Thứ hai, ngày 23/07/2018

74 Tỉnh Bình Dương

74 Tỉnh Bình Dương

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

B×nh Dương

74

008

Trung t©m y tÕ TP. Thñ DÇu Mét

 

2

B×nh Dương

74

009

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Tư­¬ng B×nh HiÖp

 

3

B×nh Dương

74

010

Tr¹m y tÕ phư­êng Phó Cư­êng

 

4

B×nh Dương

74

011

Tr¹m y tÕ phư­êng Phó Hoµ

 

5

B×nh Dương

74

012

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Phó Thä

 

6

B×nh Dương

74

013

Tr¹m y tÕ phư­êng HiÖp Thµnh

 

7

B×nh Dương

74

014

Tr¹m y tÕ phư­êng Ch¸nh NghÜa

 

8

B×nh Dương

74

015

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phó Mü

 

9

B×nh Dương

74

016

Tr¹m y tÕ phư­êng §Þnh Hoµ

 

10

B×nh Dương

74

017

Tr¹m y tÕ x· Ch¸nh Mü

 

11

B×nh Dương

74

018

Tr¹m y tÕ x· T©n An

 

12

B×nh Dương

74

019

Tr¹m y tÕ phư­êng Phó Lîi

 

13

B×nh Dương

74

020

Tr¹m y tÕ phư­êng HiÖp An

 

14

B×nh Dương

74

024

C«ng ty TNHH BV§K Hoµn H¶o

 

15

B×nh Dương

74

026

CT CP BÖnh viÖn ®a khoa N¨m Anh

 

16

B×nh Dương

74

028

Trung t©m y tÕ thÞ x· DÜ An

 

17

B×nh Dương

74

029

Tr¹m y tÕ phư­êng DÜ An

 

18

B×nh Dương

74

030

Tr¹m y tÕ phư­êng T©n §«ng Hiªp

 

19

B×nh Dương

74

031

Tr¹m y tÕ phư­êng An B×nh

 

20

B×nh Dương

74

032

Tr¹m y tÕ ph­ưêng B×nh An

 

21

B×nh Dương

74

033

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §«ng Hoµ

 

22

B×nh Dương

74

034

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n B×nh

 

23

B×nh Dương

74

035

Tr¹m y tÕ ph­ưêng B×nh Th¾ng

 

24

B×nh Dương

74

038

Chi nh¸nh C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa B×nh An

 

25

B×nh Dương

74

039

Trung t©m y tÕ thÞ x· ThuËn An

 

26

B×nh Dương

74

040

Tr¹m y tÕ ph­ưêng L¸i Thiªu

 

27

B×nh Dương

74

041

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc An Th¹nh

 

28

B×nh Dương

74

042

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc CCN B×nh ChuÈn

 

29

B×nh Dương

74

043

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc CCN An Phó

 

30

B×nh Dương

74

044

Tr¹m y tÕ x· An S¬n

 

31

B×nh Dương

74

045

Tr¹m y tÕ ph­ưêng H­ưng §Þnh

 

32

B×nh Dương

74

046

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc ThuËn Giao

 

33

B×nh Dương

74

047

Tr¹m y tÕ ph­ưêng B×nh Nh©m

 

34

B×nh Dương

74

048

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc B×nh Hoµ

 

35

B×nh Dương

74

049

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc VÜnh Phó

 

36

B×nh Dương

74

050

Trung t©m y tÕ thÞ x· BÕn C¸t

 

37

B×nh Dương

74

051

Tr¹m y tÕ x· Lai Uyªn

 

38

B×nh Dương

74

052

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Mü Ph­ưíc

 

39

B×nh Dương

74

053

Tr¹m y tÕ x· C©y Tr­ưêng II

 

40

B×nh Dương

74

054

Tr¹m y tÕ x· Trõ V¨n Thè

 

41

B×nh Dương

74

055

Tr¹m y tÕ x· Long Nguyªn

 

42

B×nh Dương

74

056

Tr¹m y tÕ x· Lai H­ưng

 

43

B×nh Dương

74

057

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Thíi Hoµ

 

44

B×nh Dương

74

058

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ch¸nh Phó Hoµ

 

45

B×nh Dương

74

059

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n §Þnh

 

46

B×nh Dương

74

060

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hoµ Lîi

 

47

B×nh Dương

74

061

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc An T©y

 

48

B×nh Dương

74

062

Tr¹m y tÕ X· AN §iÒn

 

49

B×nh Dương

74

063

Tr¹m y tÕ x· H­ưng hoµ

 

50

B×nh Dương

74

064

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ưng

 

