Thứ ba, ngày 25/09/2018

74 Tỉnh Bình Dương

74 Tỉnh Bình Dương

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

B×nh Dương

74

008

Trung t©m y tÕ TP. Thñ DÇu Mét

 

2

B×nh Dương

74

009

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Tư­¬ng B×nh HiÖp

 

3

B×nh Dương

74

010

Tr¹m y tÕ phư­êng Phó Cư­êng

 

4

B×nh Dương

74

011

Tr¹m y tÕ phư­êng Phó Hoµ

 

5

B×nh Dương

74

012

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Phó Thä

 

6

B×nh Dương

74

013

Tr¹m y tÕ phư­êng HiÖp Thµnh

 

7

B×nh Dương

74

014

Tr¹m y tÕ phư­êng Ch¸nh NghÜa

 

8

B×nh Dương

74

015

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phó Mü

 

9

B×nh Dương

74

016

Tr¹m y tÕ phư­êng §Þnh Hoµ

 

10

B×nh Dương

74

017

Tr¹m y tÕ x· Ch¸nh Mü

 

11

B×nh Dương

74

018

Tr¹m y tÕ x· T©n An

 

12

B×nh Dương

74

019

Tr¹m y tÕ phư­êng Phó Lîi

 

13

B×nh Dương

74

020

Tr¹m y tÕ phư­êng HiÖp An

 

14

B×nh Dương

74

024

C«ng ty TNHH BV§K Hoµn H¶o

 

15

B×nh Dương

74

026

CT CP BÖnh viÖn ®a khoa N¨m Anh

 

16

B×nh Dương

74

028

Trung t©m y tÕ thÞ x· DÜ An

 

17

B×nh Dương

74

029

Tr¹m y tÕ phư­êng DÜ An

 

18

B×nh Dương

74

030

Tr¹m y tÕ phư­êng T©n §«ng Hiªp

 

19

B×nh Dương

74

031

Tr¹m y tÕ phư­êng An B×nh

 

20

B×nh Dương

74

032

Tr¹m y tÕ ph­ưêng B×nh An

 

21

B×nh Dương

74

033

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §«ng Hoµ

 

22

B×nh Dương

74

034

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n B×nh

 

23

B×nh Dương

74

035

Tr¹m y tÕ ph­ưêng B×nh Th¾ng

 

24

B×nh Dương

74

038

Chi nh¸nh C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa B×nh An

 

25

B×nh Dương

74

039

Trung t©m y tÕ thÞ x· ThuËn An

 

26

B×nh Dương

74

040

Tr¹m y tÕ ph­ưêng L¸i Thiªu

 

27

B×nh Dương

74

041

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc An Th¹nh

 

28

B×nh Dương

74

042

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc CCN B×nh ChuÈn

 

29

B×nh Dương

74

043

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc CCN An Phó

 

30

B×nh Dương

74

044

Tr¹m y tÕ x· An S¬n

 

31

B×nh Dương

74

045

Tr¹m y tÕ ph­ưêng H­ưng §Þnh

 

32

B×nh Dương

74

046

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc ThuËn Giao

 

33

B×nh Dương

74

047

Tr¹m y tÕ ph­ưêng B×nh Nh©m

 

34

B×nh Dương

74

048

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc B×nh Hoµ

 

35

B×nh Dương

74

049

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc VÜnh Phó

 

36

B×nh Dương

74

050

Trung t©m y tÕ thÞ x· BÕn C¸t

 

37

B×nh Dương

74

051

Tr¹m y tÕ x· Lai Uyªn

 

38

B×nh Dương

74

052

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Mü Ph­ưíc

 

39

B×nh Dương

74

053

Tr¹m y tÕ x· C©y Tr­ưêng II

 

40

B×nh Dương

74

054

Tr¹m y tÕ x· Trõ V¨n Thè

 

41

B×nh Dương

74

055

Tr¹m y tÕ x· Long Nguyªn

 

42

B×nh Dương

74

056

Tr¹m y tÕ x· Lai H­ưng

 

43

B×nh Dương

74

057

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Thíi Hoµ

 

44

B×nh Dương

74

058

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ch¸nh Phó Hoµ

 

45

B×nh Dương

74

059

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n §Þnh

 

46

B×nh Dương

74

060

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hoµ Lîi

 

47

B×nh Dương

74

061

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc An T©y

 

48

B×nh Dương

74

062

Tr¹m y tÕ X· AN §iÒn

 

49

B×nh Dương

74

063

Tr¹m y tÕ x· H­ưng hoµ

 

