Thứ ba, ngày 25/09/2018

80 Tỉnh Long An

80 Tỉnh Long An

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Long An

80

003

Trung t©m y tÕ huyÖn Thñ Thõa

 

2

Long An

80

004

Trung t©m y tÕ huyÖn BÕn Løc

 

3

Long An

80

005

BÖnh viÖn §a khoa khu vùc CÇn Giuéc

 

4

Long An

80

006

Trung t©m y tÕ huyÖn CÇn §­ưíc

 

5

Long An

80

007

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc HËu NghÜa

 

6

Long An

80

008

Trung t©m y tÕ huyÖn §øc HuÖ

 

7

Long An

80

009

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n Trô

 

8

Long An

80

010

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch©u Thµnh

 

9

Long An

80

011

Trung t©m y tÕ huyÖn Th¹nh Hãa

 

10

Long An

80

012

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n Th¹nh

 

11

Long An

80

013

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc §ång Th¸p M­ưêi

 

12

Long An

80

014

Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh H­ưng

 

13

Long An

80

015

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n H­ưng

 

14

Long An

80

017

Phßng kh¸m khu vùc R¹ch KiÕn - CÇn §­ưíc

 

15

Long An

80

018

Trung t©m Y tÕ huyÖn Méc Hãa

 

16

Long An

80

024

Phßng kh¸m khu vùc huyÖn §øc Hßa

 

17

Long An

80

026

Phßng kh¸m khu vùc Gß §en-BÕn Løc

 

18

Long An

80

035

Tr¹m y tÕ X· H­ưng Hµ

 

19

Long An

80

036

Tr¹m y tÕ X· H­ưng §iÒn B

 

20

Long An

80

037

Tr¹m y tÕ X· H­ưng §iÒn

 

21

Long An

80

038

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh H­ưng

 

22

Long An

80

039

Tr¹m y tÕ X· H­ưng Th¹nh

 

23

Long An

80

040

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Th¹nh

 

24

Long An

80

041

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Ch©u B

 

25

Long An

80

042

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Lîi

 

26

Long An

80

043

Tr¹m y tÕ X· VÜnh §¹i

 

27

Long An

80

044

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Ch©u A

 

28

Long An

80

045

Tr¹m y tÕ X· VÜnh Böu

 

29

Long An

80

047

Tr¹m y tÕ X· H­ưng §iÒn A

 

30

Long An

80

048

Tr¹m y tÕ X· Kh¸nh H­ưng

 

31

Long An

80

049

Tr¹m y tÕ X· Th¸i TrÞ

 

32

Long An

80

050

Tr¹m y tÕ X· VÜnh TrÞ

 

33

Long An

80

051

Tr¹m y tÕ X· Th¸i B×nh Trung

 

34

Long An

80

052

Tr¹m y tÕ X· VÜnh B×nh

 

35

Long An

80

053

Tr¹m y tÕ X· VÜnh ThuËn

 

36

Long An

80

054

Tr¹m y tÕ X· Tuyªn B×nh

 

37

Long An

80

055

Tr¹m y tÕ X· Tuyªn B×nh T©y

 

38

Long An

80

057

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh TrÞ

 

39

Long An

80

058

Tr¹m y tÕ X· B×nh HiÖp

 

40

Long An

80

059

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa T©y

 

41

Long An

80

060

Tr¹m y tÕ X· B×nh T©n

 

42

Long An

80

061

Tr¹m y tÕ X· B×nh Th¹nh

 

43

Long An

80

062

Tr¹m y tÕ X· Tuyªn Th¹nh

 

44

Long An

80

063

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa Trung

 

45

Long An

80

064

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa §«ng

 

46

Long An

80

066

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh H­ưng

 

47

Long An

80

067

Tr¹m y tÕ X· T©n LËp

 

48

Long An

80

068

Tr¹m y tÕ X· T©n Thµnh

 

49

Long An

80

070

Tr¹m y tÕ X· B¾c Hßa

 

50

Long An

80

071

Tr¹m y tÕ X· HËu Th¹nh T©y

 

51

Long An

80

072

Tr¹m y tÕ X· Nh¬n Hßa LËp

 

52

Long An

80

073

Tr¹m y tÕ X· T©n LËp

 

53

Long An

80

075

Tr¹m y tÕ X· Nh¬n Hßa

 

54

Long An

80

076

Tr¹m y tÕ X· KiÕn B×nh

 

55

Long An

80

077

Tr¹m y tÕ X· T©n Thµnh

 

56

Long An

80

078

Tr¹m y tÕ X· T©n B×nh

 

57

Long An

80

079

Tr¹m y tÕ X· T©n Ninh

 

58

Long An

80

080

Tr¹m y tÕ X· Nh¬n Ninh

 

59

Long An

80

081

Tr¹m y tÕ X· T©n Hßa

 

60

Long An

80

083

Tr¹m y tÕ X· T©n HiÖp

 

61

Long An

80

084

Tr¹m y tÕ X· ThuËn B×nh

 

62

Long An

80

085

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh Ph­ưíc

 

