Thứ bảy, ngày 22/09/2018

84 Tỉnh Trà Vinh

84 Tỉnh Trà Vinh

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Trµ Vinh

84

001

BÖnh viÖn ®a khoa Trµ Vinh

 

2

Trµ Vinh

84

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Cµng Long

 

3

Trµ Vinh

84

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ch©u Thµnh

 

4

Trµ Vinh

84

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn CÇu KÌ

 

5

Trµ Vinh

84

005

BÖnh viÖn ®a khoa Khu vùc TiÓu CÇn

 

6

Trµ Vinh

84

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Trµ Có

 

7

Trµ Vinh

84

007

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc CÇu Ngang

 

8

Trµ Vinh

84

008

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· Duyªn H¶i

 

9

Trµ Vinh

84

009

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· Hoµ Minh

 

10

Trµ Vinh

84

010

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· NhÞ Long

 

11

Trµ Vinh

84

011

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· D©n Thµnh

 

12

Trµ Vinh

84

012

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· T©n An

 

13

Trµ Vinh

84

013

Ban B¶o vÖ CSSK c¸n bé tØnh Trµ Vinh

 

14

Trµ Vinh

84

014

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· §¹i An

 

15

Trµ Vinh

84

015

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· Long HiÖp

 

16

Trµ Vinh

84

016

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· TËp S¬n

 

17

Trµ Vinh

84

017

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· TËp Ng·i

 

18

Trµ Vinh

84

018

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc thÞ trÊn CÇu Quan

 

19

Trµ Vinh

84

019

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· Hoµ Lîi

 

20

Trµ Vinh

84

020

Tr¹m y tÕ x· HiÕu Trung

 

21

Trµ Vinh

84

021

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· Long §øc

 

22

Trµ Vinh

84

022

Tr¹m y tÕ x· HuyÒn Héi

 

23

Trµ Vinh

84

023

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng Th¹nh

 

24

Trµ Vinh

84

024

Tr¹m y tÕ x· Song Léc

 

25

Trµ Vinh

84

025

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng Hßa

 

26

Trµ Vinh

84

026

Tr¹m y tÕ x· NguyÖt Ho¸

 

27

Trµ Vinh

84

027

Tr¹m y tÕ x· Hµm Giang

 

28

Trµ Vinh

84

028

Tr¹m y tÕ x· §«n Xu©n

 

29

Trµ Vinh

84

029

Tr¹m y tÕ x· §«n Ch©u

 

30

Trµ Vinh

84

030

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· Ph­ưíc H­ưng

 

31

Trµ Vinh

84

031

Tr¹m y tÕ x· An Qu¶ng H÷u

 

32

Trµ Vinh

84

032

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §Þnh An

 

33

Trµ Vinh

84

033

Tr¹m y tÕ x· Long S¬n

 

34

Trµ Vinh

84

034

Tr¹m y tÕ x· Kim Hoµ

 

35

Trµ Vinh

84

035

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Hoµ

 

36

Trµ Vinh

84

036

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Thä

 

37

Trµ Vinh

84

037

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· Th¹nh Hoµ S¬n

 

38

Trµ Vinh

84

038

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc x· NhÞ Tr­ưêng

 

39

Trµ Vinh

84

039

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Mü Long

 

40

Trµ Vinh

84

040

Tr¹m y tÕ x· Hïng Hoµ

 

41

Trµ Vinh

84

041

Tr¹m y tÕ x· T©n Hoµ

 

42

Trµ Vinh

84

042

Tr¹m y tÕ x· T©n Hïng

 

43

Trµ Vinh

84

043

Tr¹m y tÕ x· HiÕu Tö

 

44

Trµ Vinh

84

044

Tr¹m y tÕ x· Phong Th¹nh

 

45

Trµ Vinh

84

045

Tr¹m y tÕ x· Phong Phó

 

46

Trµ Vinh

84

046

Tr¹m y tÕ x· Ch©u §iÒn

 

47

Trµ Vinh

84

047

Tr¹m y tÕ x· Hoµ ¢n

 

48

Trµ Vinh

84

048

Tr¹m y tÕ x· Ngò L¹c

 

49

Trµ Vinh

84

049

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Th¹nh

 

