Thứ ba, ngày 25/09/2018

82 Tỉnh Tiền Giang

82 Tỉnh Tiền Giang

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

TiÒn Giang

82

004

BÖnh viÖn ®a khoa Gß C«ng §«ng

 

2

TiÒn Giang

82

006

Trung t©m y tÕ Gß C«ng T©y

 

3

TiÒn Giang

82

007

Trung t©m y tÕ Chî G¹o

 

4

TiÒn Giang

82

008

Trung t©m y tÕ  thµnh phè  Mü Tho

 

5

TiÒn Giang

82

009

Trung t©m y tÕ Ch©u Thµnh

 

6

TiÒn Giang

82

010

Trung t©m y tÕ T©n Ph­ưíc

 

7

TiÒn Giang

82

011

BÖnh viÖn ®a khoa C¸i BÌ

 

8

TiÒn Giang

82

013

Trung t©m y tÕ T©n Phó §«ng

 

9

TiÒn Giang

82

014

Phßng kh¸m ®a khoa Long B×nh (thuéc TTYT huyÖn Gß C«ng T©y)

 

10

TiÒn Giang

82

016

Phßng kh¸m ®a khoa VÜnh Kim (thuéc TTYT huyÖn Ch©u Thµnh)

 

11

TiÒn Giang

82

017

BÖnh viÖn ®a khoa Mü Ph­ưíc T©y

 

12

TiÒn Giang

82

018

Phßng kh¸m ®a khoa HËu Mü B¾c A (thuéc TTYT huyÖn C¸i BÌ)

 

13

TiÒn Giang

82

019

Phßng kh¸m ®a khoa An Th¸i Trung (thuéc TTYT huyÖn C¸i BÌ)

 

14

TiÒn Giang

82

024

Phßng kh¸m ®a khoa Long Trung

 

15

TiÒn Giang

82

025

Phßng kh¸m ®a khoa D­ưìng §iÒm (thuéc TTYT huyÖn Ch©u Thµnh)

 

16

TiÒn Giang

82

027

Tr¹m y tÕ An Th¹nh Thñy - CG

 

17

TiÒn Giang

82

028

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ninh - CG

 

18

TiÒn Giang

82

029

Tr¹m y tÕ x· Hßa §Þnh - CG

 

19

TiÒn Giang

82

030

Tr¹m y tÕ §¨ng H­ưng Ph­ưíc - Chî G¹o

 

20

TiÒn Giang

82

031

Phßng kh¸m ®a khoa Phó Mü (thuéc TTYT huyÖn T©n Ph­ưíc)

 

21

TiÒn Giang

82

032

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Th¹nh - TP

 

22

TiÒn Giang

82

033

Tr¹m y tÕ x· Phó Phong - CT

 

23

TiÒn Giang

82

034

Tr¹m y tÕ x· Thíi S¬n - TPMT

 

24

TiÒn Giang

82

035

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong - CL

 

25

TiÒn Giang

82

036

Tr¹m y tÕ x· Ngò HiÖp - CL

 

26

TiÒn Giang

82

037

Tr¹m y tÕ x· B×nh NghÞ - GC§

 

27

TiÒn Giang

82

038

Tr¹m y tÕ x· B×nh ¢n - GC§

 

28

TiÒn Giang

82

039

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Trung - GC§

 

29

TiÒn Giang

82

040

Tr¹m y tÕ B×nh Xu©n - TXGC

 

30

TiÒn Giang

82

042

Tr¹m y tÕ x· KiÓng Ph­ưíc -GC§

 

31

TiÒn Giang

82

043

Tr¹m y tÕ x· T©n Ph­ưíc - GC§

 

32

TiÒn Giang

82

044

Tr¹m y tÕ T©n Trung -TXGC

 

33

TiÒn Giang

82

045

Tr¹m y tÕ x· Gia ThuËn -GC§

 

34

TiÒn Giang

82

046

Tr¹m y tÕ x· Vµm L¸ng -GC§

 

35

TiÒn Giang

82

047

Tr¹m y tÕ Phó T©n -TP§

 

36

TiÒn Giang

82

048

Tr¹m y tÕ B×nh §«ng -ThÞ x· Gß C«ng

 

37

TiÒn Giang

82

049

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh -GC§

 

38

TiÒn Giang

82

050

Tr¹m y tÕ x· T©n §«ng -GC§

 

39

TiÒn Giang

82

051

Tr¹m y tÕ x· T©n §iÒn -GC§

 

40

TiÒn Giang

82

052

Tr¹m y tÕ Phó §«ng -T©n Phó §«ng

 

41

TiÒn Giang

82

053

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp 2 -TP

 

42

TiÒn Giang

82

054

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp 1 -TP

 

