Thứ bảy, ngày 20/10/2018

92 Thành phố Cần Thơ

92 Thành phố Cần Thơ

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

CÇn Th¬

92

002

BÖnh viÖn 121

Do quËn Ninh KiÒu  kh«ng cã
BÖnh viÖn ®a khoa quËn,
nªn c¸c c¬ së nµy tiÕp nhËn kh¸m
 ch÷a bÖnh ban ®Çu cho c¸c ®èi
 tư­îng trªn ®Þa bµn quËn Ninh KiÒu

2

CÇn Th¬

92

004

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè CÇn Th¬

3

CÇn Th¬

92

088

BÖnh viÖn ®a khoa Hoµn Mü Cöu Long

4

CÇn Th¬

92

114

BÖnh viÖn Quèc tÕ Phư­¬ng Ch©u

5

CÇn Th¬

92

005

Trung t©m y tÕ QuËn B×nh Thñy

 

6

CÇn Th¬

92

006

BÖnh viÖn ®a khoa QuËn C¸i R¨ng

 

7

CÇn Th¬

92

007

BÖnh viÖn ®a khoa QuËn ¤ M«n

 

8

CÇn Th¬

92

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phong §iÒn

 

9

CÇn Th¬

92

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thíi Lai

 

10

CÇn Th¬

92

010

BÖnh viÖn ®a khoa  QuËn Thèt Nèt

 

11

CÇn Th¬

92

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÜnh Th¹nh

 

12

CÇn Th¬

92

018

Tr¹m Y tÕ Phư­êng C¸i KhÕ

 

13

CÇn Th¬

92

019

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An Hßa

 

14

CÇn Th¬

92

020

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thíi B×nh

 

15

CÇn Th¬

92

021

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An NghiÖp

 

16

CÇn Th¬

92

022

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An C­ư

 

17

CÇn Th¬

92

023

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An Héi

 

18

CÇn Th¬

92

024

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng T©n An

 

19

CÇn Th¬

92

025

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An L¹c

 

20

CÇn Th¬

92

026

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An Phó

 

21

CÇn Th¬

92

027

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Xu©n Kh¸nh

 

22

CÇn Th¬

92

028

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng H­ưng Lîi

 

23

CÇn Th¬

92

029

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An B×nh

 

24

CÇn Th¬

92

030

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Ch©u V¨n Liªm

 

25

CÇn Th¬

92

031

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thíi Long

 

26

CÇn Th¬

92

032

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thíi An

 

27

CÇn Th¬

92

033

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Ph­ưíc Thíi

 

28

CÇn Th¬

92

034

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Tr­ưêng L¹c

 

29

CÇn Th¬

92

035

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng B×nh Thñy

 

30

CÇn Th¬

92

036

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Trµ Nãc

 

31

CÇn Th¬

92

037

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Thíi An §«ng

 

32

CÇn Th¬

92

038

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng An Thíi

 

33

CÇn Th¬

92

039

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Long Hßa

 

34

CÇn Th¬

92

040

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Long TuyÒn

 

35

CÇn Th¬

92

041

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Lª B×nh

 

36

CÇn Th¬

92

042

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng H­ưng Phó

 

37

CÇn Th¬

92

043

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng H­ưng Th¹nh

 

38

CÇn Th¬

92

044

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Ba L¸ng

 

39

CÇn Th¬

92

045

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Th­ưêng Th¹nh

 

40

CÇn Th¬

92

046

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Phó Thø

 

41

CÇn Th¬

92

047

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng T©n Phó

 

42

CÇn Th¬

92

048

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thèt Nèt

 

43

CÇn Th¬

92

049

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Thíi ThuËn

 

44

CÇn Th¬

92

050

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng T©n Léc

 

45

CÇn Th¬

92

051

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Trung NhÊt

 

46

CÇn Th¬

92

052

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng Trung Kiªn

 

47

CÇn Th¬

92

053

Tr¹m y tÕ X· Trung An

 

48

CÇn Th¬

92

054

Tr¹m y tÕ X· Trung Th¹nh

 

49

CÇn Th¬

92

055

Tr¹m Y tÕ Ph­ưêng ThuËn H­ưng

 

50

CÇn Th¬

92

056

Tr¹m Y tÕ ThÞ trÊn Th¹nh An

 

51

CÇn Th¬

92

057

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Mü

 

52

CÇn Th¬

92

058

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Trinh

 

53

CÇn Th¬

92

059

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh An