Thứ hai, ngày 23/07/2018

89 Tỉnh An Giang

89 Tỉnh An Giang

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

An Giang

89

001

BÖnh viÖn ®a khoa TPLX

 

2

An Giang

89

002

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè Ch©u §èc

 

3

An Giang

89

003

BÖnh viÖn ®a khoa An Phó

 

4

An Giang

89

005

BÖnh viÖn ®a khoa Phó T©n

 

5

An Giang

89

006

BÖnh viÖn ®a khoa TÞnh Biªn

 

6

An Giang

89

007

BÖnh viÖn ®a khoa Tri T«n

 

7

An Giang

89

008

BÖnh viÖn ®a khoa Ch©u Phó

 

8

An Giang

89

009

BÖnh viÖn ®a khoa Chî Míi

 

9

An Giang

89

010

BÖnh viÖn ®a khoa Ch©u Thµnh

 

10

An Giang

89

011

BÖnh viÖn ®a khoa Tho¹i S¬n

 

11

An Giang

89

019

Tr¹m y tÕ x· Quèc Th¸i

 

12

An Giang

89

020

Tr¹m y tÕ P. B×nh §øc

 

13

An Giang

89

021

Tr¹m y tÕ P. B×nh Kh¸nh

 

14

An Giang

89

022

Tr¹m y tÕ P. Mü B×nh

 

15

An Giang

89

023

Tr¹m y tÕ P. Mü Long

 

16

An Giang

89

024

Tr¹m y tÕ P. Mü Ph­íc

 

17

An Giang

89

025

Tr¹m y tÕ P. Mü Quý

 

18

An Giang

89

026

Tr¹m y tÕ P. Mü Xuyªn

 

19

An Giang

89

027

Tr¹m y tÕ P. Mü Thíi

 

20

An Giang

89

028

Tr¹m y tÕ P. Mü Th¹nh

 

21

An Giang

89

029

Tr¹m y tÕ P. Mü Hßa

 

22

An Giang

89

030

Tr¹m y tÕ x· Mü Hoµ H­ng

 

23

An Giang

89

031

Tr¹m y tÕ x· Mü Kh¸nh

 

24

An Giang

89

032

Tr¹m y tÕ P. Ch©u Phó A

 

25

An Giang

89

033

Tr¹m y tÕ P. Ch©u Phó B

 

26

An Giang

89

034

Tr¹m y tÕ P. VÜnh Mü

 

27

An Giang

89

035

Tr¹m y tÕ x· VÜnh TÕ

 

28

An Giang

89

036

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ng­¬n

 

29

An Giang

89

037

Tr¹m y tÕ P. Nói Sam

 

30

An Giang

89

038

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ch©u

 

31

An Giang

89

039

Tr¹m y tÕ TT An Ch©u

 

32

An Giang

89

040

Tr¹m y tÕ x· CÇn §¨ng

 

33

An Giang

89

041

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hanh

 

34

An Giang

89

042

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

35

An Giang

89

043

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hßa

 

36

An Giang

89

044

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thµnh

 

37

An Giang

89

045

Tr¹m y tÕ x· Hßa B×nh

 

38

An Giang

89

046

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh

 

39

An Giang

89

047

Phßng kh¸m ®a khoa KV VÜnh B×nh

 

40

An Giang

89

048

Tr¹m y tÕ x· VÜnh An

 

41

An Giang

89

049

Tr¹m y tÕ x· VÜnh NhuËn

 

42

An Giang

89

050

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó

 

43

An Giang

89

051

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Lîi

 

44

An Giang

89

052

Tr¹m y tÕ TT Nói SËp

 

45

An Giang

89

053

Tr¹m y tÕ x· Tho¹i Giang

 

46

An Giang

89

054

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Tr¹ch

 

47

An Giang

89

055

Tr¹m y tÕ TT Phó Hoµ

 

48

An Giang

89

056

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thµnh

 

49

An Giang

89

057

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Mü

 

50

An Giang

89

058

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ch¸nh

 

51

An Giang

89

059

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Kh¸nh

 

52

An Giang

89

060

Tr¹m y tÕ x·Väng §«ng

 

53

An Giang

89

061

Tr¹m y tÕ x· Väng Thª

 

54

An Giang

89

062

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó

 

55

An Giang

89

063

Tr¹m y tÕ x· T©y Phó

 

56

An Giang

89

064

Tr¹m y tÕ x· Mü Phó §«ng

 

57

An Giang

89

065

Tr¹m y tÕ x· Phó ThuËn

 

58

An Giang

89

066

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh

 

