Thứ hai, ngày 23/07/2018

82 Tỉnh Tiền Giang

82 Tỉnh Tiền Giang

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

TiÒn Giang

82

004

BÖnh viÖn ®a khoa Gß C«ng §«ng

 

2

TiÒn Giang

82

006

Trung t©m y tÕ Gß C«ng T©y

 

3

TiÒn Giang

82

007

Trung t©m y tÕ Chî G¹o

 

4

TiÒn Giang

82

008

Trung t©m y tÕ  thµnh phè  Mü Tho

 

5

TiÒn Giang

82

009

Trung t©m y tÕ Ch©u Thµnh

 

6

TiÒn Giang

82

010

Trung t©m y tÕ T©n Ph­ưíc

 

7

TiÒn Giang

82

011

BÖnh viÖn ®a khoa C¸i BÌ

 

8

TiÒn Giang

82

013

Trung t©m y tÕ T©n Phó §«ng

 

9

TiÒn Giang

82

014

Phßng kh¸m ®a khoa Long B×nh (thuéc TTYT huyÖn Gß C«ng T©y)

 

10

TiÒn Giang

82

016

Phßng kh¸m ®a khoa VÜnh Kim (thuéc TTYT huyÖn Ch©u Thµnh)

 

11

TiÒn Giang

82

017

BÖnh viÖn ®a khoa Mü Ph­ưíc T©y

 

12

TiÒn Giang

82

018

Phßng kh¸m ®a khoa HËu Mü B¾c A (thuéc TTYT huyÖn C¸i BÌ)

 

13

TiÒn Giang

82

019

Phßng kh¸m ®a khoa An Th¸i Trung (thuéc TTYT huyÖn C¸i BÌ)

 

14

TiÒn Giang

82

024

Phßng kh¸m ®a khoa Long Trung

 

15

TiÒn Giang

82

025

Phßng kh¸m ®a khoa D­ưìng §iÒm (thuéc TTYT huyÖn Ch©u Thµnh)

 

16

TiÒn Giang

82

027

Tr¹m y tÕ An Th¹nh Thñy - CG

 

17

TiÒn Giang

82

028

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ninh - CG

 

18

TiÒn Giang

82

029

Tr¹m y tÕ x· Hßa §Þnh - CG

 

19

TiÒn Giang

82

030

Tr¹m y tÕ §¨ng H­ưng Ph­ưíc - Chî G¹o

 

20

TiÒn Giang

82

031

Phßng kh¸m ®a khoa Phó Mü (thuéc TTYT huyÖn T©n Ph­ưíc)

 

21

TiÒn Giang

82

032

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Th¹nh - TP

 

22

TiÒn Giang

82

033

Tr¹m y tÕ x· Phó Phong - CT

 

23

TiÒn Giang

82

034

Tr¹m y tÕ x· Thíi S¬n - TPMT

 

24

TiÒn Giang

82

035

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong - CL

 

25

TiÒn Giang

82

036

Tr¹m y tÕ x· Ngò HiÖp - CL

 

26

TiÒn Giang

82

037

Tr¹m y tÕ x· B×nh NghÞ - GC§

 

27

TiÒn Giang

82

038

Tr¹m y tÕ x· B×nh ¢n - GC§

 

28

TiÒn Giang

82

039

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Trung - GC§

 

29

TiÒn Giang

82

040

Tr¹m y tÕ B×nh Xu©n - TXGC

 

30

TiÒn Giang

82

042

Tr¹m y tÕ x· KiÓng Ph­ưíc -GC§

 

31

TiÒn Giang

82

043

Tr¹m y tÕ x· T©n Ph­ưíc - GC§

 

32

TiÒn Giang

82

044

Tr¹m y tÕ T©n Trung -TXGC

 

33

TiÒn Giang

82

045

Tr¹m y tÕ x· Gia ThuËn -GC§

 

34

TiÒn Giang

82

046

Tr¹m y tÕ x· Vµm L¸ng -GC§

 

35

TiÒn Giang

82

047

Tr¹m y tÕ Phó T©n -TP§

 

36

TiÒn Giang

82

048

Tr¹m y tÕ B×nh §«ng -ThÞ x· Gß C«ng

 

37

TiÒn Giang

82

049

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh -GC§

 

38

TiÒn Giang

82

050

Tr¹m y tÕ x· T©n §«ng -GC§

 

39

TiÒn Giang

82

051

Tr¹m y tÕ x· T©n §iÒn -GC§

 

40

TiÒn Giang

82

052

Tr¹m y tÕ Phó §«ng -T©n Phó §«ng

 

41

TiÒn Giang

82

053

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp 2 -TP

 

42

TiÒn Giang

82

054

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp 1 -TP

 

