Thứ sáu, ngày 20/07/2018

75 Tỉnh Đồng Nai

75 Tỉnh Đồng Nai


STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

§ång Nai

75

003

Trung t©m Y tÕ TP Biªn Hßa

 

2

§ång Nai

75

007

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Hßa

 

3

§ång Nai

75

010

Tr¹m y tÕ x· §¹i Phư­íc

 

4

§ång Nai

75

012

Trung t©m Y tÕ huyÖn Tr¶ng Bom

 

5

§ång Nai

75

013

Trung t©m Y tÕ huyÖn Xu©n Léc

 

6

§ång Nai

75

014

Trung t©m Y tÕ huyÖn T©n Phó

 

7

§ång Nai

75

015

Trung t©m Y tÕ huyÖn VÜnh Cöu

 

8

§ång Nai

75

016

Trung t©m Y tÕ VÜnh Cöu -C¬ Së 2

 

9

§ång Nai

75

018

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phó Lý

 

10

§ång Nai

75

019

Phßng Kh¸m §a Khoa KV S«ng Ray

 

11

§ång Nai

75

020

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nh¬n Tr¹ch

 

12

§ång Nai

75

026

Trung t©m Y tÕ DÇu Gi©y

 

13

§ång Nai

75

028

Phßng kh¸m ®a khoa KV Long Ph­ưíc

 

14

§ång Nai

75

029

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phó Tóc

 

15

§ång Nai

75

030

BÖnh viÖn §a khoa Cao su §ång Nai

 

16

§ång Nai

75

031

Phßng Kh¸m §a Khoa KV Xu©n H­ưng

 

17

§ång Nai

75

032

Tr¹m y tÕ x· Suèi Nho

 

18

§ång Nai

75

033

Tr¹m y tÕ x· Phó Ngäc

 

19

§ång Nai

75

034

Tr¹m y tÕ x· Thanh S¬n

 

20

§ång Nai

75

036

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hßa

 

21

§ång Nai

75

037

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

22

§ång Nai

75

043

Tr¹m y tÕ x· HiÕu Liªm

 

23

§ång Nai

75

047

Tr¹m y tÕ x· VÜnh T©n

 

24

§ång Nai

75

049

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Thèng NhÊt

 

25

§ång Nai

75

051

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n V¹n

 

26

§ång Nai

75

052

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Long B×nh

 

27

§ång Nai

75

053

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n HiÖp

 

28

§ång Nai

75

054

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n Biªn

 

29

§ång Nai

75

055

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n Phong

 

30

§ång Nai

75

057

Tr¹m y tÕ ph­ưêng An B×nh

 

31

§ång Nai

75

059

Tr¹m y tÕ x· Hãa An

 

32

§ång Nai

75

060

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Thanh B×nh

 

33

§ång Nai

75

061

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Trung Dòng

 

34

§ång Nai

75

063

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Böu Long

 

35

§ång Nai

75

064

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Long B×nh T©n

 

36

§ång Nai

75

065

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Tr¶ng Dµi

 

37

§ång Nai

75

068

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Tam HiÖp

 

38

§ång Nai

75

069

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Tam Hßa

 

39

§ång Nai

75

070

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hè Nai

 

40

§ång Nai

75

071

Tr¹m y tÕ x· T©n H¹nh

 

41

§ång Nai

75

074

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

42

§ång Nai

75

075

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc T©n

 

43

§ång Nai

75

076

Tr¹m y tÕ x· Tam Ph­ưíc

 

44

§ång Nai

75

077

Tr¹m y tÕ x· An Ph­ưíc

 

45

§ång Nai

75

078

Tr¹m y tÕ x· Long §øc

 

46

§ång Nai

75

079

Tr¹m y tÕ x· Léc An

 

47

§ång Nai

75

080

Tr¹m y tÕ x· B×nh S¬n

 

48

§ång Nai

75

081

Tr¹m y tÕ x· B×nh An

 

49

§ång Nai

75

082

Tr¹m y tÕ x· Suèi TrÇu

 

50

§ång Nai

75

083

Tr¹m y tÕ x· CÈm §­ưêng

 

51

§ång Nai

75

084

Tr¹m y tÕ x· Long An

 

52

§ång Nai

75

085

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Th¸i

 

53

§ång Nai

75

086

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp

 

54

§ång Nai

75

087

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc B×nh

 

55

§ång Nai

75

088

Tr¹m y tÕ x· Bµu C¹n

 

56

§ång Nai

75

089

Tr¹m y tÕ x· Tam An

 

57

§ång Nai

75

090

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Long Thµnh

 

58

§ång Nai

75

091

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Xu©n Hßa

 

59

§ång Nai

75

092

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Mü

 