51

B×nh Dương

74

065

Tr¹m y tÕ x· Phó An

 

52

B×nh Dương

74

066

Trung t©m y tÕ thÞ x· T©n Uyªn

 

53

B×nh Dương

74

067

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Uyªn H­ưng

 

54

B×nh Dương

74

068

Tr¹m y tÕ  ph­ưêng T©n Ph­ưíc Kh¸nh

 

55

B×nh Dương

74

069

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

56

B×nh Dương

74

070

Tr¹m y tÕ x· VÜnh T©n

 

57

B×nh Dương

74

071

Tr¹m y tÕ x· Phó Ch¸nh

 

58

B×nh Dương

74

072

Tr¹m y tÕ x· T©n VÜnh HiÖp

 

59

B×nh Dương

74

073

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Kh¸nh B×nh

 

60

B×nh Dương

74

074

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Th¸i Hßa

 

61

B×nh Dương

74

075

Tr¹m y tÕ ph­ưêngTh¹nh Ph­ưíc

 

62

B×nh Dương

74

076

Tr¹m y tÕ x· B¹ch §»ng

 

63

B×nh Dương

74

077

Tr¹m y tÕ x· T©n Mü

 

64

B×nh Dương

74

078

Tr¹m y tÕ x· Th­ưêng T©n

 

65

B×nh Dương

74

079

Tr¹m y tÕ x· L¹c An

 

66

B×nh Dương

74

080

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

67

B×nh Dương

74

081

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

68

B×nh Dương

74

082

Tr¹m y tÕ x· T©n §Þnh

 

69

B×nh Dương

74

083

Tr¹m y tÕ x· Héi NghÜa

 

70

B×nh Dương

74

084

Tr¹m y tÕ x· B×nh Mü

 

71

B×nh Dương

74

085

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh Héi

 

72

B×nh Dương

74

086

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n HiÖp

 

73

B×nh Dương

74

087

Tr¹m y tÕ x· §Êt Cuèc

 

74

B×nh Dương

74

088

Tr¹m y tÕ x· HiÕu Liªm

 

75

B×nh Dương

74

089

Trung t©m y tÕ huyÖn Phó Gi¸o

 

76

B×nh Dương

74

090

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ph­ưíc VÜnh

 

77

B×nh Dương

74

091

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa

 

78

B×nh Dương

74

092

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

79

B×nh Dương

74

093

Tr¹m y tÕ x· An Linh

 

80

B×nh Dương

74

094

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp

 

81

B×nh Dương

74

095

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Sang

 

82

B×nh Dương

74

096

Tr¹m y tÕ x· Ph­ưíc Hßa

 

83

B×nh Dương

74

097

Tr¹m y tÕ x· An Long

 

84

B×nh Dương

74

098

Tr¹m y tÕ x· T©n Long

 

85

B×nh Dương

74

099

Tr¹m y tÕ x· Tam LËp

 

86

B×nh Dương

74

100

Tr¹m y tÕ x· An Th¸i

 

87

B×nh Dương

74

101

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ph­ưíc Hßa

 

88

B×nh Dương

74

102

Trung t©m y tÕ huyÖn DÇu TiÕng

 

89

B×nh Dương

74

103

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn DÇu TiÕng

 

90

B×nh Dương

74

104

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thµnh

 

91

B×nh Dương

74

105

Tr¹m y tÕ x· §Þnh An

 

92

B×nh Dương

74

106

Tr¹m y tÕ x· §Þnh HiÖp

 

93

B×nh Dương

74

107

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Minh Hßa

 

94

B×nh Dương

74

108

Tr¹m y tÕ x· Minh T©n

 

95

B×nh Dương

74

109

Tr¹m y tÕ x· Minh Th¹nh

 

96

B×nh Dương

74

110

Tr¹m y tÕ x· Long T©n

 

97

B×nh Dương

74

111

Tr¹m y tÕ x· An LËp

 

98

B×nh Dương

74

112

Tr¹m y tÕ x· Thanh TuyÒn

 

99

B×nh Dương

74

113

Tr¹m y tÕ x· Thanh An

 

100

B×nh Dương

74

114

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Long Hßa

 

101

B×nh Dương

74

115

BÖnh viÖn §K Cao su DÇu TiÕng

 

102

B×nh Dương

74

131

C«ng ty TNHH O' LEER VN

 

103

B×nh Dương

74

133

C«ng ty Cæ phÇn may mÆc B×nh D­ư¬ng

 

104

B×nh Dương

74

134

C«ng ty TNHH Shyang Hung Cheng

 

