Thứ hai, ngày 23/07/2018

52 Tỉnh Bình Định

52 Tỉnh Bình Định

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

B×nh §Þnh

52

002

Trung t©m y tÕ thµnh phè  Quy Nh¬n

 

2

B×nh §Þnh

52

004

BÖnh viÖn 13/QK5

 

3

B×nh §Þnh

52

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Tuy Ph­íc

 

4

B×nh §Þnh

52

007

Trung t©m y tÕ thÞ x· An Nh¬n

 

5

B×nh §Þnh

52

008

Trung t©m y tÕ huyÖn V©n Canh

 

6

B×nh §Þnh

52

009

Trung t©m y tÕ huyÖn Phï C¸t

 

7

B×nh §Þnh

52

011

Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Th¹nh

 

8

B×nh §Þnh

52

012

Trung t©m y tÕ huyÖn An L·o

 

9

B×nh §Þnh

52

013

Trung t©m y tÕ huyÖn Hoµi ¢n

 

10

B×nh §Þnh

52

014

Trung t©m y tÕ huyÖn Hoµi Nh¬n

 

11

B×nh §Þnh

52

015

Trung t©m y tÕ huyÖn Phï Mü

 

12

B×nh §Þnh

52

019

BÖnh viÖn ®a khoa t­ nh©n Hßa B×nh

 

13

B×nh §Þnh

52

026

Tr¹m y tÕ ph­êng Nh¬n Phó

 

14

B×nh §Þnh

52

027

Tr¹m y tÕ ph­êng §èng §a

 

15

B×nh §Þnh

52

029

Tr¹m y tÕ ph­êng H¶i C¶ng

 

16

B×nh §Þnh

52

030

Tr¹m y tÕ ph­êng Quang Trung

 

17

B×nh §Þnh

52

032

Tr¹m y tÕ ph­êng Lª Hång Phong

 

18

B×nh §Þnh

52

033

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn H­ng §¹o

 

19

B×nh §Þnh

52

034

Tr¹m y tÕ ph­êng Ng« M©y

 

20

B×nh §Þnh

52

035

Tr¹m y tÕ ph­êng Lý Th­êng KiÖt

 

21

B×nh §Þnh

52

036

Tr¹m y tÕ ph­êng Lª Lîi

 

22

B×nh §Þnh

52

037

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn Phó

 

23

B×nh §Þnh

52

038

Tr¹m y tÕ ph­êng Bïi ThÞ Xu©n

 

24

B×nh §Þnh

52

039

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn V¨n Cõ

 

25

B×nh §Þnh

52

040

Tr¹m y tÕ ph­êng GhÒnh R¸ng

 

26

B×nh §Þnh

52

041

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Lý

 

27

B×nh §Þnh

52

042

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Héi

 

28

B×nh §Þnh

52

043

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n H¶i

 

29

B×nh §Þnh

52

044

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Ch©u

 

30

B×nh §Þnh

52

045

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Mü

 

31

B×nh §Þnh

52

046

Tr¹m y tÕ x· An H­ng

 

32

B×nh §Þnh

52

047

Tr¹m y tÕ x· An Trung

 

33

B×nh §Þnh

52

048

Tr¹m y tÕ x· An Dòng

 

34

B×nh §Þnh

52

049

Tr¹m y tÕ x· An Vinh

 

35

B×nh §Þnh

52

050

Tr¹m y tÕ x· An Toµn

 

36

B×nh §Þnh

52

051

Tr¹m y tÕ x· An T©n

 

37

B×nh §Þnh

52

052

Tr¹m y tÕ x· An Hßa

 

38

B×nh §Þnh

52

053

Tr¹m y tÕ x· An Quang

 

39

B×nh §Þnh

52

054

Tr¹m y tÕ x· An NghÜa

 

40

B×nh §Þnh

52

055

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn  Tam Quan

 

41

B×nh §Þnh

52

056

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Bång S¬n

 

42

B×nh §Þnh

52

057

Tr¹m y tÕ x· Hoµi S¬n

 

43

B×nh §Þnh

52

058

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Ch©u B¾c

 

