Thứ bảy, ngày 22/09/2018

83 Tỉnh Bến Tre

83 Tỉnh Bến Tre

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

BÕn Tre

83

008

Phßng kh¸m ®a khoa Trung t©m y tÕ Thµnh Phè BÕn Tre

 

2

BÕn Tre

83

021

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Chî L¸ch

 

3

BÕn Tre

83

025

Tr¹m y tÕ x· T©n Mü

 

4

BÕn Tre

83

026

Tr¹m y tÕ x· An B×nh T©y

 

5

BÕn Tre

83

027

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng

 

6

BÕn Tre

83

028

Tr¹m y tÕ x· VÜnh An

 

7

BÕn Tre

83

034

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

8

BÕn Tre

83

036

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Kh¸nh Trung A

 

9

BÕn Tre

83

037

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi

 

10

BÕn Tre

83

100

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ba Tri

 

11

BÕn Tre

83

101

Phßng kh¸m ®a khoa KV Mü Ch¸nh

 

12

BÕn Tre

83

102

Tr¹m y tÕ x· T©n Thñy

 

13

BÕn Tre

83

103

Tr¹m y tÕ x· An HiÖp

 

14

BÕn Tre

83

104

Tr¹m y tÕ x· An Phó Trung

 

15

BÕn Tre

83

105

Tr¹m y tÕ x· An §øc

 

16

BÕn Tre

83

106

Tr¹m y tÕ x· B¶o ThuËn

 

17

BÕn Tre

83

107

Tr¹m y tÕ x· T©n Xu©n

 

18

BÕn Tre

83

108

Tr¹m y tÕ x· Phó Ng·i

 

19

BÕn Tre

83

109

Tr¹m y tÕ x· An Thñy

 

20

BÕn Tre

83

110

Tr¹m y tÕ x· An Ng·i T©y

 

21

BÕn Tre

83

111

Tr¹m y tÕ x· An Ng·i Trung

 

22

BÕn Tre

83

112

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa

 

23

BÕn Tre

83

113

Tr¹m y tÕ x· B¶o Th¹nh

 

24

BÕn Tre

83

114

Tr¹m y tÕ x· Mü Th¹nh

 

25

BÕn Tre

83

115

Tr¹m y tÕ x· Mü Nh¬n

 

26

BÕn Tre

83

116

Tr¹m y tÕ x· Mü Hßa

 

27

BÕn Tre

83

117

Tr¹m y tÕ x· Phó LÔ

 

28

BÕn Tre

83

118

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Tuy

 

29

BÕn Tre

83

119

Tr¹m y tÕ x· An Hßa T©y

 

30

BÕn Tre

83

200

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B×nh §¹i

 

31

BÕn Tre

83

201

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Trung

 

32

BÕn Tre

83

202

Tr¹m y tÕ x· Léc ThuËn

 

33

BÕn Tre

83

203

Tr¹m y tÕ x· Long Hßa

 

34

BÕn Tre

83

204

Tr¹m y tÕ x· Ch©u H­ưng

 

35

BÕn Tre

83

205

Tr¹m y tÕ x· Long §Þnh

 

36

BÕn Tre

83

206

Tr¹m y tÕ x· Vang Quíi §«ng

 

37

BÕn Tre

83

207

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Ph­ưíc

 

38

BÕn Tre

83

208

Tr¹m y tÕ x· Phó ThuËn

 

39

BÕn Tre

83

209

Tr¹m y tÕ x· Vang Quíi T©y

 

40

BÕn Tre

83

210

Tr¹m y tÕ x· Phó Vang

 

41

BÕn Tre

83

211

Tr¹m y tÕ x· §¹i Hßa Léc

 

42

BÕn Tre

83

212

Tr¹m y tÕ x· Thõa §øc

 

43

BÕn Tre

83

213

Tr¹m y tÕ x· Thíi ThuËn

 

44

BÕn Tre

83

214

Tr¹m y tÕ x· Phó Long

 

45

BÕn Tre

83

215

Phßng kh¸m ®a khoa KV Thíi Lai

 

46

BÕn Tre

83

216

Tr¹m y tÕ x· Tam HiÖp

 

47

BÕn Tre

83

217

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh TrÞ

 

48

BÕn Tre

83

218

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn B×nh §¹i

 

49

BÕn Tre

83

219

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thíi

 

50

BÕn Tre

83

220

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¾ng

 