105

B×nh Dương

74

135

C«ng ty TNHH Hµi Mü- Nhµ m¸y Sµi Gßn

 

106

B×nh Dương

74

138

Chi nh¸nh C«ng ty CP C«ng NghiÖp §«ng H­ưng

 

107

B×nh Dương

74

140

C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ SX giµy Th¸i B×nh

 

108

B×nh Dương

74

142

C«ng ty TNHH §«ng Nam

 

109

B×nh Dương

74

145

Cty TNHH ChÝ Hïng

 

110

B×nh Dương

74

147

C«ng ty cæ phÇn bÖnh viÖn Mü Ph­ưíc

 

111

B×nh Dương

74

148

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa An An B×nh

 

112

B×nh Dương

74

149

C«ng ty TNHH MTV BV§K Ngäc Hång

 

113

B×nh Dương

74

150

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa Sãng ThÇn

 

114

B×nh Dương

74

152

CNII-  C«ng ty TNHH BV§K Hoµn H¶o

 

115

B×nh Dương

74

161

C«ng ty TNHH B×nh §¸ng

 

116

B×nh Dương

74

163

C«ng ty TNHH PK§K Phóc An Khang

 

117

B×nh Dương

74

165

C«ng ty cæ phÇn BV§K Ch©u Thµnh Nam T©n  Uyªn

 

118

B×nh Dương

74

167

C«ng ty cæ phÇn Th¸nh T©m

 

119

B×nh Dương

74

168

C«ng ty TNHH DVTM Y tÕ Phßng kh¸m ®a khoa Vò Cao

 

120

B×nh Dương

74

169

C«ng ty CP Phßng kh¸m ®a khoa §¹i Minh Ph­ưíc

 

121

B×nh Dương

74

170

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hßa Phó

 

122

B×nh Dương

74

171

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Phó T©n

 

123

B×nh Dương

74

172

CNIV- Cty TNHH BV§K Hoµn H¶o

 

124

B×nh Dương

74

173

C«ng ty TNHH PK§K Y D­ưîc An Sµi Gßn

 

125

B×nh Dương

74

174

C«ng ty TNHH BV§K TN B×nh D­ư¬ng

 

126

B×nh Dương

74

175

C«ng ty Cæ phÇn BÖnh viÖn V¹n Phóc

 

127

B×nh Dương

74

176

C«ng ty TNHH PK§K Phóc T©m Phóc

 

128

B×nh Dương

74

178

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa H­ưëng Phóc

 

129

B×nh Dương

74

180

C«ng ty CP BV§K Nh©n Sinh

 

130

B×nh Dương

74

181

C«ng ty CP TMDV Y tÕ  Nh©n NghÜa

 

131

B×nh Dương

74

182

Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn BÖnh viÖn V¹n Phóc - Phßng kh¸m ®a khoa 1

 

132

B×nh Dương

74

183

Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn BÖnh viÖn V¹n Phóc - BÖnh viÖn ®a khoa V¹n Phóc 2

 

133

B×nh Dương

74

185

C«ng ty TNHH Phßng kh¸m ®a khoa T©m §øc

 

134

B×nh Dương

74

186

C«ng ty TNHH MTV BV§K Sµi Gßn VÜnh Phó

 

135

B×nh Dương

74

187

C«ng ty TNHH MTV PK§K Phóc T©m

 

136

B×nh Dương

74

188

C«ng ty TNHH BV Sµi Gßn B×nh D­ư¬ng

 

137

B×nh Dương

74

189

C«ng ty cæ phÇn PK§K T©m ThiÖn T©m

 

138

B×nh Dương

74

190

C«ng ty cæ phÇn BV§K An Phó

 

139

B×nh Dương

74

191

C«ng ty cæ phÇn PK§K An Ph­ưíc Sµi Gßn

 

140

B×nh Dương

74

193

C«ng ty TNHH BV§K Medic-BD

 

141

B×nh Dương

74

194

C«ng ty cæ phÇn PK§K Ch©u Thµnh

 

142

B×nh Dương

74

195

Chi nh¸nh c«ng ty Cæ phÇn BÖnh viÖn V¹n Phóc - Phßng kh¸m ®a khoa 2

 

143

B×nh Dương

74

196

C«ng ty TNHH MTV TM&DV BV§K Phóc T©m 2

 

144

B×nh Dương

74

197

BÖnh viÖn ®a khoa quèc tÕ Becamex

 

145

B×nh Dương

74

198

Phßng kh¸m ®a khoa Sµi Gßn Bµu Bµng thuéc C«ng ty TNHH MTV BÖnh viÖn ®a khoa Sµi Gßn Bµu Bµng

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.