44

B×nh §Þnh

52

059

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Ch©u

 

45

B×nh §Þnh

52

060

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Phó

 

46

B×nh §Þnh

52

061

Tr¹m y tÕ x· Tam Quan B¾c

 

47

B×nh §Þnh

52

062

Tr¹m y tÕ x· Tam Quan Nam

 

48

B×nh §Þnh

52

063

Tr¹m y tÕ x· Hoµi H¶o

 

49

B×nh §Þnh

52

064

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Thanh T©y

 

50

B×nh §Þnh

52

065

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Thanh

 

51

B×nh §Þnh

52

067

Tr¹m y tÕ x· Hoµi T©n

 

52

B×nh §Þnh

52

068

Tr¹m y tÕ x· Hoµi H¶i

 

53

B×nh §Þnh

52

069

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Xu©n

 

54

B×nh §Þnh

52

070

Tr¹m y tÕ x· Hoµi Mü

 

55

B×nh §Þnh

52

071

Tr¹m y tÕ x· Hoµi §øc

 

56

B×nh §Þnh

52

072

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T¨ng B¹t Hæ

 

57

B×nh §Þnh

52

073

Tr¹m y tÕ x· ¢n H¶o

 

58

B×nh §Þnh

52

074

Tr¹m y tÕ x· ¢n S¬n

 

59

B×nh §Þnh

52

075

Tr¹m y tÕ x· ¢n Mü

 

60

B×nh §Þnh

52

076

Tr¹m y tÕ x· Dak Mang

 

61

B×nh §Þnh

52

077

Tr¹m y tÕ X· ¢n TÝn

 

62

B×nh §Þnh

52

078

Tr¹m y tÕ x· ¢n Th¹nh

 

63

B×nh §Þnh

52

079

Tr¹m y tÕ x· ¢n Phong

 

64

B×nh §Þnh

52

080

Tr¹m y tÕ x· ¢n §øc

 

65

B×nh §Þnh

52

081

Tr¹m y tÕ x· ¢n H÷u

 

66

B×nh §Þnh

52

082

Tr¹m y tÕ x· Bok Tíi

 

67

B×nh §Þnh

52

083

Tr¹m y tÕ x· ¢n T­êng T©y

 

68

B×nh §Þnh

52

084

Tr¹m y tÕ x· ¢n T­êng §«ng

 

69

B×nh §Þnh

52

085

Tr¹m y tÕ x· ¢n NghÜa

 

70

B×nh §Þnh

52

086

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phï Mü

 

71

B×nh §Þnh

52

087

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn B×nh D­¬ng

 

72

B×nh §Þnh

52

088

Tr¹m y tÕ x· Mü §øc

 

73

B×nh §Þnh

52

089

Tr¹m y tÕ x· Mü Ch©u

 

74

B×nh §Þnh

52

090

Tr¹m y tÕ x· Mü Th¾ng

 

75

B×nh §Þnh

52

091

Tr¹m y tÕ x· Mü Léc

 

76

B×nh §Þnh

52

092

Tr¹m y tÕ x· Mü Lîi

 

77

B×nh §Þnh

52

093

Tr¹m y tÕ x· Mü An

 

78

B×nh §Þnh

52

094

Tr¹m y tÕ x· Mü Phong

 

79

B×nh §Þnh

52

095

Tr¹m y tÕ x· Mü Trinh

 

80

B×nh §Þnh

52

096

Tr¹m y tÕ x· Mü Thä

 

81

B×nh §Þnh

52

097

Tr¹m y tÕ x· Mü Hßa

 

82

B×nh §Þnh

52

098

Tr¹m y tÕ x· Mü Thµnh

 

83

B×nh §Þnh

52

099

Tr¹m y tÕ x· Mü Ch¸nh

 

84

B×nh §Þnh

52

100

Tr¹m y tÕ x· Mü Quang

 

85

B×nh §Þnh

52

101

Tr¹m y tÕ x· Mü HiÖp

 

86

B×nh §Þnh

52

102

Tr¹m y tÕ x· Mü Tµi

 

