Thứ ba, ngày 25/09/2018

64 Tỉnh Gia Lai

64 Tỉnh Gia Lai

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Gia Lai

64

002

Trung t©m y tÕ Ch­p¨h

 

2

Gia Lai

64

005

Trung t©m y tÕ huyÖn Ia Grai

 

3

Gia Lai

64

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch­Pr«ng

 

4

Gia Lai

64

007

Trung t©m y tÕ huyÖn Ch­ Sª

 

5

Gia Lai

64

008

Trung t©m y tÕ huyÖn §øc C¬

 

6

Gia Lai

64

009

Trung t©m y tÕ huyÖn Kr«ngPa

 

7

Gia Lai

64

010

Trung t©m y tÕ huyÖn Kbang

 

8

Gia Lai

64

011

Trung t©m y tÕ huyÖn K«ng Chro

 

9

Gia Lai

64

012

Trung t©m y tÕ huyÖn Mang Yang

 

10

Gia Lai

64

013

Trung t©m y tÕ thµnh phè Pleiku

 

11

Gia Lai

64

015

BÖnh viÖn 331

 

12

Gia Lai

64

029

Trung t©m y tÕ huyÖn §¨k§oa

 

13

Gia Lai

64

033

Trung t©m y tÕ huyÖn IaPa

 

14

Gia Lai

64

034

Trung t©m y tÕ huyÖn §akP¬

 

15

Gia Lai

64

035

Trung t©m y tÕ Cao su Ch­ Pr«ng

 

16

Gia Lai

64

036

Trung t©m y tÕ Cao su Ch­ P¨h

 

17

Gia Lai

64

037

Trung t©m y tÕ Cao su Ch­ Sª

 

18

Gia Lai

64

038

Trung t©m y tÕ Cao su Mang Yang

 

19

Gia Lai

64

039

Tr¹m y tÕ ph­êng Diªn Hång (01)

 

20

Gia Lai

64

041

Trung t©m y tÕ huyÖn Phó ThiÖn

 

21

Gia Lai

64

042

Tr¹m y tÕ ph­êng Hoa L­ (01)

 

22

Gia Lai

64

043

Tr¹m y tÕ ph­êng Yªn §ç (01)

 

23

Gia Lai

64

044

Tr¹m y tÕ ph­êng Yªn ThÕ (01)

 

24

Gia Lai

64

045

Tr¹m y tÕ ph­êng Thèng NhÊt (01)

 

25

Gia Lai

64

046

Tr¹m y tÕ ph­êng Héi Th­¬ng (01)

 

26

Gia Lai

64

047

Tr¹m y tÕ ph­êng Ia Kring (01)

 

27

Gia Lai

64

048

Tr¹m y tÕ ph­êng T©y S¬n (01)

 

28

Gia Lai

64

049

Tr¹m y tÕ ph­êng Héi Phó (01)

 

29

Gia Lai

64

050

Tr¹m y tÕ ph­êng Trµ B¸ (01)

 

30

Gia Lai

64

051

Tr¹m y tÕ ph­êng Th¾ng Lîi (01)

 

31

Gia Lai

64

052

Tr¹m y tÕ x· An Phó (01)

 

32

Gia Lai

64

053

Tr¹m y tÕ x· BiÓn Hå (01)

 

33

Gia Lai

64

054

Tr¹m y tÕ x· T©n S¬n (01)

 

34

Gia Lai

64

055

Tr¹m y tÕ x· Trµ §a (01)

 

35

Gia Lai

64

056

Tr¹m y tÕ x· Diªn Phó (01)

 

36

Gia Lai

64

057

Tr¹m y tÕ x· Gµo (01)

 

37

Gia Lai

64

058

Tr¹m y tÕ x· Ia Kªnh (01)

 

38

Gia Lai

64

059

Tr¹m y tÕ x· Ch­ HDr«ng (01)

 

39

Gia Lai

64

060

Tr¹m y tÕ x· Ch­ ¸ (01)

 

40

Gia Lai

64

061

Tr¹m y tÕ ph­êng An B×nh (02)

 

41

Gia Lai

64

062

Tr¹m y tÕ ph­êng An Phó (02)

 

42

Gia Lai

64

063

Tr¹m y tÕ ph­êng An T©n (02)

 

43

Gia Lai

64

064

Tr¹m y tÕ ph­êng T©y S¬n (02)

 

44

Gia Lai

64

065

Tr¹m y tÕ x· Thµnh An (02)

 

45

Gia Lai

64

066

Tr¹m y tÕ x· Song An (02)

