Thứ ba, ngày 21/08/2018

68 Tỉnh Lâm Đồng

68 Tỉnh Lâm Đồng

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

L©m §ång

68

003

Trung t©m y tÕ §µ L¹t

 

2

L©m §ång

68

004

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Tr¹i M¸t

 

3

L©m §ång

68

005

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n Tr­êng

 

4

L©m §ång

68

006

Nhµ hé sinh thµnh phè

 

5

L©m §ång

68

007

Tr¹m y tÕ ph­êng 12

 

6

L©m §ång

68

009

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thä

 

7

L©m §ång

68

010

Phßng kh¸m ®a khoa Häc viÖn Lôc qu©n-§µ L¹t-L©m

 

8

L©m §ång

68

011

Tr¹m y tÕ x· Tµ Nung

 

9

L©m §ång

68

012

Tr¹m y tÕ ph­êng 10

 

10

L©m §ång

68

013

Tr¹m y tÕ ph­êng 4

 

11

L©m §ång

68

014

Tr¹m y tÕ ph­êng 5

 

12

L©m §ång

68

015

Tr¹m y tÕ ph­êng 1

 

13

L©m §ång

68

016

Tr¹m y tÕ ph­êng 2

 

14

L©m §ång

68

017

Tr¹m y tÕ ph­êng 9

 

15

L©m §ång

68

018

Tr¹m y tÕ ph­êng 3

 

16

L©m §ång

68

019

Tr¹m y tÕ ph­êng 6

 

17

L©m §ång

68

020

Tr¹m y tÕ ph­êng 7

 

18

L©m §ång

68

021

Tr¹m y tÕ ph­êng 8

 

19

L©m §ång

68

022

Tr¹m y tÕ ph­êng 11 §µ L¹t

 

20

L©m §ång

68

023

Tr¹m y tÕ x· Hiªp Th¹nh

 

21

L©m §ång

68

025

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §¹ TÎh

 

22

L©m §ång

68

034

Tr¹m y tÕ x· Tr¹m Hµnh

 

23

L©m §ång

68

035

Tr¹m y tÕ x· §a Quyn

 

24

L©m §ång

68

036

Tr¹m y tÕ x·  T©n L©m

 

25

L©m §ång

68

038

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n Hoµn Mü

 

26

L©m §ång

68

039

Phßng kh¸m ®a khoa KV §¹ T«ng

 

27

L©m §ång

68

040

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Dran

 

28

L©m §ång

68

041

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn C¸t Tiªn

 

29

L©m §ång

68

300

Trung t©m y tÕ huyÖn L¹c D­¬ng

 

30

L©m §ång

68

310

Tr¹m y tÕ x· §­ng Knír

 

31

L©m §ång

68

313

Tr¹m y tÕ x· §¹ Chair

 

32

L©m §ång

68

314

Tr¹m y tÕ x· §¹ Sar

 

33

L©m §ång

68

316

Tr¹m y tÕ x· §a Nhim

 

34

L©m §ång

68

317

Tr¹m y tÕ x· Lat

 

35

L©m §ång

68

318

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn L¹c D­¬ng

 

36

L©m §ång

68

370

Trung t©m y tÕ huyÖn §¬n D­¬ng

 

37

L©m §ång

68

371

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §ran

 

38

L©m §ång

68

372

Tr¹m y tÕ x· L¹c Xu©n

 

39

L©m §ång

68

373

Tr¹m y tÕ x· L¹c L©m

 

40

L©m §ång

68

374

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Th¹nh Mü

 

41

L©m §ång

68

375

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ka §«

 

42

L©m §ång

68

376

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ka §¬n

 

43

L©m §ång

68

377

Tr¹m y tÕ x· Prã

 

44

L©m §ång

68

378

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng LËp-§¬n D­¬ng-L©m §ång

 

45

L©m §ång

68

379

Tr¹m y tÕ x· Tu Tra

 

46

L©m §ång

68

380

Tr¹m y tÕ x· §¹ Rßn

 

47

L©m §ång

68

440

Trung t©m y tÕ huyÖn §øc Träng

 

48

L©m §ång

68

441

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ninh Gia

 

49

L©m §ång

68

442

Tr¹m y tÕ x· Tµ Hine

 

50

L©m §ång

68

443

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §µ Loan

 

51

L©m §ång

68

444

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh

 

52

L©m §ång

68

445

Tr¹m y tÕ x· Tµ N¨ng

 

53

L©m §ång

68

446

Tr¹m y tÕ x· Ninh Loan-§øc Träng-L©m §ång

 

54

L©m §ång

68

447

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi

 

55

L©m §ång

68

448

Tr¹m y tÕ x· Liªn HiÖp

 

56

L©m §ång

68

449

Tr¹m y tÕ TT Liªn NghÜa-§øc Träng-L©m §ång

 

57

L©m §ång

68

450

Tr¹m y tÕ x· Nth«l H¹

 

