Thứ ba, ngày 25/09/2018

89 Tỉnh An Giang

89 Tỉnh An Giang

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

An Giang

89

001

BÖnh viÖn ®a khoa TPLX

 

2

An Giang

89

002

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè Ch©u §èc

 

3

An Giang

89

003

BÖnh viÖn ®a khoa An Phó

 

4

An Giang

89

005

BÖnh viÖn ®a khoa Phó T©n

 

5

An Giang

89

006

BÖnh viÖn ®a khoa TÞnh Biªn

 

6

An Giang

89

007

BÖnh viÖn ®a khoa Tri T«n

 

7

An Giang

89

008

BÖnh viÖn ®a khoa Ch©u Phó

 

8

An Giang

89

009

BÖnh viÖn ®a khoa Chî Míi

 

9

An Giang

89

010

BÖnh viÖn ®a khoa Ch©u Thµnh

 

10

An Giang

89

011

BÖnh viÖn ®a khoa Tho¹i S¬n

 

11

An Giang

89

019

Tr¹m y tÕ x· Quèc Th¸i

 

12

An Giang

89

020

Tr¹m y tÕ P. B×nh §øc

 

13

An Giang

89

021

Tr¹m y tÕ P. B×nh Kh¸nh

 

14

An Giang

89

022

Tr¹m y tÕ P. Mü B×nh

 

15

An Giang

89

023

Tr¹m y tÕ P. Mü Long

 

16

An Giang

89

024

Tr¹m y tÕ P. Mü Ph­íc

 

17

An Giang

89

025

Tr¹m y tÕ P. Mü Quý

 

18

An Giang

89

026

Tr¹m y tÕ P. Mü Xuyªn

 

19

An Giang

89

027

Tr¹m y tÕ P. Mü Thíi

 

20

An Giang

89

028

Tr¹m y tÕ P. Mü Th¹nh

 

21

An Giang

89

029

Tr¹m y tÕ P. Mü Hßa

 

22

An Giang

89

030

Tr¹m y tÕ x· Mü Hoµ H­ng

 

23

An Giang

89

031

Tr¹m y tÕ x· Mü Kh¸nh

 

24

An Giang

89

032

Tr¹m y tÕ P. Ch©u Phó A

 

25

An Giang

89

033

Tr¹m y tÕ P. Ch©u Phó B

 

26

An Giang

89

034

Tr¹m y tÕ P. VÜnh Mü

 

27

An Giang

89

035

Tr¹m y tÕ x· VÜnh TÕ

 

28

An Giang

89

036

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ng­¬n

 

29

An Giang

89

037

Tr¹m y tÕ P. Nói Sam

 

30

An Giang

89

038

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ch©u

 

31

An Giang

89

039

Tr¹m y tÕ TT An Ch©u

 

32

An Giang

89

040

Tr¹m y tÕ x· CÇn §¨ng

 

33

An Giang

89

041

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hanh

 

34

An Giang

89

042

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

35

An Giang

89

043

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hßa

 

36

An Giang

89

044

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thµnh

 

37

An Giang

89

045

Tr¹m y tÕ x· Hßa B×nh

 

38

An Giang

89

046

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh

 

39

An Giang

89

047

Phßng kh¸m ®a khoa KV VÜnh B×nh

 

40

An Giang

89

048

Tr¹m y tÕ x· VÜnh An

 

41

An Giang

89

049

Tr¹m y tÕ x· VÜnh NhuËn

 

42

An Giang

89

050

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó

 

43

An Giang

89

051

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Lîi

 

44

An Giang

89

052

Tr¹m y tÕ TT Nói SËp

 

45

An Giang

89

053

Tr¹m y tÕ x· Tho¹i Giang

 

46

An Giang

89

054

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Tr¹ch

 

47

An Giang

89

055

Tr¹m y tÕ TT Phó Hoµ

 

48

An Giang

89

056

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thµnh

 

49

An Giang

89

057

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Mü

 

50

An Giang

89

058

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ch¸nh

 

51

An Giang

89

059

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Kh¸nh

 

52

An Giang

89

060

Tr¹m y tÕ x·Väng §«ng

 

53

An Giang

89

061

Tr¹m y tÕ x· Väng Thª

 

54

An Giang

89

062

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó

 

55

An Giang

89

063

Tr¹m y tÕ x· T©y Phó

 

56

An Giang

89

064

Tr¹m y tÕ x· Mü Phó §«ng

 

57

An Giang

89

065

Tr¹m y tÕ x· Phó ThuËn

 

58

An Giang

89

066

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh

 

59

An Giang

89

067

Phßng kh¸m ®a khoa KV ãc Eo

 

60

An Giang

89

068

Tr¹m y tÕ TT C¸i DÇu

 

61