 

46

Gia Lai

64

067

Tr¹m y tÕ x· Cöu An (02)

 

47

Gia Lai

64

068

Tr¹m y tÕ x· Tó An (02)

 

48

Gia Lai

64

069

Tr¹m y tÕ x· §«ng (03)

 

49

Gia Lai

64

070

Tr¹m y tÕ x· NghÜa An (03)

 

50

Gia Lai

64

071

Tr¹m y tÕ x· K«ng B¬ La (03)

 

51

Gia Lai

64

072

Tr¹m y tÕ x· K«ng L¬ng Kh¬ng (03)

 

52

Gia Lai

64

073

Tr¹m y tÕ x· §¨k Hl¬ (03)

 

53

Gia Lai

64

074

Tr¹m y tÕ x· L¬ Ku (03)

 

54

Gia Lai

64

075

Tr¹m y tÕ x· S¬ Pai (03)

 

55

Gia Lai

64

076

Tr¹m y tÕ x· Krong (03)

 

56

Gia Lai

64

077

Tr¹m y tÕ x· §¨k Rong (03)

 

57

Gia Lai

64

078

Tr¹m y tÕ x· Kon Pne (03)

 

58

Gia Lai

64

079

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· S¬n Lang (03)

 

59

Gia Lai

64

080

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· T¬ Tung (03)

 

60

Gia Lai

64

081

Tr¹m y tÕ §¾k Smar (03)

 

61

Gia Lai

64

082

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Kbang (03)

 

62

Gia Lai

64

083

Tr¹m y tÕ x· T©n B×nh (04)

 

63

Gia Lai

64

084

Tr¹m y tÕ x· H'Neng (04)

 

64

Gia Lai

64

085

Tr¹m y tÕ x· K'Dang (04)

 

65

Gia Lai

64

086

Tr¹m y tÕ x· Kon Gang (04)

 

66

Gia Lai

64

087

Tr¹m y tÕ x· H¶i Yang (04)

 

67

Gia Lai

64

088

Tr¹m y tÕ x· Hµ §«ng (04)

 

68

Gia Lai

64

089

Tr¹m y tÕ x· §¨k S¬ Mei (04)

 

69

Gia Lai

64

090

Tr¹m y tÕ x· §¨k Krong (04)

 

70

Gia Lai

64

091

Tr¹m y tÕ x· Hµ BÇu (04)

 

71

Gia Lai

64

092

Tr¹m y tÕ x· Nam Yang (04)

 

72

Gia Lai

64

093

Tr¹m y tÕ x· Ia B¨ng (04)

 

73

Gia Lai

64

094

Tr¹m y tÕ x· Ia PÕch (04)

 

74

Gia Lai

64

095

Tr¹m y tÕ x· Trang (04)

 

75

Gia Lai

64

096

Tr¹m y tÕ x· A D¬k (04)

 

76

Gia Lai

64

097

Tr¹m y tÕ x· Glar (04)

 

77

Gia Lai

64

098

Tr¹m y tÕ x· Hnol (04)

 

78

Gia Lai

64

099

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn §¨k §oa (04)

 

79

Gia Lai

64

100

Tr¹m y tÕ x· Hµ T©y (05)

 

80

Gia Lai

64

101

Tr¹m y tÕ x· Ia Ka (05)

 

81

Gia Lai

64

102

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Hoµ (05)

 

82

Gia Lai

64

103

Tr¹m y tÕ x· Ia Kh­¬l (05)

 

83

Gia Lai

64

104

Tr¹m y tÕ x· Ia Phý (05)

 

84

Gia Lai

64

105

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Phó (05)

 

85

Gia Lai

64

106

Tr¹m y tÕ x· Ia Ly (05)

 

86

Gia Lai

64

107

Tr¹m y tÕ x· Ia Nhin (05)

 

87

Gia Lai

64

108

Tr¹m y tÕ x· §¨k T¬ Ver (05)

 

88

Gia Lai

64

109

Tr¹m y tÕ x· Ia M¬ N«ng (05)

 

89

Gia Lai

64

110

Tr¹m y tÕ x· Ch­ §¨ng Yar (05)

 

90

Gia Lai

64

111

Tr¹m y tÕ x· Ch­ Z«r (05)

 

91

Gia Lai

64

112

Tr¹m y tÕ x· NghÜa H­ng (05)

 

92

Gia Lai

64

113

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó Hoµ (05)

 

93

Gia Lai

64

114

Tr¹m y tÕ x· Ia Sao (06)

