Thứ ba, ngày 25/09/2018

49 Tỉnh Quảng Nam

49 Tỉnh Quảng Nam

 

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Qu¶ng Nam

49

002

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Héi An

 

2

Qu¶ng Nam

49

003

Trung t©m Y tÕ §«ng Giang

 

3

Qu¶ng Nam

49

006

Trung t©m Y tÕ huyÖn Duy Xuyªn

 

4

Qu¶ng Nam

49

007

Trung t©m Y tÕ huyÖn Nam Giang

 

5

Qu¶ng Nam

49

008

Trung t©m Y tÕ huyÖn QuÕ S¬n

 

6

Qu¶ng Nam

49

009

Trung t©m Y tÕ huyÖn Th¨ng B×nh

 

7

Qu¶ng Nam

49

010

Trung t©m Y tÕ huyÖn Phư­íc S¬n

 

8

Qu¶ng Nam

49

011

Trung t©m Y tÕ huyÖn HiÖp §øc

 

9

Qu¶ng Nam

49

012

Trung t©m Y tÕ huyÖn Tiªn Ph­ưíc

 

10

Qu¶ng Nam

49

014

Trung t©m Y tÕ huyÖn B¾c Trµ My

 

11

Qu¶ng Nam

49

017

Trung t©m Y tÕ huyÖn Phó Ninh

 

12

Qu¶ng Nam

49

018

Trung t©m Y tÕ huyÖn Nam Trµ My

 

13

Qu¶ng Nam

49

019

Trung t©m Y tÕ huyÖn T©y Giang

 

14

Qu¶ng Nam

49

044

Trung t©m y tÕ huyÖn §¹i Léc

 

15

Qu¶ng Nam

49

045

Phßng kh¸m khu vùc vïng A - §¹i Léc

 

16

Qu¶ng Nam

49

046

Phßng kh¸m khu vùc vïng B - §¹i Léc

 

17

Qu¶ng Nam

49

082

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Chµ vµi

 

18

Qu¶ng Nam

49

088

Trung t©m y tÕ huyÖn N«ng S¬n

 

19

Qu¶ng Nam

49

093

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ph­ưíc Ch¸nh

 

20

Qu¶ng Nam

49

111

Trung t©m Y tÕ thµnh phè Tam Kú

 

21

Qu¶ng Nam

49

154

BÖnh viÖn ®a khoa Th¸i B×nh D­ư¬ng

 

22

Qu¶ng Nam

49

157

Phßng kh¸m S«ng Trµ - HiÖp §øc

 

23

Qu¶ng Nam

49

158

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc ViÖt An

 

24

Qu¶ng Nam

49

159

BÖnh viÖn ®a khoa VÜnh §øc

 

25

Qu¶ng Nam

49

167

Phßng kh¸m ®a khoa KV côm x· Trµ Nã

 

26

Qu¶ng Nam

49

169

Trung t©m y tÕ huyÖn §iÖn Bµn

 

27

Qu¶ng Nam

49

170

Trung t©m y tÕ huyÖn Nói Thµnh

 

28

Qu¶ng Nam

49

171

Phßng kh¸m ®a khoa B×nh An

 

29

Qu¶ng Nam

49

172

Phßng kh¸m ®a khoa An Ph­ưíc

 

30

Qu¶ng Nam

49

174

BÖnh viÖn ®a khoa Minh ThiÖn

 

31

Qu¶ng Nam

49

175

Phßng kh¸m ®a khoa Tr­ưêng Cao ®¼ng y tÕ Qu¶ng Nam

 

32

Qu¶ng Nam

49

176

BÖnh viÖn ®a khoa Th¸i B×nh D­ư¬ng - Tam Kú

 

33

Qu¶ng Nam

49

178

Phßng kh¸m ®a khoa B×nh An-KCN

 

34

Qu¶ng Nam

49

179

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Trµ Gi¸p

 

35

Qu¶ng Nam

49

180

BÖnh viÖn ®a khoa Th¨ng Hoa

 

36

Qu¶ng Nam

49

444

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc B×nh TrÞ

 

37

Qu¶ng Nam

49

888

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §«ng QuÕ S¬n

 

38

Qu¶ng Nam

49

076

Phßng kh¸m ®a khoa khu C«ng nghiÖp §iÖn Nam - §iÖn Ngäc

 

39

Qu¶ng Nam

49

181

Phßng kh¸m ®a khoa Qu©n d©n y x· ®¶o T©n HiÖp

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.