Thứ bảy, ngày 20/10/2018

91 Tỉnh Kiên Giang

91 Tỉnh Kiên Giang

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Kiªn Giang

91

002

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· Hµ Tiªn

 

2

Kiªn Giang

91

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hßn §Êt

 

3

Kiªn Giang

91

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T©n HiÖp

 

4

Kiªn Giang

91

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ch©u Thµnh

 

5

Kiªn Giang

91

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Giång RiÒng

 

6

Kiªn Giang

91

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Gß Quao

 

7

Kiªn Giang

91

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn An Biªn

 

8

Kiªn Giang

91

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn An Minh

 

9

Kiªn Giang

91

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÜnh ThuËn

 

10

Kiªn Giang

91

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó Quèc

 

11

Kiªn Giang

91

012

Trung t©m y tÕ huyÖn Kiªn H¶i

 

12

Kiªn Giang

91

013

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kiªn L­ương

 

13

Kiªn Giang

91

020

Tr¹m y tÕ x· T©n Th¹nh

 

14

Kiªn Giang

91

021

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Kiªn L­ương

 

15

Kiªn Giang

91

023

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T©n HiÖp

 

16

Kiªn Giang

91

024

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Minh L­ương

 

17

Kiªn Giang

91

025

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Giång RiÒng

 

18

Kiªn Giang

91

026

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Gß Quao

 

19

Kiªn Giang

91

027

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Thø 3

 

20

Kiªn Giang

91

029

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn VÜnh ThuËn

 

21

Kiªn Giang

91

030

Tr¹m y tÕ x· D­ương §«ng

 

22

Kiªn Giang

91

031

Tr¹m y tÕ x· B×nh TrÞ

 

23

Kiªn Giang

91

032

Tr¹m y tÕ x· Phong §«ng

 

24

Kiªn Giang

91

034

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n B×nh An

 

25

Kiªn Giang

91

035

Tr¹m y tÕ x· S¬n B×nh

 

26

Kiªn Giang

91

038

Trung t©m Y tÕ huyÖn Giang Thµnh

 

27

Kiªn Giang

91

039

Trung t©m Y tÕ huyÖn U Minh Th­ượng

 

28

Kiªn Giang

91

040

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh B×nh

 

29

Kiªn Giang

91

101

Trung t©m y tÕ Thµnh phè R¹ch Gi¸

 

30

Kiªn Giang

91

103

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc R¹ch Sái

 

31

Kiªn Giang

91

104

Phßng kh¸m khu vùc Phi Th«ng

 

32

Kiªn Giang

91

105

Tr¹m y tÕ ph­ường An Hßa

 

33

Kiªn Giang

91

106

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Quang

 

34

Kiªn Giang

91

107

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh HiÖp

 

35

Kiªn Giang

91

108

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh L¹c

 

36

Kiªn Giang

91

109

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Thanh

 

37

Kiªn Giang

91

110

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Thanh V©n

 

38

Kiªn Giang

91

112

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Th«ng

 

39

Kiªn Giang

91

113

Tr¹m y tÕ ph­ường R¹ch Sái

 

40

Kiªn Giang

91

114

Tr¹m y tÕ ph­ường An B×nh

 

41

Kiªn Giang

91

115

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh B¶o

 

42

Kiªn Giang

91

121

Tr¹m y tÕ x· An S¬n

 

43

Kiªn Giang

91

124

Tr¹m y tÕ x· Nam Du

 

44

Kiªn Giang

91

202

Tr¹m y tÕ ph­ường §«ng Hå

 

45

Kiªn Giang

91

203

Tr¹m y tÕ ph­ường Ph¸o §µi

 

46

Kiªn Giang

91

205

Tr¹m y tÕ x· Mü §øc

 

47

Kiªn Giang

91

206

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Yªn

 

48

Kiªn Giang

91

207

Tr¹m y tÕ x· Tiªn H¶i

 

49

Kiªn Giang

91

251

Phßng kh¸m khu vùc B×nh Minh

 

50

Kiªn Giang

91

252

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phong

 

51

Kiªn Giang

91

253

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThuËn

 

52

Kiªn Giang

91

254

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa

 

53

Kiªn Giang

91

255

Tr¹m y tÕ x· VÜnh B×nh B¾c

 

54

Kiªn Giang

91

256

Tr¹m y tÕ x· VÜnh B×nh Nam

 

55

Kiªn Giang

91

257

Tr¹m y tÕ x· Minh ThuËn

 

