Thứ ba, ngày 21/08/2018

51 Tỉnh Quảng Ngãi

51 Tỉnh Quảng Ngãi

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Qu¶ng Ng·i

51

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B×nh S¬n

 

2

Qu¶ng Ng·i

51

003

Trung t©m y tÕ huyÖn Trµ Bång

 

3

Qu¶ng Ng·i

51

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn S¬n TÞnh

 

4

Qu¶ng Ng·i

51

005

Trung t©m y tÕ huyÖn S¬n Hµ

 

5

Qu¶ng Ng·i

51

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T­ NghÜa

 

6

Qu¶ng Ng·i

51

007

Trung t©m y tÕ huyÖn Minh Long

 

7

Qu¶ng Ng·i

51

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn NghÜa Hµnh

 

8

Qu¶ng Ng·i

51

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mé §øc

 

9

Qu¶ng Ng·i

51

010

BÖnh viÖn ®a khoa §Æng Thuú Tr©m

 

10

Qu¶ng Ng·i

51

011

Trung t©m y tÕ huyÖn Ba T¬

 

11

Qu¶ng Ng·i

51

012

Trung t©m y tÕ Qu©n d©n y kÕt Hîp huyÖn Lý S¬n

 

12

Qu¶ng Ng·i

51

013

Trung t©m y tÕ huyÖn S¬n T©y

 

13

Qu¶ng Ng·i

51

014

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Qu¶ng Ng·i

 

14

Qu¶ng Ng·i

51

018

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ba V×

 

15

Qu¶ng Ng·i

51

022

Tr¹m y tÕ x· Ba Giang

 

16

Qu¶ng Ng·i

51

023

Tr¹m y tÕ x· Phæ Minh

 

17

Qu¶ng Ng·i

51

024

Tr¹m y tÕ x· Phæ Hßa

 

18

Qu¶ng Ng·i

51

025

Tr¹m y tÕ x· Phæ Ninh

 

19

Qu¶ng Ng·i

51

026

Tr¹m y tÕ x· Phæ V¨n

 

20

Qu¶ng Ng·i

51

027

Tr¹m y tÕ x· Phæ ThuËn

 

21

Qu¶ng Ng·i

51

028

Tr¹m y tÕ x· Phæ Nh¬n

 

22

Qu¶ng Ng·i

51

029

Tr¹m y tÕ x· Phæ Phong

 

23

Qu¶ng Ng·i

51

030

Tr¹m y tÕ x· Phæ An

 

24

Qu¶ng Ng·i

51

031

Tr¹m y tÕ x· Phæ Quang

 

25

Qu¶ng Ng·i

51

032

Tr¹m y tÕ x· Phæ Vinh

 

26

Qu¶ng Ng·i

51

033

Tr¹m y tÕ x· Phæ Th¹nh

 

27

Qu¶ng Ng·i

51

034

Tr¹m y tÕ x· Phæ Kh¸nh

 

28

Qu¶ng Ng·i

51

036

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Thä

 

29

Qu¶ng Ng·i

51

037

Tr¹m y tÕ x· NghÜa L©m

 

30

Qu¶ng Ng·i

51

038

Tr¹m y tÕ x· NghÜa S¬n

 

31

Qu¶ng Ng·i

51

039

Tr¹m y tÕ x· Hµnh ThiÖn

 

32

Qu¶ng Ng·i

51

040

Tr¹m y tÕ x· Hµnh ThÞnh

 

33

Qu¶ng Ng·i

51

041

Tr¹m y tÕ x· B×nh An

 

34

Qu¶ng Ng·i

51

042

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thanh T©y

 

35

Qu¶ng Ng·i

51

043

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ch­¬ng

 

36

Qu¶ng Ng·i

51

044

Tr¹m y tÕ x· B×nh Phó

 

37

Qu¶ng Ng·i

51

045

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hßa

 

38

Qu¶ng Ng·i

51

046

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ch¸nh

 

39

Qu¶ng Ng·i

51

047

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh

 

