Thứ hai, ngày 23/07/2018

49 Tỉnh Quảng Nam

49 Tỉnh Quảng Nam

 

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Qu¶ng Nam

49

002

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Héi An

 

2

Qu¶ng Nam

49

003

Trung t©m Y tÕ §«ng Giang

 

3

Qu¶ng Nam

49

006

Trung t©m Y tÕ huyÖn Duy Xuyªn

 

4

Qu¶ng Nam

49

007

Trung t©m Y tÕ huyÖn Nam Giang

 

5

Qu¶ng Nam

49

008

Trung t©m Y tÕ huyÖn QuÕ S¬n

 

6

Qu¶ng Nam

49

009

Trung t©m Y tÕ huyÖn Th¨ng B×nh

 

7

Qu¶ng Nam

49

010

Trung t©m Y tÕ huyÖn Phư­íc S¬n

 

8

Qu¶ng Nam

49

011

Trung t©m Y tÕ huyÖn HiÖp §øc

 

9

Qu¶ng Nam

49

012

Trung t©m Y tÕ huyÖn Tiªn Ph­ưíc

 

10

Qu¶ng Nam

49

014

Trung t©m Y tÕ huyÖn B¾c Trµ My

 

11

Qu¶ng Nam

49

017

Trung t©m Y tÕ huyÖn Phó Ninh

 

12

Qu¶ng Nam

49

018

Trung t©m Y tÕ huyÖn Nam Trµ My

 

13

Qu¶ng Nam

49

019

Trung t©m Y tÕ huyÖn T©y Giang

 

14

Qu¶ng Nam

49

044

Trung t©m y tÕ huyÖn §¹i Léc

 

15

Qu¶ng Nam

49

045

Phßng kh¸m khu vùc vïng A - §¹i Léc

 

16

Qu¶ng Nam

49

046

Phßng kh¸m khu vùc vïng B - §¹i Léc

 

17

Qu¶ng Nam

49

082

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Chµ vµi

 

18

Qu¶ng Nam

49

088

Trung t©m y tÕ huyÖn N«ng S¬n

 

19

Qu¶ng Nam

49

093

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ph­ưíc Ch¸nh

 

20

Qu¶ng Nam

49

111

Trung t©m Y tÕ thµnh phè Tam Kú

 

21

Qu¶ng Nam

49

154

BÖnh viÖn ®a khoa Th¸i B×nh D­ư¬ng

 

22

Qu¶ng Nam

49

157

Phßng kh¸m S«ng Trµ - HiÖp §øc

 

23

Qu¶ng Nam

49

158

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc ViÖt An

 

24

Qu¶ng Nam

49

159

BÖnh viÖn ®a khoa VÜnh §øc

 

25

Qu¶ng Nam

49

167

Phßng kh¸m ®a khoa KV côm x· Trµ Nã

 

26

Qu¶ng Nam

49

169

Trung t©m y tÕ huyÖn §iÖn Bµn

 

27

Qu¶ng Nam

49

170

Trung t©m y tÕ huyÖn Nói Thµnh

 

28

Qu¶ng Nam

49

171

Phßng kh¸m ®a khoa B×nh An

 

29

Qu¶ng Nam

49

172

Phßng kh¸m ®a khoa An Ph­ưíc

 

30

Qu¶ng Nam

49

174

BÖnh viÖn ®a khoa Minh ThiÖn

 

31

Qu¶ng Nam

49

175

Phßng kh¸m ®a khoa Tr­ưêng Cao ®¼ng y tÕ Qu¶ng Nam

 

32

Qu¶ng Nam

49

176

BÖnh viÖn ®a khoa Th¸i B×nh D­ư¬ng - Tam Kú

 

33

Qu¶ng Nam

49

178

Phßng kh¸m ®a khoa B×nh An-KCN

 

34

Qu¶ng Nam

49

179

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Trµ Gi¸p

 

35

Qu¶ng Nam

49

180

BÖnh viÖn ®a khoa Th¨ng Hoa

 

36

Qu¶ng Nam

49

444

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc B×nh TrÞ

 

37

Qu¶ng Nam

49

888

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §«ng QuÕ S¬n

 

38

Qu¶ng Nam

49

076

Phßng kh¸m ®a khoa khu C«ng nghiÖp §iÖn Nam - §iÖn Ngäc

 

39

Qu¶ng Nam

49

181

Phßng kh¸m ®a khoa Qu©n d©n y x· ®¶o T©n HiÖp

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.