Thứ bảy, ngày 20/10/2018

77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

004

TTYT thµnh phè  Vòng Tµu

 

2

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

005

TTYT Long §iÒn

 

3

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

006

TTYT Xuyªn Méc

 

4

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

007

TTYT T©n Thµnh

 

5

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

008

TTYT Ch©u §øc

 

6

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

009

TTYT Qu©n d©n y C«n §¶o

 

7

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

010

TTYT Thµnh phè Bµ RÞa

 

8

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

011

Phßng kh¸m khu vùc 1

 

9

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

012

Tr¹m y tÕ x· Long S¬n

 

10

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

014

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ph­ưíc H­ưng

 

11

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

015

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §Êt §á

 

12

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

016

Tr¹m y tÕ An Ng·i

 

13

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

017

Tr¹m y tÕ Suèi NghÖ

 

14

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

019

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc Hßa

 

15

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

020

Tr¹m y tÕ Mü Xu©n

 

16

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

021

Tr¹m y tÕ H¾c DÞch

 

17

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

022

Tr¹m y tÕ S«ng Soµi

 

18

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

023

Tr¹m y tÕ Tãc Tiªn

 

19

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

024

Tr¹m y tÕ Ch©u Pha

 

20

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

025

Phßng kh¸m ®a khoa §«ng T©y

 

21

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

026

Tr¹m y tÕ B­ưng RiÒng

 

22

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

027

Tr¹m y tÕ B×nh Ch©u

 

23

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

028

Tr¹m y tÕ B«ng Trang

 

24

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

029

Tr¹m y tÕ Léc An

 

25

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

030

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc Héi

 

26

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

031

Tr¹m y tÕ L¸ng Dµi

 

27

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

032

Tr¹m y tÕ Tam Ph­ưíc

 

28

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

033

Phßng kh¸m khu vùc Long H¶i

 

29

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

034

Phßng kh¸m khu vùc Long §iÒn

 

30

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

035

Phßng kh¸m khu vùc Ph­ưíc H¶i

 

31

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

037

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc Long Thä

 

32

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

038

Tr¹m y tÕ Long T©n

 

33

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

039

Tr¹m y tÕ B×nh Ba

 

34

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

040

Tr¹m y tÕ Xu©n S¬n

 

35

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

043

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc T©n

 

36

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

044

Tr¹m y tÕ Hßa Héi

 

37

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

045

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 6

 

38

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

047

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 8

 

39

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

048

Tr¹m y tÕ Bµu L©m

 

40

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

049

Tr¹m y tÕ Xµ Bang

 

41

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

050

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ph­ưíc Böu

 

42

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

051

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc ThuËn

 

43

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

053

Tr¹m y tÕ Long Mü

 

44

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

054

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc H­ưng

 

45

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

055

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Long §iÒn

 

46

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

056

Tr¹m y tÕ An Nhøt

 

47

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

057

Tr¹m y tÕ Qu¶ng Thµnh

 

48

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

058

Tr¹m y tÕ Suèi Rao

 

49

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

059

Tr¹m y tÕ Kim Long

 

50

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

060

Tr¹m y tÕ L¸ng Lín

 

51

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

061

Tr¹m y tÕ §¸ B¹c

 

52

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

062

Tr¹m y tÕ B×nh Gi·

 

53

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

063

Tr¹m y tÕ S¬n B×nh

 

54

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

064

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ng·i Giao

 

55

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

065

Tr¹m y tÕ NghÜa Thµnh

 

56

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

066

Tr¹m y tÕ B×nh Trung

 

57

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

067

Tr¹m y tÕ Cï BÞ

 

58

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

068

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1

 

59

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

070

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 3

 

60

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

071

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 4

 

61

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

072

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 5

 

62

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

073

Tr¹m y tÕ Hßa H­ưng

 

63

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

074

Phßng kh¸m ®a khoa ViÖt T©m

 

64

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

075

Tr¹m y tÕ T©n L©m

 

65

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

076

TTYT §Êt §á

 

66

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

077

Tr¹m y tÕ T©n Hßa

 

67

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

078

Tr¹m y tÕ T©n Ph­ưíc

 

68

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

080

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng Th¾ng NhÊt

 

69

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

082

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 11

 

70

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

083

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 12

 

71

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

084

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Th¾ng Tam

 

72

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

087

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc HiÖp

 

73

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

088

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ph­ưíc Nguyªn

 

74

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

089

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Long Toµn

 

75

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

090

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ph­ưíc Trung

 

76

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

091

Tr¹m y tÕ Long H­ư¬ng

 

77

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

092

Tr¹m y tÕ Kim Dinh

 

78

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

093

Tr¹m y tÕ Long Ph­ưíc

 

79

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

095

Tr¹m y tÕ Hßa Long

 

80

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

096

Tr¹m y tÕ Long T©m

 

81

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

097

Tr¹m y tÕ T©n H­ưng

 

82

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

098

Tr¹m y tÕ Bµu Chinh

 

83

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

099

Tr¹m y tÕ Xuyªn Méc

 

84

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

101

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc TØnh

 

85

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

102

Tr¹m y tÕ Phó Mü

 

86

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

103

Tr¹m y tÕ T©n H¶i

 

87

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

112

Phßng kh¸m khu vùc Hßa HiÖp

 

88

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

111

Phßng kh¸m khu vùc Hßa B×nh

 

89

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

113

Phßng kh¸m ®a khoa Mü Xu©n

 

90

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

114

Phßng kh¸m ®a khoa B×nh An

 

91

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

115

Phßng kh¸m ®a khoa V¹n T©m - Sµi Gßn