50

B×nh Dương

74

064

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng

 

51

B×nh Dương

74

065

Tr¹m y tÕ x· Phó An

 

52

B×nh Dương

74

066

Trung t©m y tÕ thÞ x· T©n Uyªn

 

53

B×nh Dương

74

067

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Uyªn H­ưng

 

54

B×nh Dương

74

068

Tr¹m y tÕ  ph­ưêng T©n Ph­ưíc Kh¸nh

 

55

B×nh Dương

74

069

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

56

B×nh Dương

74

070

Tr¹m y tÕ x· VÜnh T©n

 

57

B×nh Dương

74

071

Tr¹m y tÕ x· Phó Ch¸nh

 

58

B×nh Dương

74

072

Tr¹m y tÕ x· T©n VÜnh HiÖp

 

59

B×nh Dương

74

073

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Kh¸nh B×nh

 

60

B×nh Dương

74

074

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Th¸i Hßa

 

61

B×nh Dương

74

075

Tr¹m y tÕ ph­ưêngTh¹nh Ph­ưíc

 

62

B×nh Dương

74

076

Tr¹m y tÕ x· B¹ch §»ng

 

63

B×nh Dương

74

077

Tr¹m y tÕ x· T©n Mü

 

64

B×nh Dương

74

078

Tr¹m y tÕ x· Th­ưêng T©n

 

65

B×nh Dương

74

079

Tr¹m y tÕ x· L¹c An

 

66

B×nh Dương

74

080

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

67

B×nh Dương

74

081

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

68

B×nh Dương

74

082

Tr¹m y tÕ x· T©n §Þnh

 

69

B×nh Dương

74

083

Tr¹m y tÕ x· Héi NghÜa

 

70

B×nh Dương

74

084

Tr¹m y tÕ x· B×nh Mü

 

71

B×nh Dương

74

085

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Héi

 

72

B×nh Dương

74

086

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n HiÖp

 

73

B×nh Dương

74

087

Tr¹m y tÕ x· §Êt Cuèc

 

74

B×nh Dương

74

088

Tr¹m y tÕ x· HiÕu Liªm

 

75

B×nh Dương

74

089

Trung t©m y tÕ huyÖn Phó Gi¸o

 

76

B×nh Dương

74

090

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ph­ưíc VÜnh

 

77

B×nh Dương

74

091

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa

 

78

B×nh Dương

74

092

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

79

B×nh Dương

74

093

Tr¹m y tÕ x· An Linh

 

80

B×nh Dương

74

094

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp

 

81

B×nh Dương

74

095

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Sang

 

82

B×nh Dương

74

096

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Hßa

 

83

B×nh Dương

74

097

Tr¹m y tÕ x· An Long

 

84

B×nh Dương

74

098

Tr¹m y tÕ x· T©n Long

 

85

B×nh Dương

74

099

Tr¹m y tÕ x· Tam LËp

 

86

B×nh Dương

74

100

Tr¹m y tÕ x· An Th¸i

 

87

B×nh Dương

74

101

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ph­ưíc Hßa

 

88

B×nh Dương

74

102

Trung t©m y tÕ huyÖn DÇu TiÕng

 

89

B×nh Dương

74

103

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn DÇu TiÕng

 

90

B×nh Dương

74

104

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thµnh

 

91

B×nh Dương

74

105

Tr¹m y tÕ x· §Þnh An

 

92

B×nh Dương

74

106

Tr¹m y tÕ x· §Þnh HiÖp

 

93

B×nh Dương

74

107

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Minh Hßa

 

94

B×nh Dương

74

108

Tr¹m y tÕ x· Minh T©n

 

95

B×nh Dương

74

109

Tr¹m y tÕ x· Minh Th¹nh

 

96

B×nh Dương

74

110

Tr¹m y tÕ x· Long T©n

 

97

B×nh Dương

74

111

Tr¹m y tÕ x· An LËp

 

98

B×nh Dương

74

112

Tr¹m y tÕ x· Thanh TuyÒn

 

99

B×nh Dương

74

113

Tr¹m y tÕ x· Thanh An

 

100

B×nh Dương

74

114

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Long Hßa

 

101

B×nh Dương

74

115

BÖnh viÖn §K Cao su DÇu TiÕng

 

102

B×nh Dương

74

131

C«ng ty TNHH O' LEER VN

 

103

B×nh Dương

74

133

C«ng ty Cæ phÇn may mÆc B×nh D­ư¬ng

 

104

B×nh Dương

74

134

C«ng ty TNHH Shyang Hung Cheng

 

