Thứ bảy, ngày 20/10/2018

51 Tỉnh Quảng Ngãi

51 Tỉnh Quảng Ngãi

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Qu¶ng Ng·i

51

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B×nh S¬n

 

2

Qu¶ng Ng·i

51

003

Trung t©m y tÕ huyÖn Trµ Bång

 

3

Qu¶ng Ng·i

51

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn S¬n TÞnh

 

4

Qu¶ng Ng·i

51

005

Trung t©m y tÕ huyÖn S¬n Hµ

 

5

Qu¶ng Ng·i

51

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T­ NghÜa

 

6

Qu¶ng Ng·i

51

007

Trung t©m y tÕ huyÖn Minh Long

 

7

Qu¶ng Ng·i

51

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn NghÜa Hµnh

 

8

Qu¶ng Ng·i

51

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mé §øc

 

9

Qu¶ng Ng·i

51

010

BÖnh viÖn ®a khoa §Æng Thuú Tr©m

 

10

Qu¶ng Ng·i

51

011

Trung t©m y tÕ huyÖn Ba T¬

 

11

Qu¶ng Ng·i

51

012

Trung t©m y tÕ Qu©n d©n y kÕt Hîp huyÖn Lý S¬n

 

12

Qu¶ng Ng·i

51

013

Trung t©m y tÕ huyÖn S¬n T©y

 

13

Qu¶ng Ng·i

51

014

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Qu¶ng Ng·i

 

14

Qu¶ng Ng·i

51

018

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ba V×

 

15

Qu¶ng Ng·i

51

022

Tr¹m y tÕ x· Ba Giang

 

16

Qu¶ng Ng·i

51

023

Tr¹m y tÕ x· Phæ Minh

 

17

Qu¶ng Ng·i

51

024

Tr¹m y tÕ x· Phæ Hßa

 

18

Qu¶ng Ng·i

51

025

Tr¹m y tÕ x· Phæ Ninh

 

19

Qu¶ng Ng·i

51

026

Tr¹m y tÕ x· Phæ V¨n

 

20

Qu¶ng Ng·i

51

027

Tr¹m y tÕ x· Phæ ThuËn

 

21

Qu¶ng Ng·i

51

028

Tr¹m y tÕ x· Phæ Nh¬n

 

22

Qu¶ng Ng·i

51

029

Tr¹m y tÕ x· Phæ Phong

 

23

Qu¶ng Ng·i

51

030

Tr¹m y tÕ x· Phæ An

 

24

Qu¶ng Ng·i

51

031

Tr¹m y tÕ x· Phæ Quang

 

25

Qu¶ng Ng·i

51

032

Tr¹m y tÕ x· Phæ Vinh

 

26

Qu¶ng Ng·i

51

033

Tr¹m y tÕ x· Phæ Th¹nh

 

27

Qu¶ng Ng·i

51

034

Tr¹m y tÕ x· Phæ Kh¸nh

 

28

Qu¶ng Ng·i

51

036

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Thä

 

29

Qu¶ng Ng·i

51

037

Tr¹m y tÕ x· NghÜa L©m

 

30

Qu¶ng Ng·i

51

038

Tr¹m y tÕ x· NghÜa S¬n

 

31

Qu¶ng Ng·i

51

039

Tr¹m y tÕ x· Hµnh ThiÖn

 

32

Qu¶ng Ng·i

51

040

Tr¹m y tÕ x· Hµnh ThÞnh

 

33

Qu¶ng Ng·i

51

041

Tr¹m y tÕ x· B×nh An

 

34

Qu¶ng Ng·i

51

042

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thanh T©y

 

35

Qu¶ng Ng·i

51

043

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ch­¬ng

 

36

Qu¶ng Ng·i

51

044

Tr¹m y tÕ x· B×nh Phó

 

37

Qu¶ng Ng·i

51

045

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hßa

 

38

Qu¶ng Ng·i

51

046

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ch¸nh

 

39

Qu¶ng Ng·i

51

047

Tr¹m y tÕ x· B×nh Th¹nh

 

40

Qu¶ng Ng·i

51

048

Tr¹m y tÕ x· B×nh H¶i

 

41

Qu¶ng Ng·i

51

049

Tr¹m y tÕ x· B×nh D­¬ng

 

42

Qu¶ng Ng·i

51

050

Tr¹m y tÕ x· TÞnh HiÖp

 

43

Qu¶ng Ng·i

51

051

Tr¹m y tÕ x· B×nh Trung

 

44

Qu¶ng Ng·i

51

052

Tr¹m y tÕ x· B×nh Nguyªn

 

45

Qu¶ng Ng·i

51

053

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ph­íc

 

46

Qu¶ng Ng·i

51

054

Tr¹m y tÕ x· B×nh Mü

 

47

Qu¶ng Ng·i

51

055

Tr¹m y tÕ x· §øc L©n

 

48

Qu¶ng Ng·i

51

056

Tr¹m y tÕ x· §øc Minh

 

49

Qu¶ng Ng·i

51

057

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Mé §øc

 

50

Qu¶ng Ng·i

51

058

Tr¹m y tÕ x· §øc T©n

 

51

Qu¶ng Ng·i

51

059

Tr¹m y tÕ x· §øc Lîi

 

52

Qu¶ng Ng·i

51

060

Tr¹m y tÕ x· §øc NhuËn

 

53

Qu¶ng Ng·i

51

061

Tr¹m y tÕ x· §øc Phong

 

54

Qu¶ng Ng·i

51

062

Tr¹m y tÕ x· §øc Hßa

 

55

Qu¶ng Ng·i

51

063

Tr¹m y tÕ x· B×nh Kh­¬ng

 

56

Qu¶ng Ng·i

51

064

Tr¹m y tÕ x· B×nh §«ng

 

57

Qu¶ng Ng·i

51

065

Tr¹m y tÕ x· B×nh Minh

 

58

Qu¶ng Ng·i

51

066

Tr¹m y tÕ x· §øc Phó

 

59

Qu¶ng Ng·i

51

067

Trung t©m y tÕ huyªn T©y Trµ

 

60

Qu¶ng Ng·i

51

068

Tr¹m y tÕ x· B×nh ThuËn