87

B×nh §Þnh

52

103

Tr¹m y tÕ x· Mü C¸t

 

88

B×nh §Þnh

52

104

Tr¹m y tÕ x· Mü Ch¸nh T©y

 

89

B×nh §Þnh

52

105

Tr¹m y tÕ x· VÜnh S¬n

 

90

B×nh §Þnh

52

106

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Kim

 

91

B×nh §Þnh

52

107

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa

 

92

B×nh §Þnh

52

108

Tr¹m y tÕ x· VÜnh HiÖp

 

93

B×nh §Þnh

52

109

Tr¹m y tÕ x· VÜnh H¶o

 

94

B×nh §Þnh

52

110

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThÞnh

 

95

B×nh §Þnh

52

111

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Quang

 

96

B×nh §Þnh

52

114

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThuËn

 

97

B×nh §Þnh

52

115

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó Phong

 

98

B×nh §Þnh

52

116

Tr¹m y tÕ x· B×nh T©n

 

99

B×nh §Þnh

52

117

Tr¹m y tÕ x· T©y ThuËn

 

100

B×nh §Þnh

52

118

Tr¹m y tÕ x· B×nh ThuËn

 

101

B×nh §Þnh

52

119

Tr¹m y tÕ x· T©y Giang

 

102

B×nh §Þnh

52

120

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh

 

103

B×nh §Þnh

52

121

Tr¹m y tÕ x· T©y An

 

104

B×nh §Þnh

52

122

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hßa

 

105

B×nh §Þnh

52

123

Tr¹m y tÕ x· T©y B×nh

 

106

B×nh §Þnh

52

124

Tr¹m y tÕ x· B×nh T­êng

 

107

B×nh §Þnh

52

125

Tr¹m y tÕ x· T©y Vinh

 

108

B×nh §Þnh

52

126

Tr¹m y tÕ x· VÜnh An

 

109

B×nh §Þnh

52

127

Tr¹m y tÕ x· T©y Xu©n

 

110

B×nh §Þnh

52

128

Tr¹m y tÕ x· B×nh Nghi

 

111

B×nh §Þnh

52

129

Tr¹m y tÕ x· T©y Phó

 

112

B×nh §Þnh

52

130

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ng« M©y

 

113

B×nh §Þnh

52

131

Tr¹m y tÕ x· C¸t S¬n

 

114

B×nh §Þnh

52

132

Tr¹m y tÕ x· C¸t Minh

 

115

B×nh §Þnh

52

133

Tr¹m y tÕ x· C¸t Kh¸nh

 

116

B×nh §Þnh

52

134

Tr¹m y tÕ x· C¸t Tµi

 

117

B×nh §Þnh

52

135

Tr¹m y tÕ x· C¸t L©m

 

118

B×nh §Þnh

52

136

Tr¹m y tÕ x· C¸t Hanh

 

119

B×nh §Þnh

52

137

Tr¹m y tÕ x· C¸t Thµnh

 

120

B×nh §Þnh

52

138

Tr¹m y tÕ x· C¸t Trinh

 

121

B×nh §Þnh

52

139

Tr¹m y tÕ x· C¸t H¶i

 

122

B×nh §Þnh

52

140

Tr¹m y tÕ x· C¸t HiÖp

 

123

B×nh §Þnh

52

141

Tr¹m y tÕ x· C¸t Nh¬n

 

124

B×nh §Þnh

52

142

Tr¹m y tÕ x· C¸t H­ng

 

125

B×nh §Þnh

52

143

Tr¹m y tÕ x· C¸t T­êng

 

126

B×nh §Þnh

52

144

Tr¹m y tÕ x· C¸t T©n

 

127

B×nh §Þnh

52

145

Tr¹m y tÕ X· C¸T TiÕn

 

128

B×nh §Þnh

52

146

Tr¹m y tÕ x· C¸t Th¾ng

 

129

B×nh §Þnh

52

147

Tr¹m y tÕ x· C¸t Ch¸nh

 

130

B×nh §Þnh

52

148

Tr¹m y tÕ ph­êng B×nh §Þnh

 

