Thứ bảy, ngày 22/09/2018

87 Tỉnh Đồng Tháp

87 Tỉnh Đồng Tháp

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

§ång Th¸p

87

001

Phßng kh¸m ®a khoa TP Cao L·nh

 

2

§ång Th¸p

87

002

Phßng kh¸m ®a khoa  khu vùc thµnh phè Sa §Ðc

 

3

§ång Th¸p

87

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Cao L·nh

 

4

§ång Th¸p

87

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tam N«ng

 

5

§ång Th¸p

87

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn LÊp Vß

 

6

§ång Th¸p

87

006

Phßng kh¸m ®a khoa KV huyÖn Th¸p Mư­êi

 

7

§ång Th¸p

87

007

Phßng kh¸m ®a khoa KV thÞ x· Hång Ngù

 

8

§ång Th¸p

87

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T©n Hång

 

9

§ång Th¸p

87

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ch©u Thµnh

 

10

§ång Th¸p

87

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh B×nh

 

11

§ång Th¸p

87

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Lai Vung

 

12

§ång Th¸p

87

017

Phßng kh¸m Qu©n d©n y Dinh Bµ

 

13

§ång Th¸p

87

018

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Sa Rµi

 

14

§ång Th¸p

87

019

Tr¹m y tÕ x· An Ph­ưíc

 

15

§ång Th¸p

87

020

Tr¹m y tÕ x· B×nh Phó

 

16

§ång Th¸p

87

021

Tr¹m y tÕ x· T©n C«ng ChÝ

 

17

§ång Th¸p

87

022

Tr¹m y tÕ x· T©n Hé C¬

 

18

§ång Th¸p

87

023

Tr¹m y tÕ x· T©n Ph­ưíc

 

19

§ång Th¸p

87

024

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh A

 

20

§ång Th¸p

87

025

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh B

 

21

§ång Th¸p

87

026

Tr¹m y tÕ x· Th«ng B×nh

 

22

§ång Th¸p

87

028

Tr¹m y tÕ ph­ưêng An Th¹nh

 

23

§ång Th¸p

87

029

Tr¹m y tÕ x· An B×nh A

 

24

§ång Th¸p

87

030

Tr¹m y tÕ x· An B×nh B

 

25

§ång Th¸p

87

031

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh_TX Hång Ngù

 

26

§ång Th¸p

87

032

Tr¹m y tÕ x· Long Kh¸nh A

 

27

§ång Th¸p

87

033

Tr¹m y tÕ x· Long Kh¸nh B

 

28

§ång Th¸p

87

034

Tr¹m y tÕ x· Long ThuËn

 

29

§ång Th¸p

87

035

Tr¹m y tÕ x· Phó ThuËn A

 

30

§ång Th¸p

87

036

Tr¹m y tÕ x· Phó ThuËn B

 

31

§ång Th¸p

87

037

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi

 

32

§ång Th¸p

87

038

Tr¹m y tÕ x· Thư­êng L¹c

 

33

§ång Th¸p

87

039

Tr¹m y tÕ x· Thư­êng Ph­ưíc 1

 

34

§ång Th¸p

87

040

Tr¹m y tÕ x· Th­ưêng Phư­íc 2

 

35

§ång Th¸p

87

041

Tr¹m y tÕ x· Thư­êng Thíi HËu A

 

36

§ång Th¸p

87

042

Tr¹m y tÕ x· Th­êng Thíi HËu B

 

37

§ång Th¸p

87

043

Tr¹m y tÕ x· Th­êng Thíi TiÒn

 

38

§ång Th¸p

87

044

BÖnh viÖn Qu©n d©n y tØnh §ång Th¸p

 

39

§ång Th¸p

87

045

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Trµm Chim

 

40

§ång Th¸p

87

046

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

41

§ång Th¸p

87

047

Tr¹m y tÕ x· Hoµ B×nh

 

42

§ång Th¸p

87

048

Tr¹m y tÕ x· Phó C­ưêng

 

43

§ång Th¸p

87

049

Tr¹m y tÕ x· Phó HiÖp

 

44

§ång Th¸p

87

050

Tr¹m y tÕ x· Phó Ninh

 

45

§ång Th¸p

87

051

Tr¹m y tÕ x· Phó §øc

 

46

§ång Th¸p

87

052

Tr¹m y tÕ x· Phó Thµnh A

 

47

§ång Th¸p

87

053

Tr¹m y tÕ x· Phó Thµnh B

 

48

§ång Th¸p

87

054

Tr¹m y tÕ x· Phó Thä

 

49

§ång Th¸p

87

055

Tr¹m y tÕ x· T©n C«ng SÝnh

 

50

§ång Th¸p

87

056

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Thanh B×nh

 

51

§ång Th¸p

87

057

Tr¹m y tÕ x· An Phong

 

