Thứ bảy, ngày 22/09/2018

60 Tỉnh Bình Thuận

60 Tỉnh Bình Thuận

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

B×nh ThuËn

60

002

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc La Gi

 

2

B×nh ThuËn

60

003

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phan RÝ Cöa

 

3

B×nh ThuËn

60

004

BÖnh viÖn huyÖn Tuy Phong

 

4

B×nh ThuËn

60

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hµm ThuËn B¾c

 

5

B×nh ThuËn

60

007

Phßng kh¸m ®a khoa KV Mòi NÐ

 

6

B×nh ThuËn

60

008

Tr¹m y tÕ ThiÖn NghiÖp

 

7

B×nh ThuËn

60

009

Tr¹m y tÕ Hµm TiÕn

 

8

B×nh ThuËn

60

010

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phó Long

 

9

B×nh ThuËn

60

011

BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn - Phôc håi chøc n¨ng tØnh B×nh ThuËn

 

10

B×nh ThuËn

60

012

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hµm ThuËn Nam

 

11

B×nh ThuËn

60

013

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T¸nh Linh

 

12

B×nh ThuËn

60

015

BÖnh viÖn ®a khoa KV Nam B×nh ThuËn

 

13

B×nh ThuËn

60

016

Trung t©m y tÕ Qu©n d©n y huyÖn Phó Quý

 

14

B×nh ThuËn

60

019

Trung t©m y tÕ huyÖn Hµm T©n

 

15

B×nh ThuËn

60

020

Tr¹m y tÕ Hµm Mü

 

16

B×nh ThuËn

60

021

Phßng kh¸m ®a khoa KV  T©n ThuËn

 

17

B×nh ThuËn

60

022

Tr¹m y tÕ Phó Hµi

 

18

B×nh ThuËn

60

025

Tr¹m y tÕ T©n Thµnh

 

19

B×nh ThuËn

60

026

Tr¹m y tÕ T©n LËp

 

20

B×nh ThuËn

60

027

Tr¹m y tÕ Hµm C­êng

 

21

B×nh ThuËn

60

028

Tr¹m y tÕ Hµm KiÖm

 

22

B×nh ThuËn

60

029

Tr¹m y tÕ M­¬ng M¸n

 

23

B×nh ThuËn

60

030

Tr¹m y tÕ Hµm Th¹nh

 

24

B×nh ThuËn

60

031

Tr¹m y tÕ ThuËn Quý

 

25

B×nh ThuËn

60

032

Tr¹m y tÕ x· Hµm Minh

 

26

B×nh ThuËn

60

033

Tr¹m y tÕ ThuËn Nam

 

27

B×nh ThuËn

60

034

Tr¹m y tÕ Hµm TrÝ

 

28

B×nh ThuËn

60

035

Tr¹m y tÕ Vò Hßa

 

29

B×nh ThuËn

60

036

Tr¹m y tÕ x· Hßa Phó

 

30

B×nh ThuËn

60

037

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc B¾c B×nh thuËn

 

31

B×nh ThuËn

60

040

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Phan ThiÕt

 

32

B×nh ThuËn

60

043

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n An Ph­íc

 

33

B×nh ThuËn

60

054

Tr¹m y tÕ TiÕn Thµnh

 

34

B×nh ThuËn

60

056

Tr¹m y tÕ Phan Dòng

 

35

B×nh ThuËn

60

057

Tr¹m y tÕ Phong Phó

 

36

B×nh ThuËn

60

058

Tr¹m y tÕ VÜnh H¶o

 

37

B×nh ThuËn

60

059

Tr¹m y tÕ VÜnh T©n

 

38

B×nh ThuËn

60

060

Tr¹m y tÕ Phó L¹c

 

39

B×nh ThuËn

60

061

Tr¹m y tÕ Ph­íc ThÓ

 

40

B×nh ThuËn

60

062

Tr¹m y tÕ Hßa Minh

 