40

Qu¶ng Ng·i

51

048

Tr¹m y tÕ x· B×nh H¶i

 

41

Qu¶ng Ng·i

51

049

Tr¹m y tÕ x· B×nh D­¬ng

 

42

Qu¶ng Ng·i

51

050

Tr¹m y tÕ x· TÞnh HiÖp

 

43

Qu¶ng Ng·i

51

051

Tr¹m y tÕ x· B×nh Trung

 

44

Qu¶ng Ng·i

51

052

Tr¹m y tÕ x· B×nh Nguyªn

 

45

Qu¶ng Ng·i

51

053

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ph­íc

 

46

Qu¶ng Ng·i

51

054

Tr¹m y tÕ x· B×nh Mü

 

47

Qu¶ng Ng·i

51

055

Tr¹m y tÕ x· §øc L©n

 

48

Qu¶ng Ng·i

51

056

Tr¹m y tÕ x· §øc Minh

 

49

Qu¶ng Ng·i

51

057

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Mé §øc

 

50

Qu¶ng Ng·i

51

058

Tr¹m y tÕ x· §øc T©n

 

51

Qu¶ng Ng·i

51

059

Tr¹m y tÕ x· §øc Lîi

 

52

Qu¶ng Ng·i

51

060

Tr¹m y tÕ x· §øc NhuËn

 

53

Qu¶ng Ng·i

51

061

Tr¹m y tÕ x· §øc Phong

 

54

Qu¶ng Ng·i

51

062

Tr¹m y tÕ x· §øc Hßa

 

55

Qu¶ng Ng·i

51

063

Tr¹m y tÕ x· B×nh Kh­¬ng

 

56

Qu¶ng Ng·i

51

064

Tr¹m y tÕ x· B×nh §«ng

 

57

Qu¶ng Ng·i

51

065

Tr¹m y tÕ x· B×nh Minh

 

58

Qu¶ng Ng·i

51

066

Tr¹m y tÕ x· §øc Phó

 

59

Qu¶ng Ng·i

51

067

Trung t©m y tÕ huyªn T©y Trµ

 

60

Qu¶ng Ng·i

51

068

Tr¹m y tÕ x· B×nh ThuËn

 

61

Qu¶ng Ng·i

51

069

Tr¹m y tÕ x· B×nh T©n

 

62

Qu¶ng Ng·i

51

070

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ch©u

 

63

Qu¶ng Ng·i

51

071

Tr¹m y tÕ x· Hµnh TÝn T©y

 

64

Qu¶ng Ng·i

51

072

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn S«ng VÖ

 

65

Qu¶ng Ng·i

51

073

Tr¹m y tÕ ph­êng Lª Hång Phong

 

66

Qu¶ng Ng·i

51

074

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc TÞnh B¾c

 

67

Qu¶ng Ng·i

51

075

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn Phó

 

68

Qu¶ng Ng·i

51

076

Tr¹m y tÕ x· Hµnh TÝn  §«ng

 

69

Qu¶ng Ng·i

51

077

Tr¹m y tÕ ph­êng Qu¶ng Phó

 

70

Qu¶ng Ng·i

51

078

Tr¹m y tÕ ph­êng NghÜa Ch¸nh

 

71

Qu¶ng Ng·i

51

079

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn H­ng §¹o

 

72

Qu¶ng Ng·i

51

080

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Kú

 

73

Qu¶ng Ng·i

51

081

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Th¾ng

 

74

Qu¶ng Ng·i

51

082

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn Nghiªm

 

75

Qu¶ng Ng·i

51

083

Tr¹m y tÕ ph­êng NghÜa Lé

 

76

Qu¶ng Ng·i

51

084

Tr¹m y tÕ ph­êng Ch¸nh Lé

 

77

Qu¶ng Ng·i

51

085

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Dòng

 

78

Qu¶ng Ng·i

51

086

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Dâng

 

79

Qu¶ng Ng·i

51

087

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Dâng

 

80

Qu¶ng Ng·i

51

088

Tr¹m y tÕ x· B×nh TrÞ

 

