Thứ hai, ngày 23/07/2018

80 Tỉnh Long An

80 Tỉnh Long An

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Long An

80

003

Trung t©m y tÕ huyÖn Thñ Thõa

 

2

Long An

80

004

Trung t©m y tÕ huyÖn BÕn Løc

 

3

Long An

80

005

BÖnh viÖn §a khoa khu vùc CÇn Giuéc

 

4

Long An

80

006

Trung t©m y tÕ huyÖn CÇn §­ưíc

 

5

Long An

80

007

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc HËu NghÜa

 

6

Long An

80

008

Trung t©m y tÕ huyÖn §øc HuÖ

 

7

Long An

80

009

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n Trô

 

8

Long An

80

010

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch©u Thµnh

 

9

Long An

80

011

Trung t©m y tÕ huyÖn Th¹nh Hãa

 

10

Long An

80

012

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n Th¹nh

 

11

Long An

80

013

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc §ång Th¸p M­ưêi

 

12

Long An

80

014

Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh H­ưng

 

13

Long An

80

015

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n H­ưng

 

14

Long An

80

017

Phßng kh¸m khu vùc R¹ch KiÕn - CÇn §­ưíc

 

15

Long An

80

018

Trung t©m Y tÕ huyÖn Méc Hãa

 

16

Long An

80

024

Phßng kh¸m khu vùc huyÖn §øc Hßa

 

17

Long An

80

026

Phßng kh¸m khu vùc Gß §en-BÕn Løc

 

18

Long An

80

035

Tr¹m y tÕ X· H­ưng Hµ

 

19

Long An

80

036

Tr¹m y tÕ X· H­ưng §iÒn B

 

20

Long An

80

037

Tr¹m y tÕ X· H­ưng §iÒn

 

21

Long An

80

038

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh H­ưng

 

22

Long An

80

039

Tr¹m y tÕ X· H­ưng Th¹nh

 

23

Long An

80

040

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Th¹nh

 

24

Long An

80

041

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Ch©u B

 

25

Long An

80

042

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Lîi

 

26

Long An

80

043

Tr¹m y tÕ X· VÜnh §¹i

 

27

Long An

80

044

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Ch©u A

 

28

Long An

80

045

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Böu

 

29

Long An

80

047

Tr¹m y tÕ X· H­ưng §iÒn A

 

30

Long An

80

048

Tr¹m y tÕ X· Kh¸nh H­ưng

 

31

Long An

80

049

Tr¹m y tÕ X· Th¸i TrÞ

 

32

Long An

80

050

Tr¹m y tÕ X· VÜnh TrÞ

 

33

Long An

80

051

Tr¹m y tÕ X· Th¸i B×nh Trung

 

34

Long An

80

052

Tr¹m y tÕ X· VÜnh B×nh

 

35

Long An

80

053

Tr¹m y tÕ X· VÜnh ThuËn

 

36

Long An

80

054

Tr¹m y tÕ X· Tuyªn B×nh

 

37

Long An

80

055

Tr¹m y tÕ X· Tuyªn B×nh T©y

 

38

Long An

80

057

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh TrÞ

 

39

Long An

80

058

Tr¹m y tÕ X· B×nh HiÖp

 

40

Long An

80

059

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa T©y

 

41

Long An

80

060

Tr¹m y tÕ X· B×nh T©n

 

42

Long An

80

061

Tr¹m y tÕ X· B×nh Th¹nh

 

43

Long An

80

062

Tr¹m y tÕ X· Tuyªn Th¹nh

 

44

Long An

80

063

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa Trung

 

45

Long An

80

064

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa §«ng

 

46

Long An

80

066

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh H­ưng

 

47

Long An

80

067

Tr¹m y tÕ X· T©n LËp

 

48

Long An

80

068

Tr¹m y tÕ X· T©n Thµnh

 

49

Long An

80

070

Tr¹m y tÕ X· B¾c Hßa

 

50

Long An

80

071

Tr¹m y tÕ X· HËu Th¹nh T©y

 

51

Long An

80

072

Tr¹m y tÕ X· Nh¬n Hßa LËp

 

52

Long An

80

073

Tr¹m y tÕ X· T©n LËp

 

53

Long An

80

075

Tr¹m y tÕ X· Nh¬n Hßa

 

54

Long An

80

076

Tr¹m y tÕ X· KiÕn B×nh

 

55

Long An

80

077

Tr¹m y tÕ X· T©n Thµnh

 

56

Long An

80

078

Tr¹m y tÕ X· T©n B×nh

 

57

Long An

80

079

Tr¹m y tÕ X· T©n Ninh

 

58

Long An

80

080

Tr¹m y tÕ X· Nh¬n Ninh

 

59

Long An

80

081

Tr¹m y tÕ X· T©n Hßa

 

60

Long An

80

083

Tr¹m y tÕ X· T©n HiÖp

 

61

Long An

80

084

Tr¹m y tÕ X· ThuËn B×nh

 

