Thứ ba, ngày 25/09/2018

54 Tỉnh Phú Yên

54 Tỉnh Phú Yên

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Phó Yªn

54

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §«ng Hoµ

 

2

Phó Yªn

54

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tuy An

 

3

Phó Yªn

54

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn S«ng Hinh

 

4

Phó Yªn

54

005

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· S«ng CÇu

 

5

Phó Yªn

54

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn S¬n Hßa

 

6

Phó Yªn

54

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §ång Xu©n

 

7

Phó Yªn

54

009

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Léc

 

8

Phó Yªn

54

011

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thµnh §«ng

 

9

Phó Yªn

54

012

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T©y Hßa

 

10

Phó Yªn

54

014

Tr¹m y tÕ x· Xu©n B×nh

 

11

Phó Yªn

54

015

Tr¹m y tÕ x· Xu©n L·nh

 

12

Phó Yªn

54

016

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh Phè Tuy Hßa

 

13

Phó Yªn

54

017

Tr¹m y tÕ x· An Mü

 

14

Phó Yªn

54

020

Tr¹m y tÕ x· S¬n Long

 

15

Phó Yªn

54

021

Tr¹m y tÕ x· S¬n Héi

 

16

Phó Yªn

54

023

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ

 

17

Phó Yªn

54

028

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó Hßa

 

18

Phó Yªn

54

029

Tr¹m y tÕ ph­êng 1

 

19

Phó Yªn

54

030

Tr¹m y tÕ ph­êng 8

 

20

Phó Yªn

54

031

Tr¹m y tÕ ph­êng 2

 

21

Phó Yªn

54

032

Tr¹m y tÕ ph­êng 9

 

22

Phó Yªn

54

033

Tr¹m y tÕ ph­êng 3

 

23

Phó Yªn

54

034

Tr¹m y tÕ ph­êng 4

 

24

Phó Yªn

54

035

Tr¹m y tÕ ph­êng 5

 

25

Phó Yªn

54

036

Tr¹m y tÕ ph­êng 7

 

26

Phó Yªn

54

037

Tr¹m y tÕ ph­êng 6

 

27

Phó Yªn

54

038

Tr¹m y tÕ x· Hßa KiÕn

 

28

Phó Yªn

54

039

Tr¹m y tÕ x· B×nh KiÕn

 

29

Phó Yªn

54

040

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ngäc

 

30

Phó Yªn

54

041

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó L©m

 

31

Phó Yªn

54

042

Tr¹m y tÕ x· An Phó

 

32

Phó Yªn

54

044

Tr¹m y tÕ x· Xu©n H¶i

 

33

Phó Yªn

54

045

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hßa

 

34

Phó Yªn

54

046

Tr¹m y tÕ x· Xu©n C¶nh

 

35

Phó Yªn

54

047

Tr¹m y tÕ x· Xu©n ThÞnh

 

36

Phó Yªn

54

048

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Ph­¬ng

 

37

Phó Yªn

54

049

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thä 1

 

38

Phó Yªn

54

050

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thä 2

 

39

Phó Yªn

54

051

Tr¹m y tÕ x· Xu©n L©m

 

40

Phó Yªn

54

053

Tr¹m y tÕ X· §A LéC

 

41

Phó Yªn

54

054

Tr¹m y tÕ x· Phó Mì

 

42

Phó Yªn

54

056

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Long

 

43

Phó Yªn

54

057

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang 1

 

44

Phó Yªn

54

058

Tr¹m y tÕ x· Xu©n S¬n B¾c

 

45

Phó Yªn

54

059

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang 2

 

46

Phó Yªn

54

060

Tr¹m y tÕ x· Xu©n S¬n Nam

 

47

Phó Yªn

54

061

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang 3

 

48

Phó Yªn

54

062

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Ph­íc

 

49

Phó Yªn

54

063

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn ChÝ Th¹nh

 

50

Phó Yªn

54

064

Tr¹m y tÕ x· An D©n

 

51

Phó Yªn

54

065

Tr¹m y tÕ x· An Ninh T©y

 

52

Phó Yªn

54

066

Tr¹m y tÕ x· An Ninh §«ng

 

53

Phó Yªn

54

067

Tr¹m y tÕ x· An Th¹ch

 

54

Phó Yªn

54

070

Tr¹m y tÕ x· An H¶i

 

55

Phó Yªn

54

071

Tr¹m y tÕ x· An C­

 

56

Phó Yªn

54

072

Tr¹m y tÕ x· An Xu©n

 

57

Phó Yªn

54

073

Tr¹m y tÕ x· An LÜnh

 

58

Phó Yªn

54

074

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

59

Phó Yªn

54

075

Tr¹m y tÕ x· An HiÖp

 

60

Phó Yªn

54

076

Tr¹m y tÕ x· An ChÊn

 

61

Phó Yªn

54

077

Tr¹m y tÕ x· An Thä

 

62

Phó Yªn

54

080

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc T©n

 

63

Phó Yªn

54

081

Tr¹m y tÕ x· S¬n §Þnh

 