58

L©m §ång

68

451

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

59

L©m §ång

68

453

Tr¹m y tÕ x· HiÖp An

 

60

L©m §ång

68

455

Tr¹m y tÕ x· Phó Héi

 

61

L©m §ång

68

510

Trung t©m y tÕ huyÖn L©m Hµ

 

62

L©m §ång

68

511

Tr¹m y tÕ x· Hoµi §øc

 

63

L©m §ång

68

512

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Nam Ban

 

64

L©m §ång

68

513

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T©n Hµ

 

65

L©m §ång

68

514

Tr¹m y tÕ TT §inh V¨n L©m Hµ

 

66

L©m §ång

68

515

Tr¹m y tÕ TT Nam Ban-L©m Hµ-L©m §ång

 

67

L©m §ång

68

516

Tr¹m y tÕ x·  Phi T«

 

68

L©m §ång

68

518

Tr¹m y tÕ x· Liªn Hµ

 

69

L©m §ång

68

519

Tr¹m y tÕ x· §¹ §ên

 

70

L©m §ång

68

520

Tr¹m y tÕ x· T©n V¨n

 

71

L©m §ång

68

521

Tr¹m y tÕ x· Phó S¬n

 

72

L©m §ång

68

522

Tr¹m y tÕ x· Nam Hµ

 

73

L©m §ång

68

523

Tr¹m y tÕ x· §«ng Thanh

 

74

L©m §ång

68

524

Tr¹m y tÕ x· T©n Thanh

 

75

L©m §ång

68

525

Tr¹m y tÕ x· §an Ph­îng

 

76

L©m §ång

68

526

Tr¹m y tÕ x· Gia L©m

 

77

L©m §ång

68

527

Tr¹m y tÕ x· Mª Linh

 

78

L©m §ång

68

528

Tr¹m y tÕ x· Phóc Thä

 

79

L©m §ång

68

580

Trung t©m y tÕ huyÖn Di Linh

 

80

L©m §ång

68

581

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Hßa Ninh

 

81

L©m §ång

68

582

Tr¹m y tÕ x· Tam Bè

 

82

L©m §ång

68

583

Tr¹m y tÕ x· Hßa B¾c

 

83

L©m §ång

68

584

Tr¹m y tÕ x· S¬n §iÒn

 

84

L©m §ång

68

585

Tr¹m y tÕ x· Hßa Nam

 

85

L©m §ång

68

586

Tr¹m y tÕ x· Gia B¾c

 

86

L©m §ång

68

587

Tr¹m y tÕ x· §inh Trang Hßa

 

87

L©m §ång

68

588

Tr¹m y tÕ x· B¶o ThuËn

 

88

L©m §ång

68

589

Tr¹m y tÕ x· Hßa Trung

 

89

L©m §ång

68

590

Tr¹m y tÕ x· Gia HiÖp

 

90

L©m §ång

68

591

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T©n Th­îng

 

91

L©m §ång

68

592

Tr¹m y tÕ x· §inh Trang Th­îng

 

92

L©m §ång

68

593

Tr¹m y tÕ x· §inh L¹c

 

93

L©m §ång

68

594

Tr¹m y tÕ x· T©n NghÜa

 

94

L©m §ång

68

595

Tr¹m y tÕ x· Gung rÐ

 

95

L©m §ång

68

596

Tr¹m y tÕ TT Di Linh

 

96

L©m §ång

68

597

Tr¹m y tÕ x·  Liªn §Çm

 

97

L©m §ång

68

598

Tr¹m y tÕ x·  T©n Ch©u

 

98

L©m §ång

68

599

Tr¹m y tÕ x·  T©n Th­îng

 

99

L©m §ång

68

652

Tr¹m y tÕ ph­êng Léc Ph¸t

 

100

L©m §ång

68

653

Tr¹m y tÕ x· §¹m Bri

 

101

L©m §ång

68

654

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Léc Ch©u

 

102

L©m §ång

68

655

Tr¹m y tÕ x· §¹i Lµo

 

103

L©m §ång

68

656

Tr¹m y tÕ x· Léc Nga

 

104

L©m §ång

68

657

Tr¹m y tÕ ph­êng Léc S¬n

 

105

L©m §ång

68

658

Tr¹m y tÕ ph­êng B'lao

 

106

L©m §ång

68

659

Tr¹m y tÕ ph­êng 2

 

107

L©m §ång

68

660

Tr¹m y tÕ ph­êng 1

 

108

L©m §ång

68

661

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Léc Thanh

 

109

L©m §ång

68

662

Tr¹m y tÕ ph­êng Léc TiÕn

 

110

L©m §ång

68

663

Trung t©m y tÕ TP B¶o Léc

 

111

L©m §ång

68

720

Trung t©m y tÕ huyÖn B¶o L©m

 

112

L©m §ång

68

721

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Léc An

 

113

L©m §ång

68

722

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Léc Thµnh

 

