Thứ ba, ngày 21/08/2018

77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

004

TTYT thµnh phè  Vòng Tµu

 

2

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

005

TTYT Long §iÒn

 

3

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

006

TTYT Xuyªn Méc

 

4

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

007

TTYT T©n Thµnh

 

5

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

008

TTYT Ch©u §øc

 

6

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

009

TTYT Qu©n d©n y C«n §¶o

 

7

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

010

TTYT Thµnh phè Bµ RÞa

 

8

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

011

Phßng kh¸m khu vùc 1

 

9

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

012

Tr¹m y tÕ x· Long S¬n

 

10

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

014

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ph­ưíc H­ưng

 

11

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

015

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §Êt §á

 

12

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

016

Tr¹m y tÕ An Ng·i

 

13

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

017

Tr¹m y tÕ Suèi NghÖ

 

14

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

019

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc Hßa

 

15

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

020

Tr¹m y tÕ Mü Xu©n

 

16

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

021

Tr¹m y tÕ H¾c DÞch

 

17

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

022

Tr¹m y tÕ S«ng Soµi

 

18

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

023

Tr¹m y tÕ Tãc Tiªn

 

19

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

024

Tr¹m y tÕ Ch©u Pha

 

20

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

025

Phßng kh¸m ®a khoa §«ng T©y

 

21

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

026

Tr¹m y tÕ B­ưng RiÒng

 

22

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

027

Tr¹m y tÕ B×nh Ch©u

 

23

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

028

Tr¹m y tÕ B«ng Trang

 

24

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

029

Tr¹m y tÕ Léc An

 

25

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

030

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc Héi

 

26

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

031

Tr¹m y tÕ L¸ng Dµi

 

27

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

032

Tr¹m y tÕ Tam Ph­ưíc

 

28

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

033

Phßng kh¸m khu vùc Long H¶i

 

29

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

034

Phßng kh¸m khu vùc Long §iÒn

 

30

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

035

Phßng kh¸m khu vùc Ph­ưíc H¶i

 

31

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

037

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc Long Thä

 

32

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

038

Tr¹m y tÕ Long T©n

 

33

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

039

Tr¹m y tÕ B×nh Ba

 

34

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

040

Tr¹m y tÕ Xu©n S¬n

 

35

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

043

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc T©n

 

36

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

044

Tr¹m y tÕ Hßa Héi

 

37

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

045

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 6

 

38

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

047

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 8

 

39

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

048

Tr¹m y tÕ Bµu L©m

 

40

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

049

Tr¹m y tÕ Xµ Bang

 

41

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

050

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ph­ưíc Böu

 

42

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

051

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc ThuËn

 

43

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

053

Tr¹m y tÕ Long Mü

 

44

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

054

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc H­ưng

 

45

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

055

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Long §iÒn

 

46

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

056

Tr¹m y tÕ An Nhøt

 

47

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

057

Tr¹m y tÕ Qu¶ng Thµnh

 

48

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

058

Tr¹m y tÕ Suèi Rao

 

49

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

059

Tr¹m y tÕ Kim Long

 

50

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

060

Tr¹m y tÕ L¸ng Lín

 

51

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

061

Tr¹m y tÕ §¸ B¹c

 

52

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

062

Tr¹m y tÕ B×nh Gi·

 

53

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

063

Tr¹m y tÕ S¬n B×nh

 

54

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

064

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ng·i Giao

 

55

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

065

Tr¹m y tÕ NghÜa Thµnh

 

56

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

066

Tr¹m y tÕ B×nh Trung

 

57

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

067

Tr¹m y tÕ Cï BÞ

 

58

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

068

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 1

 

59

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

070

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 3

 

60

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

071

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 4

 

61

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

072

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 5

 

62

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

073

Tr¹m y tÕ Hßa H­ưng

 

63

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

074

Phßng kh¸m ®a khoa ViÖt T©m

 

64

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

075

Tr¹m y tÕ T©n L©m

 

65

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

076

TTYT §Êt §á

 

66

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

077

Tr¹m y tÕ T©n Hßa

 

67

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

078

Tr¹m y tÕ T©n Ph­ưíc

 

68

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

080

Tr¹m y tÕ Ph­ưêng Th¾ng NhÊt

 

69

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

082

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 11

 

70

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

083

Tr¹m y tÕ ph­ưêng 12

 

71

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

084

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Th¾ng Tam

 

72

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

087

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc HiÖp

 

73

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

088

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ph­ưíc Nguyªn

 

74

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

089

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Long Toµn

 

75

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

090

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ph­ưíc Trung

 

76

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

091

Tr¹m y tÕ Long H­ư¬ng

 

77

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

092

Tr¹m y tÕ Kim Dinh

 

78

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

093

Tr¹m y tÕ Long Ph­ưíc

 

79

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

095

Tr¹m y tÕ Hßa Long

 

80

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

096

Tr¹m y tÕ Long T©m

 

81

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

097

Tr¹m y tÕ T©n H­ưng

 

82

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

098

Tr¹m y tÕ Bµu Chinh

 

83

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

099

Tr¹m y tÕ Xuyªn Méc

 

84

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

101

Tr¹m y tÕ Ph­ưíc TØnh

 

85

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

102

Tr¹m y tÕ Phó Mü

 

86

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

103

Tr¹m y tÕ T©n H¶i

 

87

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

112

Phßng kh¸m khu vùc Hßa HiÖp

 

88

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

111

Phßng kh¸m khu vùc Hßa B×nh

 

89

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

113

Phßng kh¸m ®a khoa Mü Xu©n

 

90

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

114

Phßng kh¸m ®a khoa B×nh An

 

91

Bµ Rþa - Vòng Tµu

77

115

Phßng kh¸m ®a khoa V¹n T©m - Sµi Gßn

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.