81

Qu¶ng Ng·i

51

089

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thíi

 

82

Qu¶ng Ng·i

51

090

Tr¹m y tÕ x· B×nh Long

 

83

Qu¶ng Ng·i

51

091

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thanh §«ng

 

84

Qu¶ng Ng·i

51

092

Tr¹m y tÕ x· B×nh HiÖp

 

85

Qu¶ng Ng·i

51

093

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Trµ Xu©n

 

86

Qu¶ng Ng·i

51

094

Tr¹m y tÕ x· Trµ Giang

 

87

Qu¶ng Ng·i

51

095

Tr¹m y tÕ x· Trµ Thñy

 

88

Qu¶ng Ng·i

51

096

Tr¹m y tÕ x· Trµ HiÖp

 

89

Qu¶ng Ng·i

51

097

Tr¹m y tÕ x· Trµ B×nh

 

90

Qu¶ng Ng·i

51

098

Tr¹m y tÕ x· Trµ Phó

 

91

Qu¶ng Ng·i

51

099

Tr¹m y tÕ x· Trµ L©m

 

92

Qu¶ng Ng·i

51

100

Tr¹m y tÕ x· Trµ T©n

 

93

Qu¶ng Ng·i

51

101

Tr¹m y tÕ x· Trµ S¬n

 

94

Qu¶ng Ng·i

51

102

Tr¹m y tÕ x· Trµ Bïi

 

95

Qu¶ng Ng·i

51

103

Tr¹m y tÕ x· Trµ Thanh

 

96

Qu¶ng Ng·i

51

104

Tr¹m y tÕ x· Trµ Khª

 

97

Qu¶ng Ng·i

51

105

Tr¹m y tÕ x· Trµ Qu©n

 

98

Qu¶ng Ng·i

51

106

Tr¹m y tÕ x· Trµ Phong

 

99

Qu¶ng Ng·i

51

107

Tr¹m y tÕ x· Trµ L·nh

 

100

Qu¶ng Ng·i

51

108

Tr¹m y tÕ x· Trµ Nham

 

101

Qu¶ng Ng·i

51

109

Tr¹m y tÕ x· Trµ Xinh

 

102

Qu¶ng Ng·i

51

110

Tr¹m y tÕ x· Trµ Thä

 

103

Qu¶ng Ng·i

51

111

Tr¹m y tÕ x· Trµ Trung

 

104

Qu¶ng Ng·i

51

112

Tr¹m y tÕ ph­êng Tr­¬ng Quang Träng

 

105

Qu¶ng Ng·i

51

113

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Thä

 

106

Qu¶ng Ng·i

51

114

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Trµ

 

107

Qu¶ng Ng·i

51

115

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Phong

 

108

Qu¶ng Ng·i

51

116

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Hßa

 

109

Qu¶ng Ng·i

51

117

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Kú

 

110

Qu¶ng Ng·i

51

118

Tr¹m y tÕ x· TÞnh B×nh

 

111

Qu¶ng Ng·i

51

119

Tr¹m y tÕ x· TÞnh §«ng

 

112

Qu¶ng Ng·i

51

120

Tr¹m y tÕ x· TÞnh ThiÖn

 

113

Qu¶ng Ng·i

51

121

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Ên §«ng

 

114

Qu¶ng Ng·i

51

122

Tr¹m y tÕ x· TÞnh B¾c

 

115

Qu¶ng Ng·i

51

123

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Ch©u

 

116

Qu¶ng Ng·i

51

124

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Khª

 

117

Qu¶ng Ng·i

51

125

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Long

 

118

Qu¶ng Ng·i

51

126

Tr¹m y tÕ x· TÞnh S¬n

 

119

Qu¶ng Ng·i

51

127

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Hµ

 

120

Qu¶ng Ng·i

51

128

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Ên T©y

 

121

Qu¶ng Ng·i

51

129

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Giang

 

122

Qu¶ng Ng·i

51

130

Tr¹m y tÕ x· TÞnh Minh

 

