Thứ bảy, ngày 22/09/2018

58 Tỉnh Ninh Thuận

58 Tỉnh Ninh Thuận

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Ninh ThuËn

58

002

Trung t©m Y tÕ huyÖn Ninh Ph­íc

 

2

Ninh ThuËn

58

003

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ninh S¬n

 

3

Ninh ThuËn

58

004

Trung t©m Y tÕ huyÖn Ninh H¶i

 

4

Ninh ThuËn

58

005

Trung t©m y tÕ huyÖn B¸c ¸i

 

5

Ninh ThuËn

58

007

BviÖn Giao th«ng vËn t¶i Th¸p Chµm

 

6

Ninh ThuËn

58

009

Phßng kh¸m ®a khoa KV Th¸p Chµm

 

7

Ninh ThuËn

58

012

Trung t©m Y tÕ huyÖn ThuËn B¾c

 

8

Ninh ThuËn

58

013

Tr¹m y tÕ x· Ma Níi

 

9

Ninh ThuËn

58

014

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc TiÕn

 

10

Ninh ThuËn

58

015

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Thµnh

 

11

Ninh ThuËn

58

016

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc ChÝnh

 

12

Ninh ThuËn

58

017

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Trung

 

13

Ninh ThuËn

58

018

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc T©n

 

14

Ninh ThuËn

58

020

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc B×nh

 

15

Ninh ThuËn

58

021

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Hßa

 

16

Ninh ThuËn

58

022

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Th¾ng

 

17

Ninh ThuËn

58

023

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc ChiÕn

 

18

Ninh ThuËn

58

024

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Kh¸ng

 

19

Ninh ThuËn

58

026

Tr¹m y tÕ x· B¾c Phong

 

20

Ninh ThuËn

58

027

Tr¹m y tÕ x· C«ng H¶i

 

21

Ninh ThuËn

58

028

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng H¶i

 

22

Ninh ThuËn

58

029

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Dinh

 

23

Ninh ThuËn

58

030

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n

 

24

Ninh ThuËn

58

031

Tr¹m y tÕ ph­êng Kinh Dinh

 

25

Ninh ThuËn

58

035

Tr¹m y tÕ x· Xu©n H¶i

 

26

Ninh ThuËn

58

036

Tr¹m y tÕ ph­êng §« Vinh

 

27

Ninh ThuËn

58

037

Tr¹m y tÕ ph­êng Ph­íc Mü

 

28

Ninh ThuËn

58

038

Tr¹m y tÕ ph­êng B¶o An

 

29

Ninh ThuËn

58

039

Tr¹m y tÕ ph­êng Phñ Hµ

 

30

Ninh ThuËn

58

040

Tr¹m y tÕ ph­êng Thanh S¬n

 

31

Ninh ThuËn

58

041

Tr¹m y tÕ ph­êng Mü H­¬ng

 

32

Ninh ThuËn

58

042

Tr¹m y tÕ ph­êng TÊn Tµi

 

33

Ninh ThuËn

58

043

Tr¹m y tÕ ph­êng §µi S¬n

 

34

Ninh ThuËn

58

044

Tr¹m y tÕ ph­êng Mü §«ng

 

35

Ninh ThuËn

58

045

Tr¹m y tÕ x· Thµnh H¶i

 

36

Ninh ThuËn

58

046

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn T©n S¬n

 

37

Ninh ThuËn

58

047

Tr¹m y tÕ x· L©m S¬n

 

38

Ninh ThuËn

58

048

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng S¬n

 

39

Ninh ThuËn

58

049

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng S¬n

 

40

Ninh ThuËn

58

050

Tr¹m y tÕ x· Mü S¬n

 

41

Ninh ThuËn

58

051

Tr¹m y tÕ x· Hßa S¬n

 

42

Ninh ThuËn

58

053

Tr¹m y tÕ x· VÜnh H¶i

 

43

Ninh ThuËn

58

054

Tr¹m y tÕ x· Hé H¶i

 

44

Ninh ThuËn

58

055

Tr¹m y tÕ x· Tri H¶i

 

45

Ninh ThuËn

58

057

Tr¹m y tÕ x· Thanh H¶i

 

46

Ninh ThuËn

58

058

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Ph­íc D©n

 

47

Ninh ThuËn

58

059

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Vinh

 

48

Ninh ThuËn

58

060

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc S¬n

 

49

Ninh ThuËn

58

061

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Hµ

 

50

Ninh ThuËn

58

062

Tr¹m y tÕ x· An H¶i

 

51

Ninh ThuËn

58

063

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc H÷u

 

52

Ninh ThuËn

58

064

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc H¶i

 

53

Ninh ThuËn

58

065

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Nam

 

54

Ninh ThuËn

58

066

Tr¹m y tÕ x· NhÞ Hµ

 

55

Ninh ThuËn

58

067

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Minh

 

56

Ninh ThuËn

58

068

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Diªm

 

57

Ninh ThuËn

58

082

Trung t©m y tÕ huyÖn Ninh S¬n

 

58

Ninh ThuËn

58

083

Trung t©m y tÕ thµnh phè Phan Rang - T.Chµm

 

59

Ninh ThuËn

58

085

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phó NhuËn

 

60

Ninh ThuËn

58

087

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Nh¬n H¶i

 

61

Ninh ThuËn

58

090

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc ThuËn

 

62

Ninh ThuËn

58

092

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n S¬n

 

63

Ninh ThuËn

58

093

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc HËu

 

64

Ninh ThuËn

58

094

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Th¸i

 

65

Ninh ThuËn

58

095

Tr¹m y tÕ ph­êng Mü H¶i

 

66

Ninh ThuËn

58

096

Tr¹m y tÕ ph­êng §«ng H¶i

 

67

Ninh ThuËn

58

097

Tr¹m y tÕ x· T©n H¶i

 

68

Ninh ThuËn

58

098

Tr¹m y tÕ ph­êng §¹o Long

 

69

Ninh ThuËn

58

105

Tr¹m y tÕ ph­êng Mü B×nh

 

70

Ninh ThuËn

58

106

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Ninh

 

71

Ninh ThuËn

58

107

Tr¹m y tÕ x· Cµ N¸

 

72

Ninh ThuËn

58

108

Trung t©m Y tÕ huyÖn ThuËn Nam

 

73

Ninh ThuËn

58

109

Trung t©m y tÕ Qu©n d©n y tØnh Ninh ThuËn

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.