43

TiÒn Giang

82

055

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh T©n -TP

 

44

TiÒn Giang

82

056

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa T©y  -TP

 

45

TiÒn Giang

82

057

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Hßa  -TP

 

46

TiÒn Giang

82

058

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Mü -TP

 

47

TiÒn Giang

82

059

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc LËp -TP

 

48

TiÒn Giang

82

060

Tr¹m y tÕ x· Mü Ph­ưíc -TP

 

49

TiÒn Giang

82

061

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa §«ng -TP

 

50

TiÒn Giang

82

062

Tr¹m y tÕ T©n Hßa  Thµnh -T©n Ph­ưíc

 

51

TiÒn Giang

82

063

Tr¹m y tÕ §«ng Hßa HiÖp -CB

 

52

TiÒn Giang

82

064

Tr¹m y tÕ x· An C­  - CB

 

53

TiÒn Giang

82

065

Tr¹m y tÕ x· HËu Thµnh -CB

 

54

TiÒn Giang

82

066

Tr¹m y tÕ x· HËu Mü Phó -CB

 

55

TiÒn Giang

82

067

Tr¹m y tÕ HËu Mü Trinh -CB

 

56

TiÒn Giang

82

068

Tr¹m y tÕ Mü §øc T©y -CB

 

57

TiÒn Giang

82

069

Tr¹m y tÕ HËu Mü B¾c B - CB

 

58

TiÒn Giang

82

070

Tr¹m y tÕ x· Hßa Kh¸nh -CB

 

59

TiÒn Giang

82

071

Tr¹m y tÕ X· ThiÖn TrÝ -CB

 

60

TiÒn Giang

82

072

Tr¹m y tÕ Mü §øc §«ng - CB

 

61

TiÒn Giang

82

073

Tr¹m y tÕ An Th¸i §«ng - CB

 

62

TiÒn Giang

82

074

Tr¹m y tÕ x· An H÷u -CB

 

63

TiÒn Giang

82

075

Tr¹m y tÕ x· Hßa H­ưng -CB

 

64

TiÒn Giang

82

076

Tr¹m y tÕ x· T©n Thanh -CB

 

65

TiÒn Giang

82

077

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng -CB

 

66

TiÒn Giang

82

078

Tr¹m y tÕ x· Mü L­ư¬ng -CB

 

67

TiÒn Giang

82

079

Tr¹m y tÕ x· Mü Lîi A -CB

 

68

TiÒn Giang

82

080

Tr¹m y tÕ x· Mü Lîi B -CB

 

69

TiÒn Giang

82

081

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn Trung -CB

 

70

TiÒn Giang

82

082

Tr¹m y tÕ x· Mü Trung -CB

 

71

TiÒn Giang

82

083

Tr¹m y tÕ x· Mü T©n -CB

 

72

TiÒn Giang

82

084

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1 -TXGC

 

73

TiÒn Giang

82

085

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 2 -TXGC

 

74

TiÒn Giang

82

086

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 3 -TXGC

 

75

TiÒn Giang

82

087

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 4 -TXGC

 

76

TiÒn Giang

82

088

Tr¹m y tÕ x· Long H­ưng -TXGC

 

77

TiÒn Giang

82

089

Tr¹m y tÕ x· Long Hßa -TXGC

 

78

TiÒn Giang

82

090

Tr¹m y tÕ x· Long Ch¸nh -TXGC

 

79

TiÒn Giang

82

091

Tr¹m y tÕ x· Long ThuËn -TXGC

 

80

TiÒn Giang

82

092

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hùu -GCT

 

81

TiÒn Giang

82

093

Tr¹m y tÕ x· Yªn Lu«ng - GCT

 

82

TiÒn Giang

82

094

Tr¹m y tÕ x· Long VÜnh -GCT

 

83

TiÒn Giang

82

095

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Nhùt -GCT

 

84

TiÒn Giang

82

096

Tr¹m y tÕ B×nh Phó -Gß C«ng T©y

 

85

TiÒn Giang

82

097

Tr¹m y tÕ x· B×nh T©n - GCT

 

86

TiÒn Giang

82

098

Tr¹m y tÕ x· Thµnh C«ng -GCT

 

87

TiÒn Giang

82

099

Tr¹m y tÕ x· B×nh Nh× -GCT

 

88

TiÒn Giang

82

100

Tr¹m y tÕ T©n Thíi -TP§

 

89

TiÒn Giang

82

101

Tr¹m y tÕ Phó Th¹nh -TP§

 

90

TiÒn Giang

82

102

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh TrÞ -GCT

 

91

TiÒn Giang

82

103

Tr¹m y tÕ T©n Th¹nh -TP§

 

