Thứ bảy, ngày 22/09/2018

56 Tỉnh Khánh Hòa

56 Tỉnh Khánh Hòa

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Kh¸nh Hoµ

56

002

Trung t©m y tÕ huyÖn V¹n Ninh

 

2

Kh¸nh Hoµ

56

004

Trung t©m y tÕ huyÖn Diªn Kh¸nh

 

3

Kh¸nh Hoµ

56

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Kh¸nh VÜnh

 

4

Kh¸nh Hoµ

56

007

Trung t©m y tÕ huyÖn Kh¸nh S¬n

 

5

Kh¸nh Hoµ

56

010

BÖnh viÖn giao th«ng vËn t¶i Nha Trang

 

6

Kh¸nh Hoµ

56

012

BÖnh viÖn qu©n y 87

 nhận đăng ký KCB ban đầu thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành

7

Kh¸nh Hoµ

56

018

Tr¹m y tÕ ph­êng VÜnh Hoµ

 

8

Kh¸nh Hoµ

56

034

Tr¹m y tÕ ph­êng VÜnh Nguyªn

 

9

Kh¸nh Hoµ

56

036

Tr¹m y tÕ ph­êng VÜnh Tr­êng

 

10

Kh¸nh Hoµ

56

037

Tr¹m y tÕ x· VÜnh L­¬ng

 

11

Kh¸nh Hoµ

56

038

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ph­¬ng

 

12

Kh¸nh Hoµ

56

039

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ngäc

 

13

Kh¸nh Hoµ

56

040

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Th¹nh

 

14

Kh¸nh Hoµ

56

041

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Trung

 

15

Kh¸nh Hoµ

56

042

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HiÖp

 

16

Kh¸nh Hoµ

56

043

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Th¸i

 

17

Kh¸nh Hoµ

56

044

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc §ång

 

18

Kh¸nh Hoµ

56

045

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam NghÜa

 

19

Kh¸nh Hoµ

56

046

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Phóc B¾c

 

20

Kh¸nh Hoµ

56

047

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Phóc Nam

 

21

Kh¸nh Hoµ

56

048

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Léc

 

22

Kh¸nh Hoµ

56

049

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Phó

 

23

Kh¸nh Hoµ

56

050

Tr¹m y tÕ ph­êng Ba Ngßi

 

24

Kh¸nh Hoµ

56

051

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam ThuËn

 

25

Kh¸nh Hoµ

56

052

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Lîi

 

26

Kh¸nh Hoµ

56

053

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Linh

 

27

Kh¸nh Hoµ

56

054

Tr¹m y tÕ x· Cam T©n

 

28

Kh¸nh Hoµ

56

055

Tr¹m y tÕ x· Cam Hßa

 

29

Kh¸nh Hoµ

56

056

Tr¹m y tÕ x· Cam H¶i §«ng

 

30

Kh¸nh Hoµ

56

057

Tr¹m y tÕ x· Cam H¶i T©y

 

31

Kh¸nh Hoµ

56

058

Tr¹m y tÕ x· S¬n T©n

 

32

Kh¸nh Hoµ

56

059

Tr¹m y tÕ x· Cam HiÖp B¾c

 

33

Kh¸nh Hoµ

56

060

Tr¹m y tÕ x· Cam §øc

 

34

Kh¸nh Hoµ

56

061

Tr¹m y tÕ x· Cam HiÖp Nam

 

35

Kh¸nh Hoµ

56

062

Tr¹m y tÕ x· Cam Ph­íc T©y

 

36

Kh¸nh Hoµ

56

063

Tr¹m y tÕ x· Cam Thµnh B¾c

 

37

Kh¸nh Hoµ

56

064

Tr¹m y tÕ x· Cam An B¾c

 

38

Kh¸nh Hoµ

56

065

Tr¹m y tÕ x· Cam Thµnh Nam

 

39

Kh¸nh Hoµ

56

067

Tr¹m y tÕ x· Cam Ph­íc §«ng

 

40

Kh¸nh Hoµ

56

068

Tr¹m y tÕ x· Cam ThÞnh T©y

 

41

Kh¸nh Hoµ

56

069

Tr¹m y tÕ x· Cam ThÞnh §«ng

 

42

Kh¸nh Hoµ

56

070

Tr¹m y tÕ x· Cam LËp

 

43

Kh¸nh Hoµ

56

071

Tr¹m y tÕ x· Cam B×nh

 

44

Kh¸nh Hoµ

56

072

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn V¹n Gi·

 

45

Kh¸nh Hoµ

56

073

Tr¹m y tÕ x· §¹i L·nh

 

46

Kh¸nh Hoµ

56

074

Tr¹m y tÕ x· V¹n Ph­íc

 

47

Kh¸nh Hoµ

56

075

Tr¹m y tÕ x· V¹n Long

 

48

Kh¸nh Hoµ

56

076

Tr¹m y tÕ x· V¹n B×nh

 

49

Kh¸nh Hoµ

56

077

Tr¹m y tÕ x· V¹n Thä

 

50

Kh¸nh Hoµ

56

078

Tr¹m y tÕ x· V¹n Kh¸nh

 

51

Kh¸nh Hoµ

56

079

Tr¹m y tÕ x· V¹n Phó

 

52

Kh¸nh Hoµ

56

080

Tr¹m y tÕ x· V¹n L­¬ng

 

53

Kh¸nh Hoµ

56

081

Tr¹m y tÕ x· V¹n Th¾ng

 

54

Kh¸nh Hoµ

56

082

Tr¹m y tÕ x· V¹n Th¹nh

 

55

Kh¸nh Hoµ

56

083

Tr¹m y tÕ x· Xu©n S¬n

 

56

Kh¸nh Hoµ

56

084

Tr¹m y tÕ x· V¹n H­ng

 

57

Kh¸nh Hoµ

56

085

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh HiÖp

 

58

Kh¸nh Hoµ

56

086

Tr¹m y tÕ x· Ninh S¬n

 

59

Kh¸nh Hoµ

56

087

Tr¹m y tÕ x· Ninh T©y

 

60

Kh¸nh Hoµ

56

088

Tr¹m y tÕ x· Ninh Th­îng