Thứ ba, ngày 21/08/2018

91 Tỉnh Kiên Giang

91 Tỉnh Kiên Giang

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Kiªn Giang

91

002

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· Hµ Tiªn

 

2

Kiªn Giang

91

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hßn §Êt

 

3

Kiªn Giang

91

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T©n HiÖp

 

4

Kiªn Giang

91

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ch©u Thµnh

 

5

Kiªn Giang

91

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Giång RiÒng

 

6

Kiªn Giang

91

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Gß Quao

 

7

Kiªn Giang

91

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn An Biªn

 

8

Kiªn Giang

91

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn An Minh

 

9

Kiªn Giang

91

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÜnh ThuËn

 

10

Kiªn Giang

91

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó Quèc

 

11

Kiªn Giang

91

012

Trung t©m y tÕ huyÖn Kiªn H¶i

 

12

Kiªn Giang

91

013

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kiªn L­ương

 

13

Kiªn Giang

91

020

Tr¹m y tÕ x· T©n Th¹nh

 

14

Kiªn Giang

91

021

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Kiªn L­ương

 

15

Kiªn Giang

91

023

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T©n HiÖp

 

16

Kiªn Giang

91

024

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Minh L­ương

 

17

Kiªn Giang

91

025

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Giång RiÒng

 

18

Kiªn Giang

91

026

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Gß Quao

 

19

Kiªn Giang

91

027

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Thø 3

 

20

Kiªn Giang

91

029

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn VÜnh ThuËn

 

21

Kiªn Giang

91

030

Tr¹m y tÕ x· D­ương §«ng

 

22

Kiªn Giang

91

031

Tr¹m y tÕ x· B×nh TrÞ

 

23

Kiªn Giang

91

032

Tr¹m y tÕ x· Phong §«ng

 

24

Kiªn Giang

91

034

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n B×nh An

 

25

Kiªn Giang

91

035

Tr¹m y tÕ x· S¬n B×nh

 

26

Kiªn Giang

91

038

Trung t©m Y tÕ huyÖn Giang Thµnh

 

27

Kiªn Giang

91

039

Trung t©m Y tÕ huyÖn U Minh Th­ượng

 

28

Kiªn Giang

91

040

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh B×nh

 

29

Kiªn Giang

91

101

Trung t©m y tÕ Thµnh phè R¹ch Gi¸

 

30

Kiªn Giang

91

103

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc R¹ch Sái

 

31

Kiªn Giang

91

104

Phßng kh¸m khu vùc Phi Th«ng

 

32

Kiªn Giang

91

105

Tr¹m y tÕ ph­ường An Hßa

 

33

Kiªn Giang

91

106

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Quang

 

34

Kiªn Giang

91

107

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh HiÖp

 

35

Kiªn Giang

91

108

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh L¹c

 

36

Kiªn Giang

91

109

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Thanh

 

37

Kiªn Giang

91

110

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Thanh V©n

 

38

Kiªn Giang

91

112

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh Th«ng

 

39

Kiªn Giang

91

113

Tr¹m y tÕ ph­ường R¹ch Sái

 

40

Kiªn Giang

91

114

Tr¹m y tÕ ph­ường An B×nh

 

41

Kiªn Giang

91

115

Tr¹m y tÕ ph­ường VÜnh B¶o

 

42

Kiªn Giang

91

121

Tr¹m y tÕ x· An S¬n

 

43

Kiªn Giang

91

124

Tr¹m y tÕ x· Nam Du

 

44

Kiªn Giang

91

202

Tr¹m y tÕ ph­ường §«ng Hå

 

45

Kiªn Giang

91

203

Tr¹m y tÕ ph­ường Ph¸o §µi

 

46

Kiªn Giang

91

205

Tr¹m y tÕ x· Mü §øc

 

47

Kiªn Giang

91

206

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Yªn

 

48

Kiªn Giang

91

207

Tr¹m y tÕ x· Tiªn H¶i

 

49

Kiªn Giang

91

251

Phßng kh¸m khu vùc B×nh Minh

 

50

Kiªn Giang

91

252

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phong

 

51

Kiªn Giang

91

253

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThuËn

 

52

Kiªn Giang

91

254

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa

 

53

Kiªn Giang

91

255

Tr¹m y tÕ x· VÜnh B×nh B¾c

 

54

Kiªn Giang

91

256

Tr¹m y tÕ x· VÜnh B×nh Nam

 