60

§ång Nai

75

093

Tr¹m y tÕ x· Thõa §øc

 

61

§ång Nai

75

094

Tr¹m y tÕ x· Xu©n §­ưêng

 

62

§ång Nai

75

095

Tr¹m y tÕ x· Long Giao

 

63

§ång Nai

75

096

Trung t©m Y tÕ huyÖn CÈm Mü

 

64

§ång Nai

75

097

Tr¹m y tÕ x· Xu©n QuÕ

 

65

§ång Nai

75

098

Tr¹m y tÕ x· S«ng Nh¹n

 

66

§ång Nai

75

099

Tr¹m y tÕ x· Hµng Gßn

 

67

§ång Nai

75

100

Tr¹m y tÕ x· Xu©n T©n

 

68

§ång Nai

75

101

Tr¹m y tÕ x· Xu©n LËp

 

69

§ång Nai

75

102

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Th¹nh

 

70

§ång Nai

75

103

Tr¹m y tÕ x· Bµu Sen

 

71

§ång Nai

75

104

Tr¹m y tÕ x· Suèi Tre

 

72

§ång Nai

75

105

Tr¹m y tÕ x· B¶o Vinh

 

73

§ång Nai

75

106

Tr¹m y tÕ x· B¶o Quang

 

74

§ång Nai

75

107

Tr¹m y tÕ x· Xu©n ThiÖn

 

75

§ång Nai

75

108

Tr¹m y tÕ x· B×nh Léc

 

76

§ång Nai

75

109

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T©n Phó

 

77

§ång Nai

75

110

Tr¹m y tÕ x· Phó §iÒn

 

78

§ång Nai

75

111

Tr¹m y tÕ x· Phó An

 

79

§ång Nai

75

112

Tr¹m y tÕ x· Trµ Cæ

 

80

§ång Nai

75

113

Tr¹m y tÕ x· Phó Thanh

 

81

§ång Nai

75

114

Tr¹m y tÕ x· Phó Xu©n

 

82

§ång Nai

75

115

Tr¹m y tÕ x· Phó L©m

 

83

§ång Nai

75

116

Tr¹m y tÕ x· Phó B×nh

 

84

§ång Nai

75

117

Tr¹m y tÕ x· Phó S¬n

 

85

§ång Nai

75

118

Tr¹m y tÕ x· Nói T­ưîng

 

86

§ång Nai

75

120

Tr¹m y tÕ x· Phó Léc

 

87

§ång Nai

75

121

Tr¹m y tÕ x· Phó ThÞnh

 

88

§ång Nai

75

122

Tr¹m y tÕ x· Phó LËp

 

89

§ång Nai

75

123

Tr¹m y tÕ x· Tµ Lµi

 

90

§ång Nai

75

124

Tr¹m y tÕ x· Thanh S¬n

 

91

§ång Nai

75

125

Tr¹m y tÕ x· Dak Lua

 

92

§ång Nai

75

126

Tr¹m y tÕ x· Phó Trung

 

93

§ång Nai

75

127

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thanh

 

94

§ång Nai

75

128

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc ThiÒn

 

95

§ång Nai

75

129

Tr¹m y tÕ x· Phó Héi

 

96

§ång Nai

75

130

Tr¹m y tÕ x· Long T©n

 

97

§ång Nai

75

131

Tr¹m y tÕ x· Phó Th¹nh

 

98

§ång Nai

75

132

Tr¹m y tÕ x· Phó H÷u

 

99

§ång Nai

75

133

Tr¹m y tÕ x· Phó §«ng

 

100

§ång Nai

75

134

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Kh¸nh

 

101

§ång Nai

75

135

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc An

 

102

§ång Nai

75

136

Tr¹m y tÕ x· Long Thä

 

103

§ång Nai

75

137

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Ph­ưíc

 

104

§ång Nai

75

138

Tr¹m y tÕ x· Long Ph­ưíc

 

105

§ång Nai

75

139

Tr¹m y tÕ x· Phó Hßa

 

106

§ång Nai

75

140

Tr¹m y tÕ x· Tóc Tr­ưng

 

107

§ång Nai

75

141

Tr¹m y tÕ x· Phó Vinh

 

108

§ång Nai

75

142

Tr¹m y tÕ x· Gia Canh

 

109

§ång Nai

75

143

Tr¹m y tÕ x· Phó T©n

 

110

§ång Nai

75

144

Tr¹m y tÕ x· Phó Lîi

 

111

§ång Nai

75

145

Tr¹m y tÕ x· Ngäc §Þnh

 

112

§ång Nai

75

146

Tr¹m y tÕ x· Phó C­ưêng

 

113

§ång Nai

75

147

Tr¹m y tÕ x· La Ngµ

 

114

§ång Nai

75

148

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Gia Ray

 