123

Qu¶ng Ng·i

51

131

Tr¹m y tÕ x· TÞnh An

 

124

Qu¶ng Ng·i

51

132

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn La Hµ

 

125

Qu¶ng Ng·i

51

133

Tr¹m y tÕ x· NghÜa ThuËn

 

126

Qu¶ng Ng·i

51

134

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Phó

 

127

Qu¶ng Ng·i

51

135

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Hµ

 

128

Qu¶ng Ng·i

51

136

Tr¹m y tÕ x· NghÜa An

 

129

Qu¶ng Ng·i

51

137

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Hßa

 

130

Qu¶ng Ng·i

51

138

Tr¹m y tÕ X· NghÜa §iÒn

 

131

Qu¶ng Ng·i

51

139

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Th­¬ng

 

132

Qu¶ng Ng·i

51

140

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Trung

 

133

Qu¶ng Ng·i

51

141

Tr¹m y tÕ x· NghÜa HiÖp

 

134

Qu¶ng Ng·i

51

142

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Ph­¬ng

 

135

Qu¶ng Ng·i

51

143

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Mü

 

136

Qu¶ng Ng·i

51

144

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Di L¨ng

 

137

Qu¶ng Ng·i

51

145

Tr¹m y tÕ x· S¬n H¹

 

138

Qu¶ng Ng·i

51

146

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thµnh

 

139

Qu¶ng Ng·i

51

147

Tr¹m y tÕ x· S¬n Nham

 

140

Qu¶ng Ng·i

51

148

Tr¹m y tÕ x· S¬n Bao

 

141

Qu¶ng Ng·i

51

149

Tr¹m y tÕ x· S¬n Linh

 

142

Qu¶ng Ng·i

51

150

Tr¹m y tÕ x· S¬n Giang

 

143

Qu¶ng Ng·i

51

151

Tr¹m y tÕ x· S¬n Trung

 

144

Qu¶ng Ng·i

51

152

Tr¹m y tÕ x· S¬n Th­îng

 

145

Qu¶ng Ng·i

51

153

Tr¹m y tÕ x· S¬n Cao

 

146

Qu¶ng Ng·i

51

154

Tr¹m y tÕ x· S¬n H¶i

 

147

Qu¶ng Ng·i

51

155

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy

 

148

Qu¶ng Ng·i

51

156

Tr¹m y tÕ x· S¬n Kú

 

149

Qu¶ng Ng·i

51

157

Tr¹m y tÕ x· S¬n Ba

 

150

Qu¶ng Ng·i

51

158

Tr¹m y tÕ x· S¬n Bua

 

151

Qu¶ng Ng·i

51

159

Tr¹m y tÕ x· S¬n Mïa

 

152

Qu¶ng Ng·i

51

160

Tr¹m y tÕ x· S¬n T©n

 

153

Qu¶ng Ng·i

51

161

Tr¹m y tÕ x· S¬n Dung

 

154

Qu¶ng Ng·i

51

162

Tr¹m y tÕ x· S¬n Tinh

 

155

Qu¶ng Ng·i

51

163

Tr¹m y tÕ x· S¬n LËp

 

156

Qu¶ng Ng·i

51

164

Tr¹m y tÕ x· Long S¬n

 

157

Qu¶ng Ng·i

51

165

Tr¹m y tÕ x· Long Mai

 

158

Qu¶ng Ng·i

51

166

Tr¹m y tÕ x· Thanh An

 

159

Qu¶ng Ng·i

51

167

Tr¹m y tÕ x· Long M«n

 

160

Qu¶ng Ng·i

51

168

Tr¹m y tÕ x· Long HiÖp

 

161

Qu¶ng Ng·i

51

169

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Chî Chïa

 

162

Qu¶ng Ng·i

51

170

Tr¹m y tÕ x· Hµnh ThuËn

 

163

Qu¶ng Ng·i

51

171

Tr¹m y tÕ x· Hµnh Dòng

 