131

B×nh §Þnh

52

149

Tr¹m y tÕ ph­êng §Ëp §¸

 

132

B×nh §Þnh

52

150

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Mü

 

133

B×nh §Þnh

52

151

Tr¹m y tÕ ph­êng Nh¬n Thµnh

 

134

B×nh §Þnh

52

152

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n H¹nh

 

135

B×nh §Þnh

52

153

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n HËu

 

136

B×nh §Þnh

52

154

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Phong

 

137

B×nh §Þnh

52

155

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n An

 

138

B×nh §Þnh

52

156

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Phóc

 

139

B×nh §Þnh

52

157

Tr¹m y tÕ ph­êng Nh¬n H­ng

 

140

B×nh §Þnh

52

158

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Kh¸nh

 

141

B×nh §Þnh

52

159

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Léc

 

142

B×nh §Þnh

52

160

Tr¹m y tÕ ph­êng Nh¬n Hßa

 

143

B×nh §Þnh

52

161

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n T©n

 

144

B×nh §Þnh

52

162

Tr¹m y tÕ x· Nh¬n Thä

 

145

B×nh §Þnh

52

163

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Tuy Ph­íc

 

146

B×nh §Þnh

52

164

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Diªu Tr×

 

147

B×nh §Þnh

52

165

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Th¾ng

 

148

B×nh §Þnh

52

166

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc H­ng

 

149

B×nh §Þnh

52

167

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Quang

 

150

B×nh §Þnh

52

168

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Hßa

 

151

B×nh §Þnh

52

169

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc S¬n

 

152

B×nh §Þnh

52

170

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc HiÖp

 

153

B×nh §Þnh

52

171

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Léc

 

154

B×nh §Þnh

52

172

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc NghÜa

 

155

B×nh §Þnh

52

173

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc ThuËn

 

156

B×nh §Þnh

52

174

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc An

 

157

B×nh §Þnh

52

175

Tr¹m y tÕ x· Ph­íc Thµnh

 

158

B×nh §Þnh

52

177

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn V©n Canh

 

159

B×nh §Þnh

52

178

Tr¹m y tÕ x· Canh Liªn

 

160

B×nh §Þnh

52

179

Tr¹m y tÕ x· Canh HiÖp

 

161

B×nh §Þnh

52

180

Tr¹m y tÕ x· Canh Vinh

 

162

B×nh §Þnh

52

181

Tr¹m y tÕ x· Canh HiÓn

 

163

B×nh §Þnh

52

182

Tr¹m y tÕ x· Canh ThuËn

 

164

B×nh §Þnh

52

183

Tr¹m y tÕ x· Canh Hßa

 

165

B×nh §Þnh

52

185

BÖnh viÖn ®a khoa KV Phó Phong

 

166

B×nh §Þnh

52

186

Phßng kh¸m ®a khoa H­¬ng S¬n

 

167

B×nh §Þnh

52

187

Phßng kh¸m ®a khoa 38 Lª Lîi

 

168

B×nh §Þnh

52

188

Phßng kh¸m khu vùc Phó Tµi

 

169

B×nh §Þnh

52

189

Phßng kh¸m khu vùc Ph­íc Hßa

 

170

B×nh §Þnh

52

190

Phßng kh¸m khu vùc C¸t Minh

 

171

B×nh §Þnh

52

191

Phßng kh¸m khu vùc B×nh D­¬ng

 

172

B×nh §Þnh

52

192

Phßng kh¸m khu vùc Hoµi H­¬ng

 

173

B×nh §Þnh

52

195

Tr¹m y tÕ x· ¢n H¶o §«ng

 

174

B×nh §Þnh

52

196

Phßng kh¸m ®a khoa Thµnh Long

 

175

B×nh §Þnh

52

197

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn An L·o

 

176

B×nh §Þnh

52

198

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn VÜnh Th¹nh

 

177

B×nh §Þnh

52

199

Phßng kh¸m ®a khoa Toµn Mü

 

178

B×nh §Þnh

52

200

Phßng kh¸m ®a khoa Diªu Tr×

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.