Thứ ba, ngày 25/09/2018

52 Tỉnh Bình Định

52 Tỉnh Bình Định

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

B×nh §Þnh

52

002

Trung t©m y tÕ thµnh phè  Quy Nh¬n

 

2

B×nh §Þnh

52

004

BÖnh viÖn 13/QK5

 

3

B×nh §Þnh

52

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Tuy Ph­íc

 

4

B×nh §Þnh

52

007

Trung t©m y tÕ thÞ x· An Nh¬n

 

5

B×nh §Þnh

52

008

Trung t©m y tÕ huyÖn V©n Canh

 

6

B×nh §Þnh

52

009

Trung t©m y tÕ huyÖn Phï C¸t

 

7

B×nh §Þnh

52

011

Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Th¹nh

 

8

B×nh §Þnh

52

012

Trung t©m y tÕ huyÖn An L·o

 

9

B×nh §Þnh

52

013

Trung t©m y tÕ huyÖn Hoµi ¢n

 

10

B×nh §Þnh

52

014

Trung t©m y tÕ huyÖn Hoµi Nh¬n

 

11

B×nh §Þnh

52

015

Trung t©m y tÕ huyÖn Phï Mü

 

12

B×nh §Þnh

52

019

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n Hßa B×nh

 

13

B×nh §Þnh

52

026

Tr¹m y tÕ ph­êng Nh¬n Phó

 

14

B×nh §Þnh

52

027

Tr¹m y tÕ ph­êng §èng §a

 

15

B×nh §Þnh

52

029

Tr¹m y tÕ ph­êng H¶i C¶ng

 

16

B×nh §Þnh

52

030

Tr¹m y tÕ ph­êng Quang Trung

 

17

B×nh §Þnh

52

032

Tr¹m y tÕ ph­êng Lª Hång Phong

 

18

B×nh §Þnh

52

033

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn H­ng §¹o

 

19

B×nh §Þnh

52

034

Tr¹m y tÕ ph­êng Ng« M©y

 

20

B×nh §Þnh

52

035

Tr¹m y tÕ ph­êng Lý Th­êng KiÖt

 

21

B×nh §Þnh

52

036

Tr¹m y tÕ ph­êng Lª Lîi

 

22

B×nh §Þnh

52

037

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn Phó

 

23

B×nh §Þnh

52

038

Tr¹m y tÕ ph­êng Bïi ThÞ Xu©n

 

24

B×nh §Þnh

52

039

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn V¨n Cõ

 

25

B×nh §Þnh

52

040

Tr¹m y tÕ ph­êng GhÒnh R¸ng

 

26

B×nh §Þnh

52

041

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Lý

 

27

B×nh §Þnh

52

042

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Héi

 

28

B×nh §Þnh

52

043

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n H¶i

 

29

B×nh §Þnh

52

044

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Ch©u

 

30

B×nh §Þnh

52

045

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Mü

 

31

B×nh §Þnh

52

046

Tr¹m y tÕ x· An H­ng

 

32

B×nh §Þnh

52

047

Tr¹m y tÕ x· An Trung

 

33

B×nh §Þnh

52

048

Tr¹m y tÕ x· An Dòng

 

34

B×nh §Þnh

52

049

Tr¹m y tÕ x· An Vinh

 

35

B×nh §Þnh

52

050

Tr¹m y tÕ x· An Toµn

 

36

B×nh §Þnh

52

051

Tr¹m y tÕ x· An T©n

 

37

B×nh §Þnh

52

052

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

38

B×nh §Þnh

52

053

Tr¹m y tÕ x· An Quang

 

39

B×nh §Þnh

52

054

Tr¹m y tÕ x· An NghÜa

 

40

B×nh §Þnh

52

055

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn  Tam Quan

 

41

B×nh §Þnh

52

056

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Bång S¬n

 

42

B×nh §Þnh

52

057

Tr¹m y tÕ x· Hoµi S¬n

 

43

B×nh §Þnh

52

058

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Ch©u B¾c

 

