Thứ bảy, ngày 20/10/2018

68 Tỉnh Lâm Đồng

68 Tỉnh Lâm Đồng

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

L©m §ång

68

003

Trung t©m y tÕ §µ L¹t

 

2

L©m §ång

68

004

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Tr¹i M¸t

 

3

L©m §ång

68

005

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n Tr­êng

 

4

L©m §ång

68

006

Nhµ hé sinh thµnh phè

 

5

L©m §ång

68

007

Tr¹m y tÕ ph­êng 12

 

6

L©m §ång

68

009

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thä

 

7

L©m §ång

68

010

Phßng kh¸m ®a khoa Häc viÖn Lôc qu©n-§µ L¹t-L©m

 

8

L©m §ång

68

011

Tr¹m y tÕ x· Tµ Nung

 

9

L©m §ång

68

012

Tr¹m y tÕ ph­êng 10

 

10

L©m §ång

68

013

Tr¹m y tÕ ph­êng 4

 

11

L©m §ång

68

014

Tr¹m y tÕ ph­êng 5

 

12

L©m §ång

68

015

Tr¹m y tÕ ph­êng 1

 

13

L©m §ång

68

016

Tr¹m y tÕ ph­êng 2

 

14

L©m §ång

68

017

Tr¹m y tÕ ph­êng 9

 

15

L©m §ång

68

018

Tr¹m y tÕ ph­êng 3

 

16

L©m §ång

68

019

Tr¹m y tÕ ph­êng 6

 

17

L©m §ång

68

020

Tr¹m y tÕ ph­êng 7

 

18

L©m §ång

68

021

Tr¹m y tÕ ph­êng 8

 

19

L©m §ång

68

022

Tr¹m y tÕ ph­êng 11 §µ L¹t

 

20

L©m §ång

68

023

Tr¹m y tÕ x· Hiªp Th¹nh

 

21

L©m §ång

68

025

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §¹ TÎh

 

22

L©m §ång

68

034

Tr¹m y tÕ x· Tr¹m Hµnh

 

23

L©m §ång

68

035

Tr¹m y tÕ x· §a Quyn

 

24

L©m §ång

68

036

Tr¹m y tÕ x·  T©n L©m

 

25

L©m §ång

68

038

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n Hoµn Mü

 

26

L©m §ång

68

039

Phßng kh¸m ®a khoa KV §¹ T«ng

 

27

L©m §ång

68

040

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Dran

 

28

L©m §ång

68

041

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn C¸t Tiªn

 

29

L©m §ång

68

300

Trung t©m y tÕ huyÖn L¹c D­¬ng

 

30

L©m §ång

68

310

Tr¹m y tÕ x· §­ng Knír

 

31

L©m §ång

68

313

Tr¹m y tÕ x· §¹ Chair

 

32

L©m §ång

68

314

Tr¹m y tÕ x· §¹ Sar

 

33

L©m §ång

68

316

Tr¹m y tÕ x· §a Nhim

 

34

L©m §ång

68

317

Tr¹m y tÕ x· Lat

 

35

L©m §ång

68

318

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn L¹c D­¬ng

 

36

L©m §ång

68

370

Trung t©m y tÕ huyÖn §¬n D­¬ng

 

37

L©m §ång

68

371

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §ran

 

38

L©m §ång

68

372

Tr¹m y tÕ x· L¹c Xu©n

 

39

L©m §ång

68

373

Tr¹m y tÕ x· L¹c L©m

 

40

L©m §ång

68

374

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Th¹nh Mü

 

41

L©m §ång

68

375

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ka §«

 

42

L©m §ång

68

376

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ka §¬n

 

43

L©m §ång

68

377

Tr¹m y tÕ x· Prã

 

44

L©m §ång

68

378

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng LËp-§¬n D­¬ng-L©m §ång

 

45

L©m §ång

68

379

Tr¹m y tÕ x· Tu Tra

 

46

L©m §ång

68

380

Tr¹m y tÕ x· §¹ Rßn

 

47

L©m §ång

68

440

Trung t©m y tÕ huyÖn §øc Träng

 

48

L©m §ång

68

441

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ninh Gia

 

49

L©m §ång

68

442

Tr¹m y tÕ x· Tµ Hine

 

50

L©m §ång

68

443

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §µ Loan

 

51

L©m §ång

68

444

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh

 

52

L©m §ång

68

445

Tr¹m y tÕ x· Tµ N¨ng

 

53

L©m §ång

68

446

Tr¹m y tÕ x· Ninh Loan-§øc Träng-L©m §ång

 

54

L©m §ång

68

447

Tr¹m y tÕ x· T©n Héi

 

55

L©m §ång

68

448

Tr¹m y tÕ x· Liªn HiÖp

 

56

L©m §ång

68

449

Tr¹m y tÕ TT Liªn NghÜa-§øc Träng-L©m §ång

 

57

L©m §ång

68

450

Tr¹m y tÕ x· Nth«l H¹

 

