Thứ sáu, ngày 20/07/2018

56 Tỉnh Khánh Hòa

56 Tỉnh Khánh Hòa

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Kh¸nh Hoµ

56

002

Trung t©m y tÕ huyÖn V¹n Ninh

 

2

Kh¸nh Hoµ

56

004

Trung t©m y tÕ huyÖn Diªn Kh¸nh

 

3

Kh¸nh Hoµ

56

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Kh¸nh VÜnh

 

4

Kh¸nh Hoµ

56

007

Trung t©m y tÕ huyÖn Kh¸nh S¬n

 

5

Kh¸nh Hoµ

56

010

BÖnh viÖn giao th«ng vËn t¶i Nha Trang

 

6

Kh¸nh Hoµ

56

012

BÖnh viÖn qu©n y 87

 nhận đăng ký KCB ban đầu thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành

7

Kh¸nh Hoµ

56

018

Tr¹m y tÕ ph­êng VÜnh Hoµ

 

8

Kh¸nh Hoµ

56

034

Tr¹m y tÕ ph­êng VÜnh Nguyªn

 

9

Kh¸nh Hoµ

56

036

Tr¹m y tÕ ph­êng VÜnh Tr­êng

 

10

Kh¸nh Hoµ

56

037

Tr¹m y tÕ x· VÜnh L­¬ng

 

11

Kh¸nh Hoµ

56

038

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ph­¬ng

 

12

Kh¸nh Hoµ

56

039

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ngäc

 

13

Kh¸nh Hoµ

56

040

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Th¹nh

 

14

Kh¸nh Hoµ

56

041

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Trung

 

15

Kh¸nh Hoµ

56

042

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HiÖp

 

16

Kh¸nh Hoµ

56

043

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Th¸i

 

17

Kh¸nh Hoµ

56

044

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc §ång

 

18

Kh¸nh Hoµ

56

045

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam NghÜa

 

19

Kh¸nh Hoµ

56

046

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Phóc B¾c

 

20

Kh¸nh Hoµ

56

047

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Phóc Nam

 

21

Kh¸nh Hoµ

56

048

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Léc

 

22

Kh¸nh Hoµ

56

049

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Phó

 

23

Kh¸nh Hoµ

56

050

Tr¹m y tÕ ph­êng Ba Ngßi

 

24

Kh¸nh Hoµ

56

051

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam ThuËn

 

25

Kh¸nh Hoµ

56

052

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Lîi

 

26

Kh¸nh Hoµ

56

053

Tr¹m y tÕ ph­êng Cam Linh

 

27

Kh¸nh Hoµ

56

054

Tr¹m y tÕ x· Cam T©n

 

28

Kh¸nh Hoµ

56

055

Tr¹m y tÕ x· Cam Hßa

 

29

Kh¸nh Hoµ

56

056

Tr¹m y tÕ x· Cam H¶i §«ng

 

30

Kh¸nh Hoµ

56

057

Tr¹m y tÕ x· Cam H¶i T©y

 

31

Kh¸nh Hoµ

56

058

Tr¹m y tÕ x· S¬n T©n

 

32

Kh¸nh Hoµ

56

059

Tr¹m y tÕ x· Cam HiÖp B¾c

 

33

Kh¸nh Hoµ

56

060

Tr¹m y tÕ x· Cam §øc

 

34

Kh¸nh Hoµ

56

061

Tr¹m y tÕ x· Cam HiÖp Nam

 

35

Kh¸nh Hoµ

56

062

Tr¹m y tÕ x· Cam Ph­íc T©y

 

36

Kh¸nh Hoµ

56

063

Tr¹m y tÕ x· Cam Thµnh B¾c

 

37

Kh¸nh Hoµ

56

064

Tr¹m y tÕ x· Cam An B¾c

 

38

Kh¸nh Hoµ

56

065

Tr¹m y tÕ x· Cam Thµnh Nam

 

39

Kh¸nh Hoµ

56

067

Tr¹m y tÕ x· Cam Ph­íc §«ng

 

40

Kh¸nh Hoµ

56

068

Tr¹m y tÕ x· Cam ThÞnh T©y

 

41

Kh¸nh Hoµ

56

069

Tr¹m y tÕ x· Cam ThÞnh §«ng

 

42

Kh¸nh Hoµ

56

070

Tr¹m y tÕ x· Cam LËp

 

43

Kh¸nh Hoµ

56

071

Tr¹m y tÕ x· Cam B×nh

 

44

Kh¸nh Hoµ

56

072

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn V¹n Gi·

 

45

Kh¸nh Hoµ

56

073

Tr¹m y tÕ x· §¹i L·nh

 

46

Kh¸nh Hoµ

56

074

Tr¹m y tÕ x· V¹n Ph­íc

 

47

Kh¸nh Hoµ

56

075

Tr¹m y tÕ x· V¹n Long

 

48

Kh¸nh Hoµ

56

076

Tr¹m y tÕ x· V¹n B×nh

 