59

An Giang

89

067

Phßng kh¸m ®a khoa KV ãc Eo

 

60

An Giang

89

068

Tr¹m y tÕ TT C¸i DÇu

 

61

An Giang

89

069

Tr¹m y tÕ x· Mü Phó

 

62

An Giang

89

070

Tr¹m y tÕ x· Mü §øc

 

63

An Giang

89

071

Tr¹m y tÕ x· B×nh Long

 

64

An Giang

89

072

Tr¹m y tÕ x· B×nh Mü

 

65

An Giang

89

073

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ch¸nh

 

66

An Giang

89

074

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Th¹nh Trung

 

67

An Giang

89

075

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thñy

 

68

An Giang

89

076

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Hßa

 

69

An Giang

89

077

Tr¹m y tÕ x· ¤ Long Vü

 

70

An Giang

89

078

Tr¹m y tÕ x· §µo H÷u C¶nh

 

71

An Giang

89

080

Tr¹m y tÕ x· B×nh Phó

 

72

An Giang

89

081

Tr¹m y tÕ TT Chî Míi

 

73

An Giang

89

082

Tr¹m y tÕ x· Hßa An

 

74

An Giang

89

083

Tr¹m y tÕ x· KiÕn An

 

75

An Giang

89

084

Tr¹m y tÕ X· Long §iÒn A

 

76

An Giang

89

085

Tr¹m y tÕ X· Long §iÒn B

 

77

An Giang

89

086

Tr¹m y tÕ x· Long KiÕn

 

78

An Giang

89

087

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Mü

 

79

An Giang

89

088

Tr¹m y tÕ x· KiÕn Thµnh

 

80

An Giang

89

089

Tr¹m y tÕ x· Mü Héi §«ng

 

81

An Giang

89

090

Tr¹m y tÕ x· Héi An

 

82

An Giang

89

091

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh Trung

 

83

An Giang

89

092

Phßng kh¸m ®a khoa KV Long Giang

 

84

An Giang

89

093

Tr¹m y tÕ x· TÊn Mü

 

85

An Giang

89

094

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ph­ưíc Xu©n

 

86

An Giang

89

095

Phßng kh¸m ®a khoa KV Mü Lu«ng

 

87

An Giang

89

096

Tr¹m y tÕ x· Mü HiÖp

 

88

An Giang

89

098

Tr¹m y tÕ TT Phó Mü

 

89

An Giang

89

099

Phßng kh¸m ®a khoa KV Chî Vµm

 

90

An Giang

89

100

Tr¹m y tÕ P. Long S¬n

 

91

An Giang

89

101

Tr¹m y tÕ x· Phó Hư­ng

 

92

An Giang

89

102

Tr¹m y tÕ x· Phó Thä

 

93

An Giang

89

103

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

94

An Giang

89

104

Tr¹m y tÕ x· Phó An

 

95

An Giang

89

105

Tr¹m y tÕ x· Phó L©m

 

96

An Giang

89

106

Tr¹m y tÕ x· Phó Th¹nh

 

97

An Giang

89

107

Tr¹m y tÕ x· Phó HiÖp

 

98

An Giang

89

108

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh §«ng

 

99

An Giang

89

109

Tr¹m y tÕ x· Hoµ L¹c

 

100

An Giang

89

110

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Xư­¬ng

 

101

An Giang

89

111

Tr¹m y tÕ x· Phó B×nh

 

102

An Giang

89

112

Tr¹m y tÕ x· Phó Long

 

103

An Giang

89

113

Tr¹m y tÕ x· Phó Xu©n

 

104

An Giang

89

114

Tr¹m y tÕ x· Phó Thµnh

 

105

An Giang

89

115

Tr¹m y tÕ P. Long Th¹nh

 

106

An Giang

89

116

Tr¹m y tÕ x· T©n An

 

107

An Giang

89

117

Phßng kh¸m ®a khoa KV VÜnh Hßa

 

108

An Giang

89

118

Tr¹m y tÕ x· Long An

 

109

An Giang

89

119

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Phong

 

110

An Giang

89

120

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Xư­¬ng

 

111

An Giang

89

121

Tr¹m y tÕ x· Phó VÜnh

 

112

An Giang

89

122

Tr¹m y tÕ x· Phó Léc

 

113

An Giang

89

123

Tr¹m y tÕ P. Long Phó

 

114

An Giang

89

124

Tr¹m y tÕ x· Lª Ch¸nh

 

115

An Giang

89

125

Tr¹m y tÕ TT An Phó

 