64

Phó Yªn

54

082

Tr¹m y tÕ x· Cµ Lói

 

65

Phó Yªn

54

083

Tr¹m y tÕ x· S¬n Ph­íc

 

66

Phó Yªn

54

084

Tr¹m y tÕ x· S¬n Xu©n

 

67

Phó Yªn

54

085

Tr¹m y tÕ x· S¬n Nguyªn

 

68

Phó Yªn

54

086

Tr¹m y tÕ x· Eachµ Rang

 

69

Phó Yªn

54

087

Tr¹m y tÕ x· Kr«ng Pa

 

70

Phó Yªn

54

088

Tr¹m y tÕ x· Suèi B¹c

 

71

Phó Yªn

54

089

Tr¹m y tÕ x· Suèi Trai

 

72

Phó Yªn

54

091

Tr¹m y tÕ x· Ea L©m

 

73

Phó Yªn

54

092

Tr¹m y tÕ x· §øc B×nh T©y

 

74

Phó Yªn

54

093

Tr¹m y tÕ x· Ea B¸

 

75

Phó Yªn

54

094

Tr¹m y tÕ x· S¬n Giang

 

76

Phó Yªn

54

095

Tr¹m y tÕ x· §øc B×nh §«ng

 

77

Phó Yªn

54

096

Tr¹m y tÕ x· Eabar

 

78

Phó Yªn

54

097

Tr¹m y tÕ x· EaBia

 

79

Phó Yªn

54

098

Tr¹m y tÕ x· EaTrol

 

80

Phó Yªn

54

099

Tr¹m y tÕ x· S«ng Hinh

 

81

Phó Yªn

54

100

Tr¹m y tÕ x· Ealy

 

82

Phó Yªn

54

109

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó Hoµ

 

83

Phó Yªn

54

110

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó §«ng

 

84

Phó Yªn

54

111

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó Th¹nh

 

85

Phó Yªn

54

114

Tr¹m y tÕ ph­êng Xu©n thµnh

 

86

Phó Yªn

54

115

Tr¹m y tÕ ph­êng Xu©n §µi

 

87

Phó Yªn

54

120

Tr¹m y tÕ x· Hßa Quang B¾c

 

88

Phó Yªn

54

121

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Quang Nam

 

89

Phó Yªn

54

122

Tr¹m y tÕ x· Hßa Héi

 

90

Phó Yªn

54

123

Tr¹m y tÕ x· Hßa TrÞ

 

91

Phó Yªn

54

124

Tr¹m y tÕ x· Hßa An

 

92

Phó Yªn

54

125

Tr¹m y tÕ x· Hßa §Þnh §«ng

 

93

Phó Yªn

54

126

Tr¹m y tÕ x· Hßa §Þnh T©y

 

94

Phó Yªn

54

127

Tr¹m y tÕ x· Hßa Th¾ng

 

95

Phó Yªn

54

128

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thµnh T©y

 

96

Phó Yªn

54

130

Tr¹m y tÕ x· Hoµ B×nh 1

 

97

Phó Yªn

54

131

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó Thø

 

98

Phó Yªn

54

132

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Phong

 

99

Phó Yªn

54

133

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Phó

 

100

Phó Yªn

54

134

Tr¹m y tÕ x· Hoµ T©n T©y

 

101

Phó Yªn

54

135

Tr¹m y tÕ X· Hßa §ång

 

102

Phó Yªn

54

136

Tr¹m y tÕ x· Hßa Mü §«ng

 

103

Phó Yªn

54

137

Tr¹m y tÕ x· Hßa Mü T©y

 

104

Phó Yªn

54

138

Tr¹m y tÕ x· Hßa ThÞnh

 

105

Phó Yªn

54

139

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Thµnh

 

106

Phó Yªn

54

140

Tr¹m y tÕ x·  Hoµ HiÖp B¾c

 

107

Phó Yªn

54

141

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hoµ Vinh

 

108

Phó Yªn

54

142

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hoµ HiÖp Trung

 

109

Phó Yªn

54

143

Tr¹m y tÕ x· Hoµ T©n §«ng

 

110

Phó Yªn

54

144

Tr¹m y tÕ x· Hßa Xu©n T©y

 

111

Phó Yªn

54

145

Tr¹m y tÕ x· Hßa HiÖp Nam

 

112

Phó Yªn

54

146

Tr¹m y tÕ x· Hßa Xu©n §«ng

 

113

Phó Yªn

54

147

Tr¹m y tÕ x· Hßa T©m

 

114

Phó Yªn

54

148

Tr¹m y tÕ x· Hßa Xu©n Nam

 

115

Phó Yªn

54

159

Tr¹m y tÕ x· An NghiÖp

 

116

Phó Yªn

54

162

Phßng kh¸m ®a khoa §øc TÝn thuéc chi nh¸nh C«ng ty TNHH D­îc phÈm §øc TÝn

 

117

Phó Yªn

54

116

BÖnh viÖn c«ng an tØnh Phó Yªn

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.