Thứ ba, ngày 21/08/2018

72 Tỉnh Tây Ninh

72 Tỉnh Tây Ninh

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

T©y Ninh

72

001

Trung t©m y tÕ Thµnh phè T©y Ninh

 

2

T©y Ninh

72

002

Trung t©m y tÕ Hßa Thµnh

 

3

T©y Ninh

72

003

Trung t©m y tÕ Gß DÇu

 

4

T©y Ninh

72

004

Trung t©m y tÕ Tr¶ng Bµng

 

5

T©y Ninh

72

005

Trung t©m y tÕ BÕn CÇu

 

6

T©y Ninh

72

006

Trung t©m y tÕ D­¬ng Minh Ch©u

 

7

T©y Ninh

72

007

Trung t©m y tÕ Ch©u Thµnh

 

8

T©y Ninh

72

008

Trung t©m y tÕ T©n Biªn

 

9

T©y Ninh

72

009

Trung t©m y tÕ T©n Ch©u

 

10

T©y Ninh

72

015

Tr¹m y tÕ ph­êng HiÖp Ninh

 

11

T©y Ninh

72

016

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh S¬n

 

12

T©y Ninh

72

017

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh Th¹nh

 

13

T©y Ninh

72

018

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

14

T©y Ninh

72

019

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh T©n

 

15

T©y Ninh

72

020

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hßa thµnh

 

16

T©y Ninh

72

021

Tr¹m y tÕ x· Long Thµnh B¾c

 

17

T©y Ninh

72

022

Tr¹m y tÕ x· Long Thµnh  Trung

 

18

T©y Ninh

72

023

Tr¹m y tÕ x· Long Thµnh Nam

 

19

T©y Ninh

72

024

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng Hßa

 

20

T©y Ninh

72

025

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng T©y

 

21

T©y Ninh

72

026

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng §«ng

 

22

T©y Ninh

72

027

Tr¹m y tÕ x· HiÖp T©n

 

23

T©y Ninh

72

028

Tr¹m y tÕ x· CÈm Giang

 

24

T©y Ninh

72

029

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh §øc

 

25

T©y Ninh

72

030

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Th¹nh

 

26

T©y Ninh

72

031

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Tr¹ch

 

27

T©y Ninh

72

032

Tr¹m y tÕ x· Thanh Ph­íc

 

28

T©y Ninh

72

033

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Th¹nh

 

29

T©y Ninh

72

034

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc §«ng

 

30

T©y Ninh

72

035

Tr¹m y tÕ x· Bµu §ån

 

31

T©y Ninh

72

036

Tr¹m y tÕ x· Léc H­ng

 

32

T©y Ninh

72

037

Tr¹m y tÕ x· §«n ThuËn

 

33

T©y Ninh

72

038

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc ChØ

 

34

T©y Ninh

72

039

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh

 

35

T©y Ninh

72

040

Tr¹m y tÕ x· Gia Léc

 

36

T©y Ninh

72

041

Tr¹m y tÕ x· An TÞnh

 

37

T©y Ninh

72

042

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc L­u

 

38

T©y Ninh

72

043

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

39

T©y Ninh

72

044

Tr¹m y tÕ x· Gia B×nh

 

40

T©y Ninh

72

045

Tr¹m y tÕ x· Long Ch÷

 

41

T©y Ninh

72

046

Tr¹m y tÕ x· Long Giang

 

42

T©y Ninh

72

047

Tr¹m y tÕ x· Long Kh¸nh

 

43

T©y Ninh

72

048

Tr¹m y tÕ x· Long ThuËn

 

44

T©y Ninh

72

049

Tr¹m y tÕ x· Tiªn ThuËn

 

45

T©y Ninh

72

050

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh

 

46

T©y Ninh

72

051

Tr¹m y tÕ x· Bµu N¨ng

 

47

T©y Ninh

72

052

Tr¹m y tÕ x· CÇu Khëi

 

48

T©y Ninh

72

053

Tr¹m y tÕ x· Phan

 

49

T©y Ninh

72

054

Tr¹m y tÕ x· Chµ Lµ

 

50

T©y Ninh

72

055

Tr¹m y tÕ x· Tru«ng Mýt

 