164

Qu¶ng Ng·i

51

172

Tr¹m y tÕ x· Hµnh Trung

 

165

Qu¶ng Ng·i

51

173

Tr¹m y tÕ x· Hµnh Nh©n

 

166

Qu¶ng Ng·i

51

174

Tr¹m y tÕ x· Hµnh §øc

 

167

Qu¶ng Ng·i

51

175

Tr¹m y tÕ x· Hµnh Minh

 

168

Qu¶ng Ng·i

51

176

Tr¹m y tÕ x· Hµnh Ph­íc

 

169

Qu¶ng Ng·i

51

177

Tr¹m y tÕ x· §øc Th¾ng

 

170

Qu¶ng Ng·i

51

178

Tr¹m y tÕ x· §øc Ch¸nh

 

171

Qu¶ng Ng·i

51

179

Tr¹m y tÕ x· §øc HiÖp

 

172

Qu¶ng Ng·i

51

180

Tr¹m y tÕ x· §øc Th¹nh

 

173

Qu¶ng Ng·i

51

181

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §øc Phæ

 

174

Qu¶ng Ng·i

51

183

Tr¹m y tÕ x· Phæ Ch©u

 

175

Qu¶ng Ng·i

51

184

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ba T¬

 

176

Qu¶ng Ng·i

51

185

Tr¹m y tÕ X· BA §iÒn

 

177

Qu¶ng Ng·i

51

186

Tr¹m y tÕ x· Ba Vinh

 

178

Qu¶ng Ng·i

51

187

Tr¹m y tÕ x· Ba Thµnh

 

179

Qu¶ng Ng·i

51

188

Tr¹m y tÕ x· Ba §éng

 

180

Qu¶ng Ng·i

51

189

Tr¹m y tÕ x· Ba Dinh

 

181

Qu¶ng Ng·i

51

190

Tr¹m y tÕ x· Ba Liªn

 

182

Qu¶ng Ng·i

51

191

Tr¹m y tÕ x· Ba Ng¹c

 

183

Qu¶ng Ng·i

51

192

Tr¹m y tÕ x· Ba Kh©m

 

184

Qu¶ng Ng·i

51

193

Tr¹m y tÕ x· Ba Cung

 

185

Qu¶ng Ng·i

51

194

Tr¹m y tÕ x· Ba Chïa

 

186

Qu¶ng Ng·i

51

195

Tr¹m y tÕ x· Ba Tiªu

 

187

Qu¶ng Ng·i

51

196

Tr¹m y tÕ x· Ba Trang

 

188

Qu¶ng Ng·i

51

197

Tr¹m y tÕ x· Ba T«

 

189

Qu¶ng Ng·i

51

198

Tr¹m y tÕ X· Ba BÝch

 

190

Qu¶ng Ng·i

51

199

Tr¹m y tÕ x· Ba V×

 

191

Qu¶ng Ng·i

51

200

Tr¹m y tÕ x· Ba LÕ

 

192

Qu¶ng Ng·i

51

201

Tr¹m y tÕ x· Ba Nam

 

193

Qu¶ng Ng·i

51

202

Tr¹m y tÕ x· Ba Xa

 

194

Qu¶ng Ng·i

51

204

Tr¹m y tÕ x· S¬n Long

 

195

Qu¶ng Ng·i

51

205

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

196

Qu¶ng Ng·i

51

206

BÖnh viÖn ®a khoa Dung QuÊt

 

197

Qu¶ng Ng·i

51

207

BÖnh x¸ §Æng Thuú Tr©m

 

198

Qu¶ng Ng·i

51

208

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc TÞnh Khª

 

199

Qu¶ng Ng·i

51

212

Tr¹m y tÕ x· S¬n Liªn

 

200

Qu¶ng Ng·i

51

213

Tr¹m y tÕ x· S¬n Mµu

 

201

Qu¶ng Ng·i

51

217

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Trµ T©n

 

202

Qu¶ng Ng·i

51

218

Tr¹m Y tÕ x· An H¶i

 

 


 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.