41

B×nh ThuËn

60

063

Tr¹m y tÕ x· ChÝ C«ng

 

42

B×nh ThuËn

60

064

Tr¹m y tÕ B×nh Th¹nh

 

43

B×nh ThuËn

60

066

Tr¹m y tÕ Phan S¬n

 

44

B×nh ThuËn

60

067

Tr¹m y tÕ Phan L©m

 

45

B×nh ThuËn

60

068

Tr¹m y tÕ B×nh An

 

46

B×nh ThuËn

60

069

Tr¹m y tÕ Phan §iÒn

 

47

B×nh ThuËn

60

070

Tr¹m y tÕ H¶i Ninh

 

48

B×nh ThuËn

60

071

Tr¹m y tÕ S«ng Luü

 

49

B×nh ThuËn

60

072

Tr¹m y tÕ x· Phan TiÕn

 

50

B×nh ThuËn

60

073

Tr¹m y tÕ S«ng B×nh

 

51

B×nh ThuËn

60

074

Tr¹m y tÕ L­¬ng S¬n

 

52

B×nh ThuËn

60

075

Tr¹m y tÕ Phan Hßa

 

53

B×nh ThuËn

60

076

Tr¹m y tÕ Phan Thanh

 

54

B×nh ThuËn

60

077

Tr¹m y tÕ x· Hång Th¸i

 

55

B×nh ThuËn

60

078

Tr¹m y tÕ x· Phan HiÖp

 

56

B×nh ThuËn

60

079

Tr¹m y tÕ B×nh T©n

 

57

B×nh ThuËn

60

080

Tr¹m y tÕ Phan RÝ Thµnh

 

58

B×nh ThuËn

60

081

Tr¹m y tÕ Hßa Th¾ng

 

59

B×nh ThuËn

60

082

Tr¹m y tÕ Hång Phong

 

60

B×nh ThuËn

60

083

Tr¹m y tÕ Ma L©m

 

61

B×nh ThuËn

60

084

Tr¹m y tÕ La D¹

 

62

B×nh ThuËn

60

085

Tr¹m y tÕ §«ng TiÕn

 

63

B×nh ThuËn

60

086

Tr¹m y tÕ ThuËn Hßa

 

64

B×nh ThuËn

60

087

Phßng kh¸m ®a khoa KV §«ng Giang

 

65

B×nh ThuËn

60

088

Tr¹m y tÕ Hµm Phó

 

66

B×nh ThuËn

60

089

Tr¹m y tÕ Hång Liªm

 

67

B×nh ThuËn

60

090

Tr¹m y tÕ ThuËn Minh

 

68

B×nh ThuËn

60

091

Tr¹m y tÕ Hång S¬n

 

69

B×nh ThuËn

60

092

Tr¹m y tÕ Hµm §øc

 

70

B×nh ThuËn

60

093

Tr¹m y tÕ Hµm Liªm

 

71

B×nh ThuËn

60

094

Tr¹m y tÕ Hµm ChÝnh

 

72

B×nh ThuËn

60

095

Tr¹m y tÕ Hµm HiÖp

 

73

B×nh ThuËn

60

096

Tr¹m y tÕ Hµm Th¾ng

 

74

B×nh ThuËn

60

097

Tr¹m y tÕ §a Mi

 

75

B×nh ThuËn

60

098

Tr¹m y tÕ Mü Th¹nh

 

76

B×nh ThuËn

60

099

Phßng kh¸m ®a khoa KV  Hµm CÇn

 

77

B×nh ThuËn

60

100

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn L¹c T¸nh

 

78

B×nh ThuËn

60

101

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¾c Ruéng

 

79

B×nh ThuËn

60

102

Tr¹m y tÕ x· M¨ng Tè

 

80

B×nh ThuËn

60

103

Tr¹m y tÕ x· NghÞ §øc

 

81

B×nh ThuËn

60

104

Tr¹m y tÕ x· La Ng©u

 