44

B×nh §Þnh

52

059

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Ch©u

 

45

B×nh §Þnh

52

060

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Phó

 

46

B×nh §Þnh

52

061

Tr¹m y tÕ x· Tam Quan B¾c

 

47

B×nh §Þnh

52

062

Tr¹m y tÕ x· Tam Quan Nam

 

48

B×nh §Þnh

52

063

Tr¹m y tÕ x· Hoµi H¶o

 

49

B×nh §Þnh

52

064

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Thanh T©y

 

50

B×nh §Þnh

52

065

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Thanh

 

51

B×nh §Þnh

52

067

Tr¹m y tÕ x· Hoµi T©n

 

52

B×nh §Þnh

52

068

Tr¹m y tÕ x· Hoµi H¶i

 

53

B×nh §Þnh

52

069

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Xu©n

 

54

B×nh §Þnh

52

070

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Mü

 

55

B×nh §Þnh

52

071

Tr¹m y tÕ x· Hoµi §øc

 

56

B×nh §Þnh

52

072

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T¨ng B¹t Hæ

 

57

B×nh §Þnh

52

073

Tr¹m y tÕ x· ¢n H¶o

 

58

B×nh §Þnh

52

074

Tr¹m y tÕ x· ¢n S¬n

 

59

B×nh §Þnh

52

075

Tr¹m y tÕ x· ¢n Mü

 

60

B×nh §Þnh

52

076

Tr¹m y tÕ x· Dak Mang

 

61

B×nh §Þnh

52

077

Tr¹m y tÕ X· ¢n TÝn

 

62

B×nh §Þnh

52

078

Tr¹m y tÕ x· ¢n Th¹nh

 

63

B×nh §Þnh

52

079

Tr¹m y tÕ x· ¢n Phong

 

64

B×nh §Þnh

52

080

Tr¹m y tÕ x· ¢n §øc

 

65

B×nh §Þnh

52

081

Tr¹m y tÕ x· ¢n H÷u

 

66

B×nh §Þnh

52

082

Tr¹m y tÕ x· Bok Tíi

 

67

B×nh §Þnh

52

083

Tr¹m y tÕ x· ¢n T­êng T©y

 

68

B×nh §Þnh

52

084

Tr¹m y tÕ x· ¢n T­êng §«ng

 

69

B×nh §Þnh

52

085

Tr¹m y tÕ x· ¢n NghÜa

 

70

B×nh §Þnh

52

086

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phï Mü

 

71

B×nh §Þnh

52

087

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn B×nh D­¬ng

 

72

B×nh §Þnh

52

088

Tr¹m y tÕ x· Mü §øc

 

73

B×nh §Þnh

52

089

Tr¹m y tÕ x· Mü Ch©u

 

74

B×nh §Þnh

52

090

Tr¹m y tÕ x· Mü Th¾ng

 

75

B×nh §Þnh

52

091

Tr¹m y tÕ x· Mü Léc

 

76

B×nh §Þnh

52

092

Tr¹m y tÕ x· Mü Lîi

 

77

B×nh §Þnh

52

093

Tr¹m y tÕ x· Mü An

 

78

B×nh §Þnh

52

094

Tr¹m y tÕ x· Mü Phong

 

79

B×nh §Þnh

52

095

Tr¹m y tÕ x· Mü Trinh

 

80

B×nh §Þnh

52

096

Tr¹m y tÕ x· Mü Thä

 

81

B×nh §Þnh

52

097

Tr¹m y tÕ x· Mü Hßa

 

82

B×nh §Þnh

52

098

Tr¹m y tÕ x· Mü Thµnh

 

83

B×nh §Þnh

52

099

Tr¹m y tÕ x· Mü Ch¸nh

 

84

B×nh §Þnh

52

100

Tr¹m y tÕ x· Mü Quang

 

85

B×nh §Þnh

52

101

Tr¹m y tÕ x· Mü HiÖp

 

86

B×nh §Þnh

52

102

Tr¹m y tÕ x· Mü Tµi

 