115

§ång Nai

75

149

Tr¹m y tÕ x· Xu©n §«ng

 

116

§ång Nai

75

150

Tr¹m y tÕ x· Lang Minh

 

117

§ång Nai

75

151

Tr¹m y tÕ x· Suèi Cao

 

118

§ång Nai

75

152

Tr¹m y tÕ x· Xu©n B¶o

 

119

§ång Nai

75

153

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thä

 

120

§ång Nai

75

154

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hßa

 

121

§ång Nai

75

155

Tr¹m y tÕ x· Xu©n T©m

 

122

§ång Nai

75

156

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thµnh

 

123

§ång Nai

75

157

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Tr­êng

 

124

§ång Nai

75

158

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Phó

 

125

§ång Nai

75

159

Tr¹m y tÕ x· Xu©n T©y

 

126

§ång Nai

75

160

Tr¹m y tÕ x· B¶o Hoµ

 

127

§ång Nai

75

161

Tr¹m y tÕ x· Xu©n B¾c

 

128

§ång Nai

75

162

Tr¹m y tÕ x· L©m San

 

129

§ång Nai

75

163

Tr¹m y tÕ x· B¶o B×nh

 

130

§ång Nai

75

164

Tr¹m y tÕ x·  Xu©n §Þnh

 

131

§ång Nai

75

165

Phßng Kh¸m §a Khoa KV C©y G¸o

 

132

§ång Nai

75

166

Tr¹m y tÕ x· Lé 25

 

133

§ång Nai

75

167

Tr¹m y tÕ x· Bµu Hµm

 

134

§ång Nai

75

168

Tr¹m y tÕ x· Thanh B×nh

 

135

§ång Nai

75

169

Tr¹m y tÕ x· C©y G¸o

 

136

§ång Nai

75

171

Tr¹m y tÕ N«ng tr­ưêng B×nh Léc

 

137

§ång Nai

75

173

Tr¹m y tÕ N«ng tr­ưêng DÇu Gi©y

 

138

§ång Nai

75

178

Tr¹m y tÕ N«ng tr­ưêng Th¸i HiÖp Thµnh

 

139

§ång Nai

75

182

Tr¹m y tÕ N«ng tr­ưêng hµng gßn

 

140

§ång Nai

75

184

Cty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa Liªn Chi

 

141

§ång Nai

75

187

Cty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa Hoµng Anh §øc

 

142

§ång Nai

75

190

Tr¹m y tÕ x· T©y Hoµ

 

143

§ång Nai

75

191

Tr¹m y tÕ x· §åi 61

 

144

§ång Nai

75

192

Tr¹m y tÕ x· Hè Nai 3

 

145

§ång Nai

75

195

Tr¹m y tÕ x· S«ng Thao

 

146

§ång Nai

75

196

Tr¹m y tÕ x· S«ng TrÇu

 

147

§ång Nai

75

197

Tr¹m y tÕ x· Bµu Hµm 2

 

148

§ång Nai

75

198

Tr¹m y tÕ x· H­ưng Léc

 

149

§ång Nai

75

199

Phßng kh¸m ®a khoa KV Thanh S¬n

 

150

§ång Nai

75

200

Tr¹m y tÕ x· Gia T©n 1

 

151

§ång Nai

75

201

Tr¹m y tÕ x· Gia T©n 2

 

152

§ång Nai

75

202

Tr¹m y tÕ x· Gia T©n 3

 

153

§ång Nai

75

203

Tr¹m y tÕ x· Gia KiÖm

 

154

§ång Nai

75

204

Tr¹m y tÕ x· Quang Trung

 

155

§ång Nai

75

205

Tr¹m y tÕ x· Bµu Tr©m

 

156

§ång Nai

75

206

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Xu©n Trung

 

157

§ång Nai

75

207

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Phó B×nh

 

158

§ång Nai

75

208

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Xu©n B×nh

 

159

§ång Nai

75

209

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Xu©n An

 

160

§ång Nai

75

210

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Xu©n Thanh

 

161

§ång Nai

75

211

Tr¹m y tÕ x· Suèi C¸t

 

162

§ång Nai

75

212

Tr¹m y tÕ x· Xu©n HiÖp

 

163

§ång Nai

75

215

Tr¹m y tÕ X· Trung Hßa

 

164

§ång Nai

75

216

Tr¹m y tÕ x· An Viªn

 

165

§ång Nai

75

230

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phó LËp

 

166

§ång Nai

75

236

Phßng kh¸m tr­êng cao ®¼ng d¹y nghÒ  8

 

167

§ång Nai

75

238

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Böu Hßa

 

168

§ång Nai

75

240

Tr¹m y tÕ x· Nam C¸t Tiªn

 