62

Long An

80

085

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh Ph­ưíc

 

63

Long An

80

086

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh Phó

 

64

Long An

80

087

Tr¹m y tÕ X· ThuËn NghÜa Hßa

 

65

Long An

80

088

Tr¹m y tÕ X· Thñy §«ng

 

66

Long An

80

089

Tr¹m y tÕ X· Thñy T©y

 

67

Long An

80

090

Tr¹m y tÕ X· T©n T©y

 

68

Long An

80

091

Tr¹m y tÕ X· T©n §«ng

 

69

Long An

80

092

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh An

 

70

Long An

80

094

Tr¹m y tÕ X· Mü Quý §«ng

 

71

Long An

80

095

Tr¹m y tÕ X· Mü Th¹nh B¾c

 

72

Long An

80

096

Tr¹m y tÕ X· Mü Quý T©y

 

73

Long An

80

097

Tr¹m y tÕ X· Mü Th¹nh T©y

 

74

Long An

80

098

Tr¹m y tÕ X· Mü Th¹nh §«ng

 

75

Long An

80

099

Tr¹m y tÕ X· B×nh Thµnh

 

76

Long An

80

100

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa B¾c

 

77

Long An

80

101

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa H­ưng

 

78

Long An

80

102

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa Nam

 

79

Long An

80

103

Tr¹m y tÕ X· Mü B×nh

 

80

Long An

80

105

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn HiÖp Hßa

 

81

Long An

80

107

Tr¹m y tÕ X· Léc Giang

 

82

Long An

80

108

Tr¹m y tÕ X· An Ninh §«ng

 

83

Long An

80

109

Tr¹m y tÕ X· An Ninh T©y

 

84

Long An

80

110

Tr¹m y tÕ X· T©n Mü

 

85

Long An

80

111

Tr¹m y tÕ X· HiÖp Hßa

 

86

Long An

80

112

Tr¹m y tÕ X· §øc LËp Th­ưîng

 

87

Long An

80

113

Tr¹m y tÕ X· §øc LËp H¹

 

88

Long An

80

114

Tr¹m y tÕ X· T©n Phó

 

89

Long An

80

115

Tr¹m y tÕ X· Mü H¹nh B¾c

 

90

Long An

80

116

Tr¹m y tÕ X· §øc Hßa Th­ưîng

 

91

Long An

80

117

Tr¹m y tÕ X· Hßa Kh¸nh T©y

 

92

Long An

80

118

Tr¹m y tÕ X· Hßa Kh¸nh §«ng

 

93

Long An

80

119

Tr¹m y tÕ X· Mü H¹nh Nam

 

94

Long An

80

120

Tr¹m y tÕ X· Hßa Kh¸nh Nam

 

95

Long An

80

121

Tr¹m y tÕ X· §øc Hßa §«ng

 

96

Long An

80

122

Tr¹m y tÕ X· §øc Hßa H¹

 

97

Long An

80

123

Tr¹m y tÕ X· Hùu Th¹nh

 

98

Long An

80

125

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh Lîi

 

99

Long An

80

126

Tr¹m y tÕ X· L­¬ng B×nh

 

100

Long An

80

127

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh Hßa

 

101

Long An

80

128

Tr¹m y tÕ X· L­ư¬ng Hßa

 

102

Long An

80

129

Tr¹m y tÕ X· T©n Hßa

 

103

Long An

80

130

Tr¹m y tÕ X· T©n Böu

 

104

Long An

80

131

Tr¹m y tÕ X· An Th¹nh

 

105

Long An

80

132

Tr¹m y tÕ X· B×nh §øc

 

106

Long An

80

133

Tr¹m y tÕ X· Mü Yªn

 

107

Long An

80

134

Tr¹m y tÕ X· Thanh Phó

 

108

Long An

80

135

Tr¹m y tÕ X· Long HiÖp

 

109

Long An

80

137

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh §øc

 

110

Long An

80

138

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc Lîi

 

111

Long An

80

139

Tr¹m y tÕ X· Nhùt Ch¸nh

 

112

Long An

80

141

Tr¹m y tÕ X· Long Th¹nh

 

113

Long An

80

142

Tr¹m y tÕ X· T©n Thµnh

 

114

Long An

80

143

Tr¹m y tÕ X· Long ThuËn

 

115

Long An

80

144

Tr¹m y tÕ X· Mü L¹c

 

116

Long An

80

145

Tr¹m y tÕ X· Mü Th¹nh

 

117

Long An

80

146

Tr¹m y tÕ X· B×nh An

 

118

Long An

80

147

Tr¹m y tÕ X· NhÞ Thµnh

 

119

Long An

80

148

Tr¹m y tÕ X· Mü An

 

120

Long An

80

149

Tr¹m y tÕ X· B×nh Th¹nh

 

121

Long An

80

150

Tr¹m y tÕ X· Mü Phó

 

122

Long An

80

151

Tr¹m y tÕ X· Long Thµnh

 

123

Long An

80

152

Tr¹m y tÕ X· T©n LËp

 