55

Kiªn Giang

91

257

Tr¹m y tÕ x· Minh ThuËn

 

56

Kiªn Giang

91

258

Tr¹m y tÕ x· T©n ThuËn

 

57

Kiªn Giang

91

259

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Ch¸nh

 

58

Kiªn Giang

91

302

Phßng kh¸m khu vùc B×nh S¬n

 

59

Kiªn Giang

91

303

Tr¹m y tÕ x· B×nh Giang

 

60

Kiªn Giang

91

304

Tr¹m y tÕ x· Mü HiÖp S¬n

 

61

Kiªn Giang

91

305

Tr¹m y tÕ x· Mü L©m

 

62

Kiªn Giang

91

306

Tr¹m y tÕ x· Nam Th¸i S¬n

 

63

Kiªn Giang

91

307

Tr¹m y tÕ x· S¬n Kiªn

 

64

Kiªn Giang

91

308

Phßng kh¸m khu vùc Sãc S¬n

 

65

Kiªn Giang

91

309

Tr¹m y tÕ x· Thæ S¬n

 

66

Kiªn Giang

91

310

Tr¹m y tÕ x· Mü Ph­ước

 

67

Kiªn Giang

91

313

Tr¹m y tÕ x· Mü thuËn

 

68

Kiªn Giang

91

314

Tr¹m y tÕ x· L×nh Huúnh

 

69

Kiªn Giang

91

315

Tr¹m y tÕ x· Mü Th¸i

 

70

Kiªn Giang

91

352

Phßng kh¸m khu vùc An Thíi

 

71

Kiªn Giang

91

353

Tr¹m y tÕ x· B·i Th¬m

 

72

Kiªn Giang

91

354

Tr¹m y tÕ x· Cöa C¹n

 

73

Kiªn Giang

91

355

Tr¹m y tÕ x· Cöa D­ương

 

74

Kiªn Giang

91

356

Tr¹m y tÕ x· D­ương

 

75

Kiªn Giang

91

357

Tr¹m y tÕ x· Gµnh DÇu

 

76

Kiªn Giang

91

358

Tr¹m y tÕ x· Hµm Ninh

 

77

Kiªn Giang

91

359

Tr¹m y tÕ x· Thæ Ch©u

 

78

Kiªn Giang

91

360

Tr¹m y tÕ x· Hßn Th¬m

 

79

Kiªn Giang

91

402

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp A

 

80

Kiªn Giang

91

403

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp B

 

81

Kiªn Giang

91

404

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi

 

82

Kiªn Giang

91

405

Phßng kh¸m khu vùc Th¹nh §«ng

 

83

Kiªn Giang

91

406

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh §«ng A

 

84

Kiªn Giang

91

407

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh §«ng B

 

85

Kiªn Giang

91

408

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh TrÞ

 

86

Kiªn Giang

91

409

Phßng kh¸m khu vùc T©n Thµnh

 

87

Kiªn Giang

91

410

Tr¹m y tÕ x· T©n An

 

88

Kiªn Giang

91

453

Phßng kh¸m khu vùc L¹i S¬n

 

89

Kiªn Giang

91

502

Tr¹m y tÕ x· B×nh An

 

90

Kiªn Giang

91

503

Tr¹m y tÕ x· Giôc T­ượng

 

91

Kiªn Giang

91

504

Tr¹m y tÕ x· Minh Hßa

 

92

Kiªn Giang

91

505

Tr¹m y tÕ x· Mong Thä A

 

93

Kiªn Giang

91

506

Tr¹m y tÕ x· Mong Thä B

 

94

Kiªn Giang

91

507

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Léc

 

95

Kiªn Giang

91

508

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa HiÖp

 

96

Kiªn Giang

91

509

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hoµ Phó

 

97

Kiªn Giang

91

510

Tr¹m y tÕ x· Mong Thä

 

98

Kiªn Giang

91

552

Tr¹m y tÕ x· B×nh An

 

99

Kiªn Giang

91

553

Tr¹m y tÕ x· D­ương Hßa

 

100

Kiªn Giang

91

554

Tr¹m y tÕ X· Hßa §iÒn

 

101

Kiªn Giang

91

555

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

102

Kiªn Giang

91

556

Tr¹m y tÕ x· T©n Kh¸nh Hßa

 

103

Kiªn Giang

91

557

Tr¹m y tÕ x· VÜnh §iÒu

 

104

Kiªn Giang

91

558

Tr¹m y tÕ x· S¬n H¶i

 