 

94

Gia Lai

64

115

Tr¹m y tÕ x· Ia Hrung (06)

 

95

Gia Lai

64

116

Tr¹m y tÕ x· Ia Dªr (06)

 

96

Gia Lai

64

117

Tr¹m y tÕ x· Ia T« (06)

 

97

Gia Lai

64

118

Tr¹m y tÕ x· Ia PÕch (06)

 

98

Gia Lai

64

119

Tr¹m y tÕ x· Ia Gr¨ng (06)

 

99

Gia Lai

64

120

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· Ia Chýa (06)

 

100

Gia Lai

64

121

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· Ia Kr¸i (06)

 

101

Gia Lai

64

122

Tr¹m y tÕ x· Ia Khai (06)

 

102

Gia Lai

64

123

Tr¹m y tÕ x· Ia O (06)

 

103

Gia Lai

64

124

Tr¹m y tÕ x· Ia B¨ (06)

 

104

Gia Lai

64

125

Tr¹m y tÕ x· Ia Yok (06)

 

105

Gia Lai

64

126

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ia Kha (06)

 

106

Gia Lai

64

127

Tr¹m y tÕ x· Hra (07)

 

107

Gia Lai

64

128

Tr¹m y tÕ x· Ayun (07)

 

108

Gia Lai

64

129

Tr¹m y tÕ x· §¨k Y¨ (07)

 

109

Gia Lai

64

130

Tr¹m y tÕ x· Kon Chiªng (07)

 

110

Gia Lai

64

131

Tr¹m y tÕ x· §¨k Dr¨ng (07)

 

111

Gia Lai

64

132

Tr¹m y tÕ x· L¬ Pang (07)

 

112

Gia Lai

64

133

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· Kon Thôp (07)

 

113

Gia Lai

64

134

Tr¹m y tÕ x· §ª Ar (07)

 

114

Gia Lai

64

135

Tr¹m y tÕ x· §¨k Tr«i (07)

 

115

Gia Lai

64

136

Tr¹m y tÕ x· §¨k J¬ Ta (07)

 

116

Gia Lai

64

137

Tr¹m y tÕ x· §¨k Ta Ley (07)

 

117

Gia Lai

64

138

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Kon Dìng (07)

 

118

Gia Lai

64

139

Tr¹m y tÕ x· §¨k T¬ Pang (08)

 

119

Gia Lai

64

140

Tr¹m y tÕ x· Ya Ma (08)

 

120

Gia Lai

64

141

Tr¹m y tÕ x· Yang Nam (08)

 

121

Gia Lai

64

142

Tr¹m y tÕ x· Ch¬ Long (08)

 

122

Gia Lai

64

143

Tr¹m y tÕ x· Yang Trung (08)

 

123

Gia Lai

64

144

Tr¹m y tÕ x· §¨k Song (08)

 

124

Gia Lai

64

145

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· S¬ Rã (08)

 

125

Gia Lai

64

146

Tr¹m y tÕ x· K«ng Yang (08)

 

126

Gia Lai

64

147

Tr¹m y tÕ x· An Trung (08)

 

127

Gia Lai

64

148

Tr¹m y tÕ x· Ch­ Krªy (08)

 

128

Gia Lai

64

149

Tr¹m y tÕ x· §¨k Pling (08)

 

129

Gia Lai

64

150

Tr¹m y tÕ x· §¨k P¬ Pho (08)

 

130

Gia Lai

64

151

Tr¹m y tÕ x· §¨k K¬ ning (08)

 

131

Gia Lai

64

152

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn K«ng Chro (08)

 

132

Gia Lai

64

153

Tr¹m y tÕ x· Ia Dom (09)

 

133

Gia Lai

64

154

Tr¹m y tÕ x· Ia Pn«n (09)

 

134

Gia Lai

64

155

Tr¹m y tÕ x· Ia Kla (09)

 

135

Gia Lai

64

156

Tr¹m y tÕ x· Ia Kriªng (09)

 

136

Gia Lai

64

157

Tr¹m y tÕ x· Ia Krªl (09)

 

137

Gia Lai

64

158

Tr¹m y tÕ x· Ia Din (09)

 

138

Gia Lai

64

159

Tr¹m y tÕ x· Ia Lang (09)

 

139

Gia Lai

64

160

Tr¹m y tÕ x· Ia D¬k (09)

 

140

Gia Lai

64

161

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ch­ Ty (09)

 

141

Gia Lai

64

162

Tr¹m y tÕ x· B×nh Gi¸o (10)

