Thứ bảy, ngày 20/10/2018

72 Tỉnh Tây Ninh

72 Tỉnh Tây Ninh

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

T©y Ninh

72

001

Trung t©m y tÕ Thµnh phè T©y Ninh

 

2

T©y Ninh

72

002

Trung t©m y tÕ Hßa Thµnh

 

3

T©y Ninh

72

003

Trung t©m y tÕ Gß DÇu

 

4

T©y Ninh

72

004

Trung t©m y tÕ Tr¶ng Bµng

 

5

T©y Ninh

72

005

Trung t©m y tÕ BÕn CÇu

 

6

T©y Ninh

72

006

Trung t©m y tÕ D­¬ng Minh Ch©u

 

7

T©y Ninh

72

007

Trung t©m y tÕ Ch©u Thµnh

 

8

T©y Ninh

72

008

Trung t©m y tÕ T©n Biªn

 

9

T©y Ninh

72

009

Trung t©m y tÕ T©n Ch©u

 

10

T©y Ninh

72

015

Tr¹m y tÕ ph­êng HiÖp Ninh

 

11

T©y Ninh

72

016

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh S¬n

 

12

T©y Ninh

72

017

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh Th¹nh

 

13

T©y Ninh

72

018

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

14

T©y Ninh

72

019

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh T©n

 

15

T©y Ninh

72

020

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hßa thµnh

 

16

T©y Ninh

72

021

Tr¹m y tÕ x· Long Thµnh B¾c

 

17

T©y Ninh

72

022

Tr¹m y tÕ x· Long Thµnh  Trung

 

18

T©y Ninh

72

023

Tr¹m y tÕ x· Long Thµnh Nam

 

19

T©y Ninh

72

024

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng Hßa

 

20

T©y Ninh

72

025

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng T©y

 

21

T©y Ninh

72

026

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng §«ng

 

22

T©y Ninh

72

027

Tr¹m y tÕ x· HiÖp T©n

 

23

T©y Ninh

72

028

Tr¹m y tÕ x· CÈm Giang

 

24

T©y Ninh

72

029

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh §øc

 

25

T©y Ninh

72

030

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Th¹nh

 

26

T©y Ninh

72

031

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Tr¹ch

 

27

T©y Ninh

72

032

Tr¹m y tÕ x· Thanh Ph­íc

 

28

T©y Ninh

72

033

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Th¹nh

 

29

T©y Ninh

72

034

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc §«ng

 

30

T©y Ninh

72

035

Tr¹m y tÕ x· Bµu §ån

 

31

T©y Ninh

72

036

Tr¹m y tÕ x· Léc H­ng

 

32

T©y Ninh

72

037

Tr¹m y tÕ x· §«n ThuËn

 

33

T©y Ninh

72

038

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc ChØ

 

34

T©y Ninh

72

039

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh

 

35

T©y Ninh

72

040

Tr¹m y tÕ x· Gia Léc

 

36

T©y Ninh

72

041

Tr¹m y tÕ x· An TÞnh

 

37

T©y Ninh

72

042

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc L­u

 

38

T©y Ninh

72

043

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

39

T©y Ninh

72

044

Tr¹m y tÕ x· Gia B×nh

 

40

T©y Ninh

72

045

Tr¹m y tÕ x· Long Ch÷

 

41

T©y Ninh

72

046

Tr¹m y tÕ x· Long Giang

 

42

T©y Ninh

72

047

Tr¹m y tÕ x· Long Kh¸nh

 

43

T©y Ninh

72

048

Tr¹m y tÕ x· Long ThuËn

 

44

T©y Ninh

72

049

Tr¹m y tÕ x· Tiªn ThuËn

 

45

T©y Ninh

72

050

Tr¹m y tÕ x· An Th¹nh

 

46

T©y Ninh

72

051

Tr¹m y tÕ x· Bµu N¨ng

 

47

T©y Ninh

72

052

Tr¹m y tÕ x· CÇu Khëi

 

48

T©y Ninh

72

053

Tr¹m y tÕ x· Phan

 

49

T©y Ninh

72

054

Tr¹m y tÕ x· Chµ Lµ

 

50

T©y Ninh

72

055

Tr¹m y tÕ x· Tru«ng Mýt

 

51

T©y Ninh

72

056

Tr¹m y tÕ x· Léc Ninh

 