43

TiÒn Giang

82

055

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh T©n -TP

 

44

TiÒn Giang

82

056

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa T©y  -TP

 

45

TiÒn Giang

82

057

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Hßa  -TP

 

46

TiÒn Giang

82

058

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Mü -TP

 

47

TiÒn Giang

82

059

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc LËp -TP

 

48

TiÒn Giang

82

060

Tr¹m y tÕ x· Mü Ph­ưíc -TP

 

49

TiÒn Giang

82

061

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa §«ng -TP

 

50

TiÒn Giang

82

062

Tr¹m y tÕ T©n Hßa  Thµnh -T©n Ph­ưíc

 

51

TiÒn Giang

82

063

Tr¹m y tÕ §«ng Hßa HiÖp -CB

 

52

TiÒn Giang

82

064

Tr¹m y tÕ x· An C­  - CB

 

53

TiÒn Giang

82

065

Tr¹m y tÕ x· HËu Thµnh -CB

 

54

TiÒn Giang

82

066

Tr¹m y tÕ x· HËu Mü Phó -CB

 

55

TiÒn Giang

82

067

Tr¹m y tÕ HËu Mü Trinh -CB

 

56

TiÒn Giang

82

068

Tr¹m y tÕ Mü §øc T©y -CB

 

57

TiÒn Giang

82

069

Tr¹m y tÕ HËu Mü B¾c B - CB

 

58

TiÒn Giang

82

070

Tr¹m y tÕ x· Hßa Kh¸nh -CB

 

59

TiÒn Giang

82

071

Tr¹m y tÕ X· ThiÖn TrÝ -CB

 

60

TiÒn Giang

82

072

Tr¹m y tÕ Mü §øc §«ng - CB

 

61

TiÒn Giang

82

073

Tr¹m y tÕ An Th¸i §«ng - CB

 

62

TiÒn Giang

82

074

Tr¹m y tÕ x· An H÷u -CB

 

63

TiÒn Giang

82

075

Tr¹m y tÕ x· Hßa H­ưng -CB

 

64

TiÒn Giang

82

076

Tr¹m y tÕ x· T©n Thanh -CB

 

65

TiÒn Giang

82

077

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng -CB

 

66

TiÒn Giang

82

078

Tr¹m y tÕ x· Mü L­ư¬ng -CB

 

67

TiÒn Giang

82

079

Tr¹m y tÕ x· Mü Lîi A -CB

 

68

TiÒn Giang

82

080

Tr¹m y tÕ x· Mü Lîi B -CB

 

69

TiÒn Giang

82

081

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn Trung -CB

 

70

TiÒn Giang

82

082

Tr¹m y tÕ x· Mü Trung -CB

 

71

TiÒn Giang

82

083

Tr¹m y tÕ x· Mü T©n -CB

 

72

TiÒn Giang

82

084

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1 -TXGC

 

73

TiÒn Giang

82

085

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 2 -TXGC

 

74

TiÒn Giang

82

086

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 3 -TXGC

 

75

TiÒn Giang

82

087

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 4 -TXGC

 

76

TiÒn Giang

82

088

Tr¹m y tÕ x· Long H­ưng -TXGC

 

77

TiÒn Giang

82

089

Tr¹m y tÕ x· Long Hßa -TXGC

 

78

TiÒn Giang

82

090

Tr¹m y tÕ x· Long Ch¸nh -TXGC

 

79

TiÒn Giang

82

091

Tr¹m y tÕ x· Long ThuËn -TXGC

 

80

TiÒn Giang

82

092

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hùu -GCT

 

81

TiÒn Giang

82

093

Tr¹m y tÕ x· Yªn Lu«ng - GCT

 

82

TiÒn Giang

82

094

Tr¹m y tÕ x· Long VÜnh -GCT

 

83

TiÒn Giang

82

095

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Nhùt -GCT

 

84

TiÒn Giang

82

096

Tr¹m y tÕ B×nh Phó -Gß C«ng T©y

 

85

TiÒn Giang

82

097

Tr¹m y tÕ x· B×nh T©n - GCT

 

86

TiÒn Giang

82

098

Tr¹m y tÕ x· Thµnh C«ng -GCT

 

87

TiÒn Giang

82

099

Tr¹m y tÕ x· B×nh Nh× -GCT

 

88

TiÒn Giang

82

100

Tr¹m y tÕ T©n Thíi -TP§

 

89

TiÒn Giang

82

101

Tr¹m y tÕ Phó Th¹nh -TP§

 

90

TiÒn Giang

82

102

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh TrÞ -GCT

 

91

TiÒn Giang

82

103

Tr¹m y tÕ T©n Th¹nh -TP§

 