50

Trµ Vinh

84

050

Tr¹m y tÕ x· Long VÜnh

 

51

Trµ Vinh

84

052

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng Hoµ A

 

52

Trµ Vinh

84

053

Tr¹m y tÕ x· Mü CÈm

 

53

Trµ Vinh

84

054

Tr¹m y tÕ x· An Tr­ưêng A

 

54

Trµ Vinh

84

055

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

55

Trµ Vinh

84

056

Tr¹m y tÕ x· §øc Mü

 

56

Trµ Vinh

84

057

Tr¹m y tÕ x· §a Léc

 

57

Trµ Vinh

84

058

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc H¶o

 

58

Trµ Vinh

84

059

Tr¹m y tÕ x· Thanh Mü

 

59

Trµ Vinh

84

061

Tr¹m y tÕ x· Ninh Thíi

 

60

Trµ Vinh

84

062

Tr¹m y tÕ x· Tam Ng·i

 

61

Trµ Vinh

84

063

Tr¹m y tÕ x· §¹i Ph­ưíc

 

62

Trµ Vinh

84

064

Tr¹m y tÕ x· Long H÷u

 

63

Trµ Vinh

84

065

Tr¹m y tÕ x· Long Kh¸nh

 

64

Trµ Vinh

84

070

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Hïng Hßa

 

65

Trµ Vinh

84

073

Tr¹m y tÕ x· Mü Ch¸nh

 

66

Trµ Vinh

84

078

Tr¹m y tÕ x· Hßa ThuËn

 

67

Trµ Vinh

84

081

Tr¹m y tÕ x· Long Thíi

 

68

Trµ Vinh

84

082

Tr¹m y tÕ x· Ng·i Hïng

 

69

Trµ Vinh

84

083

Tr¹m y tÕ x· Th«ng Hoµ

 

70

Trµ Vinh

84

084

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Biªn

 

71

Trµ Vinh

84

085

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp

 

72

Trµ Vinh

84

086

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Mü T©y

 

73

Trµ Vinh

84

087

Tr¹m y tÕ x· Mü Long Nam

 

74

Trµ Vinh

84

089

Tr¹m y tÕ x· §«ng H¶i

 

75

Trµ Vinh

84

096

Tr¹m y tÕ x· Phó CÇn

 

76

Trµ Vinh

84

103

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Mü

 

77

Trµ Vinh

84

105

Tr¹m y tÕ x· Long Hoµ

 

78

Trµ Vinh

84

109

Tr¹m y tÕ x· Vinh Kim

 

79

Trµ Vinh

84

127

BÖnh viÖn Qu©n d©n y tØnh Trµ Vinh

 

80

Trµ Vinh

84

128

Tr¹m y tÕ x· T©n S¬n

 

81

Trµ Vinh

84

129

Tr¹m y tÕ x· Kim S¬n

 

82

Trµ Vinh

84

130

Tr¹m y tÕ x· L­u NghiÖp Anh

 

83

Trµ Vinh

84

131

Tr¹m y tÕ x· Ng·i Xuyªn

 

84

Trµ Vinh

84

133

BÖnh viÖn S¶n Nhi tØnh Trµ Vinh

 

85

Trµ Vinh

84

135

Tr¹m y tÕ x· Thanh S¬n

 

86

Trµ Vinh

84

136

Tr¹m y tÕ x· Hµm T©n

 

87

Trµ Vinh

84

137

Tr¹m y tÕ x· §Þnh An

 

88

Trµ Vinh

84

138

Tr¹m y tÕ x· An Phó T©n

 

89

Trµ Vinh

84

139

Tr¹m y tÕ x· Hßa T©n

 

90

Trµ Vinh

84

140

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Mü §«ng

 

91

Trµ Vinh

84

141

BÖnh viÖn ®a khoa Minh T©m

 

92

Trµ Vinh

84

072

Tr¹m Y tÕ X· An Tr­ưêng

 

93

Trµ Vinh

84

074

Tr¹m Y tÕ X· B×nh Phó

 

94

Trµ Vinh

84

077

Tr¹m Y tÕ X· NhÞ Long Phó

 

95

Trµ Vinh

84

142

Phßng kh¸m ®a khoa §¹i Häc Trµ Vinh

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.