậu Giang

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

HËu Giang

93

002

Trung t©m y tÕ huyÖn VÞ Thñy

 

2

HËu Giang

93

003

Trung t©m y tÕ thÞ x· Long Mü

 

3

HËu Giang

93

004

Trung t©m y tÕ huyÖn Phông HiÖp

 

4

HËu Giang

93

005

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch©u Thµnh

 

5

HËu Giang

93

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch©u Thµnh  A

 

6

HËu Giang

93

007

Trung t©m y tÕ Thµnh phè VÞ Thanh

 

7

HËu Giang

93

009

Tr¹m y tÕ ph­ường I

 

8

HËu Giang

93

010

Tr¹m y tÕ ph­ường III

 

9

HËu Giang

93

011

Tr¹m y tÕ ph­ường IV

 

10

HËu Giang

93

012

Tr¹m y tÕ ph­ường V

 

11

HËu Giang

93

013

Tr¹m y tÕ ph­ường VII

 

12

HËu Giang

93

014

Tr¹m y tÕ x· VÞ T©n

 

13

HËu Giang

93

015

Tr¹m y tÕ x· Ho¶ Lùu

 

14

HËu Giang

93

016

Trung t©m y tÕ thÞ x· Ng· B¶y

 

15

HËu Giang

93

017

Tr¹m y tÕ x· Ho¶ TiÕn

 

16

HËu Giang

93

018

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Mét Ngµn

 

17

HËu Giang

93

020

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Tr­ường Long T©y

 

18

HËu Giang

93

022

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

19

HËu Giang

93

023

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n NghÜa A

 

20

HËu Giang

93

024

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Xu©n

 

21

HËu Giang

93

025

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó Th¹nh

 

22

HËu Giang

93

026

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Ng· s¸u

 

23

HËu Giang

93

027

Tr¹m y tÕ x· §«ng Th¹nh

 

24

HËu Giang

93

028

Tr¹m y tÕ x· Phó An

 

25

HËu Giang

93

029

Tr¹m y tÕ x· §«ng Phó

 

26

HËu Giang

93

030

Tr¹m y tÕ x· Phó H÷u

 

27

HËu Giang

93

031

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc M¸i DÇm

 

28

HËu Giang

93

032

Tr¹m y tÕ x· §«ng Ph­ước

 

29

HËu Giang

93

033

Tr¹m y tÕ x· §«ng Ph­ước A

 

30

HËu Giang

93

035

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn C©y Dương

 

31

HËu Giang

93

036

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

32

HËu Giang

93

037

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh

 

33

HËu Giang

93

038

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Hßa

 

34

HËu Giang

93

039

Tr¹m y tÕ x· Long Th¹nh

 

35

HËu Giang

93

040

Tr¹m y tÕ x· Phông HiÖp

 

36

HËu Giang

93

041

Tr¹m y tÕ x· Hßa Mü

 

37

HËu Giang

93

042

Tr¹m y tÕ x· Hßa An

 

38

HËu Giang

93

043

Tr¹m y tÕ x· Ph­ương B×nh

 

39

HËu Giang

93

044

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Hưng

 

40

HËu Giang

93

045

Tr¹m y tÕ x· T©n Ph­ước Hưng

 

41

HËu Giang

93

046

Tr¹m y tÕ x· Ph­ương Phó

 

42

HËu Giang

93

047

Tr¹m y tÕ x· T©n Long

 

43

HËu Giang

93

048

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Nµng Mau

 

44

HËu Giang

93

049

Tr¹m y tÕ x· VÞ Trung

 

45

HËu Giang

93

050

Tr¹m y tÕ x· VÞ Thñy

 

46

HËu Giang

93

051

Tr¹m y tÕ x· VÞ Th¾ng

 

47

HËu Giang

93

052

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThuËn T©y

 

48

HËu Giang

93

053

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Trung

 

49

HËu Giang

93

054

Tr¹m y tÕ x· VÜnh T­ường

 

50

HËu Giang

93

055

Tr¹m y tÕ x· VÞ §«ng

 

51

HËu Giang

93

057

Tr¹m y tÕ x· VÞ B×nh

 

52

HËu Giang

93

058

Tr¹m y tÕ ph­ường ThuËn An

 

53

HËu Giang

93

059

Tr¹m y tÕ x· Long B×nh

 

54

HËu Giang

93

060

Tr¹m y tÕ x· Long TrÞ

 

55

HËu Giang

93

061

Tr¹m y tÕ x· Long Phó

 

56

HËu Giang

93

062

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hưng

 

57

HËu Giang

93

063

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThuËn §«ng

 

58

HËu Giang

93

064

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ViÔn

 

59

HËu Giang

93

065

Tr¹m y tÕ x· L­ương T©m

 

60

HËu Giang

93

066

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xµ Phiªn

 

61

HËu Giang

93

067

Tr¹m y tÕ ph­ường Ng· B¶y

 

62

HËu Giang

93

068

Tr¹m y tÕ ph­ường L¸i HiÕu

 

63

HËu Giang

93

069

Tr¹m y tÕ ph­ường HiÖp Thµnh

 

64

HËu Giang

93

070

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Lîi

 

65

HËu Giang

93

071

Tr¹m y tÕ x· §¹i Thµnh

 

66

HËu Giang

93

072

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

67

HËu Giang

93

073

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc B¶y Ngµn

 

68

HËu Giang

93

078

Trung t©m Y tÕ huyÖn Long Mü

 

69

HËu Giang

93

080

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc VÞ Thanh

 

70

HËu Giang

93

082

Tr¹m y tÕ T©n TiÕn

 

71

HËu Giang

93

083

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn R¹ch Gßi

 

72

HËu Giang

93

084

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn C¸i T¾c

 

73

HËu Giang

93

086

Tr¹m y tÕ x· Tr­ường Long A

 

74

HËu Giang

93

087

Tr¹m y tÕ x· Phó T©n

 

75

HËu Giang

93

089

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Kinh Cïng

 

76

HËu Giang

93

090

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Bóng Tµu

 

77

HËu Giang

93

092

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Trµ Lång

 

78

HËu Giang

93

094

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó

 

79

HËu Giang

93

095

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hoµ

 

80

HËu Giang

93

096

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ViÔn A

 

81

HËu Giang

93

097

Tr¹m y tÕ x· Long TrÞ A

 

82

HËu Giang

93

098

Tr¹m y tÕ x· L­ương NghÜa

 

83

HËu Giang

93

101

YTCQ C«ng ty TNHH L¹c Tû II

 

84

HËu Giang

93

102

BÖnh viÖn ®a Khoa sè 10

 

85

HËu Giang

93

103

BÖnh viÖn §¹i häc Vâ Tr­ường To¶n

 

86

HËu Giang

93

019

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh T­ường

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.