Thứ hai, ngày 23/07/2018

66 Tỉnh Đăk Lăk

66 Tỉnh Đăk Lăk

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

§¨k L¨k

66

003

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Bu«n Ma Thuét

 

2

§¨k L¨k

66

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kr«ng P¾c

 

3

§¨k L¨k

66

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ea Kar

 

4

§¨k L¨k

66

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn M'§r¾k

 

5

§¨k L¨k

66

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kr«ng B«ng

 

6

§¨k L¨k

66

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn L¾k

 

7

§¨k L¨k

66

009

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n LËp

 

8

§¨k L¨k

66

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kr«ng Ana

 

9

§¨k L¨k

66

011

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Hoµ

 

10

§¨k L¨k

66

012

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n An

 

11

§¨k L¨k

66

013

Tr¹m y tÕ ph­êng Thèng NhÊt

 

12

§¨k L¨k

66

014

Tr¹m y tÕ ph­êng Thµnh NhÊt

 

13

§¨k L¨k

66

015

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn C­ M'gar

 

14

§¨k L¨k

66

016

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ea Sóp

 

15

§¨k L¨k

66

017

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kr«ng N¨ng

 

16

§¨k L¨k

66

019

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ea H'leo

 

17

§¨k L¨k

66

020

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Bu«n §«n

 

18

§¨k L¨k

66

021

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn C­ Kuin

 

19

§¨k L¨k

66

022

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc 333

 

20

§¨k L¨k

66

023

Phßng kh¸m ®a khoa 715

 

21

§¨k L¨k

66

024

BÖnh viÖn C«ng an tØnh

 

22

§¨k L¨k

66

025

Tr¹m y tÕ ph­êng Th¾ng Lîi

 

23

§¨k L¨k

66

027

YTCS C«ng ty Cµ phª Th¾ng Lîi

 

24

§¨k L¨k

66

028

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Lîi

 

25

§¨k L¨k

66

030

Tr¹m y tÕ ph­êng Thµnh C«ng

 

26

§¨k L¨k

66

031

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Thµnh

 

27

§¨k L¨k

66

042

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n TiÕn

 

28

§¨k L¨k

66

044

Tr¹m y tÕ ph­êng Tù An

 

29

§¨k L¨k

66

047

YTCS C«ng ty Cµ Phª 49

 

30

§¨k L¨k

66

049

Phßng kh¸m khu vùc 719

 

31

§¨k L¨k

66

051

Tr¹m y tÕ ph­êng Ea Tam

 

32

§¨k L¨k

66

052

Tr¹m y tÕ ph­êng Kh¸nh Xu©n

 

33

§¨k L¨k

66

053

Tr¹m y tÕ x· Hßa ThuËn

 

34

§¨k L¨k

66

054

Tr¹m y tÕ x· C­ £Bur

 

35

§¨k L¨k

66

055

Tr¹m y tÕ x· Ea Tu

 

36

§¨k L¨k

66

056

Tr¹m y tÕ x· Hßa Th¾ng

 

37

§¨k L¨k

66

057

Tr¹m y tÕ x· Ea Kao

 

38

§¨k L¨k

66

058

Tr¹m y tÕ x· Hßa Phó

 

39

§¨k L¨k

66

059

Tr¹m y tÕ x· Hßa Kh¸nh

 

40

§¨k L¨k

66

060

Tr¹m y tÕ x· Hßa Xu©n

 

41

§¨k L¨k

66

061

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Dr¨ng

 

42

§¨k L¨k

66

062

Tr¹m y tÕ x· Ea H'leo

 

43

§¨k L¨k

66

063

Tr¹m y tÕ x· Ea Sol

 

44

§¨k L¨k

66

064

Tr¹m y tÕ x· Ea Ral

 

45

§¨k L¨k

66

065

Tr¹m y tÕ x· Ea Wy

 