58

L©m §ång

68

451

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

59

L©m §ång

68

453

Tr¹m y tÕ x· HiÖp An

 

60

L©m §ång

68

455

Tr¹m y tÕ x· Phó Héi

 

61

L©m §ång

68

510

Trung t©m y tÕ huyÖn L©m Hµ

 

62

L©m §ång

68

511

Tr¹m y tÕ x· Hoµi §øc

 

63

L©m §ång

68

512

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Nam Ban

 

64

L©m §ång

68

513

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T©n Hµ

 

65

L©m §ång

68

514

Tr¹m y tÕ TT §inh V¨n L©m Hµ

 

66

L©m §ång

68

515

Tr¹m y tÕ TT Nam Ban-L©m Hµ-L©m §ång

 

67

L©m §ång

68

516

Tr¹m y tÕ x·  Phi T«

 

68

L©m §ång

68

518

Tr¹m y tÕ x· Liªn Hµ

 

69

L©m §ång

68

519

Tr¹m y tÕ x· §¹ §ên

 

70

L©m §ång

68

520

Tr¹m y tÕ x· T©n V¨n

 

71

L©m §ång

68

521

Tr¹m y tÕ x· Phó S¬n

 

72

L©m §ång

68

522

Tr¹m y tÕ x· Nam Hµ

 

73

L©m §ång

68

523

Tr¹m y tÕ x· §«ng Thanh

 

74

L©m §ång

68

524

Tr¹m y tÕ x· T©n Thanh

 

75

L©m §ång

68

525

Tr¹m y tÕ x· §an Ph­îng

 

76

L©m §ång

68

526

Tr¹m y tÕ x· Gia L©m

 

77

L©m §ång

68

527

Tr¹m y tÕ x· Mª Linh

 

78

L©m §ång

68

528

Tr¹m y tÕ x· Phóc Thä

 

79

L©m §ång

68

580

Trung t©m y tÕ huyÖn Di Linh

 

80

L©m §ång

68

581

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Hßa Ninh

 

81

L©m §ång

68

582

Tr¹m y tÕ x· Tam Bè

 

82

L©m §ång

68

583

Tr¹m y tÕ x· Hßa B¾c

 

83

L©m §ång

68

584

Tr¹m y tÕ x· S¬n §iÒn

 

84

L©m §ång

68

585

Tr¹m y tÕ x· Hßa Nam

 

85

L©m §ång

68

586

Tr¹m y tÕ x· Gia B¾c

 

86

L©m §ång

68

587

Tr¹m y tÕ x· §inh Trang Hßa

 

87

L©m §ång

68

588

Tr¹m y tÕ x· B¶o ThuËn

 

88

L©m §ång

68

589

Tr¹m y tÕ x· Hßa Trung

 

89

L©m §ång

68

590

Tr¹m y tÕ x· Gia HiÖp

 

90

L©m §ång

68

591

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T©n Th­îng

 

91

L©m §ång

68

592

Tr¹m y tÕ x· §inh Trang Th­îng

 

92

L©m §ång

68

593

Tr¹m y tÕ x· §inh L¹c

 

93

L©m §ång

68

594

Tr¹m y tÕ x· T©n NghÜa

 

94

L©m §ång

68

595

Tr¹m y tÕ x· Gung rÐ

 

95

L©m §ång

68

596

Tr¹m y tÕ TT Di Linh

 

96

L©m §ång

68

597

Tr¹m y tÕ x·  Liªn §Çm

 

97

L©m §ång

68

598

Tr¹m y tÕ x·  T©n Ch©u

 

98

L©m §ång

68

599

Tr¹m y tÕ x·  T©n Th­îng

 

99

L©m §ång

68

652

Tr¹m y tÕ ph­êng Léc Ph¸t

 

100

L©m §ång

68

653

Tr¹m y tÕ x· §¹m Bri

 

101

L©m §ång

68

654

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Léc Ch©u

 

102

L©m §ång

68

655

Tr¹m y tÕ x· §¹i Lµo

 

103

L©m §ång

68

656

Tr¹m y tÕ x· Léc Nga

 

104

L©m §ång

68

657

Tr¹m y tÕ ph­êng Léc S¬n

 

105

L©m §ång

68

658

Tr¹m y tÕ ph­êng B'lao

 

106

L©m §ång

68

659

Tr¹m y tÕ ph­êng 2

 

107

L©m §ång

68

660

Tr¹m y tÕ ph­êng 1

 

108

L©m §ång

68

661

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Léc Thanh

 

109

L©m §ång

68

662

Tr¹m y tÕ ph­êng Léc TiÕn

 

110

L©m §ång

68

663

Trung t©m y tÕ TP B¶o Léc

 

111

L©m §ång

68

720

Trung t©m y tÕ huyÖn B¶o L©m

 

112

L©m §ång

68

721

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Léc An

 

113

L©m §ång

68

722

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Léc Thµnh

 

