Thứ bảy, ngày 22/09/2018

67 Tỉnh Đăk Nông

67 Tỉnh Đăk Nông

STT

Tỉnh

Mã tỉnh

Mã BV

Tên bệnh viện

Ghi chú

1

§¨k N«ng

67

001

BÖnh viÖn ®a khoa H.§¾k Glong

 

2

§¨k N«ng

67

004

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng S¬n

 

3

§¨k N«ng

67

005

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Thµnh

 

4

§¨k N«ng

67

006

Tr¹m y tÕ x· §¾k Ha

 

5

§¨k N«ng

67

007

Tr¹m y tÕ x· §¾k R'M¨ng

 

6

§¨k N«ng

67

008

Tr¹m y tÕ x· §¾k Nia

 

7

§¨k N«ng

67

009

BÖnh viÖn ®a khoa H.Kr«ng N«

 

8

§¨k N«ng

67

010

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Khª

 

9

§¨k N«ng

67

011

BÖnh viÖn ®a khoa H.C­ Jót

 

10

§¨k N«ng

67

012

BÖnh viÖn ®a khoa H.§¾k Mil

 

11

§¨k N«ng

67

013

Tr¹m y tÕ x· §¾k Plao

 

12

§¨k N«ng

67

014

BÖnh viÖn ®a khoa H.§¾k R'LÊp

 

13

§¨k N«ng

67

015

Tr¹m y tÕ x· §¾k Som

 

14

§¨k N«ng

67

016

Tr¹m y tÕ TT Ea T'Ling

 

15

§¨k N«ng

67

017

Tr¹m y tÕ x· §¾k Wil

 

16

§¨k N«ng

67

018

Tr¹m y tÕ x· Ea P«

 

17

§¨k N«ng

67

019

Tr¹m y tÕ x· Nam Dong

 

18

§¨k N«ng

67

020

Tr¹m y tÕ x· §¾k DR«ng

 

19

§¨k N«ng

67

021

Tr¹m y tÕ x· T©m Th¾ng

 

20

§¨k N«ng

67

022

Tr¹m y tÕ x· Cư­ Knia

 

21

§¨k N«ng

67

023

Tr¹m y tÕ x· Tróc S¬n

 

22

§¨k N«ng

67

024

Tr¹m y tÕ TT §¾k Mil

 

23

§¨k N«ng

67

025

Tr¹m y tÕ x· §¾k Lao

 

24

§¨k N«ng

67

026

Tr¹m y tÕ x· §¾k R'La

 

25

§¨k N«ng

67

027

Tr¹m y tÕ x· §¾k G»n

 

26

§¨k N«ng

67

028

Tr¹m y tÕ x· §øc M¹nh

 

27

§¨k N«ng

67

029

Tr¹m y tÕ x· §¾k S¾k

 

28

§¨k N«ng

67

030

Tr¹m y tÕ x· ThuËn An

 

29

§¨k N«ng

67

031

Tr¹m y tÕ x· §øc Minh

 

30

§¨k N«ng

67

032

Tr¹m y tÕ x· §¾k N'Drãt

 

31

§¨k N«ng

67

033

Tr¹m y tÕ TT §¾k M©m

 

32

§¨k N«ng

67

034

Tr¹m y tÕ x· §¾k S«r

 

33

§¨k N«ng

67

035

Tr¹m y tÕ x· Bu«n Choah

 

34

§¨k N«ng

67

036

Tr¹m y tÕ x· Nam §µ

 

35

§¨k N«ng

67

037

Tr¹m y tÕ x· §¾k Dr«

 

36

§¨k N«ng

67

038

Tr¹m y tÕ x· N©m Nung

 

37

§¨k N«ng

67

039

Tr¹m y tÕ x· §øc Xuyªn

 

38

§¨k N«ng

67

040

Tr¹m y tÕ x· §¾k Nang

 

39

§¨k N«ng

67

041

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Phó

 

40

§¨k N«ng

67

042

Tr¹m y tÕ x· N©m N'§ir

 