105

B×nh Dương

74

135

C«ng ty TNHH Hµi Mü- Nhµ m¸y Sµi Gßn

 

106

B×nh Dương

74

138

Chi nh¸nh C«ng ty CP C«ng NghiÖp §«ng H­ưng

 

107

B×nh Dương

74

140

C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ SX giµy Th¸i B×nh

 

108

B×nh Dương

74

142

C«ng ty TNHH §«ng Nam

 

109

B×nh Dương

74

145

Cty TNHH ChÝ Hïng

 

110

B×nh Dương

74

147

C«ng ty cæ phÇn bÖnh viÖn Mü Ph­ưíc

 

111

B×nh Dương

74

148

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa An An B×nh

 

112

B×nh Dương

74

149

C«ng ty TNHH MTV BV§K Ngäc Hång

 

113

B×nh Dương

74

150

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa Sãng ThÇn

 

114

B×nh Dương

74

152

CNII-  C«ng ty TNHH BV§K Hoµn H¶o

 

115

B×nh Dương

74

161

C«ng ty TNHH B×nh §¸ng

 

116

B×nh Dương

74

163

C«ng ty TNHH PK§K Phóc An Khang

 

117

B×nh Dương

74

165

C«ng ty cæ phÇn BV§K Ch©u Thµnh Nam T©n  Uyªn

 

118

B×nh Dương

74

167

C«ng ty cæ phÇn Th¸nh T©m

 

119

B×nh Dương

74

168

C«ng ty TNHH DVTM Y tÕ Phßng kh¸m ®a khoa Vò Cao

 

120

B×nh Dương

74

169

C«ng ty CP Phßng kh¸m ®a khoa §¹i Minh Ph­ưíc

 

121

B×nh Dương

74

170

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hßa Phó

 

122

B×nh Dương

74

171

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Phó T©n

 

123

B×nh Dương

74

172

CNIV- Cty TNHH BV§K Hoµn H¶o

 

124

B×nh Dương

74

173

C«ng ty TNHH PK§K Y D­ưîc An Sµi Gßn

 

125

B×nh Dương

74

174

C«ng ty TNHH BV§K TN B×nh D­ư¬ng

 

126

B×nh Dương

74

175

C«ng ty Cæ phÇn BÖnh viÖn V¹n Phóc

 

127

B×nh Dương

74

176

C«ng ty TNHH PK§K Phóc T©m Phóc

 

128

B×nh Dương

74

178

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa H­ưëng Phóc

 

129

B×nh Dương

74

180

C«ng ty CP BV§K Nh©n Sinh

 

130

B×nh Dương

74

181

C«ng ty CP TMDV Y tÕ  Nh©n NghÜa

 

131

B×nh Dương

74

182

Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn BÖnh viÖn V¹n Phóc - Phßng kh¸m ®a khoa 1

 

132

B×nh Dương

74

183

Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn BÖnh viÖn V¹n Phóc - BÖnh viÖn ®a khoa V¹n Phóc 2

 

133

B×nh Dương

74

185

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa T©m §øc

 

134

B×nh Dương

74

186

C«ng ty TNHH MTV BV§K Sµi Gßn VÜnh Phó

 

135

B×nh Dương

74

187

C«ng ty TNHH MTV PK§K Phóc T©m

 

136

B×nh Dương

74

188

C«ng ty TNHH BV Sµi Gßn B×nh D­ư¬ng

 

137

B×nh Dương

74

189

C«ng ty cæ phÇn PK§K T©m ThiÖn T©m

 

138

B×nh Dương

74

190

C«ng ty cæ phÇn BV§K An Phó

 

139

B×nh Dương

74

191

C«ng ty cæ phÇn PK§K An Ph­ưíc Sµi Gßn

 

140

B×nh Dương

74

193

C«ng ty TNHH BV§K Medic-BD

 

141

B×nh Dương

74

194

C«ng ty cæ phÇn PK§K Ch©u Thµnh

 

142

B×nh Dương

74

195

Chi nh¸nh c«ng ty Cæ phÇn BÖnh viÖn V¹n Phóc - Phßng kh¸m ®a khoa 2

 

143

B×nh Dương

74

196

C«ng ty TNHH MTV TM&DV BV§K Phóc T©m 2

 

144

B×nh Dương

74

197

BÖnh viÖn ®a khoa quèc tÕ Becamex

 

145

B×nh Dương

74

198

Phßng kh¸m ®a khoa Sµi Gßn Bµu Bµng thuéc C«ng ty TNHH MTV BÖnh viÖn ®a khoa Sµi Gßn Bµu Bµng

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.