114

L©m §ång

68

723

Tr¹m y tÕ x· Léc §øc

 

115

L©m §ång

68

724

Tr¹m y tÕ x· B'l¸

 

116

L©m §ång

68

725

Tr¹m y tÕ x· Léc B¾c

 

117

L©m §ång

68

726

Tr¹m y tÕ x· Léc B¶o

 

118

L©m §ång

68

727

Tr¹m y tÕ x· Léc L©m

 

119

L©m §ång

68

728

Tr¹m y tÕ x· Léc Nam

 

120

L©m §ång

68

729

Tr¹m y tÕ x· Léc Ng·i

 

121

L©m §ång

68

730

Tr¹m y tÕ x· Léc Qu¶ng

 

122

L©m §ång

68

731

Tr¹m y tÕ x· Léc T©n

 

123

L©m §ång

68

732

Tr¹m y tÕ TT Léc Th¾ng

 

124

L©m §ång

68

733

Tr¹m y tÕ x·  Léc Phó

 

125

L©m §ång

68

734

Tr¹m y tÕ x·  T©n L¹c

 

126

L©m §ång

68

790

Trung t©m y tÕ huyÖn §¹ Huoai

 

127

L©m §ång

68

791

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §¹ Mri

 

128

L©m §ång

68

792

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Ploa

 

129

L©m §ång

68

793

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Tån

 

130

L©m §ång

68

794

Tr¹m y tÕ x· Madagu«i

 

131

L©m §ång

68

795

Tr¹m y tÕ x· §¹ Oai

 

132

L©m §ång

68

796

Tr¹m y tÕ x· §oµn KÕt

 

133

L©m §ång

68

797

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Léc

 

134

L©m §ång

68

798

Tr¹m y tÕ x· Hµ L©m

 

135

L©m §ång

68

860

Trung t©m y tÕ huyÖn §¹ TÎh

 

136

L©m §ång

68

861

Tr¹m y tÕ x· §¹ Kho

 

137

L©m §ång

68

862

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng TrÞ

 

138

L©m §ång

68

863

Tr¹m y tÕ x· Quèc Oai

 

139

L©m §ång

68

864

Tr¹m y tÕ x· TriÖu H¶i

 

140

L©m §ång

68

865

Tr¹m y tÕ x· Mü §øc

 

141

L©m §ång

68

866

Tr¹m y tÕ x·  H­¬ng L©m

 

142

L©m §ång

68

867

Tr¹m y tÕ x·  Hµ §«ng

 

143

L©m §ång

68

868

Tr¹m y tÕ x·  An Nh¬n

 

144

L©m §ång

68

869

Tr¹m y tÕ x·  §¹ L©y

 

145

L©m §ång

68

870

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Pal

 

146

L©m §ång

68

930

Trung t©m y tÕ huyÖn C¸t Tiªn

 

147

L©m §ång

68

931

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ph­íc C¸t 1

 

148

L©m §ång

68

932

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Gia ViÔn

 

149

L©m §ång

68

933

Tr¹m y tÕ x·  Qu¶ng Ng·i

 

150

L©m §ång

68

935

Tr¹m y tÕ x·  §øc Phæ

 

151

L©m §ång

68

936

Tr¹m y tÕ x·  Ph­íc C¸t 2

 

152

L©m §ång

68

937

Tr¹m y tÕ x·  Tiªn Hoµng

 

153

L©m §ång

68

938

Tr¹m y tÕ x·  Nam Ninh

 

154

L©m §ång

68

939

Tr¹m y tÕ x·  Mü L©m

 

155

L©m §ång

68

941

Tr¹m y tÕ x·  T­ NghÜa

 

156

L©m §ång

68

944

Tr¹m y tÕ x·  §ång Nai Th­îng

 

157

L©m §ång

68

970

Trung t©m y tÕ huyÖn §am R«ng

 

158

L©m §ång

68

972

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phi Liªng

 

159

L©m §ång

68

973

Tr¹m y tÕ x·  Liªng Sr«nh

 

160

L©m §ång

68

974

Tr¹m y tÕ x·  §¹ K' nµng

 

161

L©m §ång

68

975

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Long

 

162

L©m §ång

68

976

Tr¹m y tÕ x·  §¹ T«ng

 

163

L©m §ång

68

978

Tr¹m y tÕ x·  §¹ Rsal

 

164

L©m §ång

68

979

Tr¹m y tÕ x·  R« Men

 

165

L©m §ång

68

980

Tr¹m y tÕ x·  M' R«ng

 

166

L©m §ång

68

982

Tr¹m y tÕ x· §¹m Ri

 

167

L©m §ång

68

983

Ph©n tr¹m y tÕ x·  §¹ Nha

 

168

L©m §ång

68

042

Tr¹m y tÕ x· Hßa Ninh

 

169

L©m §ång

68

043

Khu ®iÒu trÞ phong Di Linh - Trung t©m phßng chèng bÖnh x· héi