Thứ ba, ngày 25/09/2018

66 Tỉnh Đăk Lăk

66 Tỉnh Đăk Lăk

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

§¨k L¨k

66

003

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Bu«n Ma Thuét

 

2

§¨k L¨k

66

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kr«ng P¾c

 

3

§¨k L¨k

66

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ea Kar

 

4

§¨k L¨k

66

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn M'§r¾k

 

5

§¨k L¨k

66

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kr«ng B«ng

 

6

§¨k L¨k

66

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn L¾k

 

7

§¨k L¨k

66

009

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n LËp

 

8

§¨k L¨k

66

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kr«ng Ana

 

9

§¨k L¨k

66

011

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Hoµ

 

10

§¨k L¨k

66

012

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n An

 

11

§¨k L¨k

66

013

Tr¹m y tÕ ph­êng Thèng NhÊt

 

12

§¨k L¨k

66

014

Tr¹m y tÕ ph­êng Thµnh NhÊt

 

13

§¨k L¨k

66

015

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn C­ M'gar

 

14

§¨k L¨k

66

016

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ea Sóp

 

15

§¨k L¨k

66

017

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kr«ng N¨ng

 

16

§¨k L¨k

66

019

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ea H'leo

 

17

§¨k L¨k

66

020

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Bu«n §«n

 

18

§¨k L¨k

66

021

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn C­ Kuin

 

19

§¨k L¨k

66

022

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc 333

 

20

§¨k L¨k

66

023

Phßng kh¸m ®a khoa 715

 

21

§¨k L¨k

66

024

BÖnh viÖn C«ng an tØnh

 

22

§¨k L¨k

66

025

Tr¹m y tÕ ph­êng Th¾ng Lîi

 

23

§¨k L¨k

66

027

YTCS C«ng ty Cµ phª Th¾ng Lîi

 

24

§¨k L¨k

66

028

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Lîi

 

25

§¨k L¨k

66

030

Tr¹m y tÕ ph­êng Thµnh C«ng

 

26

§¨k L¨k

66

031

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Thµnh

 

27

§¨k L¨k

66

042

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n TiÕn

 

28

§¨k L¨k

66

044

Tr¹m y tÕ ph­êng Tù An

 

29

§¨k L¨k

66

047

YTCS C«ng ty Cµ Phª 49

 

30

§¨k L¨k

66

049

Phßng kh¸m khu vùc 719

 

31

§¨k L¨k

66

051

Tr¹m y tÕ ph­êng Ea Tam

 

32

§¨k L¨k

66

052

Tr¹m y tÕ ph­êng Kh¸nh Xu©n

 

33

§¨k L¨k

66

053

Tr¹m y tÕ x· Hßa ThuËn

 

34

§¨k L¨k

66

054

Tr¹m y tÕ x· C­ £Bur

 

35

§¨k L¨k

66

055

Tr¹m y tÕ x· Ea Tu

 

36

§¨k L¨k

66

056

Tr¹m y tÕ x· Hßa Th¾ng

 

37

§¨k L¨k

66

057

Tr¹m y tÕ x· Ea Kao

 

38

§¨k L¨k

66

058

Tr¹m y tÕ x· Hßa Phó

 

39

§¨k L¨k

66

059

Tr¹m y tÕ x· Hßa Kh¸nh

 

40

§¨k L¨k

66

060

Tr¹m y tÕ x· Hßa Xu©n

 

41

§¨k L¨k

66

061

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Dr¨ng

 

42

§¨k L¨k

66

062

Tr¹m y tÕ x· Ea H'leo

 

43

§¨k L¨k

66

063

Tr¹m y tÕ x· Ea Sol

 

44

§¨k L¨k

66

064

Tr¹m y tÕ x· Ea Ral

 

45

§¨k L¨k

66

065

Tr¹m y tÕ x· Ea Wy

 