63

Long An

80

086

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh Phó

 

64

Long An

80

087

Tr¹m y tÕ X· ThuËn NghÜa Hßa

 

65

Long An

80

088

Tr¹m y tÕ X· Thñy §«ng

 

66

Long An

80

089

Tr¹m y tÕ X· Thñy T©y

 

67

Long An

80

090

Tr¹m y tÕ X· T©n T©y

 

68

Long An

80

091

Tr¹m y tÕ X· T©n §«ng

 

69

Long An

80

092

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh An

 

70

Long An

80

094

Tr¹m y tÕ X· Mü Quý §«ng

 

71

Long An

80

095

Tr¹m y tÕ X· Mü Th¹nh B¾c

 

72

Long An

80

096

Tr¹m y tÕ X· Mü Quý T©y

 

73

Long An

80

097

Tr¹m y tÕ X· Mü Th¹nh T©y

 

74

Long An

80

098

Tr¹m y tÕ X· Mü Th¹nh §«ng

 

75

Long An

80

099

Tr¹m y tÕ X· B×nh Thµnh

 

76

Long An

80

100

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa B¾c

 

77

Long An

80

101

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa H­ưng

 

78

Long An

80

102

Tr¹m y tÕ X· B×nh Hßa Nam

 

79

Long An

80

103

Tr¹m y tÕ X· Mü B×nh

 

80

Long An

80

105

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn HiÖp Hßa

 

81

Long An

80

107

Tr¹m y tÕ X· Léc Giang

 

82

Long An

80

108

Tr¹m y tÕ X· An Ninh §«ng

 

83

Long An

80

109

Tr¹m y tÕ X· An Ninh T©y

 

84

Long An

80

110

Tr¹m y tÕ X· T©n Mü

 

85

Long An

80

111

Tr¹m y tÕ X· HiÖp Hßa

 

86

Long An

80

112

Tr¹m y tÕ X· §øc LËp Th­ưîng

 

87

Long An

80

113

Tr¹m y tÕ X· §øc LËp H¹

 

88

Long An

80

114

Tr¹m y tÕ X· T©n Phó

 

89

Long An

80

115

Tr¹m y tÕ X· Mü H¹nh B¾c

 

90

Long An

80

116

Tr¹m y tÕ X· §øc Hßa Th­ưîng

 

91

Long An

80

117

Tr¹m y tÕ X· Hßa Kh¸nh T©y

 

92

Long An

80

118

Tr¹m y tÕ X· Hßa Kh¸nh §«ng

 

93

Long An

80

119

Tr¹m y tÕ X· Mü H¹nh Nam

 

94

Long An

80

120

Tr¹m y tÕ X· Hßa Kh¸nh Nam

 

95

Long An

80

121

Tr¹m y tÕ X· §øc Hßa §«ng

 

96

Long An

80

122

Tr¹m y tÕ X· §øc Hßa H¹

 

97

Long An

80

123

Tr¹m y tÕ X· Hùu Th¹nh

 

98

Long An

80

125

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh Lîi

 

99

Long An

80

126

Tr¹m y tÕ X· L­¬ng B×nh

 

100

Long An

80

127

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh Hßa

 

101

Long An

80

128

Tr¹m y tÕ X· L­ư¬ng Hßa

 

102

Long An

80

129

Tr¹m y tÕ X· T©n Hßa

 

103

Long An

80

130

Tr¹m y tÕ X· T©n Böu

 

104

Long An

80

131

Tr¹m y tÕ X· An Th¹nh

 

105

Long An

80

132

Tr¹m y tÕ X· B×nh §øc

 

106

Long An

80

133

Tr¹m y tÕ X· Mü Yªn

 

107

Long An

80

134

Tr¹m y tÕ X· Thanh Phó

 

108

Long An

80

135

Tr¹m y tÕ X· Long HiÖp

 

109

Long An

80

137

Tr¹m y tÕ X· Th¹nh §øc

 

110

Long An

80

138

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc Lîi

 

111

Long An

80

139

Tr¹m y tÕ X· Nhùt Ch¸nh

 

112

Long An

80

141

Tr¹m y tÕ X· Long Th¹nh

 

113

Long An

80

142

Tr¹m y tÕ X· T©n Thµnh

 

114

Long An

80

143

Tr¹m y tÕ X· Long ThuËn

 

115

Long An

80

144

Tr¹m y tÕ X· Mü L¹c

 

116

Long An

80

145

Tr¹m y tÕ X· Mü Th¹nh

 

117

Long An

80

146

Tr¹m y tÕ X· B×nh An

 

118

Long An

80

147

Tr¹m y tÕ X· NhÞ Thµnh

 

119

Long An

80

148

Tr¹m y tÕ X· Mü An

 

120

Long An

80

149

Tr¹m y tÕ X· B×nh Th¹nh

 

121

Long An

80

150

Tr¹m y tÕ X· Mü Phó

 

122

Long An

80

151

Tr¹m y tÕ X· Long Thµnh

 

123

Long An

80

152

Tr¹m y tÕ X· T©n LËp

 