87

B×nh §Þnh

52

103

Tr¹m y tÕ x· Mü C¸t

 

88

B×nh §Þnh

52

104

Tr¹m y tÕ x· Mü Ch¸nh T©y

 

89

B×nh §Þnh

52

105

Tr¹m y tÕ x· VÜnh S¬n

 

90

B×nh §Þnh

52

106

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Kim

 

91

B×nh §Þnh

52

107

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa

 

92

B×nh §Þnh

52

108

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HiÖp

 

93

B×nh §Þnh

52

109

Tr¹m y tÕ x· VÜnh H¶o

 

94

B×nh §Þnh

52

110

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThÞnh

 

95

B×nh §Þnh

52

111

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Quang

 

96

B×nh §Þnh

52

114

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThuËn

 

97

B×nh §Þnh

52

115

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó Phong

 

98

B×nh §Þnh

52

116

Tr¹m y tÕ x· B×nh T©n

 

99

B×nh §Þnh

52

117

Tr¹m y tÕ x· T©y ThuËn

 

100

B×nh §Þnh

52

118

Tr¹m y tÕ x· B×nh ThuËn

 

101

B×nh §Þnh

52

119

Tr¹m y tÕ x· T©y Giang

 

102

B×nh §Þnh

52

120

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh

 

103

B×nh §Þnh

52

121

Tr¹m y tÕ x· T©y An

 

104

B×nh §Þnh

52

122

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hßa

 

105

B×nh §Þnh

52

123

Tr¹m y tÕ x· T©y B×nh

 

106

B×nh §Þnh

52

124

Tr¹m y tÕ x· B×nh T­êng

 

107

B×nh §Þnh

52

125

Tr¹m y tÕ x· T©y Vinh

 

108

B×nh §Þnh

52

126

Tr¹m y tÕ x· VÜnh An

 

109

B×nh §Þnh

52

127

Tr¹m y tÕ x· T©y Xu©n

 

110

B×nh §Þnh

52

128

Tr¹m y tÕ x· B×nh Nghi

 

111

B×nh §Þnh

52

129

Tr¹m y tÕ x· T©y Phó

 

112

B×nh §Þnh

52

130

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ng« M©y

 

113

B×nh §Þnh

52

131

Tr¹m y tÕ x· C¸t S¬n

 

114

B×nh §Þnh

52

132

Tr¹m y tÕ x· C¸t Minh

 

115

B×nh §Þnh

52

133

Tr¹m y tÕ x· C¸t Kh¸nh

 

116

B×nh §Þnh

52

134

Tr¹m y tÕ x· C¸t Tµi

 

117

B×nh §Þnh

52

135

Tr¹m y tÕ x· C¸t L©m

 

118

B×nh §Þnh

52

136

Tr¹m y tÕ x· C¸t Hanh

 

119

B×nh §Þnh

52

137

Tr¹m y tÕ x· C¸t Thµnh

 

120

B×nh §Þnh

52

138

Tr¹m y tÕ x· C¸t Trinh

 

121

B×nh §Þnh

52

139

Tr¹m y tÕ x· C¸t H¶i

 

122

B×nh §Þnh

52

140

Tr¹m y tÕ x· C¸t HiÖp

 

123

B×nh §Þnh

52

141

Tr¹m y tÕ x· C¸t Nh¬n

 

124

B×nh §Þnh

52

142

Tr¹m y tÕ x· C¸t H­ng

 

125

B×nh §Þnh

52

143

Tr¹m y tÕ x· C¸t T­êng

 

126

B×nh §Þnh

52

144

Tr¹m y tÕ x· C¸t T©n

 

127

B×nh §Þnh

52

145

Tr¹m y tÕ X· C¸T TiÕn

 

128

B×nh §Þnh

52

146

Tr¹m y tÕ x· C¸t Th¾ng

 

129

B×nh §Þnh

52

147

Tr¹m y tÕ x· C¸t Ch¸nh

 

130

B×nh §Þnh

52

148

Tr¹m y tÕ ph­êng B×nh §Þnh

 