82

B×nh ThuËn

60

105

Tr¹m y tÕ x· Huy Khiªm

 

83

B×nh ThuËn

60

106

Tr¹m y tÕ x· §øc T©n

 

84

B×nh ThuËn

60

107

Tr¹m y tÕ x· §øc Phó

 

85

B×nh ThuËn

60

108

Tr¹m y tÕ x· §ång Kho

 

86

B×nh ThuËn

60

109

Tr¹m y tÕ x· Gia An

 

87

B×nh ThuËn

60

110

Tr¹m y tÕ x· §øc B×nh

 

88

B×nh ThuËn

60

111

Tr¹m y tÕ x· Gia Huynh

 

89

B×nh ThuËn

60

112

Tr¹m y tÕ x· §øc ThuËn

 

90

B×nh ThuËn

60

113

Tr¹m y tÕ x· Suèi KiÕt

 

91

B×nh ThuËn

60

114

Tr¹m y tÕ Vâ Xu

 

92

B×nh ThuËn

60

115

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §øc Tµi

 

93

B×nh ThuËn

60

116

Tr¹m y tÕ §a Kai

 

94

B×nh ThuËn

60

117

Tr¹m y tÕ x· Sïng Nh¬n

 

95

B×nh ThuËn

60

118

Phßng kh¸m ®a khoa KV Mª Pu

 

96

B×nh ThuËn

60

119

Tr¹m y tÕ x· Nam ChÝnh

 

97

B×nh ThuËn

60

120

Tr¹m y tÕ §øc ChÝnh

 

98

B×nh ThuËn

60

121

Tr¹m y tÕ §øc H¹nh

 

99

B×nh ThuËn

60

122

Tr¹m y tÕ x· §øc TÝn

 

100

B×nh ThuËn

60

123

Tr¹m y tÕ x· T©n Hµ

 

101

B×nh ThuËn

60

124

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hµ

 

102

B×nh ThuËn

60

125

Phßng kh¸m ®a khoa KV Trµ T©n

 

103

B×nh ThuËn

60

126

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n Minh

 

104

B×nh ThuËn

60

129

Tr¹m y tÕ S«ng Phan

 

105

B×nh ThuËn

60

130

Tr¹m y tÕ T©n Phóc

 

106

B×nh ThuËn

60

133

Tr¹m y tÕ T©n §øc

 

107

B×nh ThuËn

60

134

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T©n Th¾ng

 

108

B×nh ThuËn

60

135

Tr¹m y tÕ T©n Hµ

 

109

B×nh ThuËn

60

136

Tr¹m y tÕ T©n Xu©n

 

110

B×nh ThuËn

60

138

Tr¹m y tÕ S¬n Mü

 

111

B×nh ThuËn

60

140

Tr¹m y tÕ x· Ngò Phông

 

112

B×nh ThuËn

60

141

Tr¹m y tÕ Long H¶i

 

113

B×nh ThuËn

60

142

Tr¹m y tÕ Tam Thanh

 

114

B×nh ThuËn

60

143

Tr¹m y tÕ Ph­íc Héi

 

115

B×nh ThuËn

60

144

Tr¹m y tÕ Ph­íc Léc

 

116

B×nh ThuËn

60

145

Tr¹m y tÕ x· T©n ThiÖn

 

117

B×nh ThuËn

60

147

Tr¹m y tÕ B×nh T©n

 

118

B×nh ThuËn

60

148

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T©n H¶i

 

119

B×nh ThuËn

60

149

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

120

B×nh ThuËn

60

150

Tr¹m y tÕ T©n B×nh

 

121

B×nh ThuËn

60

151

Tr¹m y tÕ T©n Ph­íc

 

122

B×nh ThuËn

60

152

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n T©m Phóc

 

123

B×nh ThuËn

60

159

Tr¹m y tÕ Th¾ng H¶i

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.