124

Long An

80

154

Tr¹m y tÕ X· Mü B×nh

 

125

Long An

80

155

Tr¹m y tÕ X· An Nhùt T©n

 

126

Long An

80

156

Tr¹m y tÕ X· Quª Mü Th¹nh

 

127

Long An

80

157

Tr¹m y tÕ X· L¹c TÊn

 

128

Long An

80

158

Tr¹m y tÕ X· B×nh Trinh §«ng

 

129

Long An

80

159

Tr¹m y tÕ X· T©n Ph­ưíc T©y

 

130

Long An

80

160

Tr¹m y tÕ X· B×nh L·ng

 

131

Long An

80

161

Tr¹m y tÕ X· B×nh TÞnh

 

132

Long An

80

162

Tr¹m y tÕ X· §øc T©n

 

133

Long An

80

163

Tr¹m y tÕ X· Nhùt Ninh

 

134

Long An

80

165

Tr¹m y tÕ X· Long Tr¹ch

 

135

Long An

80

166

Tr¹m y tÕ X· Long Khª

 

136

Long An

80

167

Tr¹m y tÕ X· Long §Þnh

 

137

Long An

80

168

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc V©n

 

138

Long An

80

169

Tr¹m y tÕ X· Long Hßa

 

139

Long An

80

170

Tr¹m y tÕ X· Long Cang

 

140

Long An

80

171

Tr¹m y tÕ X· Long S¬n

 

141

Long An

80

172

Tr¹m y tÕ X· T©n Tr¹ch

 

142

Long An

80

173

Tr¹m y tÕ X· Mü LÖ

 

143

Long An

80

174

Tr¹m y tÕ X· T©n L©n

 

144

Long An

80

175

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc Tuy

 

145

Long An

80

176

Tr¹m y tÕ X· Long Hùu §«ng

 

146

Long An

80

177

Tr¹m y tÕ X· T©n ¢n

 

147

Long An

80

178

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc §«ng

 

148

Long An

80

179

Tr¹m y tÕ X· Long Hùu T©y

 

149

Long An

80

180

Tr¹m y tÕ X· T©n Ch¸nh

 

150

Long An

80

182

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc Lý

 

151

Long An

80

183

Tr¹m y tÕ X· Long Th­ưîng

 

152

Long An

80

184

Tr¹m y tÕ X· Long HËu

 

153

Long An

80

185

Tr¹m y tÕ X· T©n Kim

 

154

Long An

80

186

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc HËu

 

155

Long An

80

187

Tr¹m y tÕ X· Mü Léc

 

156

Long An

80

188

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc L¹i

 

157

Long An

80

189

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc L©m

 

158

Long An

80

190

Tr¹m y tÕ X· Tr­ưêng B×nh

 

159

Long An

80

191

Tr¹m y tÕ X· ThuËn Thµnh

 

160

Long An

80

192

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc VÜnh T©y

 

161

Long An

80

193

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc VÜnh §«ng

 

162

Long An

80

194

Tr¹m y tÕ X· Long An

 

163

Long An

80

195

Tr¹m y tÕ X· Long Phông

 

164

Long An

80

196

Tr¹m y tÕ X· §«ng Th¹nh

 

165

Long An

80

197

Tr¹m y tÕ X· T©n TËp

 

166

Long An

80

199

Tr¹m y tÕ X· B×nh Quíi

 

167

Long An

80

200

Tr¹m y tÕ X· Hßa Phó

 

168

Long An

80

201

Tr¹m y tÕ X· Phó Ng·i TrÞ

 

169

Long An

80

202

Tr¹m y tÕ X· VÜnh C«ng

 

170

Long An

80

203

Tr¹m y tÕ X· ThuËn Mü

 

171

Long An

80

204

Tr¹m y tÕ X· HiÖp Th¹nh

 

172

Long An

80

205

Tr¹m y tÕ X· Ph­ưíc T©n H­ưng

 

173

Long An

80

206

Tr¹m y tÕ X· Thanh Phó Long

 

174

Long An

80

207

Tr¹m y tÕ X· D­ư¬ng Xu©n Héi

 

175

Long An

80

208

Tr¹m y tÕ X· An Lôc Long

 

176

Long An

80

209

Tr¹m y tÕ X· Long Tr×

 

177

Long An

80

210

Tr¹m y tÕ X· Thanh VÜnh §«ng

 

178

Long An

80

223

Phßng kh¸m ®a khoa V¹n An 2

 

179

Long An

80

225

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Huúnh ViÖt Thanh

 

180

Long An

80

226

Phßng kh¸m ®a khoa V¹n An 1

 

181

Long An

80

211

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n Long An Segaero

 

182

Long An

80

228

Phßng kh¸m ®a khoa Medic Ph­ưíc Lîi

 

183

Long An

80

230

Phßng kh¸m ®a khoa Medic Phó Khang

 

184

Long An

80

231

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa Mü H¹nh

 

185

Long An

80

233

Phßng kh¸m ®a khoa V¹n An 2

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.