56

Kiªn Giang

91

258

Tr¹m y tÕ x· T©n ThuËn

 

57

Kiªn Giang

91

259

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Ch¸nh

 

58

Kiªn Giang

91

302

Phßng kh¸m khu vùc B×nh S¬n

 

59

Kiªn Giang

91

303

Tr¹m y tÕ x· B×nh Giang

 

60

Kiªn Giang

91

304

Tr¹m y tÕ x· Mü HiÖp S¬n

 

61

Kiªn Giang

91

305

Tr¹m y tÕ x· Mü L©m

 

62

Kiªn Giang

91

306

Tr¹m y tÕ x· Nam Th¸i S¬n

 

63

Kiªn Giang

91

307

Tr¹m y tÕ x· S¬n Kiªn

 

64

Kiªn Giang

91

308

Phßng kh¸m khu vùc Sãc S¬n

 

65

Kiªn Giang

91

309

Tr¹m y tÕ x· Thæ S¬n

 

66

Kiªn Giang

91

310

Tr¹m y tÕ x· Mü Ph­ước

 

67

Kiªn Giang

91

313

Tr¹m y tÕ x· Mü thuËn

 

68

Kiªn Giang

91

314

Tr¹m y tÕ x· L×nh Huúnh

 

69

Kiªn Giang

91

315

Tr¹m y tÕ x· Mü Th¸i

 

70

Kiªn Giang

91

352

Phßng kh¸m khu vùc An Thíi

 

71

Kiªn Giang

91

353

Tr¹m y tÕ x· B·i Th¬m

 

72

Kiªn Giang

91

354

Tr¹m y tÕ x· Cöa C¹n

 

73

Kiªn Giang

91

355

Tr¹m y tÕ x· Cöa D­ương

 

74

Kiªn Giang

91

356

Tr¹m y tÕ x· D­ương

 

75

Kiªn Giang

91

357

Tr¹m y tÕ x· Gµnh DÇu

 

76

Kiªn Giang

91

358

Tr¹m y tÕ x· Hµm Ninh

 

77

Kiªn Giang

91

359

Tr¹m y tÕ x· Thæ Ch©u

 

78

Kiªn Giang

91

360

Tr¹m y tÕ x· Hßn Th¬m

 

79

Kiªn Giang

91

402

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp A

 

80

Kiªn Giang

91

403

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp B

 

81

Kiªn Giang

91

404

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi

 

82

Kiªn Giang

91

405

Phßng kh¸m khu vùc Th¹nh §«ng

 

83

Kiªn Giang

91

406

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh §«ng A

 

84

Kiªn Giang

91

407

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh §«ng B

 

85

Kiªn Giang

91

408

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh TrÞ

 

86

Kiªn Giang

91

409

Phßng kh¸m khu vùc T©n Thµnh

 

87

Kiªn Giang

91

410

Tr¹m y tÕ x· T©n An

 

88

Kiªn Giang

91

453

Phßng kh¸m khu vùc L¹i S¬n

 

89

Kiªn Giang

91

502

Tr¹m y tÕ x· B×nh An

 

90

Kiªn Giang

91

503

Tr¹m y tÕ x· Giôc T­ượng

 

91

Kiªn Giang

91

504

Tr¹m y tÕ x· Minh Hßa

 

92

Kiªn Giang

91

505

Tr¹m y tÕ x· Mong Thä A

 

93

Kiªn Giang

91

506

Tr¹m y tÕ x· Mong Thä B

 

94

Kiªn Giang

91

507

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Léc

 

95

Kiªn Giang

91

508

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa HiÖp

 

96

Kiªn Giang

91

509

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hoµ Phó

 

97

Kiªn Giang

91

510

Tr¹m y tÕ x· Mong Thä

 

98

Kiªn Giang

91

552

Tr¹m y tÕ x· B×nh An

 

99

Kiªn Giang

91

553

Tr¹m y tÕ x· D­ương Hßa

 

100

Kiªn Giang

91

554

Tr¹m y tÕ X· Hßa §iÒn

 

101

Kiªn Giang

91

555

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

102

Kiªn Giang

91

556

Tr¹m y tÕ x· T©n Kh¸nh Hßa

 

103

Kiªn Giang

91

557

Tr¹m y tÕ x· VÜnh §iÒu

 

104

Kiªn Giang

91

558

Tr¹m y tÕ x· S¬n H¶i

 