105

Kiªn Giang

91

559

Tr¹m y tÕ x· Hßn NghÖ

 

106

Kiªn Giang

91

560

Tr¹m y tÕ x· Kiªn B×nh

 

107

Kiªn Giang

91

561

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó

 

108

Kiªn Giang

91

562

Tr¹m y tÕ x· Phó Lîi

 

109

Kiªn Giang

91

602

Tr¹m y tÕ x· Bµn T©n §Þnh

 

110

Kiªn Giang

91

603

Tr¹m y tÕ x· Hoµ An

 

111

Kiªn Giang

91

604

Phßng kh¸m khu vùc Hoµ H­ưng

 

112

Kiªn Giang

91

605

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Lîi

 

113

Kiªn Giang

91

606

Phßng kh¸m khu vùc Hoµ ThuËn

 

114

Kiªn Giang

91

607

Tr¹m y tÕ x· Long Th¹nh

 

115

Kiªn Giang

91

608

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Chóc

 

116

Kiªn Giang

91

609

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Hßa

 

117

Kiªn Giang

91

610

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh H­ưng

 

118

Kiªn Giang

91

611

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Léc

 

119

Kiªn Giang

91

612

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Ph­ước

 

120

Kiªn Giang

91

613

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Th¹nh

 

121

Kiªn Giang

91

614

Tr¹m y tÕ x· Ngäc ThuËn

 

122

Kiªn Giang

91

615

Tr¹m y tÕ x· Bµn Th¹ch

 

123

Kiªn Giang

91

616

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Thµnh

 

124

Kiªn Giang

91

618

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Hoµ

 

125

Kiªn Giang

91

619

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó

 

126

Kiªn Giang

91

702

Phßng kh¸m khu vùc §Þnh An

 

127

Kiªn Giang

91

703

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Hßa

 

128

Kiªn Giang

91

704

Tr¹m y tÕ x· Thíi Qu¶n

 

129

Kiªn Giang

91

705

Tr¹m y tÕ x· Thñy LiÔu

 

130

Kiªn Giang

91

706

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa H­ưng B¾c

 

131

Kiªn Giang

91

707

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa H­ưng Nam

 

132

Kiªn Giang

91

708

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ph­ước A

 

133

Kiªn Giang

91

709

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ph­ước B

 

134

Kiªn Giang

91

710

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Tuy

 

135

Kiªn Giang

91

711

Phßng kh¸m khu vùc VÜnh Th¾ng

 

136

Kiªn Giang

91

802

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Yªn

 

137

Kiªn Giang

91

803

Tr¹m y tÕ x· Nam Th¸i

 

138

Kiªn Giang

91

804

Tr¹m y tÕ x· Nam Th¸i A

 

139

Kiªn Giang

91

805

Tr¹m y tÕ x· Nam Yªn

 

140

Kiªn Giang

91

806

Tr¹m y tÕ x· §«ng Th¸i

 

141

Kiªn Giang

91

807

Tr¹m y tÕ x· §«ng Yªn

 

142

Kiªn Giang

91

808

Tr¹m y tÕ x· T©y Yªn

 

143

Kiªn Giang

91

809

Tr¹m y tÕ x· T©y Yªn A

 

144

Kiªn Giang

91

810

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Yªn

 

145

Kiªn Giang

91

811

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Yªn A

 

146

Kiªn Giang

91

902

Tr¹m y tÕ x· An Minh B¾c

 

147

Kiªn Giang

91

903

Tr¹m y tÕ x· §«ng H­ưng

 

148

Kiªn Giang

91

904

Tr¹m y tÕ x· §«ng H­ưng A

 

149

Kiªn Giang

91

905

Tr¹m y tÕ x· §«ng H­ưng B

 

150

Kiªn Giang

91

906

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hßa

 

151

Kiªn Giang

91

907

Tr¹m y tÕ x· §«ng Th¹nh

 

152

Kiªn Giang

91

908

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hoµ

 

153

Kiªn Giang

91

909

Tr¹m y tÕ x· V©n Kh¸nh

 

154

Kiªn Giang

91

910

Tr¹m y tÕ x· V©n Kh¸nh §«ng

 

155

Kiªn Giang

91

911

Tr¹m y tÕ x· V©n Kh¸nh T©y

 

156

Kiªn Giang

91

041

Phßng kh¸m ®a khoa Thanh B×nh

 

157

Kiªn Giang

91

043

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

 


 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.