49

Kh¸nh Hoµ

56

077

Tr¹m y tÕ x· V¹n Thä

 

50

Kh¸nh Hoµ

56

078

Tr¹m y tÕ x· V¹n Kh¸nh

 

51

Kh¸nh Hoµ

56

079

Tr¹m y tÕ x· V¹n Phó

 

52

Kh¸nh Hoµ

56

080

Tr¹m y tÕ x· V¹n L­¬ng

 

53

Kh¸nh Hoµ

56

081

Tr¹m y tÕ x· V¹n Th¾ng

 

54

Kh¸nh Hoµ

56

082

Tr¹m y tÕ x· V¹n Th¹nh

 

55

Kh¸nh Hoµ

56

083

Tr¹m y tÕ x· Xu©n S¬n

 

56

Kh¸nh Hoµ

56

084

Tr¹m y tÕ x· V¹n H­ng

 

57

Kh¸nh Hoµ

56

085

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh HiÖp

 

58

Kh¸nh Hoµ

56

086

Tr¹m y tÕ x· Ninh S¬n

 

59

Kh¸nh Hoµ

56

087

Tr¹m y tÕ x· Ninh T©y

 

60

Kh¸nh Hoµ

56

088

Tr¹m y tÕ x· Ninh Th­îng

 

61

Kh¸nh Hoµ

56

089

Tr¹m y tÕ x· Ninh An

 

62

Kh¸nh Hoµ

56

090

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh H¶i

 

63

Kh¸nh Hoµ

56

091

Tr¹m y tÕ x· Ninh Thä

 

64

Kh¸nh Hoµ

56

092

Tr¹m y tÕ x· Ninh Trung

 

65

Kh¸nh Hoµ

56

093

Tr¹m y tÕ x· Ninh Sim

 

66

Kh¸nh Hoµ

56

094

Tr¹m y tÕ x· Ninh Xu©n

 

67

Kh¸nh Hoµ

56

095

Tr¹m y tÕ x· Ninh Th©n

 

68

Kh¸nh Hoµ

56

096

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh Diªm

 

69

Kh¸nh Hoµ

56

097

Tr¹m y tÕ x· Ninh §«ng

 

70

Kh¸nh Hoµ

56

098

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh Thñy

 

71

Kh¸nh Hoµ

56

099

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh §a

 

72

Kh¸nh Hoµ

56

100

Tr¹m y tÕ x· Ninh Phông

 

73

Kh¸nh Hoµ

56

101

Tr¹m y tÕ x· Ninh B×nh

 

74

Kh¸nh Hoµ

56

102

Tr¹m y tÕ x· Ninh Ph­íc

 

75

Kh¸nh Hoµ

56

103

Tr¹m y tÕ x· Ninh Phó

 

76

Kh¸nh Hoµ

56

104

Tr¹m y tÕ x· Ninh T©n

 

77

Kh¸nh Hoµ

56

105

Tr¹m y tÕ x· Ninh Quang

 

78

Kh¸nh Hoµ

56

106

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh Giang

 

79

Kh¸nh Hoµ

56

107

Tr¹m y tÕ ph­êng Ninh Hµ

 

80

Kh¸nh Hoµ

56

108

Tr¹m y tÕ x· Ninh H­ng

 

81

Kh¸nh Hoµ

56

109

Tr¹m y tÕ x· Ninh Léc

 

82

Kh¸nh Hoµ

56

110

Tr¹m y tÕ x· Ninh Ich

 

83

Kh¸nh Hoµ

56

111

Tr¹m y tÕ x· Ninh V©n

 

84

Kh¸nh Hoµ

56

112

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Kh¸nh VÜnh

 

85

Kh¸nh Hoµ

56

113

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh HiÖp

 

86

Kh¸nh Hoµ

56

114

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh B×nh

 

87

Kh¸nh Hoµ

56

115

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Trung

 

88

Kh¸nh Hoµ

56

116

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh §«ng

 

89

Kh¸nh Hoµ

56

117

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Th­îng

 

90

Kh¸nh Hoµ

56

118

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Nam

 

91

Kh¸nh Hoµ

56

119

Tr¹m y tÕ x· S«ng CÇu

 

92

Kh¸nh Hoµ

56

120

Tr¹m y tÕ x· Yang Ly

 

93

Kh¸nh Hoµ

56

121

Tr¹m y tÕ x· CÇu Bµ

 

94

Kh¸nh Hoµ

56

122

Tr¹m y tÕ x· Liªn Sang

 

95

Kh¸nh Hoµ

56

123

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Thµnh

 

96

Kh¸nh Hoµ

56

124

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Phó

 

97

Kh¸nh Hoµ

56

125

Tr¹m y tÕ x· S¬n Th¸i

 

98

Kh¸nh Hoµ

56

126

Tr¹m y tÕ x· ThÞ trÊn Diªn Kh¸nh

 

99

Kh¸nh Hoµ

56

127

Tr¹m y tÕ x· Diªn L©m

 

100

Kh¸nh Hoµ

56

128

Tr¹m y tÕ x· Diªn §iÒn

 