92

TiÒn Giang

82

104

Tr¹m y tÕ x· §ång S¬n -GCT

 

93

TiÒn Giang

82

105

Tr¹m y tÕ x· Xu©n §«ng -CG

 

94

TiÒn Giang

82

106

Tr¹m y tÕ x· Hßa TÞnh -CG

 

95

TiÒn Giang

82

107

Tr¹m y tÕ T©n B×nh Th¹nh - CG

 

96

TiÒn Giang

82

108

Tr¹m y tÕ L­¬ng Hßa L¹c -CG

 

97

TiÒn Giang

82

109

Tr¹m y tÕ x· Qu¬n Long -CG

 

98

TiÒn Giang

82

110

Tr¹m y tÕ x· Song B×nh -CG

 

99

TiÒn Giang

82

111

Tr¹m y tÕ x· Thanh B×nh -CG

 

100

TiÒn Giang

82

112

Tr¹m y tÕ x· Phó KiÕt -CG

 

101

TiÒn Giang

82

113

Tr¹m y tÕ X· Trung Hßa -CG

 

102

TiÒn Giang

82

114

Phßng kh¸m ®a khoa TÞnh Hµ (thuéc TTYT huyÖn Chî G¹o)

 

103

TiÒn Giang

82

115

Tr¹m y tÕ Long B×nh §iÒn - CG

 

104

TiÒn Giang

82

116

Tr¹m y tÕ x· B×nh Phan -CG

 

105

TiÒn Giang

82

117

Tr¹m y tÕ B×nh Phôc Nhøt -CG

 

106

TiÒn Giang

82

118

Tr¹m y tÕ T©n ThuËn B×nh -CG

 

107

TiÒn Giang

82

119

Tr¹m y tÕ x· Bµn Long -CT

 

108

TiÒn Giang

82

120

Tr¹m y tÕ x· T©n Lý T©y -CT

 

109

TiÒn Giang

82

121

Tr¹m y tÕ x· Kim S¬n -CT

 

110

TiÒn Giang

82

122

Tr¹m y tÕ x· H÷u §¹o -CT

 

111

TiÒn Giang

82

123

Tr¹m y tÕ x· Long H­ưng -CT

 

112

TiÒn Giang

82

124

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Phó -CT

 

113

TiÒn Giang

82

125

Tr¹m y tÕ T©n Lý §«ng -CT

 

114

TiÒn Giang

82

126

Tr¹m y tÕ T©n Héi §«ng -Ch©u Thµnh

 

115

TiÒn Giang

82

127

Tr¹m y tÕ Th©n Cöu NghÜa -CT

 

116

TiÒn Giang

82

128

Tr¹m y tÕ x· B×nh Tr­ưng -CT

 

117

TiÒn Giang

82

129

Tr¹m y tÕ x· Long An -CT

 

118

TiÒn Giang

82

130

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ư¬ng -CT

 

119

TiÒn Giang

82

131

Tr¹m y tÕ x· NhÞ B×nh -CT

 

120

TiÒn Giang

82

132

Tr¹m y tÕ x· B×nh §øc -CT

 

121

TiÒn Giang

82

133

Tr¹m y tÕ x· Song ThuËn -CT

 

122

TiÒn Giang

82

134

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Th¹nh -TPMT

 

123

TiÒn Giang

82

135

Tr¹m y tÕ x· Tam HiÖp -CT

 

124

TiÒn Giang

82

136

Tr¹m y tÕ x· §iÒm Hy -CT

 

125

TiÒn Giang

82

137

Tr¹m y tÕ x· Long §Þnh -CT

 

126

TiÒn Giang

82

138

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hßa -CT

 

127

TiÒn Giang

82

139

Tr¹m y tÕ x· NhÞ Mü -CL

 

128

TiÒn Giang

82

140

Tr¹m y tÕ x· Long Kh¸nh -CL

 

129

TiÒn Giang

82

141

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Léc -CL

 

130

TiÒn Giang

82

142

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh -CL

 

131

TiÒn Giang

82

143

Tr¹m y tÕ x· Tam B×nh -CL

 

132

TiÒn Giang

82

144

Tr¹m y tÕ x· Phó An -CL

 

133

TiÒn Giang

82

145

Tr¹m y tÕ Mü H¹nh §«ng -CL

 

134

TiÒn Giang

82

146

Tr¹m y tÕ x· Phó Quý -CL

 

135

TiÒn Giang

82

147

Tr¹m y tÕ x· CÈm S¬n -CL

 

136

TiÒn Giang

82

148

Tr¹m y tÕ x· HiÖp §øc -CL

 

137

TiÒn Giang

82

149

Tr¹m y tÕ x· Phó NhuËn -CL

 

138

TiÒn Giang

82

150

Tr¹m y tÕ B×nh Phó - Cai lËy

 