51

BÕn Tre

83

300

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ch©u Thµnh

 

52

BÕn Tre

83

301

BÖnh viÖn ®a khoa Hµm Long

 

53

BÕn Tre

83

302

Tr¹m y tÕ x· An HiÖp

 

54

BÕn Tre

83

303

Tr¹m y tÕ x· Phó Tóc

 

55

BÕn Tre

83

304

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó

 

56

BÕn Tre

83

305

Tr¹m y tÕ x· Thµnh TriÖu

 

57

BÕn Tre

83

306

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Th¹nh

 

58

BÕn Tre

83

307

Tr¹m y tÕ x· Phó §øc

 

59

BÕn Tre

83

308

Tr¹m y tÕ x· Giao Hßa

 

60

BÕn Tre

83

309

Tr¹m y tÕ x· An Ph­ưíc

 

61

BÕn Tre

83

310

Tr¹m y tÕ x· Q­uíi S¬n

 

62

BÕn Tre

83

311

Tr¹m y tÕ x· T©n Th¹ch

 

63

BÕn Tre

83

312

Tr¹m y tÕ x· T­ưêng §a

 

64

BÕn Tre

83

313

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hßa

 

65

BÕn Tre

83

314

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Long

 

66

BÕn Tre

83

315

Tr¹m y tÕ x· Quíi Thµnh

 

67

BÕn Tre

83

316

Tr¹m y tÕ x· An Hãa

 

68

BÕn Tre

83

317

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Ch©u Thµnh

 

69

BÕn Tre

83

318

Tr¹m y tÕ x· Tam Ph­ưíc

 

70

BÕn Tre

83

319

Tr¹m y tÕ x· Phó An Hßa

 

71

BÕn Tre

83

320

Tr¹m y tÕ x· Giao Long

 

72

BÕn Tre

83

321

Tr¹m y tÕ x· H÷u §Þnh

 

73

BÕn Tre

83

322

Tr¹m y tÕ x· An Kh¸nh

 

74

BÕn Tre

83

323

Tr¹m y tÕ x· Mü Thµnh

 

75

BÕn Tre

83

324

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Thñy

 

76

BÕn Tre

83

400

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Chî L¸ch

 

77

BÕn Tre

83

401

Phßng kh¸m ®a khoa KV VÜnh Thµnh

 

78

BÕn Tre

83

402

Tr¹m y tÕ x· T©n ThiÒng

 

79

BÕn Tre

83

403

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Kh¸nh Trung B

 

80

BÕn Tre

83

404

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa

 

81

BÕn Tre

83

405

Tr¹m y tÕ x· Long Thíi

 

82

BÕn Tre

83

406

Tr¹m y tÕ x· Phó S¬n

 

83

BÕn Tre

83

407

Tr¹m y tÕ x· S¬n §Þnh

 

84

BÕn Tre

83

408

Tr¹m y tÕ x· Hßa NghÜa

 

85

BÕn Tre

83

409

Tr¹m y tÕ x· Phó Phông

 

86

BÕn Tre

83

410

Tr¹m y tÕ x· VÜnh B×nh

 

87

BÕn Tre

83

500

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Giång Tr«m

 

88

BÕn Tre

83

501

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ph­ưíc Long

 

89

BÕn Tre

83

502

Tr¹m y tÕ x· Mü Th¹nh

 

90

BÕn Tre

83

503

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Nh­ưîng

 

91

BÕn Tre

83

504

Tr¹m y tÕ x· T©n Hµo

 

92

BÕn Tre

83

505

Tr¹m y tÕ x· H­ưng LÔ

 

93

BÕn Tre

83

506

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh

 

94

BÕn Tre

83

507

Tr¹m y tÕ x· T©n Thanh

 

95

BÕn Tre

83

508

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Phó §«ng

 

96

BÕn Tre

83

509

Tr¹m y tÕ x· Long Mü

 

97

BÕn Tre

83

510

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Phong

 

98

BÕn Tre

83

511

Tr¹m y tÕ x· S¬n Phó

 

99

BÕn Tre

83

512

Tr¹m y tÕ x· Phong NÉm

 

100

BÕn Tre

83

513

Tr¹m y tÕ x· Phong Mü

 

101

BÕn Tre

83

514

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng Quíi

 

102

BÕn Tre

83

515

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hoµ

 