41

§¨k N«ng

67

043

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

42

§¨k N«ng

67

044

Tr¹m y tÕ x· §¾k M«l

 

43

§¨k N«ng

67

046

Tr¹m y tÕ x· ThuËn H¹nh

 

44

§¨k N«ng

67

047

Tr¹m y tÕ x· §¾k N'Drung

 

45

§¨k N«ng

67

048

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Xu©n

 

46

§¨k N«ng

67

049

Tr¹m y tÕ x· N©m N'jang

 

47

§¨k N«ng

67

050

BÖnh viÖn ®a khoa H.§¾k Song

 

48

§¨k N«ng

67

051

Tr¹m y tÕ TT KiÕn §øc

 

49

§¨k N«ng

67

052

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Trùc

 

50

§¨k N«ng

67

053

Tr¹m y tÕ x· §¾k Bók So

 

51

§¨k N«ng

67

054

Tr¹m y tÕ X· §¾K R'TýH

 

52

§¨k N«ng

67

055

Tr¹m y tÕ X· Qu¶ng TÝn

 

53

§¨k N«ng

67

056

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng T©n

 

54

§¨k N«ng

67

057

Tr¹m y tÕ x· Nh©n C¬

 

55

§¨k N«ng

67

058

Tr¹m y tÕ x· KiÕn Thµnh

 

56

§¨k N«ng

67

059

Tr¹m y tÕ x· §¹o NghÜa

 

57

§¨k N«ng

67

060

Tr¹m y tÕ x· §¾k Sin

 

58

§¨k N«ng

67

061

Tr¹m y tÕ x· §¾k Ru

 

59

§¨k N«ng

67

062

Tr¹m y tÕ x· Nh©n §¹o

 

60

§¨k N«ng

67

063

Tr¹m y tÕ x· §¾k Wer

 

61

§¨k N«ng

67

064

Tr¹m y tÕ ph­ưêng NghÜa §øc

 

62

§¨k N«ng

67

065

Tr¹m y tÕ ph­ưêng NghÜa Thµnh

 

63

§¨k N«ng

67

066

Tr¹m y tÕ ph­ưêng NghÜa Phó

 

64

§¨k N«ng

67

067

Tr¹m y tÕ ph­ưêng NghÜa T©n

 

65

§¨k N«ng

67

068

Tr¹m y tÕ ph­ưêng NghÜa Trung

 

66

§¨k N«ng

67

069

Tr¹m y tÕ x· §¾k R'Moan

 

67

§¨k N«ng

67

072

BÖnh viÖn ®a khoa tØnh §¨kN«ng

ChØ nhËn ®¨ng ký KCBB§ gåm c¸c ®èi t­îng sau:
- C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc c¸c
 ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp; C¸c ®èi
t­îng thuéc c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn
®Þa bµn ThÞ x· Gia NghÜa

68

§¨k N«ng

67

073

Tr¹m y tÕ x· Long S¬n

 

69

§¨k N«ng

67

074

BÖnh viÖn ®a khoa H.Tuy §øc

 

70

§¨k N«ng

67

075

Tr¹m y tÕ x· §¨k Ngo

 

71

§¨k N«ng

67

076

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng T©m

 

72

§¨k N«ng

67

077

Tr¹m y tÕ Trung ®oµn 720

 

73

§¨k N«ng

67

085

Tr¹m y tÕ x· Nam Xu©n

 

74

§¨k N«ng

67

086

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Hßa

 

75

§¨k N«ng

67

087

Tr¹m y tÕ TT §øc An

 

76

§¨k N«ng

67

088

Tr¹m y tÕ x· §¾k Hßa

 

77

§¨k N«ng

67

089

Tr¹m y tÕ x· H­ưng B×nh

 

78

§¨k N«ng

67

090

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Th¾ng

 

79

§¨k N«ng

67

091

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hµ

 

80

§¨k N«ng

67

092

Tr¹m y tÕ x· Nam B×nh

 

81

§¨k N«ng

67

084

BÖnh x¸ Qu©n d©n y Trung §oµn 726/Binh ®oµn 16

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.