169

§ång Nai

75

242

Tr¹m y tÕ x· Phó Tóc

 

170

§ång Nai

75

243

Tr¹m y tÕ x· Nh©n NghÜa

 

171

§ång Nai

75

244

Tr¹m y tÕ x· S«ng Ray

 

172

§ång Nai

75

246

Tr¹m y tÕ x· Xu©n H­ưng

 

173

§ång Nai

75

248

Cty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa Y §øc

 

174

§ång Nai

75

250

Cty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa Quèc TÕ Long B×nh

 

175

§ång Nai

75

251

Cty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa Tam §øc

 

176

§ång Nai

75

252

Cty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa ¸i NghÜa §ång Khëi

 

177

§ång Nai

75

254

Cty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa D©n Y

 

178

§ång Nai

75

255

C«ng ty TNHH PK§K NguyÔn An Phóc

 

179

§ång Nai

75

256

Phßng kh¸m ®a khoa- TTYT MTL§ C«ng Th­ư¬ng

 

180

§ång Nai

75

257

Cty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa Sinh HËu

 

181

§ång Nai

75

258

BÖnh ViÖn §a Khoa T©m Hång Ph­ưíc

 

182

§ång Nai

75

259

Cty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa Y §øc TrÞ An

 

183

§ång Nai

75

260

Chi nh¸nh 2- C«ng ty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa ¸i NghÜa §ång Khëi-PK§K ¸i NghÜa Long Thµnh

 

184

§ång Nai

75

261

CTy TNHH X©y dùng - Y TÕ T©m An

 

185

§ång Nai

75

263

C«ng ty cæ phÇn BÖnh viÖn Quèc tÕ §ång Nai

 

186

§ång Nai

75

264

C«ng ty cæ phÇn th­ư¬ng m¹i Quèc tÕ Sü Mü

 

187

§ång Nai

75

265

Chi nh¸nh Cty TNHH 1TV Huúnh Phông - Phßng Kh¸m §a Khoa Hoµng Dòng

 

188

§ång Nai

75

266

C«ng ty cæ phÇn BÖnh viÖn Quèc tÕ chÊn th­ư¬ng chØnh h×nh Sµi Gßn - §ång Nai

 

189

§ång Nai

75

267

Cty Cæ phÇn Phßng Kh¸m §a Khoa Y Sµi Gßn

 

190

§ång Nai

75

268

Phßng kh¸m ®a khoa An B×nh Na Sa

 

191

§ång Nai

75

269

Phßng kh¸m ®a khoa Phóc Tr¹ch

 

192

§ång Nai

97

109

BÖnh x¸ tr­ưêng SQLQ2

 

193

§ång Nai

75

270

Chi nh¸nh 3- C«ng ty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa ¸i NghÜa §ång Khëi-PK§K ¸i NghÜa Nh¬n Tr¹ch

 

194

§ång Nai

75

272

Phßng kh¸m ®a khoa TÝn §øc

 

195

§ång Nai

75

273

Phßng kh¸m ®a khoa Tr­ưêng Cao ®¼ng Y tÕ

 

196

§ång Nai

75

241

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §Þnh Qu¸n

 

197

§ång Nai

75

274

Phßng kh¸m ®a khoa Nhi Sµi Gßn (CT TNHH  BV§K Nhi Sµi Gßn chi nh¸nh t¹i §ång Nai - Phßng kh¸m ®a khoa)

 

198

§ång Nai

75

275

Phßng kh¸m ®a khoa T©m An 2 - Chi nh¸nh C«ng ty TNHH X©y dùng y tÕ T©m An

 

199

§ång Nai

75

276

C«ng ty TNHH PK§K Quèc tÕ Long B×nh - §§KD Phßng kh¸m ®a khoa Long B×nh

 

200

§ång Nai

75

279

C«ng ty TNHH Phßng Kh¸m §a Khoa  ¸i NghÜa Biªn Hßa

 

201

§ång Nai

75

277

Phßng kh¸m ®a khoa quèc tÕ Sü Mü - C¬ së 2

 

202

§ång Nai

75

278

Phßng kh¸m ®a khoa Duy Khang

 

203

§ång Nai

75

280

Phßng kh¸m ®a khoa Trung Thanh

 

204

§ång Nai

75

281

Phßng kh¸m ®a khoa ¸i NghÜa Long Kh¸nh

 

205 §ång Nai 75 285
PK§K 115 §¹i Phư­íc  
206
§ång Nai 75 286
PK§K Quèc tÕ Long B×nh  
207 §ång Nai 75 287
Cty TNHH bÖnh viÖn Sµi Gßn Tam Ph­íc-PK§K  
208 §ång Nai 75 288 PK§K T©n Long  

 


 

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.