131

B×nh §Þnh

52

149

Tr¹m y tÕ ph­êng §Ëp §¸

 

132

B×nh §Þnh

52

150

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Mü

 

133

B×nh §Þnh

52

151

Tr¹m y tÕ ph­êng Nh¬n Thµnh

 

134

B×nh §Þnh

52

152

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n H¹nh

 

135

B×nh §Þnh

52

153

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n HËu

 

136

B×nh §Þnh

52

154

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Phong

 

137

B×nh §Þnh

52

155

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n An

 

138

B×nh §Þnh

52

156

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Phóc

 

139

B×nh §Þnh

52

157

Tr¹m y tÕ ph­êng Nh¬n H­ng

 

140

B×nh §Þnh

52

158

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Kh¸nh

 

141

B×nh §Þnh

52

159

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Léc

 

142

B×nh §Þnh

52

160

Tr¹m y tÕ ph­êng Nh¬n Hßa

 

143

B×nh §Þnh

52

161

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n T©n

 

144

B×nh §Þnh

52

162

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Thä

 

145

B×nh §Þnh

52

163

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Tuy Ph­íc

 

146

B×nh §Þnh

52

164

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Diªu Tr×

 

147

B×nh §Þnh

52

165

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Th¾ng

 

148

B×nh §Þnh

52

166

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc H­ng

 

149

B×nh §Þnh

52

167

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Quang

 

150

B×nh §Þnh

52

168

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Hßa

 

151

B×nh §Þnh

52

169

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc S¬n

 

152

B×nh §Þnh

52

170

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc HiÖp

 

153

B×nh §Þnh

52

171

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Léc

 

154

B×nh §Þnh

52

172

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc NghÜa

 

155

B×nh §Þnh

52

173

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc ThuËn

 

156

B×nh §Þnh

52

174

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc An

 

157

B×nh §Þnh

52

175

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Thµnh

 

158

B×nh §Þnh

52

177

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn V©n Canh

 

159

B×nh §Þnh

52

178

Tr¹m y tÕ x· Canh Liªn

 

160

B×nh §Þnh

52

179

Tr¹m y tÕ x· Canh HiÖp

 

161

B×nh §Þnh

52

180

Tr¹m y tÕ x· Canh Vinh

 

162

B×nh §Þnh

52

181

Tr¹m y tÕ x· Canh HiÓn

 

163

B×nh §Þnh

52

182

Tr¹m y tÕ x· Canh ThuËn

 

164

B×nh §Þnh

52

183

Tr¹m y tÕ x· Canh Hßa

 

165

B×nh §Þnh

52

185

BÖnh viÖn ®a khoa KV Phó Phong

 

166

B×nh §Þnh

52

186

Phßng kh¸m ®a khoa H­¬ng S¬n

 

167

B×nh §Þnh

52

187

Phßng kh¸m ®a khoa 38 Lª Lîi

 

168

B×nh §Þnh

52

188

Phßng kh¸m khu vùc Phó Tµi

 

169

B×nh §Þnh

52

189

Phßng kh¸m khu vùc Ph­íc Hßa

 

170

B×nh §Þnh

52

190

Phßng kh¸m khu vùc C¸t Minh

 

171

B×nh §Þnh

52

191

Phßng kh¸m khu vùc B×nh D­¬ng

 

172

B×nh §Þnh

52

192

Phßng kh¸m khu vùc Hoµi H­¬ng

 

173

B×nh §Þnh

52

195

Tr¹m y tÕ x· ¢n H¶o §«ng

 

174

B×nh §Þnh

52

196

Phßng kh¸m ®a khoa Thµnh Long

 

175

B×nh §Þnh

52

197

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn An L·o

 

176

B×nh §Þnh

52

198

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn VÜnh Th¹nh

 

177

B×nh §Þnh

52

199

Phßng kh¸m ®a khoa Toµn Mü

 

178

B×nh §Þnh

52

200

Phßng kh¸m ®a khoa Diªu Tr×

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.