103

BÕn Tre

83

516

Tr¹m y tÕ x· Ch©u B×nh

 

104

BÕn Tre

83

517

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng Phó

 

105

BÕn Tre

83

518

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng Hßa

 

106

BÕn Tre

83

519

Tr¹m y tÕ x· ThuËn §iÒn

 

107

BÕn Tre

83

520

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Hßa

 

108

BÕn Tre

83

521

Tr¹m y tÕ x· T©n Lîi Th¹nh

 

109

BÕn Tre

83

600

BÖnh viÖn ®a khoa KV Cï Lao Minh

 

110

BÕn Tre

83

601

Phßng kh¸m ®a khoa KV CÈm S¬n

 

111

BÕn Tre

83

602

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

112

BÕn Tre

83

603

Tr¹m y tÕ x· An Thíi

 

113

BÕn Tre

83

604

Tr¹m y tÕ x· An §Þnh

 

114

BÕn Tre

83

605

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó T©y

 

115

BÕn Tre

83

606

Phßng kh¸m ®a khoa KV Giång Keo

 

116

BÕn Tre

83

607

Tr¹m y tÕ x· Thanh T©n

 

117

BÕn Tre

83

608

Tr¹m y tÕ x· H­ư¬ng Mü

 

118

BÕn Tre

83

609

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Mü Trung

 

119

BÕn Tre

83

610

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Thíi A

 

120

BÕn Tre

83

611

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Ng·i

 

121

BÕn Tre

83

612

Tr¹m y tÕ x· Thµnh An

 

122

BÕn Tre

83

613

Tr¹m y tÕ x· Minh §øc

 

123

BÕn Tre

83

614

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Th¹nh T©n

 

124

BÕn Tre

83

615

Tr¹m y tÕ x· Ng·i §¨ng

 

125

BÕn Tre

83

616

Tr¹m y tÕ x· Hßa Léc

 

126

BÕn Tre

83

617

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n Thµnh B×nh

 

127

BÕn Tre

83

618

Tr¹m y tÕ x· NhuËn Phó T©n

 

128

BÕn Tre

83

619

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc HiÖp

 

129

BÕn Tre

83

620

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thñy

 

130

BÕn Tre

83

621

Tr¹m y tÕ x· T©n Trung

 

131

BÕn Tre

83

622

Tr¹m y tÕ x· CÈm S¬n

 

132

BÕn Tre

83

623

Tr¹m y tÕ x· B×nh Kh¸nh §«ng

 

133

BÕn Tre

83

624

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Má Cµy Nam

 

134

BÕn Tre

83

625

Tr¹m y tÕ x· §a Ph­ưíc Héi

 

135

BÕn Tre

83

626

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Thíi B

 

136

BÕn Tre

83

627

Tr¹m y tÕ x· B×nh Kh¸nh T©y

 

137

BÕn Tre

83

628

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh

 

138

BÕn Tre

83

700

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¹nh Phó

 

139

BÕn Tre

83

701

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n Phong

 

140

BÕn Tre

83

702

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Phong

 

141

BÕn Tre

83

703

Tr¹m y tÕ x· Hßa Lîi

 

142

BÕn Tre

83

704

Tr¹m y tÕ x· §¹i §iÒn

 

143

BÕn Tre

83

705

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh H¶i

 

144

BÕn Tre

83

706

Tr¹m y tÕ x· Thíi Th¹nh

 

145

BÕn Tre

83

707

Tr¹m y tÕ x· Phó Kh¸nh

 

146

BÕn Tre

83

708

Tr¹m y tÕ x· An ThuËn

 

147

BÕn Tre

83

709

Tr¹m y tÕ x· An Quy

 

148

BÕn Tre

83

710

Tr¹m y tÕ x· An Nh¬n

 

149

BÕn Tre

83

711

Tr¹m y tÕ x· Giao Th¹nh

 

150

BÕn Tre

83

712

Tr¹m y tÕ x· Quíi §iÒn

 

151

BÕn Tre

83

713

Tr¹m y tÕ x· Mü An

 

152

BÕn Tre

83

714

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh

 

153

BÕn Tre

83

715

Tr¹m y tÕ x· An §iÒn

 

154

BÕn Tre

83

716

Tr¹m y tÕ x· Mü H­ưng

 

155

BÕn Tre

83

718

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Th¹nh Phó

 

156

BÕn Tre

83

719

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.