101

Kh¸nh Hoµ

56

129

Tr¹m y tÕ x· Diªn Xu©n

 

102

Kh¸nh Hoµ

56

130

Tr¹m y tÕ x· Diªn S¬n

 

103

Kh¸nh Hoµ

56

131

Tr¹m y tÕ x· Diªn §ång

 

104

Kh¸nh Hoµ

56

132

Tr¹m y tÕ x· Diªn Phó

 

105

Kh¸nh Hoµ

56

133

Tr¹m y tÕ x· Diªn Thä

 

106

Kh¸nh Hoµ

56

134

Tr¹m y tÕ x· Diªn Ph­íc

 

107

Kh¸nh Hoµ

56

135

Tr¹m y tÕ x· Diªn L¹c

 

108

Kh¸nh Hoµ

56

136

Tr¹m y tÕ x· Diªn T©n

 

109

Kh¸nh Hoµ

56

137

Tr¹m y tÕ x· Diªn Hßa

 

110

Kh¸nh Hoµ

56

138

Tr¹m y tÕ x· Diªn Th¹nh

 

111

Kh¸nh Hoµ

56

139

Tr¹m y tÕ x· Diªn Toµn

 

112

Kh¸nh Hoµ

56

140

Tr¹m y tÕ x· Diªn An

 

113

Kh¸nh Hoµ

56

141

Tr¹m y tÕ x· Diªn B×nh

 

114

Kh¸nh Hoµ

56

142

Tr¹m y tÕ x· Diªn Léc

 

115

Kh¸nh Hoµ

56

143

Tr¹m y tÕ x· Suèi HiÖp

 

116

Kh¸nh Hoµ

56

144

Tr¹m y tÕ x· Suèi Tiªn

 

117

Kh¸nh Hoµ

56

145

Tr¹m y tÕ x· Suèi C¸t

 

118

Kh¸nh Hoµ

56

146

Tr¹m y tÕ x· Suèi T©n

 

119

Kh¸nh Hoµ

56

147

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn T« H¹p

 

120

Kh¸nh Hoµ

56

148

Tr¹m y tÕ x· Thµnh S¬n

 

121

Kh¸nh Hoµ

56

149

Tr¹m y tÕ x· S¬n L©m

 

122

Kh¸nh Hoµ

56

150

Tr¹m y tÕ x· S¬n HiÖp

 

123

Kh¸nh Hoµ

56

151

Tr¹m y tÕ x· S¬n B×nh

 

124

Kh¸nh Hoµ

56

152

Tr¹m y tÕ x· S¬n Trung

 

125

Kh¸nh Hoµ

56

153

Tr¹m y tÕ x· Ba Côm B¾c

 

126

Kh¸nh Hoµ

56

154

Tr¹m y tÕ x· Ba Côm Nam

 

127

Kh¸nh Hoµ

56

158

Trung t©m y tÕ huyÖn Cam L©m

 

128

Kh¸nh Hoµ

56

159

BÖnh viÖn ®a khoa KV Ninh Diªm

 

129

Kh¸nh Hoµ

56

160

Phßng kh¸m ®a khoa sè 1

 

130

Kh¸nh Hoµ

56

161

Phßng kh¸m ®a khoa sè 2

 

131

Kh¸nh Hoµ

56

162

Phßng kh¸m ®a khoa sè 3

 

132

Kh¸nh Hoµ

56

163

Phßng kh¸m ®a khoa sè 4

 

133

Kh¸nh Hoµ

56

164

Phßng kh¸m ®a khoa sè 5

 

134

Kh¸nh Hoµ

56

165

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ninh Sim

 

135

Kh¸nh Hoµ

56

166

Phßng kh¸m ®a khoa KV Cam Phóc B¾c

 

136

Kh¸nh Hoµ

56

167

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Tu B«ng

 

137

Kh¸nh Hoµ

56

168

Phßng kh¸m ®a khoa Diªn Ph­íc

 

138

Kh¸nh Hoµ

56

169

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc S¬n L©m

 

139

Kh¸nh Hoµ

56

170

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Kh¸nh Lª

 

140

Kh¸nh Hoµ

56

171

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Kh¸nh B×nh

 

141

Kh¸nh Hoµ

56

173

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Suèi T©n

 

142

Kh¸nh Hoµ

56

174

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Cam An Nam

 

143

Kh¸nh Hoµ

56

177

BÖnh viÖn 22-12

 

144

Kh¸nh Hoµ

56

181

Phßng kh¸m ®a khoa Phóc Sinh

 

145

Kh¸nh Hoµ

56

183

BÖnh viÖn ®a khoa T©m TrÝ Nha Trang

 

146

Kh¸nh Hoµ

56

184

Phßng kh¸m ®a khoa TÝn §øc

 

147

Kh¸nh Hoµ

56

185

Phßng kh¸m ®a khoa Medic Nha Trang

 

148

Kh¸nh Hoµ

56

186

Phßng kh¸m ®a khoa TrÝ Khang

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.