52

§ång Th¸p

87

058

Tr¹m y tÕ x· B×nh TÊn

 

53

§ång Th¸p

87

059

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh

 

54

§ång Th¸p

87

060

Tr¹m y tÕ x· Phó Lîi

 

55

§ång Th¸p

87

062

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

56

§ång Th¸p

87

063

Tr¹m y tÕ x· T©n HuÒ

 

57

§ång Th¸p

87

064

Tr¹m y tÕ x· T©n Long

 

58

§ång Th¸p

87

065

Tr¹m y tÕ x· T©n Mü_H.Thanh B×nh

 

59

§ång Th¸p

87

066

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó_H.Thanh B×nh

 

60

§ång Th¸p

87

067

Tr¹m y tÕ x· T©n Quíi

 

61

§ång Th¸p

87

068

Tr¹m y tÕ x· T©n Th¹nh

 

62

§ång Th¸p

87

069

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Mü Thä

 

63

§ång Th¸p

87

070

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

64

§ång Th¸p

87

071

Tr¹m y tÕ x· Ba Sao

 

65

§ång Th¸p

87

072

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hµng T©y

 

66

§ång Th¸p

87

073

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hµng Trung

 

67

§ång Th¸p

87

074

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh_H.Cao L·nh

 

68

§ång Th¸p

87

075

Tr¹m y tÕ x· G¸o Giång

 

69

§ång Th¸p

87

076

Tr¹m y tÕ x· Mü HiÖp

 

70

§ång Th¸p

87

077

Tr¹m y tÕ x· Mü Héi

 

71

§ång Th¸p

87

078

Tr¹m y tÕ x· Mü Long

 

72

§ång Th¸p

87

079

Tr¹m y tÕ x· Mü Thä

 

73

§ång Th¸p

87

080

Tr¹m y tÕ x· Mü X­ư¬ng

 

74

§ång Th¸p

87

081

Tr¹m y tÕ x· NhÞ Mü

 

75

§ång Th¸p

87

082

Tr¹m y tÕ x· Phong Mü

 

76

§ång Th¸p

87

083

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng ThÞnh

 

77

§ång Th¸p

87

084

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng Trµ

 

78

§ång Th¸p

87

085

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi Trung

 

79

§ång Th¸p

87

086

Tr¹m y tÕ x· T©n NghÜa

 

80

§ång Th¸p

87

087

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1_TP.Cao L·nh

 

81

§ång Th¸p

87

088

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 2_TP.Cao L·nh

 

82

§ång Th¸p

87

089

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 3_TP.Cao L·nh

 

83

§ång Th¸p

87

090

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 4_TP.Cao L·nh

 

84

§ång Th¸p

87

091

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 6_TP.Cao L·nh

 

85

§ång Th¸p

87

092

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 11_TP.Cao L·nh

 

86

§ång Th¸p

87

093

Tr¹m y tÕ x· Hßa An

 

87

§ång Th¸p

87

094

Tr¹m y tÕ x· Mü Ng·i

 

88

§ång Th¸p

87

095

Tr¹m y tÕ x· Mü T©n

 

89

§ång Th¸p

87

096

Tr¹m y tÕ x· Mü Trµ

 

90

§ång Th¸p

87

097

Tr¹m y tÕ x· T©n ThuËn §«ng

 

91

§ång Th¸p

87

098

Tr¹m y tÕ x· T©n ThuËn T©y

 

92

§ång Th¸p

87

099

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Thíi

 

93

§ång Th¸p

87

100

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Mü An

 

94

§ång Th¸p

87

101

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Th¹nh

 

95

§ång Th¸p

87

102

Tr¹m y tÕ x· L¸ng BiÓn

 

96

§ång Th¸p

87

103

Tr¹m y tÕ x· Mü An

 

97

§ång Th¸p

87

104

Tr¹m y tÕ x· Mü Hßa

 

98

§ång Th¸p

87

105

Tr¹m y tÕ x· Mü §«ng

 

99

§ång Th¸p

87

106

Tr¹m y tÕ x· Mü Quý

 

100

§ång Th¸p

87

107

Tr¹m y tÕ x· §èc Binh KiÒu

 

101

§ång Th¸p

87

108

Tr¹m y tÕ x· Phó §iÒn

 

102

§ång Th¸p

87

109

Tr¹m y tÕ x· T©n KiÒu

 

103

§ång Th¸p

87

110

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Lîi

 

104

§ång Th¸p

87

111

Tr¹m y tÕ x· Thanh Mü

 

105

§ång Th¸p

87

112

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Xu©n

 

106

§ång Th¸p

87

113

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn LÊp Vß

 

107

§ång Th¸p

87

114

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh Trung

 

108

§ång Th¸p

87

116

Tr¹m y tÕ x· Héi An §«ng

 