46

§¨k L¨k

66

066

Tr¹m y tÕ x· C­ Mèt

 

47

§¨k L¨k

66

067

Tr¹m y tÕ x· Ea Hiao

 

48

§¨k L¨k

66

068

Tr¹m y tÕ x· Ea Khal

 

49

§¨k L¨k

66

070

Trung t©m Y tÕ C«ng ty TNHH MTV Kroong Buk

 

50

§¨k L¨k

66

071

Trung t©m Y tÕ c«ng ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo

 

51

§¨k L¨k

66

072

Tr¹m y tÕ x· Dliª Yang

 

52

§¨k L¨k

66

073

Tr¹m y tÕ x· Ea Nam

 

53

§¨k L¨k

66

074

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Sóp

 

54

§¨k L¨k

66

075

Tr¹m y tÕ x· Ia Lèp

 

55

§¨k L¨k

66

076

Tr¹m y tÕ x· Ea Rèk

 

56

§¨k L¨k

66

077

Tr¹m y tÕ x· Ya Tê Mèt

 

57

§¨k L¨k

66

078

Tr¹m y tÕ x· Ea Lª

 

58

§¨k L¨k

66

079

Tr¹m y tÕ x· C­ KBang

 

59

§¨k L¨k

66

080

Tr¹m y tÕ x· Ea Bung

 

60

§¨k L¨k

66

081

Tr¹m y tÕ x· C­ M'Lan

 

61

§¨k L¨k

66

082

Tr¹m y tÕ x· Kr«ng Na

 

62

§¨k L¨k

66

083

Tr¹m y tÕ x· Ea Huar

 

63

§¨k L¨k

66

084

Tr¹m y tÕ x· Ea Wer

 

64

§¨k L¨k

66

085

Tr¹m y tÕ x· T©n Hoµ

 

65

§¨k L¨k

66

086

Tr¹m y tÕ x· Cu«r KNia

 

66

§¨k L¨k

66

087

Tr¹m y tÕ x· Ea Bar

 

67

§¨k L¨k

66

088

Tr¹m y tÕ x· Ea Nu«l

 

68

§¨k L¨k

66

089

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Pèk

 

69

§¨k L¨k

66

090

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Qu¶ng Phó

 

70

§¨k L¨k

66

091

Tr¹m y tÕ X· Qu¶ng  TiÕn

 

71

§¨k L¨k

66

092

Tr¹m y tÕ x· Ea KiÕt

 

72

§¨k L¨k

66

093

Tr¹m y tÕ x· Ea Tar

 

73

§¨k L¨k

66

094

Tr¹m y tÕ x· C­ Dliª M'n«ng

 

74

§¨k L¨k

66

095

Tr¹m y tÕ x· Ea H'®inh

 

75

§¨k L¨k

66

096

Tr¹m y tÕ x· Ea Tul

 

76

§¨k L¨k

66

097

Tr¹m y tÕ x· Ea KPam

 

77

§¨k L¨k

66

098

Tr¹m y tÕ x· Ea M'DRãh

 

78

§¨k L¨k

66

099

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng HiÖp

 

79

§¨k L¨k

66

100

Tr¹m y tÕ x· C­ M'gar

 

80

§¨k L¨k

66

101

Tr¹m y tÕ x· Ea D'R¬ng

 

81

§¨k L¨k

66

102

Tr¹m y tÕ x· Ea M'nang

 

82

§¨k L¨k

66

103

Tr¹m y tÕ x· C­ Suª

 

83

§¨k L¨k

66

104

Tr¹m y tÕ x· Cuor §¨ng

 

84

§¨k L¨k

66

106

Tr¹m y tÕ x· C­ NÐ

 

85

§¨k L¨k

66

107

Tr¹m y tÕ x· Ch­ KB«

 

86

§¨k L¨k

66

108

Tr¹m y tÕ x· C­ P¬ng

 

87

§¨k L¨k

66

109

Tr¹m y tÕ x· P¬ng Drang

 

88

§¨k L¨k

66

110

Tr¹m y tÕ x· Ea Ngai

 

89

§¨k L¨k

66

111

Tr¹m y tÕ ph­êng §oµn KÕt

 

90

§¨k L¨k

66

112

Tr¹m y tÕ x· Ea Blang

 

91

§¨k L¨k

66

113

Tr¹m y tÕ x· Ea Dr«ng

 

92

§¨k L¨k

66

114

Tr¹m y tÕ ph­êng Thèng NhÊt

 

93

§¨k L¨k

66

115

Tr¹m y tÕ x· Ea Siªn

 

94

§¨k L¨k

66

116

Tr¹m y tÕ x· B×nh ThuËn

 

95

§¨k L¨k

66

117

Tr¹m y tÕ x· C­ Bao

 

96

§¨k L¨k

66

118

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Kr«ng N¨ng

 

97

§¨k L¨k

66

119

Tr¹m y tÕ x· §Liª Ya

 

98

§¨k L¨k

66

120

Tr¹m y tÕ x· Ea Tãh

 

99

§¨k L¨k

66

121

Tr¹m y tÕ x· Ea Tam

 

100

§¨k L¨k

66

122

Tr¹m y tÕ x· Phó Léc

 

101

§¨k L¨k

66

123

Tr¹m y tÕ x· Tam Giang

 

102

§¨k L¨k

66

124

Tr¹m y tÕ x· Ea Hå

 

103

§¨k L¨k

66

125

Tr¹m y tÕ x· Phó Xu©n

 

104

§¨k L¨k

66

126

Tr¹m y tÕ x· C­ Kl«ng

 

105

§¨k L¨k

66

127

Tr¹m y tÕ x· Ea T©n

 

106

§¨k L¨k

66

128

Tr¹m y tÕ x· Ea Puk

 

107

§¨k L¨k

66

129

Tr¹m y tÕ x· Ea D¨h

 

108

§¨k L¨k

66

130

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Kar

 

109

§¨k L¨k

66

131

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Knèp

 

110

§¨k L¨k

66

132

Tr¹m y tÕ x· Ea S«

 

111

§¨k L¨k

66

133

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Phó

 

112

§¨k L¨k

66

134

Tr¹m y tÕ x· C­ Huª

 

113

§¨k L¨k

66

135

Tr¹m y tÕ x· Ea Tih

 

114

§¨k L¨k

66

136

Tr¹m y tÕ x· Ea §ar

 

115

§¨k L¨k

66

137

Tr¹m y tÕ x· Ea Kmót

 

116

§¨k L¨k

66

138

Tr¹m y tÕ x· C­ Ni

 

117

§¨k L¨k

66

139

Tr¹m y tÕ x· Ea P¨l

 

118

§¨k L¨k

66

140

Tr¹m y tÕ x· Ea ¤

 

119

§¨k L¨k

66

141

Tr¹m y tÕ x· C­ B«ng

 

120

§¨k L¨k

66

142

Tr¹m y tÕ x· C­ Jang

 

121

§¨k L¨k

66

143

Tr¹m y tÕ x· C­ Pr«ng

 

122

§¨k L¨k

66

144

Tr¹m y tÕ x· C­ Elang

 

123

§¨k L¨k

66

145

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn M'§r¾k

 

124

§¨k L¨k

66

146

Tr¹m y tÕ x· C­ Prao

 

125

§¨k L¨k

66

147

Tr¹m y tÕ x· Ea Pil

 

126

§¨k L¨k

66

148

Tr¹m y tÕ x· Ea Lai

 

127

§¨k L¨k

66

149

Tr¹m y tÕ x· Ea H'MLay

 

128

§¨k L¨k

66

150

Tr¹m y tÕ x· Kr«ng Jing

 

129

§¨k L¨k

66

151

Tr¹m y tÕ x· Ea M'Doal

 

130

§¨k L¨k

66

152

Tr¹m y tÕ x· Ea Riªng

 

131

§¨k L¨k

66

153

Tr¹m y tÕ x· C­ M'ta

 

132

§¨k L¨k

66

154

Tr¹m y tÕ x· C­ KRãa

 

133

§¨k L¨k

66

155

Tr¹m y tÕ x· KR«ng ¸

 

134

§¨k L¨k

66

156

Tr¹m y tÕ x· Ea Trang

 

135

§¨k L¨k

66

157

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn  Kr«ng Kmar

 

136

§¨k L¨k

66

158

Tr¹m y tÕ x· Dang Kang

 

137

§¨k L¨k

66

159

Tr¹m y tÕ x· C­ KTy

 

138

§¨k L¨k

66

160

Tr¹m y tÕ x· Hßa Thµnh

 

139

§¨k L¨k

66

161

Tr¹m y tÕ x· Hßa T©n

 

140

§¨k L¨k

66

162

Tr¹m y tÕ x· Hßa Phong

 

141

§¨k L¨k

66

163

Tr¹m y tÕ x· Hßa LÔ

 

142

§¨k L¨k

66

164

Tr¹m y tÕ x· Yang Reh

 

143

§¨k L¨k

66

165

Tr¹m y tÕ x· Ea Trul

 

144

§¨k L¨k

66

166

Tr¹m y tÕ x· Khuª Ngäc §iÒn

 

145

§¨k L¨k

66

167

Tr¹m y tÕ x· C­ Pui

 

146

§¨k L¨k

66

168

Tr¹m y tÕ x· Hßa S¬n

 

147

§¨k L¨k

66

169

Tr¹m y tÕ x· C­ Dr¨m

 

148

§¨k L¨k

66

170

Tr¹m y tÕ x· Yang Mao

 

149

§¨k L¨k

66

171

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ph­íc An

 

150

§¨k L¨k

66

172

Tr¹m y tÕ x· KR«ng Bók

 

151

§¨k L¨k

66

173

Tr¹m y tÕ x· Ea Kly

 

152

§¨k L¨k

66

174

Tr¹m y tÕ x· Ea Kªnh

 

153

§¨k L¨k

66

175

Tr¹m y tÕ x· Ea Phª

 

154

§¨k L¨k

66

176

Tr¹m y tÕ x· Ea KNuec

 

155

§¨k L¨k

66

177

Tr¹m y tÕ x· Ea Y«ng

 

156

§¨k L¨k

66

178

Tr¹m y tÕ x· Hßa An

 

157

§¨k L¨k

66

179

Tr¹m y tÕ x· Ea Ku¨ng

 

158

§¨k L¨k

66

180

Tr¹m y tÕ x· Hoµ §«ng

 

159

§¨k L¨k

66

181

Tr¹m y tÕ x· Ea Hiu

 

160

§¨k L¨k

66

182

Tr¹m y tÕ X· HßA TiÕn

 

161

§¨k L¨k

66

183

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

162

§¨k L¨k

66

184

Tr¹m y tÕ x· Vô Bæn

 

163

§¨k L¨k

66

185

Tr¹m y tÕ x· Ea Uy

 

164

§¨k L¨k

66

186

Tr¹m y tÕ x· Ea Yiªng

 

165

§¨k L¨k

66

187

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Bu«n TrÊp

 

166

§¨k L¨k

66

188

Tr¹m y tÕ x· C­ £wi

 

167

§¨k L¨k

66

189

Tr¹m y tÕ x· Ea Ktur

 

168

§¨k L¨k

66

190

Tr¹m y tÕ x· Ea Tiªu

 

169

§¨k L¨k

66

191

Tr¹m y tÕ x· Ea BHèk

 

170

§¨k L¨k

66

192

Tr¹m y tÕ x· Ea Hu

 

171

§¨k L¨k

66

193

Tr¹m y tÕ x· Dray S¸p

 

172

§¨k L¨k

66

194

Tr¹m y tÕ x· Ea Na

 

173

§¨k L¨k

66

195

Tr¹m y tÕ x· Hßa HiÖp

 

174

§¨k L¨k

66

196

Tr¹m y tÕ x· Ea B«ng

 

175

§¨k L¨k

66

197

Tr¹m y tÕ x· B¨ng A Drªnh

 

176

§¨k L¨k

66

198

Tr¹m y tÕ x· Dur KM¨l

 

177

§¨k L¨k

66

199

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hßa

 

178

§¨k L¨k

66

200

Tr¹m y tÕ X· Qu¶ng §iÒn

 

179

§¨k L¨k

66

201

Tr¹m y tÕ x· Dray Bh¨ng

 

180

§¨k L¨k

66

202

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Liªn S¬n

 

181

§¨k L¨k

66

203

Tr¹m y tÕ x· Yang Tao

 

182

§¨k L¨k

66

204

Tr¹m y tÕ x· B«ng Krang

 

183

§¨k L¨k

66

205

Tr¹m y tÕ x· §¾k Liªng

 

184

§¨k L¨k

66

206

Tr¹m y tÕ x· Bu«n TriÕt

 

185

§¨k L¨k

66

207

Tr¹m y tÕ x· Bu«n TrÝa

 

186

§¨k L¨k

66

208

Tr¹m y tÕ x· §¾k Ph¬i

 

187

§¨k L¨k

66

209

Tr¹m y tÕ x· §¾k Nuª

 

188

§¨k L¨k

66

210

Tr¹m y tÕ x· Kr«ng N«

 

189

§¨k L¨k

66

211

Tr¹m y tÕ x· Nam Ka

 

190

§¨k L¨k

66

212

Tr¹m y tÕ x· Ea R'Bin

 

191

§¨k L¨k

66

213

Tr¹m y tÕ x· Ea Kuªh

 

192

§¨k L¨k

66

214

Tr¹m y tÕ x· Ia JL¬i

 

193

§¨k L¨k

66

215

Tr¹m y tÕ x· Ia R Vª

 

194

§¨k L¨k

66

216

Tr¹m y tÕ x· C­ A Mung

 

195

§¨k L¨k

66

217

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

196

§¨k L¨k

66

220

BÖnh viÖn ®a khoa TX Bu«n Hå

 

197

§¨k L¨k

66

221

Tr¹m y tÕ x· Ea Ning

 

198

§¨k L¨k

66

222

Tr¹m y tÕ x· Ea Sar

 

199

§¨k L¨k

66

223

Tr¹m y tÕ x· Ea Sin

 

200

§¨k L¨k

66

224

Tr¹m y tÕ x· C­ San

 

201

§¨k L¨k

66

225

Tr¹m y tÕ x· Ea Tir

 

202

§¨k L¨k

66

226

Tr¹m y tÕ ph­êng §¹t HiÕu

 

203

§¨k L¨k

66

227

Tr¹m y tÕ ph­êng An L¹c

 

204

§¨k L¨k

66

228

Tr¹m y tÕ ph­êng An B×nh

 

205

§¨k L¨k

66

229

Tr¹m y tÕ ph­êng ThiÖn An

 

206

§¨k L¨k

66

230

Tr¹m y tÕ ph­êng B×nh T©n

 

207

§¨k L¨k

66

231

BÖnh x¸ Bé ®éi biªn phßng §¨kL¨k

 

208

§¨k L¨k

66

237

Phßng kh¸m ®a khoa Hoµn h¶o

 

209

§¨k L¨k

66

238

Phßng kh¸m ®a khoa Medic §Êt ViÖt

 

210

§¨k L¨k

66

239

C«ng ty cæ phÇn BÖnh viÖn ®a khoa Cao Nguyªn

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.