 

142

Gia Lai

64

163

Tr¹m y tÕ x· Ia B¨ng (10)

 

143

Gia Lai

64

164

Tr¹m y tÕ x· Ia T« (10)

 

144

Gia Lai

64

165

Tr¹m y tÕ x· Ia Me (10)

 

145

Gia Lai

64

166

Tr¹m y tÕ x· Bµu C¹n (10)

 

146

Gia Lai

64

167

Tr¹m y tÕ x· Ia Ph×n (10)

 

147

Gia Lai

64

168

Tr¹m y tÕ x· Th¨ng H­ng (10)

 

148

Gia Lai

64

169

Tr¹m y tÕ x· Ia Vª (10)

 

149

Gia Lai

64

170

Tr¹m y tÕ x· Ia Pia (10)

 

150

Gia Lai

64

171

Tr¹m y tÕ x· Ia M¬ (10)

 

151

Gia Lai

64

172

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· Ia L©u (10)

 

152

Gia Lai

64

173

Tr¹m y tÕ x· Ia Boßng (10)

 

153

Gia Lai

64

174

Tr¹m y tÕ x· Ia Or (10)

 

154

Gia Lai

64

175

Tr¹m y tÕ x· Ia Póch (10)

 

155

Gia Lai

64

176

Tr¹m y tÕ x· Ia Pi¬ (10)

 

156

Gia Lai

64

177

Tr¹m y tÕ x· Ia Dr¨ng (10)

 

157

Gia Lai

64

178

Tr¹m y tÕ x· Ia Ga (10)

 

158

Gia Lai

64

180

Tr¹m y tÕ x· AlB¸ (11)

 

159

Gia Lai

64

181

Tr¹m y tÕ x· Ayun (11)

 

160

Gia Lai

64

182

Tr¹m y tÕ x· Dun (11)

 

161

Gia Lai

64

183

Tr¹m y tÕ x· H'B«ng (11)

 

162

Gia Lai

64

184

Tr¹m y tÕ x· Ia Blang (11)

 

163

Gia Lai

64

185

Tr¹m y tÕ x· Ia Dreng

 

164

Gia Lai

64

186

Tr¹m y tÕ x· Ia Glai (11)

 

165

Gia Lai

64

187

Tr¹m y tÕ x· Ia Hró

 

166

Gia Lai

64

188

Tr¹m y tÕ x· Ia Hlèp (11)

 

167

Gia Lai

64

189

Tr¹m y tÕ x· Ia Ko (11)

 

168

Gia Lai

64

190

Tr¹m y tÕ x· Ia Le

 

169

Gia Lai

64

191

Tr¹m y tÕ x· Ia Phang

 

170

Gia Lai

64

192

Tr¹m y tÕ x· Ia Tiªm (11)

 

171

Gia Lai

64

194

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· Bê Ngoong (11)

 

172

Gia Lai

64

195

Tr¹m y tÕ x· Ia Hla

 

173

Gia Lai

64

196

Tr¹m y tÕ x· Ia Blø

 

174

Gia Lai

64

197

Tr¹m y tÕ x· Ch­ P¬ng (11)

 

175

Gia Lai

64

198

Tr¹m y tÕ x· Bar M¨ih (11)

 

176

Gia Lai

64

200

Tr¹m y tÕ x· T©n An (12)

 

177

Gia Lai

64

201

Tr¹m y tÕ x· Ya Héi (12)

 

178

Gia Lai

64

202

Tr¹m y tÕ x· C­ An (12)

 

179

Gia Lai

64

203

Tr¹m y tÕ x· Hµ Tam (12)

 

180

Gia Lai

64

204

Tr¹m y tÕ x· §¨k P¬ (12)

 

181

Gia Lai

64

205

Tr¹m y tÕ x· Yang B¾c (12)

 

182

Gia Lai

64

206

Tr¹m y tÕ x· Phó An (12)

 

183

Gia Lai

64

207

Tr¹m y tÕ x· An Thµnh (12)

 

184

Gia Lai

64

208

Tr¹m y tÕ x· P¬ Tã (13)

 

185

Gia Lai

64

209

Tr¹m y tÕ x· Ch­ R¨ng (13)

 

186

Gia Lai

64

210

Tr¹m y tÕ x· Kim T©n (13)

 

187

Gia Lai

64

211

Tr¹m y tÕ x· Ia M¬ R¬n (13)

 

188

Gia Lai

64

212

Tr¹m y tÕ x· Ia Tr«k (13)

 

