Thứ ba, ngày 21/08/2018

92 Thành phố Cần Thơ

92 Thành phố Cần Thơ

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

CÇn Th¬

92

002

BÖnh viÖn 121

Do quËn Ninh KiÒu  kh«ng cã
BÖnh viÖn ®a khoa quËn,
nªn c¸c c¬ së nµy tiÕp nhËn kh¸m
 ch÷a bÖnh ban ®Çu cho c¸c ®èi
 tư­îng trªn ®Þa bµn quËn Ninh KiÒu

2

CÇn Th¬

92

004

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè CÇn Th¬

3

CÇn Th¬

92

088

BÖnh viÖn ®a khoa Hoµn Mü Cöu Long

4

CÇn Th¬

92

114

BÖnh viÖn Quèc tÕ Phư­¬ng Ch©u

5

CÇn Th¬

92

005

Trung t©m y tÕ QuËn B×nh Thñy

 

6

CÇn Th¬

92

006

BÖnh viÖn ®a khoa QuËn C¸i R¨ng

 

7

CÇn Th¬

92

007

BÖnh viÖn ®a khoa QuËn ¤ M«n

 

8

CÇn Th¬

92

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phong §iÒn

 

9

CÇn Th¬

92

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thíi Lai

 

10

CÇn Th¬

92

010

BÖnh viÖn ®a khoa  QuËn Thèt Nèt

 

11

CÇn Th¬

92

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÜnh Th¹nh

 

12

CÇn Th¬

92

018

Tr¹m Y tÕ Phư­êng C¸i KhÕ

 

13

CÇn Th¬

92

019

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An Hßa

 

14

CÇn Th¬

92

020

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thíi B×nh

 

15

CÇn Th¬

92

021

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An NghiÖp

 

16

CÇn Th¬

92

022

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An C­ư

 

17

CÇn Th¬

92

023

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An Héi

 

18

CÇn Th¬

92

024

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng T©n An

 

19

CÇn Th¬

92

025

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An L¹c

 

20

CÇn Th¬

92

026

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An Phó

 

21

CÇn Th¬

92

027

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Xu©n Kh¸nh

 

22

CÇn Th¬

92

028

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng H­ưng Lîi

 

23

CÇn Th¬

92

029

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An B×nh

 

24

CÇn Th¬

92

030

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Ch©u V¨n Liªm

 

25

CÇn Th¬

92

031

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thíi Long

 

26

CÇn Th¬

92

032

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thíi An

 

27

CÇn Th¬

92

033

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Ph­ưíc Thíi

 

28

CÇn Th¬

92

034

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Tr­ưêng L¹c

 

29

CÇn Th¬

92

035

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng B×nh Thñy

 

30

CÇn Th¬

92

036

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Trµ Nãc

 

31

CÇn Th¬

92

037

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Thíi An §«ng

 

32

CÇn Th¬

92

038

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An Thíi

 

33

CÇn Th¬

92

039

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Long Hßa

 

34

CÇn Th¬

92

040

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Long TuyÒn

 

35

CÇn Th¬

92

041

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Lª B×nh

 

36

CÇn Th¬

92

042

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng H­ưng Phó

 

37

CÇn Th¬

92

043

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng H­ưng Th¹nh

 

38

CÇn Th¬

92

044

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Ba L¸ng

 

39

CÇn Th¬

92

045

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Th­ưêng Th¹nh

 

40

CÇn Th¬

92

046

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Phó Thø

 

41

CÇn Th¬

92

047

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng T©n Phó

 

42

CÇn Th¬

92

048

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thèt Nèt

 

43

CÇn Th¬

92

049

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thíi ThuËn

 

44

CÇn Th¬

92

050

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng T©n Léc

 

45

CÇn Th¬

92

051

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Trung NhÊt

 

46

CÇn Th¬

92

052

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Trung Kiªn

 

47

CÇn Th¬

92

053

Tr¹m y tÕ X· Trung An

 

48

CÇn Th¬

92

054

Tr¹m y tÕ X· Trung Th¹nh

 