46

§¨k L¨k

66

066

Tr¹m y tÕ x· C­ Mèt

 

47

§¨k L¨k

66

067

Tr¹m y tÕ x· Ea Hiao

 

48

§¨k L¨k

66

068

Tr¹m y tÕ x· Ea Khal

 

49

§¨k L¨k

66

070

Trung t©m Y tÕ C«ng ty TNHH MTV Kroong Buk

 

50

§¨k L¨k

66

071

Trung t©m Y tÕ c«ng ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo

 

51

§¨k L¨k

66

072

Tr¹m y tÕ x· Dliª Yang

 

52

§¨k L¨k

66

073

Tr¹m y tÕ x· Ea Nam

 

53

§¨k L¨k

66

074

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Sóp

 

54

§¨k L¨k

66

075

Tr¹m y tÕ x· Ia Lèp

 

55

§¨k L¨k

66

076

Tr¹m y tÕ x· Ea Rèk

 

56

§¨k L¨k

66

077

Tr¹m y tÕ x· Ya Tê Mèt

 

57

§¨k L¨k

66

078

Tr¹m y tÕ x· Ea Lª

 

58

§¨k L¨k

66

079

Tr¹m y tÕ x· C­ KBang

 

59

§¨k L¨k

66

080

Tr¹m y tÕ x· Ea Bung

 

60

§¨k L¨k

66

081

Tr¹m y tÕ x· C­ M'Lan

 

61

§¨k L¨k

66

082

Tr¹m y tÕ x· Kr«ng Na

 

62

§¨k L¨k

66

083

Tr¹m y tÕ x· Ea Huar

 

63

§¨k L¨k

66

084

Tr¹m y tÕ x· Ea Wer

 

64

§¨k L¨k

66

085

Tr¹m y tÕ x· T©n Hoµ

 

65

§¨k L¨k

66

086

Tr¹m y tÕ x· Cu«r KNia

 

66

§¨k L¨k

66

087

Tr¹m y tÕ x· Ea Bar

 

67

§¨k L¨k

66

088

Tr¹m y tÕ x· Ea Nu«l

 

68

§¨k L¨k

66

089

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Pèk

 

69

§¨k L¨k

66

090

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Qu¶ng Phó

 

70

§¨k L¨k

66

091

Tr¹m y tÕ X· Qu¶ng  TiÕn

 

71

§¨k L¨k

66

092

Tr¹m y tÕ x· Ea KiÕt

 

72

§¨k L¨k

66

093

Tr¹m y tÕ x· Ea Tar

 

73

§¨k L¨k

66

094

Tr¹m y tÕ x· C­ Dliª M'n«ng

 

74

§¨k L¨k

66

095

Tr¹m y tÕ x· Ea H'®inh

 

75

§¨k L¨k

66

096

Tr¹m y tÕ x· Ea Tul

 

76

§¨k L¨k

66

097

Tr¹m y tÕ x· Ea KPam

 

77

§¨k L¨k

66

098

Tr¹m y tÕ x· Ea M'DRãh

 

78

§¨k L¨k

66

099

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng HiÖp

 

79

§¨k L¨k

66

100

Tr¹m y tÕ x· C­ M'gar

 

80

§¨k L¨k

66

101

Tr¹m y tÕ x· Ea D'R¬ng

 

81

§¨k L¨k

66

102

Tr¹m y tÕ x· Ea M'nang

 

82

§¨k L¨k

66

103

Tr¹m y tÕ x· C­ Suª

 

83

§¨k L¨k

66

104

Tr¹m y tÕ x· Cuor §¨ng

 

84

§¨k L¨k

66

106

Tr¹m y tÕ x· C­ NÐ

 

85

§¨k L¨k

66

107

Tr¹m y tÕ x· Ch­ KB«

 

86

§¨k L¨k

66

108

Tr¹m y tÕ x· C­ P¬ng

 

87

§¨k L¨k

66

109

Tr¹m y tÕ x· P¬ng Drang

 

88

§¨k L¨k

66

110

Tr¹m y tÕ x· Ea Ngai

 

89

§¨k L¨k

66

111

Tr¹m y tÕ ph­êng §oµn KÕt

 

90

§¨k L¨k

66

112

Tr¹m y tÕ x· Ea Blang

 

91

§¨k L¨k

66

113

Tr¹m y tÕ x· Ea Dr«ng

 

92

§¨k L¨k

66

114

Tr¹m y tÕ ph­êng Thèng NhÊt

 

93

§¨k L¨k

66

115

Tr¹m y tÕ x· Ea Siªn

 

94

§¨k L¨k

66

116

Tr¹m y tÕ x· B×nh ThuËn

 

95

§¨k L¨k

66

117

Tr¹m y tÕ x· C­ Bao

 

96

§¨k L¨k

66

118

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Kr«ng N¨ng

 

97

§¨k L¨k

66

119

Tr¹m y tÕ x· §Liª Ya

 

98

§¨k L¨k

66

120

Tr¹m y tÕ x· Ea Tãh

 

99

§¨k L¨k

66

121

Tr¹m y tÕ x· Ea Tam

 

100

§¨k L¨k

66

122

Tr¹m y tÕ x· Phó Léc

 

101

§¨k L¨k

66

123

Tr¹m y tÕ x· Tam Giang

 

102

§¨k L¨k

66

124

Tr¹m y tÕ x· Ea Hå

 

103

§¨k L¨k

66

125

Tr¹m y tÕ x· Phó Xu©n

 

104

§¨k L¨k

66

126

Tr¹m y tÕ x· C­ Kl«ng

 

105

§¨k L¨k

66

127

Tr¹m y tÕ x· Ea T©n

 

106

§¨k L¨k

66

128

Tr¹m y tÕ x· Ea Puk

 

107

§¨k L¨k

66

129

Tr¹m y tÕ x· Ea D¨h

 

108

§¨k L¨k

66

130

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Kar

 

109

§¨k L¨k

66

131

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ea Knèp

 

110

§¨k L¨k

66

132

Tr¹m y tÕ x· Ea S«

 

111

§¨k L¨k

66

133

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Phó

 

112

§¨k L¨k

66

134

Tr¹m y tÕ x· C­ Huª

 

113

§¨k L¨k

66

135

Tr¹m y tÕ x· Ea Tih

 

114

§¨k L¨k

66

136

Tr¹m y tÕ x· Ea §ar

 

115

§¨k L¨k

66

137

Tr¹m y tÕ x· Ea Kmót

 

116

§¨k L¨k

66

138

Tr¹m y tÕ x· C­ Ni

 

117

§¨k L¨k

66

139

Tr¹m y tÕ x· Ea P¨l

 

118

§¨k L¨k

66

140

Tr¹m y tÕ x· Ea ¤

 

119

§¨k L¨k

66

141

Tr¹m y tÕ x· C­ B«ng

 

120

§¨k L¨k

66

142

Tr¹m y tÕ x· C­ Jang

 

121

§¨k L¨k

66

143

Tr¹m y tÕ x· C­ Pr«ng

 

122

§¨k L¨k

66

144

Tr¹m y tÕ x· C­ Elang

 

123

§¨k L¨k

66

145

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn M'§r¾k

 

124

§¨k L¨k

66

146

Tr¹m y tÕ x· C­ Prao

 

125

§¨k L¨k

66

147

Tr¹m y tÕ x· Ea Pil

 

126

§¨k L¨k

66

148

Tr¹m y tÕ x· Ea Lai

 

127

§¨k L¨k

66

149

Tr¹m y tÕ x· Ea H'MLay

 

128

§¨k L¨k

66

150

Tr¹m y tÕ x· Kr«ng Jing

 

129

§¨k L¨k

66

151

Tr¹m y tÕ x· Ea M'Doal

 

130

§¨k L¨k

66

152

Tr¹m y tÕ x· Ea Riªng

 

131

§¨k L¨k

66

153

Tr¹m y tÕ x· C­ M'ta

 

132

§¨k L¨k

66

154

Tr¹m y tÕ x· C­ KRãa

 

133

§¨k L¨k

66

155

Tr¹m y tÕ x· KR«ng ¸

 

134

§¨k L¨k

66

156

Tr¹m y tÕ x· Ea Trang

 

135

§¨k L¨k

66

157

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn  Kr«ng Kmar

 

136

§¨k L¨k

66

158

Tr¹m y tÕ x· Dang Kang

 

137

§¨k L¨k

66

159

Tr¹m y tÕ x· C­ KTy

 

138

§¨k L¨k

66

160

Tr¹m y tÕ x· Hßa Thµnh

 

139

§¨k L¨k

66

161

Tr¹m y tÕ x· Hßa T©n

 

140

§¨k L¨k

66

162

Tr¹m y tÕ x· Hßa Phong

 

141

§¨k L¨k

66

163

Tr¹m y tÕ x· Hßa LÔ

 

142

§¨k L¨k

66

164

Tr¹m y tÕ x· Yang Reh

 

143

§¨k L¨k

66

165

Tr¹m y tÕ x· Ea Trul

 

144

§¨k L¨k

66

166

Tr¹m y tÕ x· Khuª Ngäc §iÒn

 

145

§¨k L¨k

66

167

Tr¹m y tÕ x· C­ Pui

 

146

§¨k L¨k

66

168

Tr¹m y tÕ x· Hßa S¬n

 

147

§¨k L¨k

66

169

Tr¹m y tÕ x· C­ Dr¨m

 

148

§¨k L¨k

66

170

Tr¹m y tÕ x· Yang Mao

 

149

§¨k L¨k

66

171

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ph­íc An

 

150

§¨k L¨k

66

172

Tr¹m y tÕ x· KR«ng Bók

 

151

§¨k L¨k

66

173

Tr¹m y tÕ x· Ea Kly

 

152

§¨k L¨k

66

174

Tr¹m y tÕ x· Ea Kªnh

 

153

§¨k L¨k

66

175

Tr¹m y tÕ x· Ea Phª

 

154

§¨k L¨k

66

176

Tr¹m y tÕ x· Ea KNuec

 

155

§¨k L¨k

66

177

Tr¹m y tÕ x· Ea Y«ng

 

156

§¨k L¨k

66

178

Tr¹m y tÕ x· Hßa An

 

157

§¨k L¨k

66

179

Tr¹m y tÕ x· Ea Ku¨ng

 

158

§¨k L¨k

66

180

Tr¹m y tÕ x· Hoµ §«ng

 

159

§¨k L¨k

66

181

Tr¹m y tÕ x· Ea Hiu

 

160

§¨k L¨k

66

182

Tr¹m y tÕ X· HßA TiÕn

 

161

§¨k L¨k

66

183

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

162

§¨k L¨k

66

184

Tr¹m y tÕ x· Vô Bæn

 

163

§¨k L¨k

66

185

Tr¹m y tÕ x· Ea Uy

 

164

§¨k L¨k

66

186

Tr¹m y tÕ x· Ea Yiªng

 

165

§¨k L¨k

66

187

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Bu«n TrÊp

 

166

§¨k L¨k

66

188

Tr¹m y tÕ x· C­ £wi

 

167

§¨k L¨k

66

189

Tr¹m y tÕ x· Ea Ktur

 

168

§¨k L¨k

66

190

Tr¹m y tÕ x· Ea Tiªu

 

169

§¨k L¨k

66

191

Tr¹m y tÕ x· Ea BHèk

 

170

§¨k L¨k

66

192

Tr¹m y tÕ x· Ea Hu

 

171

§¨k L¨k

66

193

Tr¹m y tÕ x· Dray S¸p

 

172

§¨k L¨k

66

194

Tr¹m y tÕ x· Ea Na

 

173

§¨k L¨k

66

195

Tr¹m y tÕ x· Hßa HiÖp

 

174

§¨k L¨k

66

196

Tr¹m y tÕ x· Ea B«ng

 

175

§¨k L¨k

66

197

Tr¹m y tÕ x· B¨ng A Drªnh

 

176

§¨k L¨k

66

198

Tr¹m y tÕ x· Dur KM¨l

 

177

§¨k L¨k

66

199

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hßa

 

178

§¨k L¨k

66

200

Tr¹m y tÕ X· Qu¶ng §iÒn

 

179

§¨k L¨k

66

201

Tr¹m y tÕ x· Dray Bh¨ng

 

180

§¨k L¨k

66

202

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Liªn S¬n

 

181

§¨k L¨k

66

203

Tr¹m y tÕ x· Yang Tao

 

182

§¨k L¨k

66

204

Tr¹m y tÕ x· B«ng Krang

 

183

§¨k L¨k

66

205

Tr¹m y tÕ x· §¾k Liªng

 

184

§¨k L¨k

66

206

Tr¹m y tÕ x· Bu«n TriÕt

 

185

§¨k L¨k

66

207

Tr¹m y tÕ x· Bu«n TrÝa

 

186

§¨k L¨k

66

208

Tr¹m y tÕ x· §¾k Ph¬i

 

187

§¨k L¨k

66

209

Tr¹m y tÕ x· §¾k Nuª

 

188

§¨k L¨k

66

210

Tr¹m y tÕ x· Kr«ng N«

 

189

§¨k L¨k

66

211

Tr¹m y tÕ x· Nam Ka

 

190

§¨k L¨k

66

212

Tr¹m y tÕ x· Ea R'Bin

 

191

§¨k L¨k

66

213

Tr¹m y tÕ x· Ea Kuªh

 

192

§¨k L¨k

66

214

Tr¹m y tÕ x· Ia JL¬i

 

193

§¨k L¨k

66

215

Tr¹m y tÕ x· Ia R Vª

 

194

§¨k L¨k

66

216

Tr¹m y tÕ x· C­ A Mung

 

195

§¨k L¨k

66

217

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

196

§¨k L¨k

66

220

BÖnh viÖn ®a khoa TX Bu«n Hå

 

197

§¨k L¨k

66

221

Tr¹m y tÕ x· Ea Ning

 

198

§¨k L¨k

66

222

Tr¹m y tÕ x· Ea Sar

 

199

§¨k L¨k

66

223

Tr¹m y tÕ x· Ea Sin

 

200

§¨k L¨k

66

224

Tr¹m y tÕ x· C­ San

 

201

§¨k L¨k

66

225

Tr¹m y tÕ x· Ea Tir

 

202

§¨k L¨k

66

226

Tr¹m y tÕ ph­êng §¹t HiÕu

 

203

§¨k L¨k

66

227

Tr¹m y tÕ ph­êng An L¹c

 

204

§¨k L¨k

66

228

Tr¹m y tÕ ph­êng An B×nh

 

205

§¨k L¨k

66

229

Tr¹m y tÕ ph­êng ThiÖn An

 

206

§¨k L¨k

66

230

Tr¹m y tÕ ph­êng B×nh T©n

 

207

§¨k L¨k

66

231

BÖnh x¸ Bé ®éi biªn phßng §¨kL¨k

 

208

§¨k L¨k

66

237

Phßng kh¸m ®a khoa Hoµn h¶o

 

209

§¨k L¨k

66

238

Phßng kh¸m ®a khoa Medic §Êt ViÖt

 

210

§¨k L¨k

66

239

C«ng ty cæ phÇn BÖnh viÖn ®a khoa Cao Nguyªn

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.