105

Kiªn Giang

91

559

Tr¹m y tÕ x· Hßn NghÖ

 

106

Kiªn Giang

91

560

Tr¹m y tÕ x· Kiªn B×nh

 

107

Kiªn Giang

91

561

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó

 

108

Kiªn Giang

91

562

Tr¹m y tÕ x· Phó Lîi

 

109

Kiªn Giang

91

602

Tr¹m y tÕ x· Bµn T©n §Þnh

 

110

Kiªn Giang

91

603

Tr¹m y tÕ x· Hoµ An

 

111

Kiªn Giang

91

604

Phßng kh¸m khu vùc Hoµ H­ưng

 

112

Kiªn Giang

91

605

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Lîi

 

113

Kiªn Giang

91

606

Phßng kh¸m khu vùc Hoµ ThuËn

 

114

Kiªn Giang

91

607

Tr¹m y tÕ x· Long Th¹nh

 

115

Kiªn Giang

91

608

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Chóc

 

116

Kiªn Giang

91

609

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Hßa

 

117

Kiªn Giang

91

610

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh H­ưng

 

118

Kiªn Giang

91

611

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Léc

 

119

Kiªn Giang

91

612

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Ph­ước

 

120

Kiªn Giang

91

613

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Th¹nh

 

121

Kiªn Giang

91

614

Tr¹m y tÕ x· Ngäc ThuËn

 

122

Kiªn Giang

91

615

Tr¹m y tÕ x· Bµn Th¹ch

 

123

Kiªn Giang

91

616

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Thµnh

 

124

Kiªn Giang

91

618

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Hoµ

 

125

Kiªn Giang

91

619

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó

 

126

Kiªn Giang

91

702

Phßng kh¸m khu vùc §Þnh An

 

127

Kiªn Giang

91

703

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Hßa

 

128

Kiªn Giang

91

704

Tr¹m y tÕ x· Thíi Qu¶n

 

129

Kiªn Giang

91

705

Tr¹m y tÕ x· Thñy LiÔu

 

130

Kiªn Giang

91

706

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa H­ưng B¾c

 

131

Kiªn Giang

91

707

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa H­ưng Nam

 

132

Kiªn Giang

91

708

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ph­ước A

 

133

Kiªn Giang

91

709

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ph­ước B

 

134

Kiªn Giang

91

710

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Tuy

 

135

Kiªn Giang

91

711

Phßng kh¸m khu vùc VÜnh Th¾ng

 

136

Kiªn Giang

91

802

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Yªn

 

137

Kiªn Giang

91

803

Tr¹m y tÕ x· Nam Th¸i

 

138

Kiªn Giang

91

804

Tr¹m y tÕ x· Nam Th¸i A

 

139

Kiªn Giang

91

805

Tr¹m y tÕ x· Nam Yªn

 

140

Kiªn Giang

91

806

Tr¹m y tÕ x· §«ng Th¸i

 

141

Kiªn Giang

91

807

Tr¹m y tÕ x· §«ng Yªn

 

142

Kiªn Giang

91

808

Tr¹m y tÕ x· T©y Yªn

 

143

Kiªn Giang

91

809

Tr¹m y tÕ x· T©y Yªn A

 

144

Kiªn Giang

91

810

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Yªn

 

145

Kiªn Giang

91

811

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Yªn A

 

146

Kiªn Giang

91

902

Tr¹m y tÕ x· An Minh B¾c

 

147

Kiªn Giang

91

903

Tr¹m y tÕ x· §«ng H­ưng

 

148

Kiªn Giang

91

904

Tr¹m y tÕ x· §«ng H­ưng A

 

149

Kiªn Giang

91

905

Tr¹m y tÕ x· §«ng H­ưng B

 

150

Kiªn Giang

91

906

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hßa

 

151

Kiªn Giang

91

907

Tr¹m y tÕ x· §«ng Th¹nh

 

152

Kiªn Giang

91

908

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hoµ

 

153

Kiªn Giang

91

909

Tr¹m y tÕ x· V©n Kh¸nh

 

154

Kiªn Giang

91

910

Tr¹m y tÕ x· V©n Kh¸nh §«ng

 

155

Kiªn Giang

91

911

Tr¹m y tÕ x· V©n Kh¸nh T©y

 

156

Kiªn Giang

91

041

Phßng kh¸m ®a khoa Thanh B×nh

 

157

Kiªn Giang

91

043

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa