Thứ bảy, ngày 20/10/2018

70 Tỉnh Bình Phước

70 Tỉnh Bình Phước

STT

Tỉnh

Mã tỉnh

Mã BV

Tên bệnh viện

Ghi chú

1

Bình Phước

70

001

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

 

2

Bình Phước

70

002

Trung tâm y tế Huyện Hớn Quản

 

3

Bình Phước

70

003

Bệnh viện đa khoa Huyện Bù Đăng

 

4

Bình Phước

70

004

Bệnh viện đa khoa Huyện Đồng Phú

 

5

Bình Phước

70

006

Bệnh viện đa khoa Huyện Lộc Ninh

 

6

Bình Phước

70

007

Bệnh viện đa khoa Huyện Bù Đốp

 

7

Bình Phước

70

008

Bệnh viện đa khoa Huyện Chơn Thành

 

8

Bình Phước

70

009

Trung tâm y tế Thị xã Đồng Xoài

 

9

Bình Phước

70

010

Trung tâm y tế Công ty TTHH MTV Cao su Lộc Ninh

 

10

Bình Phước

70

011

Trung tâm y tế Công ty CP Cao su Đồng Phú

 

11

Bình Phước

70

012

Trung tâm y tế Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

 

12

Bình Phước

70

013

Trung tâm y tế Công ty THHH MTV Cao su Phú Riềng

 

13

Bình Phước

70

030

Bệnh viện YHCT tỉnh Bình Phước

 

14

Bình Phước

70

101

TYT xã Tân Lợi (05)

 

15

Bình Phước

70

102

TYT xã Thanh Lương (05)

 

16

Bình Phước

70

103

TYT xã Tân Khai (05)

 

17

Bình Phước

70

104

TYT xã An Khương (05)

 

18

Bình Phước

70

105

TYT xã Tân Hưng (05)

 

19

Bình Phước

70

106

TYT xã An Phú (05)

 

20

Bình Phước

70

107

TYT xã Phước An (05)

 

21

Bình Phước

70

108

TYT xã Thanh Bình (05)

 

22

Bình Phước

70

109

TYT xã Thanh An (05)

 

23

Bình Phước

70

110

TYT xã Minh Đức (05)

 

24

Bình Phước

70

111

TYT xã Đồng Nơ (05)

 

25

Bình Phước

70

112

TYT phường An Lộc (09)

 

26

Bình Phước

70

113

TYT xã Thanh Phú (09)

 

27

Bình Phước

70

114

TYT xã Tân Hiệp (05)

 

28

Bình Phước

70

201

TYT xã Minh Thành (08)

 

29

Bình Phước

70

202

TYT xã Minh Long (08)

 

30

Bình Phước

70

203

TYT xã Minh Hưng (08)

 

31

Bình Phước

70

204

TYT xã Minh Lập (08)

 

32

Bình Phước

70

205

TYT xã Tân Quan (05)

 

33

Bình Phước

70

206

TYT xã Nha Bích (08)

 

34

Bình Phước

70

207

TYT Thị trấn Chơn Thành (08)

 

35

Bình Phước

70

208

TYT xã Minh Thắng (08)

 

36

Bình Phước

70

209

TYT xã Thành Tâm (08)

 

37

Bình Phước

70

301

TYT xã Lộc Khánh (03)

 

38

Bình Phước

70

302

TYT xã Lộc Thái (03)

 

39

Bình Phước

70

303

TYT xã Lộc Tấn (03)

 

40

Bình Phước

70

304

TYT xã Lộc Thuận (03)

 

41

Bình Phước

70

305

TYT Thị trấn Lộc Ninh (03)

 

42

Bình Phước

70

307

TYT xã Lộc Quang (03)

 

43

Bình Phước

70

308

TYT xã Lộc Hưng (03)

 

44

Bình Phước

70

309

TYT xã Lộc Hiệp (03)

 

45

Bình Phước

70

310

TYT xã Lộc Thành (03)

 

46

Bình Phước

70

311

TYT xã Lộc Hòa (03)

 

47

Bình Phước

70

312

TYT xã Lộc An (03)

 

48

Bình Phước

70

313

TYT xã Lộc Điền (03)

 

49

Bình Phước

70

314

TYT xã Lộc Thiện (03)

 

50

Bình Phước

70

315

TYT xã Lộc Thịnh (03)

 

51

Bình Phước

70

316

TYT xã Lộc Thạnh (03)

 

52

Bình Phước

70

401

TYT xã Thanh Hòa (04)

 

53

Bình Phước

70

402

TYT xã Tân Tiến (04)

 

54

Bình Phước

70

403

TYT xã Thiện Hưng (04)

 

55

Bình Phước

70

404

TYT xã Tân Thành (04)

 

56

Bình Phước

70

405

TYT xã Hưng Phước (04)

 

57

Bình Phước

70

406

TYT Thị Trấn Thanh Bình (04)

 

58

Bình Phước

70

407

TYT xã Phước Thiện (04)

 

59

Bình Phước

70

502

TYT xã Long Hưng (02)

 

60

Bình Phước

70

504

TYT xã Phước Tín (10)

 

61

Bình Phước

70

506

TYT phường Thác Mơ (10)

 

62

Bình Phước

70

507

TYT xã Đức Hạnh (02)

 

63

Bình Phước

70

508

TYT xã Đak ơ (02)

 

64

Bình Phước

70

510

TYT xã Phú Riềng (02)

 

65

Bình Phước

70

511

TYT phường Sơn Giang (10)

 

66

Bình Phước

70

512

TYT xã Bù Nho (02)

 

67

Bình Phước

70

513

TYT xã Bình Thắng (02)

 

68

Bình Phước

70

514

TYT xã Long Hà (02)

 

69

Bình Phước

70

515

TYT xã Đa Kia (02)

 

70

Bình Phước

70

516

TYT phường Phước Bình (10)

 

71

Bình Phước

70

517

TYT xã Phú Nghĩa (02)

 

72

Bình Phước

70

519

TYT xã Long Bình (02)

 

73

Bình Phước

70

520

TYT xã Phú Trung (02)

 

74

Bình Phước

70

522

TYT xã Bù Gia Mập (02)

 

75

Bình Phước

70

523

TYT xã Long Tân (02)

 

76

Bình Phước

70

601

TYT xã Thọ Sơn (07)

 

77

Bình Phước

70

602

TYT xã Đồng Nai (07)

 

78

Bình Phước

70

603

TYT xã Bom Bo (07)

 

79

Bình Phước

70

604

TYT xã Phước Sơn (07)

 

80

Bình Phước

70

605

TYT xã Nghĩa Trung (07)

 

81

Bình Phước

70

606

TYT xã Đak Nhau (07)

 

82

Bình Phước

70

607

TYT xã Đức Liễu (07)

 

83

Bình Phước

70

608

TYT xã Minh Hưng (07)

 

84

Bình Phước

70

609

TYT xã Đoàn Kết (07)

 

85

Bình Phước

70

610

TYT xã Thống Nhất (07)

 

86

Bình Phước

70

611

TYT xã Đăng Hà (07)

 

87

Bình Phước

70

612

TYT Thị trấn Đức Phong (07)

 

88

Bình Phước

70

613

TYT xã Phú Sơn (07)

 

89

Bình Phước

70

701

TYT xã Tân Phước (06)

 

90

Bình Phước

70

702

TYT xã Tân Hoà (06)

 

91

Bình Phước

70

703

TYT xã Thuận Lợi (06)

 

92

Bình Phước

70

704

TYT xã Đồng Tiến (06)

 

93

Bình Phước

70

706

TYT xã Đồng Tâm (06)

 

94

Bình Phước

70

707

TYT xã Tân Lập (06)

 

95

Bình Phước

70

708

TYT xã Tân lợi (06)

 

96

Bình Phước

70

709

TYT xã Tân Tiến (06)

 

97

Bình Phước

70

710

TYT Thị trấn Tân Phú (06)

 

98

Bình Phước

70

711

TYT xã Thuận Phú (06)

 

99

Bình Phước

70

712

TYT xã Tân Hưng (06)

 

100

Bình Phước

70

801

TYT xã Tiến Hưng (01)

 

101

Bình Phước

70

802

TYT phường Tân Bình (01)

 

102

Bình Phước

70

803

TYT xã Tiến Thành (01)

 

103

Bình Phước

70

804

TYT phường Tân Đồng (01)

 

104

Bình Phước

70

805

TYT xã Tân Thành (01)

 

105

Bình Phước

70

806

TYT phường Tân Phú (01)

 

106

Bình Phước

70

807

TYT phường Tân Xuân (01)

 

107

Bình Phước

70

014

TYT phường Tân Thiện(01)

 

108

Bình Phước

70

015

TYT xã Bình Sơn (02)

 

109

Bình Phước

70

016

TYT xã Bình Tân (02)

 

110

Bình Phước

70

017

TYT xã Phú Văn (02)

 

111

Bình Phước

70

018

TYT xã Minh Tâm(05)

 

112

Bình Phước

70

019

TYT xã Nghĩa Bình (07)

 

113

Bình Phước

70

020

Y tế Nông trường Trà Thanh

 

114

Bình Phước

70

021

Y tế Nông trường Lợi Hưng

 

115

Bình Phước

70

022

Y tế Nông trường Quản Lợi

 

116

Bình Phước

70

023

Y tế Nông trường Xa Trạch

 

117

Bình Phước

70

024

Y tế Nông trường Xa Cam

 

118

Bình Phước

70

025

Y tế Nông trường Đồng Nơ

 

119

Bình Phước

70

026

Y tế Nông trường Bình Minh

 

120

Bình Phước

70

027

Y tế Nông trường Minh Hưng

 

121

Bình Phước

70

046

Y tế Nông trường 1 Lộc Ninh

 

122

Bình Phước

70

047

Y tế Nông trường 2 Lộc Ninh

 

123

Bình Phước

70

048

Y tế Nông trường 3 Lộc Ninh

 

124

Bình Phước

70

049

Y tế Nông trường 4 Lộc Ninh

 

125

Bình Phước

70

050

Y tế Nông trường 5 Lộc Ninh

 

126

Bình Phước

70

051

Y tế Nông trường 6 Lộc Ninh

 

127

Bình Phước

70

052

Y tế Nông trường 7 Lộc Ninh

 

128

Bình Phước

70

053

Y tế Nhà máy chế biến Lộc Hiệp

 

129

Bình Phước

70

054

Y tế Nhà máy chế biến Lộc Ninh

 

130

Bình Phước

70

055

Y tế Nông trường An Bình

 

131

Bình Phước

70

056

Y tế Nông trường Tân Lập

 

132

Bình Phước

70

057

Y tế Nông trường Tân Lợi

 

133

Bình Phước

70

058

Y tế Nông trường Tân Thành

 

134

Bình Phước

70

059

Y tế Nông trường Tân Hưng

 

135

Bình Phước

70

060

Y tế Nông trường Thuận Phú

 

136

Bình Phước

70

061

TYT xã Lộc Phú(03)

 

137

Bình Phước

70

062

TYT xã Bình Minh (07)

 

138

Bình Phước

70

063

TYT xã Phước Minh (02)

 

139

Bình Phước

70

210

TYT xã Quang Minh (08)

 

140

Bình Phước

70

614

TYT xã Đường 10 (07)

 

141

Bình Phước

70

064

TYT phường Phú Đức(09)

 

142

Bình Phước

70

065

TYT phường Phú Thịnh (09)

 

143

Bình Phước

70

066

TYT phường Hưng Chiến (09)

 

144

Bình Phước

70

067

TYT xã Thanh Lương (09)

 

145

Bình Phước

70

068

TYT phường Long Thủy(10)

 

146

Bình Phước

70

069

TYT phường Long Phước (10)

 

147

Bình Phước

70

070

TYT xã Long Giang (10)

 

148

Bình Phước

70

071

Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long

 

149

Bình Phước

70

072

Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long

 

150

Bình Phước

70

518

TYT xã Phước Tân (02)

 

151

Bình Phước

70

074

TYT khu vực I

 

152

Bình Phước

70

075

TYT khu vực II

 

153

Bình Phước

70

076

TYT khu vực III

 

154

Bình Phước

70

077

TYT khu vực IV

 

155

Bình Phước

70

078

TYT khu vực V

 

156

Bình Phước

70

079

Bệnh viện đa khoa tư nhân Thánh Tâm