92

TiÒn Giang

82

104

Tr¹m y tÕ x· §ång S¬n -GCT

 

93

TiÒn Giang

82

105

Tr¹m y tÕ x· Xu©n §«ng -CG

 

94

TiÒn Giang

82

106

Tr¹m y tÕ x· Hßa TÞnh -CG

 

95

TiÒn Giang

82

107

Tr¹m y tÕ T©n B×nh Th¹nh - CG

 

96

TiÒn Giang

82

108

Tr¹m y tÕ L­¬ng Hßa L¹c -CG

 

97

TiÒn Giang

82

109

Tr¹m y tÕ x· Qu¬n Long -CG

 

98

TiÒn Giang

82

110

Tr¹m y tÕ x· Song B×nh -CG

 

99

TiÒn Giang

82

111

Tr¹m y tÕ x· Thanh B×nh -CG

 

100

TiÒn Giang

82

112

Tr¹m y tÕ x· Phó KiÕt -CG

 

101

TiÒn Giang

82

113

Tr¹m y tÕ X· Trung Hßa -CG

 

102

TiÒn Giang

82

114

Phßng kh¸m ®a khoa TÞnh Hµ (thuéc TTYT huyÖn Chî G¹o)

 

103

TiÒn Giang

82

115

Tr¹m y tÕ Long B×nh §iÒn - CG

 

104

TiÒn Giang

82

116

Tr¹m y tÕ x· B×nh Phan -CG

 

105

TiÒn Giang

82

117

Tr¹m y tÕ B×nh Phôc Nhøt -CG

 

106

TiÒn Giang

82

118

Tr¹m y tÕ T©n ThuËn B×nh -CG

 

107

TiÒn Giang

82

119

Tr¹m y tÕ x· Bµn Long -CT

 

108

TiÒn Giang

82

120

Tr¹m y tÕ x· T©n Lý T©y -CT

 

109

TiÒn Giang

82

121

Tr¹m y tÕ x· Kim S¬n -CT

 

110

TiÒn Giang

82

122

Tr¹m y tÕ x· H÷u §¹o -CT

 

111

TiÒn Giang

82

123

Tr¹m y tÕ x· Long H­ưng -CT

 

112

TiÒn Giang

82

124

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Phó -CT

 

113

TiÒn Giang

82

125

Tr¹m y tÕ T©n Lý §«ng -CT

 

114

TiÒn Giang

82

126

Tr¹m y tÕ T©n Héi §«ng -Ch©u Thµnh

 

115

TiÒn Giang

82

127

Tr¹m y tÕ Th©n Cöu NghÜa -CT

 

116

TiÒn Giang

82

128

Tr¹m y tÕ x· B×nh Tr­ưng -CT

 

117

TiÒn Giang

82

129

Tr¹m y tÕ x· Long An -CT

 

118

TiÒn Giang

82

130

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ư¬ng -CT

 

119

TiÒn Giang

82

131

Tr¹m y tÕ x· NhÞ B×nh -CT

 

120

TiÒn Giang

82

132

Tr¹m y tÕ x· B×nh §øc -CT

 

121

TiÒn Giang

82

133

Tr¹m y tÕ x· Song ThuËn -CT

 

122

TiÒn Giang

82

134

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Th¹nh -TPMT

 

123

TiÒn Giang

82

135

Tr¹m y tÕ x· Tam HiÖp -CT

 

124

TiÒn Giang

82

136

Tr¹m y tÕ x· §iÒm Hy -CT

 

125

TiÒn Giang

82

137

Tr¹m y tÕ x· Long §Þnh -CT

 

126

TiÒn Giang

82

138

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hßa -CT

 

127

TiÒn Giang

82

139

Tr¹m y tÕ x· NhÞ Mü -CL

 

128

TiÒn Giang

82

140

Tr¹m y tÕ x· Long Kh¸nh -CL

 

129

TiÒn Giang

82

141

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Léc -CL

 

130

TiÒn Giang

82

142

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh -CL

 

131

TiÒn Giang

82

143

Tr¹m y tÕ x· Tam B×nh -CL

 

132

TiÒn Giang

82

144

Tr¹m y tÕ x· Phó An -CL

 

133

TiÒn Giang

82

145

Tr¹m y tÕ Mü H¹nh §«ng -CL

 

134

TiÒn Giang

82

146

Tr¹m y tÕ x· Phó Quý -CL

 

135

TiÒn Giang

82

147

Tr¹m y tÕ x· CÈm S¬n -CL

 

136

TiÒn Giang

82

148

Tr¹m y tÕ x· HiÖp §øc -CL

 

137

TiÒn Giang

82

149

Tr¹m y tÕ x· Phó NhuËn -CL

 

138

TiÒn Giang

82

150

Tr¹m y tÕ B×nh Phó - Cai lËy

 