109

§ång Th¸p

87

117

Tr¹m y tÕ x· Long H­ưng A

 

110

§ång Th¸p

87

118

Tr¹m y tÕ x· Long H­ưng B

 

111

§ång Th¸p

87

119

Tr¹m y tÕ x· Mü An Hư­ng A

 

112

§ång Th¸p

87

120

Tr¹m y tÕ x· Mü An H­ưng B

 

113

§ång Th¸p

87

121

Tr¹m y tÕ x· §Þnh An

 

114

§ång Th¸p

87

122

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Yªn

 

115

§ång Th¸p

87

123

Tr¹m y tÕ x· T©n Kh¸nh Trung

 

116

§ång Th¸p

87

124

Tr¹m y tÕ x· T©n Mü_H.LÊp Vß

 

117

§ång Th¸p

87

125

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Th¹nh

 

118

§ång Th¸p

87

126

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc  T©n Thµnh_H.Lai Vung

 

119

§ång Th¸p

87

127

Tr¹m y tÕ x· Hßa Long

 

120

§ång Th¸p

87

129

Tr¹m y tÕ x· Hßa Thµnh

 

121

§ång Th¸p

87

130

Tr¹m y tÕ x· Long HËu

 

122

§ång Th¸p

87

131

Tr¹m y tÕ x· Long Th¾ng

 

123

§ång Th¸p

87

132

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Hßa

 

124

§ång Th¸p

87

133

Tr¹m y tÕ x· Phong Hßa

 

125

§ång Th¸p

87

134

Tr¹m y tÕ x· T©n D­ư¬ng

 

126

§ång Th¸p

87

135

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

127

§ång Th¸p

87

136

Tr¹m y tÕ x· T©n Ph­ưíc

 

128

§ång Th¸p

87

137

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thíi

 

129

§ång Th¸p

87

138

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1_Thµnh phè Sa §Ðc

 

130

§ång Th¸p

87

139

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 2_Thµnh phè Sa §Ðc

 

131

§ång Th¸p

87

140

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 3_Thµnh phè Sa §Ðc

 

132

§ång Th¸p

87

141

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 4_Thµnh phè Sa §Ðc

 

133

§ång Th¸p

87

142

Tr¹m y tÕ x· T©n Kh¸nh §«ng

 

134

§ång Th¸p

87

143

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó §«ng

 

135

§ång Th¸p

87

144

Tr¹m y tÕ x· T©n Quy T©y

 

136

§ång Th¸p

87

145

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n Quy §«ng

 

137

§ång Th¸p

87

146

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn C¸i Tµu H¹

 

138

§ång Th¸p

87

147

Tr¹m y tÕ x· An HiÖp

 

139

§ång Th¸p

87

148

Tr¹m y tÕ x· An Kh¸nh

 

140

§ång Th¸p

87

149

Tr¹m y tÕ x· An Nh¬n

 

141

§ång Th¸p

87

150

Tr¹m y tÕ x· An Phó ThuËn

 

142

§ång Th¸p

87

151

Tr¹m y tÕ x· Hßa T©n

 

143

§ång Th¸p

87

152

Tr¹m y tÕ x· Phó Hùu

 

144

§ång Th¸p

87

153

Tr¹m y tÕ x· Phó Long

 

145

§ång Th¸p

87

154

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

146

§ång Th¸p

87

155

Tr¹m y tÕ x· T©n NhuËn §«ng

 

147

§ång Th¸p

87

156

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó Trung

 

148

§ång Th¸p

87

157

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó_H.Ch©u Thµnh

 

149

§ång Th¸p

87

159

Phßng kh¸m Qu©n d©n y Giång G¨ng

 

150

§ång Th¸p

87

160

Tr¹m y tÕ ph­ưêng An Hoµ

 

151

§ång Th¸p

87

161

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hßa ThuËn

 

152

§ång Th¸p

87

162

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Mü Phó

 

153

§ång Th¸p

87

165

Tr¹m y tÕ TT Lai Vung_H.Lai Vung

 

154

§ång Th¸p

87

166

BÖnh x¸ c«ng an tØnh §ång Th¸p

 

155

§ång Th¸p

87

175

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T©n B×nh

 

156

§ång Th¸p

87

176

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh_H.LÊp Vß

 

157

§ång Th¸p

87

177

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hång Ngù

 

158

§ång Th¸p

87

182

Tr¹m y tÕ x· An Long

 

159

§ång Th¸p

87

184

Tr¹m y tÕ ph­ưêng An Léc

 

160

§ång Th¸p

87

185

Tr¹m y tÕ ph­ưêng An L¹c

 

161

§ång Th¸p

87

186

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc VÜnh Th¹nh

 

162

§ång Th¸p

87

187

Phßng kh¸m ®a khoa Qu©n d©n Y Th­ưêng Ph­ưíc

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.