52

T©y Ninh

72

057

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Minh

 

53

T©y Ninh

72

058

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Ninh

 

54

T©y Ninh

72

059

Tr¹m y tÕ x· BÕn Cñi

 

55

T©y Ninh

72

060

Tr¹m y tÕ x· Suèi §¸

 

56

T©y Ninh

72

061

Tr¹m y tÕ x· Hßa Th¹nh

 

57

T©y Ninh

72

062

Tr¹m y tÕ x· Th¸i B×nh

 

58

T©y Ninh

72

063

Tr¹m y tÕ x· Long VÜnh

 

59

T©y Ninh

72

064

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Long

 

60

T©y Ninh

72

065

Tr¹m y tÕ x· Hßa Héi

 

61

T©y Ninh

72

066

Tr¹m y tÕ x· Biªn Giíi

 

62

T©y Ninh

72

067

Tr¹m y tÕ x· H¶o §­íc

 

63

T©y Ninh

72

068

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Vinh

 

64

T©y Ninh

72

069

Tr¹m y tÕ x· Ninh §iÒn

 

65

T©y Ninh

72

070

Tr¹m y tÕ x· §ång Khëi

 

66

T©y Ninh

72

071

Tr¹m y tÕ x· Thanh §iÒn

 

67

T©y Ninh

72

072

Tr¹m y tÕ x· Trý B×nh

 

68

T©y Ninh

72

073

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

69

T©y Ninh

72

074

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh

 

70

T©y Ninh

72

075

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong

 

71

T©y Ninh

72

076

Tr¹m y tÕ x· Hßa HiÖp

 

72

T©y Ninh

72

077

Tr¹m y tÕ x· Má C«ng

 

73

T©y Ninh

72

078

Tr¹m y tÕ x· Trµ Vong

 

74

T©y Ninh

72

079

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh B×nh

 

75

T©y Ninh

72

080

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh B¾c

 

76

T©y Ninh

72

082

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

77

T©y Ninh

72

083

Tr¹m y tÕ x· T©n Phó

 

78

T©y Ninh

72

084

Tr¹m y tÕ x· T©n H­ng

 

79

T©y Ninh

72

085

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi

 

80

T©y Ninh

72

086

Tr¹m y tÕ x· T©n HiÖp

 

81

T©y Ninh

72

087

Tr¹m y tÕ x· T©n Hµ

 

82

T©y Ninh

72

088

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

83

T©y Ninh

72

089

Tr¹m y tÕ x· Suèi Ng«

 

84

T©y Ninh

72

090

Tr¹m y tÕ x· Suèi D©y

 

85

T©y Ninh

72

091

Tr¹m y tÕ x· Th¹nh §«ng

 

86

T©y Ninh

72

092

Tr¹m y tÕ x· Long Ph­íc

 

87

T©y Ninh

72

096

Tr¹m y tÕ ph­êng I

 

88

T©y Ninh

72

097

Tr¹m y tÕ ph­êng III

 

89

T©y Ninh

72

098

Tr¹m y tÕ ph­êng IV

 

90

T©y Ninh

72

099

Tr¹m y tÕ ph­êng II

 

91

T©y Ninh

72

100

Tr¹m y tÕ x· B×nh Minh

 

92

T©y Ninh

72

101

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T©n Biªn

 

93

T©y Ninh

72

102

Tr¹m y tÕ Th¹nh T©y

 

94

T©y Ninh

72

103

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T©n Ch©u

 

95

T©y Ninh

72

105

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ch©u Thµnh

 

96

T©y Ninh

72

106

Tr¹m y tÕ x· An C¬

 

97

T©y Ninh

72

107

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

98

T©y Ninh

72

111

Tr¹m y tÕ Lîi ThuËn

 

99

T©y Ninh

72

112

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Tr¶ng Bµng

 

100

T©y Ninh

72

113

Tr¹m y tÕ x· H­ng ThuËn

 

101

T©y Ninh

72

119

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n §«ng

 

102

T©y Ninh

72

121

BÖnh viÖn ®a khoa T­ nh©n Cao V¨n ChÝ

 

103

T©y Ninh

72

122

BÖnh viªn ®a khoa t­ nh©n Lª Ngäc Tïng

 

104

T©y Ninh

72

116

Phßng kh¸m ®a khoa Song Thu