139

TiÒn Giang

82

151

Tr¹m y tÕ x· Phó C­ưêng -CL

 

140

TiÒn Giang

82

152

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi - CL

 

141

TiÒn Giang

82

153

Tr¹m y tÕ x· Héi Xu©n -CL

 

142

TiÒn Giang

82

154

Tr¹m y tÕ ph­êng 4 - TPMT

 

143

TiÒn Giang

82

155

Tr¹m y tÕ x· Mü Long -CL

 

144

TiÒn Giang

82

156

Tr¹m y tÕ x· NhÞ Quý -CL

 

145

TiÒn Giang

82

157

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó - CL

 

146

TiÒn Giang

82

158

Tr¹m y tÕ x· Mü Thµnh Nam -CL

 

147

TiÒn Giang

82

159

Tr¹m y tÕ x· Mü H¹nh Trung -CL

 

148

TiÒn Giang

82

160

Tr¹m y tÕ x· Thanh Hßa - CL

 

149

TiÒn Giang

82

161

Tr¹m y tÕ x· Long Tiªn - CL

 

150

TiÒn Giang

82

162

Tr¹m y tÕ Mü Thµnh B¾c - CL

 

151

TiÒn Giang

82

163

Tr¹m y tÕ T©n Mü Ch¸nh -TPMT

 

152

TiÒn Giang

82

164

Tr¹m y tÕ x· Mü Phong - TPMT

 

153

TiÒn Giang

82

165

Tr¹m y tÕ X· Trung An - TPMT

 

154

TiÒn Giang

82

166

Tr¹m y tÕ x· §¹o Th¹nh - TPMT

 

155

TiÒn Giang

82

167

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Long -TPMT

 

156

TiÒn Giang

82

168

Tr¹m y tÕ x· T¨ng Hoµ - GC§

 

157

TiÒn Giang

82

169

Phßng kh¸m ®a khoa B×nh §«ng (thuéc TTYT ThÞ x· Gß C«ng)

 

158

TiÒn Giang

82

170

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 2 - TPMT

 

159

TiÒn Giang

82

171

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 3 - TPMT

 

160

TiÒn Giang

82

172

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 5 - TPMT

 

161

TiÒn Giang

82

173

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 6 - TPMT

 

162

TiÒn Giang

82

174

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 7 - TPMT

 

163

TiÒn Giang

82

175

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 8 - TPMT

 

164

TiÒn Giang

82

176

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1

 

165

TiÒn Giang

82

177

Tr¹m y tÕ x· Mü Héi - CB

 

166

TiÒn Giang

82

178

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn C¸i BÌ

 

167

TiÒn Giang

82

179

Tr¹m y tÕ x· Mü Ph­ưíc T©y - CL

 

168

TiÒn Giang

82

180

BÖnh viÖn ®a khoa Anh §øc

 

169

TiÒn Giang

82

181

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1- TP. Mü Tho

 

170

TiÒn Giang

82

182

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 9 - TPMT

 

171

TiÒn Giang

82

183

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 10 - TPMT

 

172

TiÒn Giang

82

184

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 5 - TXGC

 

173

TiÒn Giang

82

187

Tr¹m y tÕ x· An Th¸i Trung -C¸i BÌ

 

174

TiÒn Giang

82

191

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Kim - CT

 

175

TiÒn Giang

82

192

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Chî G¹o

 

176

TiÒn Giang

82

193

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn VÜnh B×nh - GCT

 

177

TiÒn Giang

82

194

Phßng kh¸m ®a khoa D©n lËp Mü Tho

 

178

TiÒn Giang

82

195

Tr¹m y tÕ x· §ång Th¹nh - GCT

 

179

TiÒn Giang

82

196

Phßng kh¸m ®a khoa TTYT thÞ x· Cai LËy

 

180

TiÒn Giang

82

197

Tr¹m y tÕ x· Long B×nh - GCT

 

181

TiÒn Giang

82

198

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó - TP§

 

182

TiÒn Giang

82

206

Trung t©m y tÕ ThÞ x· Gß C«ng

 

183

TiÒn Giang

82

208

Trung t©m Y tÕ huyÖn Gß C«ng §«ng

 

184

TiÒn Giang

82

211

Tr¹m y tÕ x· Mü TÞnh An-CG

 

185

TiÒn Giang

82

213

Phßng kh¸m ®a khoa D©n An

 

186

TiÒn Giang

82

185

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Mü Ph­ưíc - TP

 

187

TiÒn Giang

82

186

Tr¹m y tÕ HËu Mü B¾c A

 

188

TiÒn Giang

82

214

Phßng kh¸m ®a khoa D©n lËp B×nh An

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.