114

L©m §ång

68

723

Tr¹m y tÕ x· Léc §øc

 

115

L©m §ång

68

724

Tr¹m y tÕ x· B'l¸

 

116

L©m §ång

68

725

Tr¹m y tÕ x· Léc B¾c

 

117

L©m §ång

68

726

Tr¹m y tÕ x· Léc B¶o

 

118

L©m §ång

68

727

Tr¹m y tÕ x· Léc L©m

 

119

L©m §ång

68

728

Tr¹m y tÕ x· Léc Nam

 

120

L©m §ång

68

729

Tr¹m y tÕ x· Léc Ng·i

 

121

L©m §ång

68

730

Tr¹m y tÕ x· Léc Qu¶ng

 

122

L©m §ång

68

731

Tr¹m y tÕ x· Léc T©n

 

123

L©m §ång

68

732

Tr¹m y tÕ TT Léc Th¾ng

 

124

L©m §ång

68

733

Tr¹m y tÕ x·  Léc Phó

 

125

L©m §ång

68

734

Tr¹m y tÕ x·  T©n L¹c

 

126

L©m §ång

68

790

Trung t©m y tÕ huyÖn §¹ Huoai

 

127

L©m §ång

68

791

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §¹ Mri

 

128

L©m §ång

68

792

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Ploa

 

129

L©m §ång

68

793

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Tån

 

130

L©m §ång

68

794

Tr¹m y tÕ x· Madagu«i

 

131

L©m §ång

68

795

Tr¹m y tÕ x· §¹ Oai

 

132

L©m §ång

68

796

Tr¹m y tÕ x· §oµn KÕt

 

133

L©m §ång

68

797

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Léc

 

134

L©m §ång

68

798

Tr¹m y tÕ x· Hµ L©m

 

135

L©m §ång

68

860

Trung t©m y tÕ huyÖn §¹ TÎh

 

136

L©m §ång

68

861

Tr¹m y tÕ x· §¹ Kho

 

137

L©m §ång

68

862

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng TrÞ

 

138

L©m §ång

68

863

Tr¹m y tÕ x· Quèc Oai

 

139

L©m §ång

68

864

Tr¹m y tÕ x· TriÖu H¶i

 

140

L©m §ång

68

865

Tr¹m y tÕ x· Mü §øc

 

141

L©m §ång

68

866

Tr¹m y tÕ x·  H­¬ng L©m

 

142

L©m §ång

68

867

Tr¹m y tÕ x·  Hµ §«ng

 

143

L©m §ång

68

868

Tr¹m y tÕ x·  An Nh¬n

 

144

L©m §ång

68

869

Tr¹m y tÕ x·  §¹ L©y

 

145

L©m §ång

68

870

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Pal

 

146

L©m §ång

68

930

Trung t©m y tÕ huyÖn C¸t Tiªn

 

147

L©m §ång

68

931

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ph­íc C¸t 1

 

148

L©m §ång

68

932

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Gia ViÔn

 

149

L©m §ång

68

933

Tr¹m y tÕ x·  Qu¶ng Ng·i

 

150

L©m §ång

68

935

Tr¹m y tÕ x·  §øc Phæ

 

151

L©m §ång

68

936

Tr¹m y tÕ x·  Ph­íc C¸t 2

 

152

L©m §ång

68

937

Tr¹m y tÕ x·  Tiªn Hoµng

 

153

L©m §ång

68

938

Tr¹m y tÕ x·  Nam Ninh

 

154

L©m §ång

68

939

Tr¹m y tÕ x·  Mü L©m

 

155

L©m §ång

68

941

Tr¹m y tÕ x·  T­ NghÜa

 

156

L©m §ång

68

944

Tr¹m y tÕ x·  §ång Nai Th­îng

 

157

L©m §ång

68

970

Trung t©m y tÕ huyÖn §am R«ng

 

158

L©m §ång

68

972

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phi Liªng

 

159

L©m §ång

68

973

Tr¹m y tÕ x·  Liªng Sr«nh

 

160

L©m §ång

68

974

Tr¹m y tÕ x·  §¹ K' nµng

 

161

L©m §ång

68

975

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Long

 

162

L©m §ång

68

976

Tr¹m y tÕ x·  §¹ T«ng

 

163

L©m §ång

68

978

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Rsal

 

164

L©m §ång

68

979

Tr¹m y tÕ x·  R« Men

 

165

L©m §ång

68

980

Tr¹m y tÕ x·  M' R«ng

 

166

L©m §ång

68

982

Tr¹m y tÕ x· §¹m Ri

 

167

L©m §ång

68

983

Ph©n tr¹m y tÕ x·  §¹ Nha

 

168

L©m §ång

68

042

Tr¹m y tÕ x· Hßa Ninh

 

169

L©m §ång

68

043

Khu ®iÒu trÞ phong Di Linh - Trung t©m phßng chèng bÖnh x· héi

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.