51

T©y Ninh

72

056

Tr¹m y tÕ x· Léc Ninh

 

52

T©y Ninh

72

057

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Minh

 

53

T©y Ninh

72

058

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Ninh

 

54

T©y Ninh

72

059

Tr¹m y tÕ x· BÕn Cñi

 

55

T©y Ninh

72

060

Tr¹m y tÕ x· Suèi §¸

 

56

T©y Ninh

72

061

Tr¹m y tÕ x· Hßa Th¹nh

 

57

T©y Ninh

72

062

Tr¹m y tÕ x· Th¸i B×nh

 

58

T©y Ninh

72

063

Tr¹m y tÕ x· Long VÜnh

 

59

T©y Ninh

72

064

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Long

 

60

T©y Ninh

72

065

Tr¹m y tÕ x· Hßa Héi

 

61

T©y Ninh

72

066

Tr¹m y tÕ x· Biªn Giíi

 

62

T©y Ninh

72

067

Tr¹m y tÕ x· H¶o §­íc

 

63

T©y Ninh

72

068

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Vinh

 

64

T©y Ninh

72

069

Tr¹m y tÕ x· Ninh §iÒn

 

65

T©y Ninh

72

070

Tr¹m y tÕ x· §ång Khëi

 

66

T©y Ninh

72

071

Tr¹m y tÕ x· Thanh §iÒn

 

67

T©y Ninh

72

072

Tr¹m y tÕ x· Trý B×nh

 

68

T©y Ninh

72

073

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

69

T©y Ninh

72

074

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

70

T©y Ninh

72

075

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong

 

71

T©y Ninh

72

076

Tr¹m y tÕ x· Hßa HiÖp

 

72

T©y Ninh

72

077

Tr¹m y tÕ x· Má C«ng

 

73

T©y Ninh

72

078

Tr¹m y tÕ x· Trµ Vong

 

74

T©y Ninh

72

079

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh B×nh

 

75

T©y Ninh

72

080

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh B¾c

 

76

T©y Ninh

72

082

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

77

T©y Ninh

72

083

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó

 

78

T©y Ninh

72

084

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ng

 

79

T©y Ninh

72

085

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi

 

80

T©y Ninh

72

086

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp

 

81

T©y Ninh

72

087

Tr¹m y tÕ x· T©n Hµ

 

82

T©y Ninh

72

088

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

83

T©y Ninh

72

089

Tr¹m y tÕ x· Suèi Ng«

 

84

T©y Ninh

72

090

Tr¹m y tÕ x· Suèi D©y

 

85

T©y Ninh

72

091

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh §«ng

 

86

T©y Ninh

72

092

Tr¹m y tÕ x· Long Ph­íc

 

87

T©y Ninh

72

096

Tr¹m y tÕ ph­êng I

 

88

T©y Ninh

72

097

Tr¹m y tÕ ph­êng III

 

89

T©y Ninh

72

098

Tr¹m y tÕ ph­êng IV

 

90

T©y Ninh

72

099

Tr¹m y tÕ ph­êng II

 

91

T©y Ninh

72

100

Tr¹m y tÕ x· B×nh Minh

 

92

T©y Ninh

72

101

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T©n Biªn

 

93

T©y Ninh

72

102

Tr¹m y tÕ Th¹nh T©y

 

94

T©y Ninh

72

103

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T©n Ch©u

 

95

T©y Ninh

72

105

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ch©u Thµnh

 

96

T©y Ninh

72

106

Tr¹m y tÕ x· An C¬

 

97

T©y Ninh

72

107

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

98

T©y Ninh

72

111

Tr¹m y tÕ Lîi ThuËn

 

99

T©y Ninh

72

112

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Tr¶ng Bµng

 

100

T©y Ninh

72

113

Tr¹m y tÕ x· H­ng ThuËn

 

101

T©y Ninh

72

119

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n §«ng

 

102

T©y Ninh

72

121

BÖnh viÖn ®a khoa T­ nh©n Cao V¨n ChÝ

 

103

T©y Ninh

72

122

BÖnh viªn ®a khoa t­ nh©n Lª Ngäc Tïng

 

104

T©y Ninh

72

116

Phßng kh¸m ®a khoa Song Thu

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.