49

CÇn Th¬

92

055

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng ThuËn H­ưng

 

50

CÇn Th¬

92

056

Tr¹m Y tÕ ThÞ trÊn Th¹nh An

 

51

CÇn Th¬

92

057

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Mü

 

52

CÇn Th¬

92

058

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Trinh

 

53

CÇn Th¬

92

059

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh An

 

54

CÇn Th¬

92

060

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Th¾ng

 

55

CÇn Th¬

92

061

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Q­uíi

 

56

CÇn Th¬

92

062

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Phó

 

57

CÇn Th¬

92

063

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Léc

 

58

CÇn Th¬

92

064

Tr¹m y tÕ X· Trung H­ưng

 

59

CÇn Th¬

92

065

Tr¹m Y tÕ ThÞ trÊn Thíi Lai

 

60

CÇn Th¬

92

067

Tr¹m y tÕ x· Thíi H­ưng

 

61

CÇn Th¬

92

068

Tr¹m y tÕ x· Thíi Th¹nh

 

62

CÇn Th¬

92

069

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Th¾ng

 

63

CÇn Th¬

92

070

Tr¹m y tÕ x· §«ng HiÖp

 

64

CÇn Th¬

92

071

Tr¹m y tÕ x· Thíi §«ng

 

65

CÇn Th¬

92

072

Tr¹m y tÕ x· §«ng B×nh

 

66

CÇn Th¬

92

073

Tr¹m y tÕ x· §«ng ThuËn

 

67

CÇn Th¬

92

075

Tr¹m y tÕ x· §Þnh M«n

 

68

CÇn Th¬

92

076

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Thµnh

 

69

CÇn Th¬

92

077

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Xu©n

 

70

CÇn Th¬

92

078

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Xu©n A

 

71

CÇn Th¬

92

079

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n ¸i

 

72

CÇn Th¬

92

080

Tr¹m y tÕ x· Giai Xu©n

 

73

CÇn Th¬

92

081

Tr¹m y tÕ x· T©n Thíi

 

74

CÇn Th¬

92

082

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Long

 

75

CÇn Th¬

92

083

Tr¹m y tÕ x· Mü Kh¸nh

 

76

CÇn Th¬

92

084

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n NghÜa

 

77

CÇn Th¬

92

092

Trung t©m y tÕ huyÖn Cê §á

 

78

CÇn Th¬

92

093

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng An Kh¸nh

 

79

CÇn Th¬

92

096

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng Long H­ưng

 

80

CÇn Th¬

92

097

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng Thíi Hoµ

 

81

CÇn Th¬

92

098

Tr¹m Y tÕ x· thÞ trÊn Phong §iÒn

 

82

CÇn Th¬

92

099

Tr¹m y tÕ x· Thíi T©n

 

83

CÇn Th¬

92

100

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Xu©n B

 

84

CÇn Th¬

92

101

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Th¾ng

 

85

CÇn Th¬

92

102

Tr¹m y tÕ x· T©n th¹nh

 

86

CÇn Th¬

92

103

Tr¹m y tÕ x· Thíi Xu©n

 

87

CÇn Th¬

92

104

Tr¹m y tÕ x· §«ng Th¾ng

 

88

CÇn Th¬

92

105

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng T©n H­ưng

 

89

CÇn Th¬

92

106

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng Th¹nh Hoµ

 

90

CÇn Th¬

92

107

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng ThuËn An

 

91

CÇn Th¬

92

108

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh TiÕn

 

92

CÇn Th¬

92

109

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn VÜnh Th¹nh

 

93

CÇn Th¬

92

110

Tr¹m y tÕ x· VÜnh B×nh

 

94

CÇn Th¬

92

111

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Lîi

 

           

95

CÇn Th¬

92

094

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng Bïi H÷u NghÜa

 

96

CÇn Th¬

92

095

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng Trµ An

 

97

CÇn Th¬

92

120

BÖnh viÖn ®a khoa T©m Minh §øc

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.