Thứ hai, ngày 23/07/2018

54 Tỉnh Phú Yên

54 Tỉnh Phú Yên

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Phó Yªn

54

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §«ng Hoµ

 

2

Phó Yªn

54

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tuy An

 

3

Phó Yªn

54

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn S«ng Hinh

 

4

Phó Yªn

54

005

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· S«ng CÇu

 

5

Phó Yªn

54

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn S¬n Hßa

 

6

Phó Yªn

54

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §ång Xu©n

 

7

Phó Yªn

54

009

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Léc

 

8

Phó Yªn

54

011

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thµnh §«ng

 

9

Phó Yªn

54

012

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T©y Hßa

 

10

Phó Yªn

54

014

Tr¹m y tÕ x· Xu©n B×nh

 

11

Phó Yªn

54

015

Tr¹m y tÕ x· Xu©n L·nh

 

12

Phó Yªn

54

016

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh Phè Tuy Hßa

 

13

Phó Yªn

54

017

Tr¹m y tÕ x· An Mü

 

14

Phó Yªn

54

020

Tr¹m y tÕ x· S¬n Long

 

15

Phó Yªn

54

021

Tr¹m y tÕ x· S¬n Héi

 

16

Phó Yªn

54

023

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ

 

17

Phó Yªn

54

028

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó Hßa

 

18

Phó Yªn

54

029

Tr¹m y tÕ ph­êng 1

 

19

Phó Yªn

54

030

Tr¹m y tÕ ph­êng 8

 

20

Phó Yªn

54

031

Tr¹m y tÕ ph­êng 2

 

21

Phó Yªn

54

032

Tr¹m y tÕ ph­êng 9

 

22

Phó Yªn

54

033

Tr¹m y tÕ ph­êng 3

 

23

Phó Yªn

54

034

Tr¹m y tÕ ph­êng 4

 

24

Phó Yªn

54

035

Tr¹m y tÕ ph­êng 5

 

25

Phó Yªn

54

036

Tr¹m y tÕ ph­êng 7

 

26

Phó Yªn

54

037

Tr¹m y tÕ ph­êng 6

 

27

Phó Yªn

54

038

Tr¹m y tÕ x· Hßa KiÕn

 

28

Phó Yªn

54

039

Tr¹m y tÕ x· B×nh KiÕn

 

29

Phó Yªn

54

040

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ngäc

 

30

Phó Yªn

54

041

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó L©m

 

31

Phó Yªn

54

042

Tr¹m y tÕ x· An Phó

 

32

Phó Yªn

54

044

Tr¹m y tÕ x· Xu©n H¶i

 

33

Phó Yªn

54

045

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hßa

 

34

Phó Yªn

54

046

Tr¹m y tÕ x· Xu©n C¶nh

 

35

Phó Yªn

54

047

Tr¹m y tÕ x· Xu©n ThÞnh

 

36

Phó Yªn

54

048

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Ph­¬ng

 

37

Phó Yªn

54

049

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thä 1

 

38

Phó Yªn

54

050

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thä 2

 

39

Phó Yªn

54

051

Tr¹m y tÕ x· Xu©n L©m

 

40

Phó Yªn

54

053

Tr¹m y tÕ X· §A LéC

 

41

Phó Yªn

54

054

Tr¹m y tÕ x· Phó Mì

 

42

Phó Yªn

54

056

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Long

 

43

Phó Yªn

54

057

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang 1

 

44

Phó Yªn

54

058

Tr¹m y tÕ x· Xu©n S¬n B¾c

 

45

Phó Yªn

54

059

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang 2

 

46

Phó Yªn

54

060

Tr¹m y tÕ x· Xu©n S¬n Nam

 

47

Phó Yªn

54

061

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang 3

 

48

Phó Yªn

54

062

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Ph­íc

 

49

Phó Yªn

54

063

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn ChÝ Th¹nh

 

50

Phó Yªn

54

064

Tr¹m y tÕ x· An D©n

 

51

Phó Yªn

54

065

Tr¹m y tÕ x· An Ninh T©y

 

52

Phó Yªn

54

066

Tr¹m y tÕ x· An Ninh §«ng

 

53

Phó Yªn

54

067

Tr¹m y tÕ x· An Th¹ch

 

54

Phó Yªn

54

070

Tr¹m y tÕ x· An H¶i

 

55

Phó Yªn

54

071

Tr¹m y tÕ x· An C­

 

56

Phó Yªn

54

072

Tr¹m y tÕ x· An Xu©n

 

57

Phó Yªn

54

073

Tr¹m y tÕ x· An LÜnh

 

58

Phó Yªn

54

074

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

59

Phó Yªn

54

075

Tr¹m y tÕ x· An HiÖp

 

60

Phó Yªn

54

076

Tr¹m y tÕ x· An ChÊn

 

61

Phó Yªn

54

077

Tr¹m y tÕ x· An Thä

 

62

Phó Yªn

54

080

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc T©n

 

63

Phó Yªn

54

081

Tr¹m y tÕ x· S¬n §Þnh

 