124

Long An

80

154

Tr¹m y tÕ X· Mü B×nh

 

125

Long An

80

155

Tr¹m y tÕ X· An Nhùt T©n

 

126

Long An

80

156

Tr¹m y tÕ X· Quª Mü Th¹nh

 

127

Long An

80

157

Tr¹m y tÕ X· L¹c TÊn

 

128

Long An

80

158

Tr¹m y tÕ X· B×nh Trinh §«ng

 

129

Long An

80

159

Tr¹m y tÕ X· T©n Ph­ưíc T©y

 

130

Long An

80

160

Tr¹m y tÕ X· B×nh L·ng

 

131

Long An

80

161

Tr¹m y tÕ X· B×nh TÞnh

 

132

Long An

80

162

Tr¹m y tÕ X· §øc T©n

 

133

Long An

80

163

Tr¹m y tÕ X· Nhùt Ninh

 

134

Long An

80

165

Tr¹m y tÕ X· Long Tr¹ch

 

135

Long An

80

166

Tr¹m y tÕ X· Long Khª

 

136

Long An

80

167

Tr¹m y tÕ X· Long §Þnh

 

137

Long An

80

168

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc V©n

 

138

Long An

80

169

Tr¹m y tÕ X· Long Hßa

 

139

Long An

80

170

Tr¹m y tÕ X· Long Cang

 

140

Long An

80

171

Tr¹m y tÕ X· Long S¬n

 

141

Long An

80

172

Tr¹m y tÕ X· T©n Tr¹ch

 

142

Long An

80

173

Tr¹m y tÕ X· Mü LÖ

 

143

Long An

80

174

Tr¹m y tÕ X· T©n L©n

 

144

Long An

80

175

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc Tuy

 

145

Long An

80

176

Tr¹m y tÕ X· Long Hùu §«ng

 

146

Long An

80

177

Tr¹m y tÕ X· T©n ¢n

 

147

Long An

80

178

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc §«ng

 

148

Long An

80

179

Tr¹m y tÕ X· Long Hùu T©y

 

149

Long An

80

180

Tr¹m y tÕ X· T©n Ch¸nh

 

150

Long An

80

182

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc Lý

 

151

Long An

80

183

Tr¹m y tÕ X· Long Th­ưîng

 

152

Long An

80

184

Tr¹m y tÕ X· Long HËu

 

153

Long An

80

185

Tr¹m y tÕ X· T©n Kim

 

154

Long An

80

186

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc HËu

 

155

Long An

80

187

Tr¹m y tÕ X· Mü Léc

 

156

Long An

80

188

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc L¹i

 

157

Long An

80

189

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc L©m

 

158

Long An

80

190

Tr¹m y tÕ X· Tr­ưêng B×nh

 

159

Long An

80

191

Tr¹m y tÕ X· ThuËn Thµnh

 

160

Long An

80

192

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc VÜnh T©y

 

161

Long An

80

193

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc VÜnh §«ng

 

162

Long An

80

194

Tr¹m y tÕ X· Long An

 

163

Long An

80

195

Tr¹m y tÕ X· Long Phông

 

164

Long An

80

196

Tr¹m y tÕ X· §«ng Th¹nh

 

165

Long An

80

197

Tr¹m y tÕ X· T©n TËp

 

166

Long An

80

199

Tr¹m y tÕ X· B×nh Quíi

 

167

Long An

80

200

Tr¹m y tÕ X· Hßa Phó

 

168

Long An

80

201

Tr¹m y tÕ X· Phó Ng·i TrÞ

 

169

Long An

80

202

Tr¹m y tÕ X· VÜnh C«ng

 

170

Long An

80

203

Tr¹m y tÕ X· ThuËn Mü

 

171

Long An

80

204

Tr¹m y tÕ X· HiÖp Th¹nh

 

172

Long An

80

205

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc T©n H­ưng

 

173

Long An

80

206

Tr¹m y tÕ X· Thanh Phó Long

 

174

Long An

80

207

Tr¹m y tÕ X· D­ư¬ng Xu©n Héi

 

175

Long An

80

208

Tr¹m y tÕ X· An Lôc Long

 

176

Long An

80

209

Tr¹m y tÕ X· Long Tr×

 

177

Long An

80

210

Tr¹m y tÕ X· Thanh VÜnh §«ng

 

178

Long An

80

223

Phßng kh¸m ®a khoa V¹n An 2

 

179

Long An

80

225

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Huúnh ViÖt Thanh

 

180

Long An

80

226

Phßng kh¸m ®a khoa V¹n An 1

 

181

Long An

80

211

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n Long An Segaero

 

182

Long An

80

228

Phßng kh¸m ®a khoa Medic Ph­ưíc Lîi

 

183

Long An

80

230

Phßng kh¸m ®a khoa Medic Phó Khang

 

184

Long An

80

231

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa Mü H¹nh

 

185

Long An

80

233

Phßng kh¸m ®a khoa V¹n An 2

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.