116

An Giang

89

126

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Trư­êng

 

117

An Giang

89

127

Tr¹m y tÕ x· §a Phư­íc

 

118

An Giang

89

128

Tr¹m y tÕ x· T©n Th¹nh

 

119

An Giang

89

129

Tr¹m y tÕ TT Long B×nh

 

120

An Giang

89

130

Tr¹m y tÕ x· Phư­íc H­ưng

 

121

An Giang

89

131

Tr¹m y tÕ x· Phó Héi

 

122

An Giang

89

132

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh B×nh

 

123

An Giang

89

134

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HËu

 

124

An Giang

89

135

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Léc

 

125

An Giang

89

136

Tr¹m y tÕ x· Phó H÷u

 

126

An Giang

89

137

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Héi

 

127

An Giang

89

138

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh An

 

128

An Giang

89

139

Phßng kh¸m ®a khoa KV Chi L¨ng

 

129

An Giang

89

140

Tr¹m y tÕ TT Nhµ Bµng

 

130

An Giang

89

141

Tr¹m y tÕ x· Thíi S¬n

 

131

An Giang

89

142

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Héi §«ng

 

132

An Giang

89

144

Tr¹m y tÕ x· An Phó

 

133

An Giang

89

145

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Trung

 

134

An Giang

89

146

Tr¹m y tÕ x· V¨n Gi¸o

 

135

An Giang

89

147

Tr¹m y tÕ x· T©n Lîi

 

136

An Giang

89

148

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

137

An Giang

89

149

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Hư­ng

 

138

An Giang

89

150

Tr¹m y tÕ x· An N«ng

 

139

An Giang

89

151

Tr¹m y tÕ x· An C­

 

140

An Giang

89

152

Tr¹m y tÕ x· An H¶o

 

141

An Giang

89

154

Tr¹m y tÕ x· An Tøc

 

142

An Giang

89

155

Tr¹m y tÕ x· Ch©u L¨ng

 

143

An Giang

89

156

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng Phi

 

144

An Giang

89

158

Tr¹m y tÕ x· Tµ §¶nh

 

145

An Giang

89

159

Tr¹m y tÕ x· T©n TuyÕn

 

146

An Giang

89

160

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Gia

 

147

An Giang

89

161

Tr¹m y tÕ x· ¤ L©m

 

148

An Giang

89

162

Tr¹m y tÕ x· Nói T«

 

149

An Giang

89

163

Tr¹m y tÕ x· L¹c Quíi

 

150

An Giang

89

164

Tr¹m y tÕ x· C« T«

 

151

An Giang

89

165

Tr¹m y tÕ x· Lư­¬ng An Trµ

 

152

An Giang

89

166

Tr¹m y tÕ x· Lª Tr×

 

153

An Giang

89

167

Phßng kh¸m ®a khoa KV TÞnh Biªn

 

154

An Giang

89

168

Tr¹m y tÕ x· Hßa B×nh Th¹nh

 

155

An Giang

89

169

Tr¹m y tÕ x· Long Hßa

 

156

An Giang

89

170

Phßng kh¸m ®a khoa KV §ång ky

 

157

An Giang

89

172

Phßng kh¸m ®a khoa KV Th¹nh Mü T©y

 

158

An Giang

89

173

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ba Chóc

 

159

An Giang

89

178

Tr¹m y tÕ TT Mü Lu«ng

 

160

An Giang

89

179

Tr¹m y tÕ x· Long Giang

 

161

An Giang

89

180

Tr¹m y tÕ VÜnh Hßa

 

162

An Giang

89

182

Tr¹m y tÕ P. Long Ch©u

 

163

An Giang

89

183

Tr¹m y tÕ P. Long Hư­ng

 

164

An Giang

89

200

BÖnh x¸ Qu©n Y

 

165

An Giang

89

202

Tr¹m y tÕ x· Mü An

 

166

An Giang

89

203

Tr¹m y tÕ x· Nói Voi

 

167

An Giang

89

204

Tr¹m y tÕ x· T©n Trung

 

168

An Giang

89

207

Tr¹m y tÕ P. §«ng Xuyªn

 

169

An Giang

89

338

BÖnh viÖn ®a khoa NhËt T©n

 

170

An Giang

89

339

BÖnh viÖn ®a khoa H¹nh Phóc

 

171

An Giang

89

340

Cty TNHH BÖnh viÖn ®a khoa B×nh D©n Long Xuyªn

 

172

An Giang

89

342

Tr¹m y tÕ x· An Binh

 

173

An Giang

89

343

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phư­íc

 

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.