139

TiÒn Giang

82

151

Tr¹m y tÕ x· Phó C­ưêng -CL

 

140

TiÒn Giang

82

152

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi - CL

 

141

TiÒn Giang

82

153

Tr¹m y tÕ x· Héi Xu©n -CL

 

142

TiÒn Giang

82

154

Tr¹m y tÕ ph­êng 4 - TPMT

 

143

TiÒn Giang

82

155

Tr¹m y tÕ x· Mü Long -CL

 

144

TiÒn Giang

82

156

Tr¹m y tÕ x· NhÞ Quý -CL

 

145

TiÒn Giang

82

157

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó - CL

 

146

TiÒn Giang

82

158

Tr¹m y tÕ x· Mü Thµnh Nam -CL

 

147

TiÒn Giang

82

159

Tr¹m y tÕ x· Mü H¹nh Trung -CL

 

148

TiÒn Giang

82

160

Tr¹m y tÕ x· Thanh Hßa - CL

 

149

TiÒn Giang

82

161

Tr¹m y tÕ x· Long Tiªn - CL

 

150

TiÒn Giang

82

162

Tr¹m y tÕ Mü Thµnh B¾c - CL

 

151

TiÒn Giang

82

163

Tr¹m y tÕ T©n Mü Ch¸nh -TPMT

 

152

TiÒn Giang

82

164

Tr¹m y tÕ x· Mü Phong - TPMT

 

153

TiÒn Giang

82

165

Tr¹m y tÕ X· Trung An - TPMT

 

154

TiÒn Giang

82

166

Tr¹m y tÕ x· §¹o Th¹nh - TPMT

 

155

TiÒn Giang

82

167

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Long -TPMT

 

156

TiÒn Giang

82

168

Tr¹m y tÕ x· T¨ng Hoµ - GC§

 

157

TiÒn Giang

82

169

Phßng kh¸m ®a khoa B×nh §«ng (thuéc TTYT ThÞ x· Gß C«ng)

 

158

TiÒn Giang

82

170

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 2 - TPMT

 

159

TiÒn Giang

82

171

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 3 - TPMT

 

160

TiÒn Giang

82

172

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 5 - TPMT

 

161

TiÒn Giang

82

173

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 6 - TPMT

 

162

TiÒn Giang

82

174

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 7 - TPMT

 

163

TiÒn Giang

82

175

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 8 - TPMT

 

164

TiÒn Giang

82

176

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1

 

165

TiÒn Giang

82

177

Tr¹m y tÕ x· Mü Héi - CB

 

166

TiÒn Giang

82

178

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn C¸i BÌ

 

167

TiÒn Giang

82

179

Tr¹m y tÕ x· Mü Ph­ưíc T©y - CL

 

168

TiÒn Giang

82

180

BÖnh viÖn ®a khoa Anh §øc

 

169

TiÒn Giang

82

181

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1- TP. Mü Tho

 

170

TiÒn Giang

82

182

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 9 - TPMT

 

171

TiÒn Giang

82

183

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 10 - TPMT

 

172

TiÒn Giang

82

184

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 5 - TXGC

 

173

TiÒn Giang

82

187

Tr¹m y tÕ x· An Th¸i Trung -C¸i BÌ

 

174

TiÒn Giang

82

191

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Kim - CT

 

175

TiÒn Giang

82

192

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Chî G¹o

 

176

TiÒn Giang

82

193

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn VÜnh B×nh - GCT

 

177

TiÒn Giang

82

194

Phßng kh¸m ®a khoa D©n lËp Mü Tho

 

178

TiÒn Giang

82

195

Tr¹m y tÕ x· §ång Th¹nh - GCT

 

179

TiÒn Giang

82

196

Phßng kh¸m ®a khoa TTYT thÞ x· Cai LËy

 

180

TiÒn Giang

82

197

Tr¹m y tÕ x· Long B×nh - GCT

 

181

TiÒn Giang

82

198

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó - TP§

 

182

TiÒn Giang

82

206

Trung t©m y tÕ ThÞ x· Gß C«ng

 

183

TiÒn Giang

82

208

Trung t©m Y tÕ huyÖn Gß C«ng §«ng

 

184

TiÒn Giang

82

211

Tr¹m y tÕ x· Mü TÞnh An-CG

 

185

TiÒn Giang

82

213

Phßng kh¸m ®a khoa D©n An

 

186

TiÒn Giang

82

185

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Mü Ph­ưíc - TP

 

187

TiÒn Giang

82

186

Tr¹m y tÕ HËu Mü B¾c A

 

188

TiÒn Giang

82

214

Phßng kh¸m ®a khoa D©n lËp B×nh An

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.