64

Phó Yªn

54

082

Tr¹m y tÕ x· Cµ Lói

 

65

Phó Yªn

54

083

Tr¹m y tÕ x· S¬n Ph­íc

 

66

Phó Yªn

54

084

Tr¹m y tÕ x· S¬n Xu©n

 

67

Phó Yªn

54

085

Tr¹m y tÕ x· S¬n Nguyªn

 

68

Phó Yªn

54

086

Tr¹m y tÕ x· Eachµ Rang

 

69

Phó Yªn

54

087

Tr¹m y tÕ x· Kr«ng Pa

 

70

Phó Yªn

54

088

Tr¹m y tÕ x· Suèi B¹c

 

71

Phó Yªn

54

089

Tr¹m y tÕ x· Suèi Trai

 

72

Phó Yªn

54

091

Tr¹m y tÕ x· Ea L©m

 

73

Phó Yªn

54

092

Tr¹m y tÕ x· §øc B×nh T©y

 

74

Phó Yªn

54

093

Tr¹m y tÕ x· Ea B¸

 

75

Phó Yªn

54

094

Tr¹m y tÕ x· S¬n Giang

 

76

Phó Yªn

54

095

Tr¹m y tÕ x· §øc B×nh §«ng

 

77

Phó Yªn

54

096

Tr¹m y tÕ x· Eabar

 

78

Phó Yªn

54

097

Tr¹m y tÕ x· EaBia

 

79

Phó Yªn

54

098

Tr¹m y tÕ x· EaTrol

 

80

Phó Yªn

54

099

Tr¹m y tÕ x· S«ng Hinh

 

81

Phó Yªn

54

100

Tr¹m y tÕ x· Ealy

 

82

Phó Yªn

54

109

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó Hoµ

 

83

Phó Yªn

54

110

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó §«ng

 

84

Phó Yªn

54

111

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó Th¹nh

 

85

Phó Yªn

54

114

Tr¹m y tÕ ph­êng Xu©n thµnh

 

86

Phó Yªn

54

115

Tr¹m y tÕ ph­êng Xu©n §µi

 

87

Phó Yªn

54

120

Tr¹m y tÕ x· Hßa Quang B¾c

 

88

Phó Yªn

54

121

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Quang Nam

 

89

Phó Yªn

54

122

Tr¹m y tÕ x· Hßa Héi

 

90

Phó Yªn

54

123

Tr¹m y tÕ x· Hßa TrÞ

 

91

Phó Yªn

54

124

Tr¹m y tÕ x· Hßa An

 

92

Phó Yªn

54

125

Tr¹m y tÕ x· Hßa §Þnh §«ng

 

93

Phó Yªn

54

126

Tr¹m y tÕ x· Hßa §Þnh T©y

 

94

Phó Yªn

54

127

Tr¹m y tÕ x· Hßa Th¾ng

 

95

Phó Yªn

54

128

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thµnh T©y

 

96

Phó Yªn

54

130

Tr¹m y tÕ x· Hoµ B×nh 1

 

97

Phó Yªn

54

131

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó Thø

 

98

Phó Yªn

54

132

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Phong

 

99

Phó Yªn

54

133

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Phó

 

100

Phó Yªn

54

134

Tr¹m y tÕ x· Hoµ T©n T©y

 

101

Phó Yªn

54

135

Tr¹m y tÕ X· Hßa §ång

 

102

Phó Yªn

54

136

Tr¹m y tÕ x· Hßa Mü §«ng

 

103

Phó Yªn

54

137

Tr¹m y tÕ x· Hßa Mü T©y

 

104

Phó Yªn

54

138

Tr¹m y tÕ x· Hßa ThÞnh

 

105

Phó Yªn

54

139

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Thµnh

 

106

Phó Yªn

54

140

Tr¹m y tÕ x·  Hoµ HiÖp B¾c

 

107

Phó Yªn

54

141

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hoµ Vinh

 

108

Phó Yªn

54

142

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hoµ HiÖp Trung

 

109

Phó Yªn

54

143

Tr¹m y tÕ x· Hoµ T©n §«ng

 

110

Phó Yªn

54

144

Tr¹m y tÕ x· Hßa Xu©n T©y

 

111

Phó Yªn

54

145

Tr¹m y tÕ x· Hßa HiÖp Nam

 

112

Phó Yªn

54

146

Tr¹m y tÕ x· Hßa Xu©n §«ng

 

113

Phó Yªn

54

147

Tr¹m y tÕ x· Hßa T©m

 

114

Phó Yªn

54

148

Tr¹m y tÕ x· Hßa Xu©n Nam

 

115

Phó Yªn

54

159

Tr¹m y tÕ x· An NghiÖp

 

116

Phó Yªn

54

162

Phßng kh¸m ®a khoa §øc TÝn thuéc chi nh¸nh C«ng ty TNHH D­îc phÈm §øc TÝn

 

117

Phó Yªn

54

116

BÖnh viÖn c«ng an tØnh Phó Yªn

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.