189

Gia Lai

64

213

Tr¹m y tÕ x· Ia Bro¸i (13)

 

190

Gia Lai

64

214

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· Ia Tul (13)

 

191

Gia Lai

64

215

Tr¹m y tÕ x· Ch­ Mè (13)

 

192

Gia Lai

64

216

Tr¹m y tÕ x· Ia Kd¨m (13)

 

193

Gia Lai

64

217

Tr¹m y tÕ x· Ia Sao (14)

 

194

Gia Lai

64

218

Tr¹m y tÕ x· Ia Rt« (14)

 

195

Gia Lai

64

219

Tr¹m y tÕ x· Ch­ A Thai (16)

 

196

Gia Lai

64

220

Tr¹m y tÕ x· Ia Sol (16)

 

197

Gia Lai

64

221

Tr¹m y tÕ x· Ia Ke (16)

 

198

Gia Lai

64

222

Tr¹m y tÕ x· Ia Piar (16)

 

199

Gia Lai

64

223

Tr¹m y tÕ x· Ia Peng (16)

 

200

Gia Lai

64

224

Tr¹m y tÕ x· Ia Hiao (16)

 

201

Gia Lai

64

225

Tr¹m y tÕ x· Ia Yeng (16)

 

202

Gia Lai

64

226

Tr¹m y tÕ x· Ia Rbol (14)

 

203

Gia Lai

64

228

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· Ia Ml¸h (15)

 

204

Gia Lai

64

229

Tr¹m y tÕ x· Phó CÇn (15)

 

205

Gia Lai

64

230

Tr¹m y tÕ x· Ia Rmok (15)

 

206

Gia Lai

64

231

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· Ia HDrÐh (15)

 

207

Gia Lai

64

232

Tr¹m y tÕ x· Kr«ng N¨ng (15)

 

208

Gia Lai

64

233

Tr¹m y tÕ x· Ch­ Dr¨ng (15)

 

209

Gia Lai

64

234

Tr¹m y tÕ x· Ia Uar (15)

 

210

Gia Lai

64

235

Tr¹m y tÕ Trung t©m x· Ia RS­¬m (15)

 

211

Gia Lai

64

236

Tr¹m y tÕ x· Ia Rsai (15)

 

212

Gia Lai

64

237

Tr¹m y tÕ x· Ch­ Rc¨m (15)

 

213

Gia Lai

64

238

Tr¹m y tÕ x· Ch­ Gu (15)

 

214

Gia Lai

64

239

Tr¹m y tÕ x· Ch­ Ngäc (15)

 

215

Gia Lai

64

240

Tr¹m y tÕ x· §Êt B»ng (15)

 

216

Gia Lai

64

241

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó Tóc (15)

 

217

Gia Lai

64

242

Tr¹m y tÕ x· Ia Nan

 

218

Gia Lai

64

244

Tr¹m y tÕ x· Ayun H¹ (16)

 

219

Gia Lai

64

245

Tr¹m y tÕ x· Chr«h P¬nan (16)

 

220

Gia Lai

64

246

BÖnh viÖn 15/B§ 15

 

221

Gia Lai

64

247

Tr¹m y tÕ x· Ia Kly

 

222

Gia Lai

64

248

Tr¹m y tÕ x· Ia Bang (10)

 

223

Gia Lai

64

251

Tr¹m y tÕ ph­êng Hoµ B×nh

 

224

Gia Lai

64

252

Tr¹m y tÕ ph­êng Cheo Reo

 

225

Gia Lai

64

253

Tr¹m y tÕ ph­êng §oµn KÕt

 

226

Gia Lai

64

254

Tr¹m y tÕ ph­êng S«ng Bê

 

227

Gia Lai

64

255

Tr¹m y tÕ x· Ch­ B¨h

 

228

Gia Lai

64

256

BÖnh x¸ QDY c«ng ty 72/B§ 15

 

229

Gia Lai

64

257

BÖnh x¸ QDY C«ng ty 74/B§ 15

 

230

Gia Lai

64

258

BÖnh x¸ C«ng ty 75/B§ 15

 

231

Gia Lai

64

259

BÖnh x¸ QDY KV Ia Grai /B§ 15

 

232

Gia Lai

64

260

BÖnh x¸ QDY C.ty B×nh D­¬ng/B§ 15

 

233

Gia Lai

64

261

BÖnh x¸ QDY §oµn KTQP 710/B§ 15

 

234

Gia Lai

64

262

Tr¹m y tÕ x· Ia Kreng

 

235